Αριθ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 1053790 ΕΞ 2016/1212/5.4.2016 Αναμένονται λουκέτα χιλιάδων επιχειρήσεων- Απάντηση στην αριθ. 4001/16.3.16 ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 1053790 ΕΞ 2016/1212/5.4.2016 Αναμένονται λουκέτα χιλιάδων επιχειρήσεων- Απάντηση στην αριθ. 4001/16.3.16 ερώτηση

Αθήνα, 05/04/2016
Αριθ.Πρωτ:ΑΤΚΕ 1053790 ΕΞ 2016/1212

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Πρεβεζάνου
Τηλέφωνο: 210.33.75.066
210.32.24.997
FAX: 210.32.35.135

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Γραφεία κ.κ. Υπουργών
- Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Νίκης 5-7,Τ.Κ. 10180, Αθήνα
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110, Αθήνα Βουλευτή κ. Ε. Μπασιάκο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 4001/16.3.16 ερώτηση.

Σε απάντηση της αριθμ. 4001/16.3.16 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ε. Μπασιάκος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Για τις ανάγκες επιβολής της άμεσης φορολογίας, στα εισοδήματα που αποκτώνται σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), οι οποίες ορίζουν, μεταξύ άλλων, τις όποιες φορολογικές ελαφρύνσεις που χορηγούνται στα εισοδήματα που αποκτούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 θεωρείται ότι υφίσταται εργασιακή σχέση και φορολογείται με βάση την κλίμακα φορολόγησης των μισθωτών και όχι της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το εισόδημα φυσικού προσώπου με την προϋπόθεση να παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα να προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του.

Επίσης, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4172/2013, για τα φυσικά πρόσωπα με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της παραγράφου 1 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα τους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 29 και τις ανάλογου περιεχομένου διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 58 του νόμου αυτού, ορίζεται, ότι οι συντελεστές φορολογίας των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μειώνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 70 του ίδιου νόμου ορίζεται, ότι σε περίπτωση που τυχόν μειωθεί το εισόδημα άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει με αίτησή του τη μείωση της προκαταβολής του φόρου που βεβαιώθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4172/2013. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες (παρ. 7 του άρθρου 71 του ν.4172/2013).

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι, τα ποσοστά προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τα νέα νομικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου.

Εξάλλου, με τις διατάξεις των παρ.1 έως 7 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη ψήφιση του ν.4172/2013 (νέου Κ.Φ.Ε.), δόθηκαν κίνητρα για την διατήρηση θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, για τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 και της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994, τα οποία πλέον ορίζονται στο άρθρο 45 του ν.4172/2013, των οποίων ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο (2) συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, έναντι της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας των κερδών τους, μειώνεται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εργαζόμενων που υφίσταται κατά την προηγούμενη της διετίας διαχειριστική περίοδο δεν μειώνεται σε καμία από τις τρεις πιο πάνα) διαχειριστικές περιόδους. Η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των δύο διαχειριστικών περιόδων και αν σε κάποια προκύπτει ζημιά, η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των επόμενων διαχειριστικών περιόδων και μέχρι να συμπληρωθούν δύο διαχειριστικές περίοδοι ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης. Τα ίδια ισχύουν και για τις ατομικές επιχειρήσεις - φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, στα οποία παρέχεται μείωση των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων κατά ποσοστό 20%.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση εξακολουθούν να είναι σε ισχύ διατάξεις αναπτυξιακών νόμων (ν.3908/2011) με τις οποίες παρέχονται φορολογικά κίνητρα για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, τα οποία σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους αποτελούν ένα ακόμη μέτρο για την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη όλων γενικά των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, όσον αφορά το τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν.3986/2011, αυτό επιβάλλεται μειωμένο στους φορολογούμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος.

Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του (παρ. 3 άρθρου 31 ν.3986/2011), εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Περαιτέρω, εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι οι όποιες φορολογικές ελαφρύνσεις είναι συνάρτηση της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων, της ανάπτυξης της οικονομίας και της αύξησης της φορολογικής συμμόρφωσης. Κατόπιν των ανωτέρω, οι όποιες προτάσεις για δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης μέσω της φορολογίας και βελτίωση της φορολογικής νομοθεσίας, θα εξετασθούν προσεκτικά στο πλαίσιο των βελτιούμενων δημοσιονομικών δεδομένων της χώρας. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά τη συμφωνία με τους θεσμούς.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven