Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000532 ΕΞ 2016/6.4.2016 Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000532 ΕΞ 2016/6.4.2016 Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000532 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 999/11-04-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Ν. 3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (Α' 178), όπως ισχύει,
β. της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν. 2324/1995 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 146), όπως ισχύει,
β. του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει,
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Α' 98),
δ. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

2. Την υπ' αριθμ. 54138/Β'2197/30.11.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (Β' 1913), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 30796/Β' 1681/11.7.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1729).

3. Την υπ' αριθμ. 2/744/17.12.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την από 16.12.2015 εισηγητική έκθεση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της, όπως διαβιβάστηκαν με το υπ' αριθμ. 4433/22.12.2015 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4. Τα υπ' αριθμ. 91/14.1.2016, 696/29.02.2016 και 910/15.02.2016 έγγραφα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

5. Το υπ' αριθμ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Β1142412ΕΞ/3.11.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την έγκριση της «Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», που περιλαμβάνει το ύψος και την συχνότητα καταβολής των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως εξής:

Άρθρο 1
Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) του Ν. 3606/2007


1. Άδεια λειτουργίας. Η υπό αδειοδότηση Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3606/2007, το οποίο προσαυξάνεται κατά:
i) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3606/2007, πλην της λειτουργίας Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 3606/2007 για τη χορήγηση άδειας της οποίας η προσαύξηση ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ,
ii) χίλια (1.000) ευρώ ανά παρεπόμενη υπηρεσία της παρ. 2 του άρθρου 4 του N. 3606/2007 και
iii) χίλια (1.000) ευρώ ανά χρηματοπιστωτικό μέσο του άρθρου 5 του Ν. 3606/2007. Ως χρέωση ανά χρηματοπιστωτικό μέσο νοείται η χρέωση για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο για το οποίο η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν έχει ήδη λάβει άδεια στο πλαίσιο άλλης επενδυτικής υπηρεσίας ή δραστηριότητας ή παρεπόμενης υπηρεσίας.

2. Επέκταση άδειας λειτουργίας. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τέλος για την εξέταση αίτησης για επέκταση της άδειας λειτουργίας της ως προς επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα ή παρεπόμενη υπηρεσία, ή χρηματοπιστωτικό μέσο, το οποίο ανέρχεται στο ποσό της προσαύξησης που αντίστοιχα προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου.

3. Ανάκληση άδειας λειτουργίας. Για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ., κατόπιν αιτήσεως της, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ, ενώ σε περίπτωση που η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν διαθέτει την παρεπόμενη υπηρεσία της περίπτ. α της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3606/2007, το τέλος αυτό κατέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ.

4. Μερική ανάκληση άδειας λειτουργίας. Για τη μερική ανάκληση της άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ., κατόπιν αιτήσεως της, ως προς μία ή περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες ή παρεπόμενες υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τέλος διακοσίων (200) ευρώ. Ειδικά για την ανάκληση της παρεπόμενης υπηρεσίας της περίπτ. α της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3606/2007, το τέλος αυτό ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ. Επιπρόσθετο τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ καταβάλλεται για την κατόπιν αιτήσεως της Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανάκληση της άδειας λειτουργίας Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.).

5. Καταλληλότητα μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου και προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της Α.Ε.Π.Ε.Υ. Για την εξέταση αίτησης απόκτησης ή αύξησης ειδικής συμμετοχής σε Α.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με την περίπτ. α της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3606/2007, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή είναι φυσικό πρόσωπο και χιλίων (1.000) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή είναι νομικό πρόσωπο. Για την εξέταση αίτησης μείωσης ειδικής συμμετοχής φυσικών ή νομικών προσώπων σε Α.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με την περίπτ. β της παρ. 3 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τέλος πενήντα (50) ευρώ.
Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3606/2007, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.
Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου προσώπου συγχρόνως ως μετόχου με ειδική συμμετοχή και ως μέλους διοικητικού συμβουλίου ή ως προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητες της σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 3 της παρούσας παραγράφου, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.
Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας προσώπου που διενεργείται κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ.

6. Τροποποίηση κανόνων λειτουργίας Π.Μ.Δ. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. που διαχειρίζεται Π.Μ.Δ. καταβάλλει τέλος τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ όταν γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τροποποίηση κανόνων λειτουργίας Π.Μ.Δ.

7. Υποκατάστημα ή συνδεδεμένος αντιπρόσωπος ή υποκατάστημα συνδεδεμένου αντιπροσώπου ή άλλης μορφής εγκατάσταση στην Ελλάδα. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τέλος χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για τη γνωστοποίηση δραστηριοποίησης της στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος ή μέσω συνδεδεμένου αντιπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3606/2007 ή μέσω υποκαταστήματος συνδεδεμένου αντιπροσώπου ή άλλης μορφής εγκατάστασης. Το εν λόγω τέλος δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις ορισμού συνδεδεμένου αντιπροσώπου ο οποίος ήταν προηγουμένως ορισμένος ως συνδεδεμένος αντιπρόσωπος σε άλλη ΕΠΕΥ.

8. Παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τη γνωστοποίηση πρόθεσης παροχής υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος μέσω υποκαταστήματος ή μέσω συνδεδεμένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 3606/2007, ή σε τρίτο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ίδιου νόμου. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τέλος τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε γνωστοποίηση πρόθεσης παροχής υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος χωρίς εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 3606/2007, ή σε τρίτο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ίδιου νόμου. Επίσης, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τέλος διακοσίων (200) ευρώ για κάθε τροποποίηση των υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών μέσων της παρούσας παραγράφου. 9. Περιοδικές εισφορές.
(i) H Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει ετησίως εισφορά που υπολογίζεται ως το άθροισμα:
(α) πάγιας εισφοράς
(αα) δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ ή (ββ) χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ εφόσον παρέχει, αποκλειστικά, τουλάχιστον μία από τις υπηρεσίες των περιπτ. (α) και (ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3606/2007 και (β) σωρευτικής προσαύξησης ίσης με το γινόμενο του κύκλου εργασιών της εταιρείας εφόσον υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:
(αα) για κύκλο εργασιών μεταξύ επτακοσίων χιλιάδων και ενός (700.001) ευρώ και πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,3%,
(ββ) για κύκλο εργασιών μεταξύ πέντε εκατομμυρίων ευρώ και ενός (5.000.001) ευρώ και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,15%,
(γγ) για κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων και ενός (10.000.001) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,10% Ο κύκλος εργασιών προκύπτει από τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Α.Ε.Π.Ε.Υ., της προηγούμενης οικονομικής χρήσης. Τα έσοδα από τη λειτουργία Π.Μ.Δ. δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της περιοδικής εισφοράς της παρούσας παραγράφου που καταβάλλει Α.Ε.Π.Ε.Υ. η οποία είναι διαχειριστής Π.Μ.Δ.
(ii) H Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει ετησίως εισφορά διακοσίων ευρώ (200) ευρώ ανά συνδεδεμένο αντιπρόσωπο που έχει ορίσει.
(iii) H Α.Ε.Π.Ε.Υ. που διαχειρίζεται Π.Μ.Δ. καταβάλλει ετησίως εισφορά ίση με το 5% των ακαθάριστων εσόδων της που προέρχονται από τις συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων που καταρτίζονται στον Π.Μ.Δ. που τελεί υπό τη διαχείριση της. Το σύνολο των εσόδων από τη λειτουργία Π.Μ.Δ. αναφέρεται διακριτά στις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τις εισφορές της παρούσας παραγράφου κατά το μήνα Αύγουστο κάθε έτους, εφόσον διαθέτει άδεια λειτουργίας κατά την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 2
Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.) του Ν. 3371/2005


1. Άδεια λειτουργίας. Η υπό αδειοδότηση Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 36 και του άρθρου 37 του Ν. 3606/2007, το οποίο προσαυξάνεται κατά διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά επενδυτική υπηρεσία και δραστηριότητα της παρ. 1 του άρθρου 4 και κατά διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά χρηματοπιστωτικό μέσο του άρθρου 5 του ιδίου νόμου. Ως χρέωση ανά χρηματοπιστωτικό μέσο νοείται η χρέωση για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο για το οποίο η Α.Ε.Ε.Δ. δεν έχει ήδη λάβει άδεια στο πλαίσιο άλλης επενδυτικής υπηρεσίας ή δραστηριότητας.

2. Επέκταση άδειας λειτουργίας. Η Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει τέλος για την εξέταση αίτησης για επέκταση της άδειας λειτουργίας της ως προς επενδυτική υπηρεσία ή ως προς χρηματοπιστωτικό μέσο, το οποίο ανέρχεται στο ποσό της προσαύξησης που αντίστοιχα προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου.

3. Ανάκληση άδειας λειτουργίας. Για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας Α.Ε.Ε.Δ. ή τη μερική ανάκληση της ως προς επενδυτική υπηρεσία ή ως προς χρηματοπιστωτικό μέσο, κατόπιν αιτήσεως της, η Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.

4. Καταλληλότητα μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου και προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της Α.Ε.Ε.Δ. Για την εξέταση αίτησης για απόκτηση ειδικής συμμετοχής σε Α.Ε.Ε.Δ. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3606/2007, η Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή είναι φυσικό πρόσωπο ή χιλίων (1.000) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή είναι νομικό πρόσωπο. Για την εξέταση αίτησης για μείωση ειδικής συμμετοχής φυσικών ή νομικών προσώπων σε Α.Ε.Ε.Δ. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3606/2007, η Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει τέλος πενήντα (50) ευρώ.
Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 3606/2007, η Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.
Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου προσώπου συγχρόνως ως μετόχου με ειδική συμμετοχή και ως μέλους διοικητικού συμβουλίου ή ως προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητες της σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 3 της παρούσας παραγράφου, η Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.
Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας προσώπου που διενεργείται κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Ε.Δ.

5. Δραστηριοποίηση μέσω υποκαταστήματος Α.Ε.Ε.Δ. Η Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση δραστηριοποίησης της στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος.

6. Περιοδικές εισφορές.
Η Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει εισφορά τριακόσια πενήντα (350) ευρώ κατά το μήνα Αύγουστο κάθε έτους, εφόσον διαθέτει άδεια λειτουργίας κατά την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 3
Ε.Π.Ε.Υ. άλλου κράτους μέλους ή τρίτου κράτους που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα (Ν. 3606/2007)


1. Υποκατάστημα ή συνδεδεμένος αντιπρόσωπος ή άλλης μορφής εγκατάσταση Ε.Π.Ε.Υ. άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα. Η Ε.Π.Ε.Υ. άλλου κράτους μέλους για την οποία υποβάλλεται γνωστοποίηση σχετικά με την πρόθεση δραστηριοποίησης στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος ή συνδεδεμένου αντιπροσώπου ή άλλης μορφής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 8 του άρθρου 32 του ν. 3606/2007 αντίστοιχα, καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ.

2. Λειτουργία υποκαταστήματος Ε.Π.Ε.Υ. τρίτου κράτους στην Ελλάδα. Η Ε.Π.Ε.Υ. που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή τρίτου κράτους καταβάλλει τέλος για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 32 του Ν. 3606/2007, το οποίο ανέρχεται στο ποσό της παρ. 1 του άρθρου 1 και κατά περίπτωση, τα λοιπά τέλη του άρθρου 1.

3. Περιοδικές εισφορές.
(i) H Ε.Π.Ε.Υ. άλλου κράτους μέλους που δραστηριοποιείται μέσω υποκαταστήματος ή συνδεδεμένου αντιπροσώπου εγκαταστημένου στην Ελλάδα καταβάλλει ετήσια εισφορά, η οποία ανέρχεται στο ήμισυ της προβλεπόμενης εισφοράς στην περίπτ. (i) της παρ. 9 του άρθρου 1. Η εισφορά υπολογίζεται βάσει των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που υποβάλλονται από το νόμιμο εκπρόσωπο των ανωτέρω.
(ii) H Ε.Π.Ε.Υ. που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή τρίτου κράτους και παρέχει στην Ελλάδα επενδυτικές υπηρεσίες μέσω υποκαταστήματος καταβάλλει ετήσια εισφορά σύμφωνα με το οριζόμενα στην περίπτ. (i) της παρ. 9 του άρθρου 1.
Η Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει την περιοδική εισφορά της παρούσας παραγράφου κατά τον Ιούλιο κάθε έτους, εφόσον βρίσκεται σε λειτουργία κατά την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 4
Πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες (Ν. 3606/2007)


1. Διαπίστωση συνδρομής προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Π.Μ.Δ. Πιστωτικό ίδρυμα καταβάλλει τέλος πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Π.Μ.Δ. σύμφωνα με το εδ. 3, παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 3606/2007.

2. Περιοδικές εισφορές.
(i) Πιστωτικό ίδρυμα με καταστατική έδρα στην Ελλάδα που παρέχει στην Ελλάδα επενδυτικές υπηρεσίες καταβάλλει ετησίως εισφορά που υπολογίζεται ως το άθροισμα
(α) πάγιας εισφοράς τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και
(β) σωρευτικής προσαύξησης ίσης με το γινόμενο του ενεργητικού του πιστωτικού ιδρύματος επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:
(βα) για ενεργητικό έως πέντε δισεκατομμυρίων (5.000.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0005%,
(ββ) για ενεργητικό μεταξύ πέντε δισεκατομμυρίων ενός (5.000.000.001) και είκοσι δισεκατομμυρίων (20.000.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,00025%,
(βγ) για ενεργητικό μεγαλύτερο των είκοσι δισεκατομμυρίων ενός (20.000.000.001) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0001%. Η ετήσια εισφορά υπολογίζεται επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και είναι πληρωτέα εντός του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
(ii) Πιστωτικό ίδρυμα με καταστατική έδρα σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος που παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες μέσω υποκαταστήματος εγκαταστημένου στην Ελλάδα καταβάλλει ετήσια εισφορά, η οποία ανέρχεται στο ήμισυ της προβλεπόμενης εισφοράς στο σημείο (i) της παρούσας παραγράφου. Η ετήσια εισφορά υπολογίζεται επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βεβαίωση από το νόμιμο ελεγκτή του πιστωτικού ιδρύματος και είναι πληρωτέα εντός Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 5
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) του Ν. 4099/2012


1. Άδεια λειτουργίας. Η υπό αδειοδότηση Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4099/2012. Σε περίπτωση που η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υποβάλλεται από εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εταιρεία, το τέλος ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.

2. Επέκταση άδειας λειτουργίας. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για επέκταση της άδειας λειτουργίας της ως προς κάθε υπηρεσία των περίπτ. α, β (αα) και β (ββ) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4099/2012.

3. Καταλληλότητα μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου και προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της Α.Ε.Δ.Α.Κ. Για την εξέταση αίτησης για απόκτηση ή αύξηση ειδικής συμμετοχής σε Α.Ε.Δ.Α.Κ., σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Ν. 4099/2012, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή είναι φυσικό πρόσωπο ή χιλίων (1.000) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή είναι νομικό πρόσωπο.
Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4099/2012, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.
Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου προσώπου συγχρόνως ως μετόχου με ειδική συμμετοχή και ως μέλους διοικητικού συμβουλίου ή ως προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητες της σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.
Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας φυσικού ή νομικού προσώπου που διενεργείται κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Δ.Α.Κ.

4. Τροποποίηση καταστατικού Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για τροποποίηση του καταστατικού της σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 4099/2012.

5. Άδεια σύστασης Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας σύστασης Ο.Σ.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4099/2012.

6. Τροποποίηση κανονισμού Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση τροποποίησης κανονισμού Ο.Σ.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4099/2012.

7. Αναστολή εξαγοράς μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για αναστολή εξαγοράς μεριδίων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 4099/2012.

8. Συγχώνευση μεταξύ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και Α.Ε.Ε.Μ.Κ. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για συγχώνευση Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με Α.Ε.Ε.Μ.Κ. σύμφωνα με τα άρθρα 54 και 46 του Ν. 4099/2012.

9. Αδειοδότηση δομής κύριου και τροφοδοτικού Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για σύσταση δομής κύριου και τροφοδοτικού Ο.Σ.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4099/2012. Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται εφόσον η αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης δομής υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Δ.Α.Κ.

10. Λειτουργία υποκαταστήματος Α.Ε.Δ.Α.Κ. στην Ελλάδα. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση λειτουργίας υποκαταστήματος στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4099/2012.

11. Εγκατάσταση υποκαταστήματος Α.Ε.Δ.Α.Κ. σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτο κράτος. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για τη γνωστοποίηση πρόθεσης εγκατάστασης υποκαταστήματος σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτο κράτος σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 31 του Ν. 4099/2012 αντίστοιχα.

12. Παροχή υπηρεσιών Α.Ε.Δ.Α.Κ. σε άλλο κράτος μέλος. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος τριακοσίων (300) ευρώ για τη γνωστοποίηση πρόθεσης παροχής υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος. Επίσης, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος διακοσίων (200) ευρώ για κάθε τροποποίηση της ανωτέρω γνωστοποίησης πρόθεσης παροχής υπηρεσιών.

13. Γνωστοποίηση διάθεσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του Ν. 4099/2012 σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος. Για τη γνωστοποίηση διάθεσης μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4099/2012, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ ανά Ο.Σ.Ε.Κ.Α. και ανά κράτος όπου παρέχονται οι υπηρεσίες.

14. Περιοδικές εισφορές.
(i) H Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει ανά εξάμηνο εισφορά βάσει του συνολικού ενεργητικού της 30ης Ιουνίου και της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους όλων των υπό διαχείριση Ο.Σ.Ε.Κ.Α., η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα:
(α) πάγιας εισφοράς πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και
(β) σωρευτικής προσαύξησης ίσης με το γινόμενο του ανωτέρω ενεργητικού, εφόσον υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:
(αα) για ενεργητικό μεταξύ εκατό εκατομμυρίων ενός (100.000.001) ευρώ και πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0035%,
(ββ) για ενεργητικό μεταξύ πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ και ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0025%,
(γγ) για ενεργητικό μεγαλύτερο του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,001%.
Η εισφορά του πρώτου εξαμήνου καταβάλλεται κατά το μήνα Ιούλιο κάθε έτους και του δεύτερου εξαμήνου κατά το μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους,
(ii) Η Α.Ε.Δ.Α.Κ., η οποία παρέχει τις πρόσθετες υπηρεσίες της παρ. 2 του άρθρου 12 του N. 4099/2012, καταβάλλει επιπλέον ετησίως εισφορά βάσει του κύκλου εργασιών της από τις υπηρεσίες αυτές, η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα:
(α) πάγιας εισφοράς χιλίων (1.000) ευρώ και (β) σωρευτικής προσαύξησης ίσης με το γινόμενο του κύκλου εργασιών της από τις υπηρεσίες αυτές, εφόσον υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:
(βα) για κύκλο εργασιών μεταξύ πεντακοσίων χιλιάδων ενός (500.001) ευρώ και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,5%,
(ββ) για κύκλο εργασιών μεταξύ ενός εκατομμυρίου ενός (1.000.001) ευρώ και πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,25%,
(βγ) για κύκλο εργασιών μεταξύ πέντε εκατομμυρίων ενός (5.000.001) ευρώ και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,125%,
(βδ) για κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων και ενός (10.000.001) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,075%. Ο υπολογισμός της εισφοράς του παρόντος εδαφίου γίνεται βάσει των ετήσιων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους και βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας. Η εισφορά καταβάλλεται κατά το μήνα Ιούλιο κάθε έτους.

Άρθρο 6
Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) του Ν. 4099/2012


1. Άδεια λειτουργίας. Η υπό αδειοδότηση Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4099/2012.

2. Καταλληλότητα μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου και προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της Α.Ε.Ε.Μ.Κ. Για την εξέταση αίτησης απόκτησης ειδικής συμμετοχής σε Α.Ε.Ε.Μ.Κ. σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Ν. 4099/2012, η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή είναι φυσικό πρόσωπο ή χιλίων (1.000) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή είναι νομικό πρόσωπο.
Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 4 και το άρθρο 40 του Ν. 4099/2012, η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.
Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου φυσικού προσώπου συγχρόνως ως μετόχου με ειδική
συμμετοχή και ως μέλους διοικητικού συμβουλίου ή ως προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητες της σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.

3. Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας φυσικού ή νομικού προσώπου που διενεργείται κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Ε.Μ.Κ. Τροποποίηση καταστατικού. Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας τροποποίησης του καταστατικού της σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 4099/2012.

4. Άδεια σύστασης επενδυτικού τμήματος (sub-fund). Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας σύστασης επενδυτικού τμήματος (sub-fund) Α.Ε.Ε.Μ.Κ. και την έγκριση των καταστατικών εγγράφων του σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4099/2012.

5. Τροποποίηση καταστατικών εγγράφων. Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση τροποποίησης των καταστατικών εγγράφων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 4099/2012.

6. Αναστολή εξαγοράς μεριδίων. Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας αναστολής εξαγοράς μεριδίων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 4099/2012.

7. Συγχώνευση μεταξύ Α.Ε.Ε.Μ.Κ. και Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας συγχώνευσης Α.Ε.Ε.Μ.Κ. με Α.Ε.Ε.Μ.Κ. ή Α.Ε.Ε.Μ.Κ. με Ο.Σ.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 55 του Ν. 4099/2012.

8. Αντικατάσταση θεματοφύλακα. Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση αντικατάστασης θεματοφύλακα σύμφωνα με την περίπτ. γ της παρ. 4 του άρθρου 36 του Ν. 4099/2012.

9. Περιοδικές εισφορές.
Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει ανά εξάμηνο εισφορά βάσει του ενεργητικού της 30ης Ιουνίου και της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα:
(α) πάγιας εισφοράς ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και
(β) σωρευτικής προσαύξησης ίσης με το γινόμενο του ενεργητικού της Α.Ε.Ε.Μ.Κ., εφόσον υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:
(αα) για ενεργητικό μεταξύ εκατό εκατομμυρίων ενός (100.000.001) ευρώ και πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0035%,
(ββ) για ενεργητικό μεταξύ πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ και ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0025%,
(γγ) για ενεργητικό μεγαλύτερο του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,001%.
Η εισφορά του πρώτου εξαμήνου καταβάλλεται κατά το μήνα Ιούλιο κάθε έτους και του δεύτερου εξαμήνου κατά το μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους.

Άρθρο 7
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.) και Διαχειριστής Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Δ.Ο.Ε.Ε.) του Ν. 4209/2013


1. Άδεια λειτουργίας. Η υπό αδειοδότηση Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4209/2013. Σε περίπτωση που η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υποβάλλεται από εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εταιρεία, το τέλος ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.

2. Επέκταση άδειας λειτουργίας. Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για επέκταση της άδειας λειτουργίας της ως προς κάθε υπηρεσία των περίπτ. α, β (αα), β (ββ) και β (γγ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4209/2013.

3. Καταλληλότητα μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου και προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. Για την εξέταση αίτησης απόκτησης ειδικής συμμετοχής σε Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. σύμφωνα με την περίπτ. δ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4209/2013, η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή είναι φυσικό πρόσωπο ή χιλίων (1.000) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή είναι νομικό πρόσωπο.
Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της σύμφωνα με την περίπτ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4209/2013, η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ. Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου προσώπου συγχρόνως ως μετόχου με ειδική συμμετοχή και ως μέλους διοικητικού συμβουλίου ή ως προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητες της, η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.
Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας προσώπου που διενεργείται κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

4. Άδεια σύστασης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.). Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας σύστασης Ο.Ε.Ε..

5. Τροποποίηση κανονισμού Ο.Ε.Ε. Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση τροποποίησης κανονισμού Ο.Ε.Ε.

6. Αδειοδότηση δομής κύριου και τροφοδοτικού Ο.Ε.Ε. Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέλος χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για τη σύσταση δομής κύριου και τροφοδοτικού Ο.Ε.Ε..

7. Γνωστοποίηση από Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. εμπορικής προώθησης στην Ελλάδα Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους ή τρίτου κράτους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4209/2013. Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. που γνωστοποιεί την εμπορική προώθηση στην Ελλάδα Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους ή τρίτου κράτους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4209/2013 καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ ανά Ο.Ε.Ε.

8. Ίδρυση υποκαταστήματος Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτο κράτος σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4209/2013. Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. που ιδρύει υποκατάστημα σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτο κράτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4209/2013 καταβάλλει τέλος χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

9. Γνωστοποίηση από Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. εμπορικής προώθησης Ο.Ε.Ε. σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος. Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. που γνωστοποιεί την εμπορική προώθηση Ο.Ε.Ε. σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ ανά Ο.Ε.Ε. και ανά κράτος όπου πραγματοποιείται η εμπορική προώθηση.

10. Οι εταιρείες των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 4209/2013 καταβάλλουν τέλος καταχώρισης πεντακοσίων (500) ευρώ.

11. Ανάθεση λειτουργιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και διαχείρισης κινδύνων. Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση ανάθεσης διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή διαχείρισης κινδύνων σύμφωνα με την περίπτ. γ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4209/2013 σε εταιρείες που δεν έχουν λάβει άδεια ή δεν έχουν καταχωρισθεί για τη διαχείριση κεφαλαίων και δεν υπόκεινται σε εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλων αρμόδιων εποπτικών αρχών.

12. Περιοδικές εισφορές
(i) Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. που προωθεί εμπορικά στην Ελλάδα Ο.Ε.Ε. του ν. 4209/2013 την 30η Ιουνίου κάθε έτους καταβάλλει ετησίως εισφορά χιλίων (1.000) ευρώ ανά Ο.Ε.Ε.
(ii) Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., η οποία παρέχει τις πρόσθετες υπηρεσίες της περίπτ. β της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4209/2013, καταβάλλει ετησίως εισφορά βάσει του κύκλου εργασιών της από τις υπηρεσίες αυτές, η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα:
(α) πάγιας εισφοράς χιλίων (1.000) ευρώ και (β) σωρευτικής προσαύξησης ίσης με το γινόμενο του κύκλου εργασιών της από τις υπηρεσίες αυτές, εφόσον υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας: (αα) για κύκλο εργασιών μεταξύ πεντακοσίων χιλιάδων ενός (500.001) ευρώ και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,5%,
(ββ) για κύκλο εργασιών μεταξύ ενός εκατομμυρίου (1.000.001) ευρώ και πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,25%,
(γγ) για κύκλο εργασιών μεταξύ πέντε εκατομμυρίων (5.000.001) ευρώ και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,125%,
(δδ) για κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.001) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,075%.
Ο υπολογισμός της εισφοράς του παρόντος εδαφίου γίνεται βάσει των ετήσιων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους και βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας. Οι εισφορές της παρούσας παραγράφου καταβάλλονται κατά το μήνα Ιούλιο κάθε έτους.

Άρθρο 8
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π.) του Ν. 2778/1999


Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 για τέλη και εισφορές που καταβάλλει η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τα εξής τέλη και περιοδικές εισφορές:

1. Άδεια λειτουργίας. Η υπό αδειοδότηση Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2778/1999.

2. Καταλληλότητα μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου και προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. Για την εξέταση αίτησης απόκτησης ή αύξησης ειδικής συμμετοχής σε Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2778/1999, η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ειδική συμμετοχή είναι φυσικό πρόσωπο ή χιλίων (1.000) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ειδική συμμετοχή είναι νομικό πρόσωπο.
Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2778/1999, η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.
Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου φυσικού προσώπου συγχρόνως ως μετόχου με ειδική συμμετοχή και ως μέλους διοικητικού συμβουλίου ή ως προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητες της σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.
Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας φυσικού ή νομικού προσώπου που διενεργείται κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π.

3. Τροποποίηση καταστατικού. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού ή της μεταβολής του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2778/1999.

4. Άδεια σύστασης Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ακίνητης Περιουσίας. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση άδειας σύστασης και την έγκριση κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ακίνητης Περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2778/1999.

5. Τροποποίηση κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ακίνητης Περιουσίας. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για την έγκριση της τροποποίησης του κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ακίνητης Περιουσίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 2778/1999.

6. Αναστολή εξαγοράς μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση άδειας για την αναστολή εξαγοράς μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ακίνητης Περιουσίας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 2778/1999.

7. Συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας Η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση άδειας για τη συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 2778/1999.

8. Περιοδικές εισφορές.
Η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει ανά εξάμηνο εισφορά δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Η εισφορά του πρώτου εξαμήνου καταβάλλεται κατά το μήνα Ιούλιο κάθε έτους και του δεύτερου εξαμήνου κατά το μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους.

Άρθρο 9
Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) του Ν. 4209/2013


Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 για τέλη και εισφορές που καταβάλλει η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τα εξής τέλη και περιοδικές εισφορές:

1. Άδεια λειτουργίας. Η υπό αδειοδότηση Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2778/1999 και την περίπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4209/2013.

2. Υποχρεωτική επέκταση άδειας λειτουργίας των υφιστάμενων Α.Ε.Ε.Α.Π. προ της θέσης σε ισχύ του Ν. 4209/2013. Η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας της ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) με εσωτερική διαχείριση σύμφωνα με την περίπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4209/2013.

3. Καταλληλότητα μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου και προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της Α.Ε.Ε.Α.Π. Κατά το χρονικό διάστημα από τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Ε.Α.Π. έως την εισαγωγή των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά, για την εξέταση αίτησης απόκτησης ειδικής συμμετοχής σε Α.Ε.Ε.Α.Π., σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 21 του Ν. 2778/1999, η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή σε Α.Ε.Ε.Α.Π. είναι φυσικό πρόσωπο ή χιλίων (1.000) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή σε Α.Ε.Ε.Α.Π. είναι νομικό πρόσωπο.
Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2778/1999, η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.
Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου φυσικού προσώπου συγχρόνως ως μετόχου με ειδική συμμετοχή και ως μέλους διοικητικού συμβουλίου ή ως προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητες της σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.
Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας φυσικού ή νομικού προσώπου που διενεργείται κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Ε.Α.Π.

4. Τροποποίηση καταστατικού. Η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση τροποποίησης του καταστατικού ή μεταβολής του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 2778/1999.

5. Μετατροπή Α.Ε.Ε.Α.Π. σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ακίνητης Περιουσίας. Η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση της μετατροπής της σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ακίνητης Περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 2778/1999.

6. Μεταβίβαση ακινήτων σε συνδεδεμένες με την Α.Ε.Ε.Α.Π. εταιρείες. Η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας μεταβίβασης ακινήτων σε συνδεδεμένες εταιρείες σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 2778/1999.

7. Παράταση προθεσμίας εισαγωγής μετοχών Α.Ε.Ε.Α.Π. σε οργανωμένη αγορά. Η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ για την εξέταση της πρώτης αίτησης για την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας εισαγωγής των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 2778/1999 και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση κάθε νέας αίτησης για έγκριση παράτασης της προθεσμίας εισαγωγής.

8. Περιοδικές εισφορές.
Μέχρι την εισαγωγή των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά, η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει ανά εξάμηνο εισφορά δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Η υποχρέωση καταβολής αρχίζει από το επόμενο της ημερομηνίας σύστασης της Α.Ε.Ε.Α.Π. εξάμηνο και καταβάλλεται κατά το μήνα Ιούλιο για το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου και κατά το μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους για το εξάμηνο Ιουλίου -Δεκεμβρίου της χρήσης.

Άρθρο 10
Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.) του Ν. 3371/2005


Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 για τέλη και εισφορές που καταβάλλει η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., η Α.Ε.Ε.Χ καταβάλλει τα εξής τέλη και περιοδικές εισφορές:

1. Άδεια λειτουργίας. Η υπό αδειοδότηση Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 3371/2005.

2. Καταλληλότητα μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου και προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της Α.Ε.Ε.Χ. Για το χρονικό διάστημα μεταξύ της χορήγησης άδειας λειτουργίας Α.Ε.Ε.Χ. και της εισαγωγής των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά, για την εξέταση αίτησης για απόκτηση ειδικής συμμετοχής σε Α.Ε.Ε.Χ. σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 του Ν. 3371/2005, η Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή είναι φυσικό πρόσωπο ή χιλίων (1.000) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή είναι νομικό πρόσωπο.
Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 28 του Ν. 3371/2005, η Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.
Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου φυσικού προσώπου συγχρόνως ως μετόχου με ειδική συμμετοχή και ως μέλους διοικητικού συμβουλίου ή ως προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητες της σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, η Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.
Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας φυσικού ή νομικού προσώπου που διενεργείται κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Ε.Χ.

3. Τροποποίηση καταστατικού. Η Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της ή της μεταβολής του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 28 του Ν. 3371/2005.

4. Μετατροπή Α.Ε.Ε.Χ. σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Η Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για την έγκριση της μετατροπής της σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3371/2005.

5. Αντικατάσταση θεματοφύλακα. Η Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για την έγκριση της αντικατάστασης θεματοφύλακα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 33 του Ν. 3371/2005.

6. Επένδυση του ενεργητικού της Α.Ε.Ε.Χ. σε άλλες κινητές αξίες. Η Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για την έγκριση της τοποθέτησης του ενεργητικού της, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 του ν. 3371/2005, σε άλλες κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς πλην των αναφερομένων στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου.

7. Περιοδικές εισφορές.
Μέχρι την εισαγωγή των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά, η Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει ανά εξάμηνο εισφορά δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Η υποχρέωση καταβολής αρχίζει από το επόμενο της ημερομηνίας σύστασης της Α.Ε.Ε.Χ. εξάμηνο και καταβάλλεται κατά το μήνα Ιούλιο για το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου και κατά το μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους για το εξάμηνο Ιουλίου -Δεκεμβρίου της χρήσης.

Άρθρο 11
Εταιρεία διαχείρισης άλλου κράτους μέλους του Ν. 4099/2012 ή εταιρεία επενδύσεων άλλου κράτους μέλους ή τρίτου κράτους της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ (κεφάλαιο 5) που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ή Δ.Ο.Ε.Ε. του Ν. 4209/2013


1. Υποκατάστημα εταιρείας διαχείρισης άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα. Η εταιρεία διαχείρισης άλλου κράτους μέλους για την οποία κοινοποιούνται οι πληροφορίες του άρθρου 26 του Ν. 4099/2012 καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για την παροχή υπηρεσιών μέσω υποκαταστήματος εγκαταστημένου στην Ελλάδα.

2. Υποκατάστημα εταιρείας διαχείρισης τρίτου κράτους στην Ελλάδα. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για την παροχή υπηρεσιών μέσω υποκαταστήματος εγκαταστημένου στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4099/2012, η εταιρεία διαχείρισης τρίτου κράτους καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

3. Γνωστοποίηση διάθεσης στην Ελλάδα μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. άλλου κράτους μέλους. Για τη γνωστοποίηση διάθεσης στην Ελλάδα μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν. 4099/2012 καταβάλλεται τέλος χιλίων (1.000) ευρώ ανά επενδυτικό τμήμα (sub-fund).

4. Ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα από Δ.Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους. Ο Δ.Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους που ιδρύει υποκατάστημα στην Ελλάδα καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρο 33 του Ν. 4209/2013.

5. Γνωστοποίηση από Δ.Ο.Ε.Ε. εμπορικής προώθησης στην Ελλάδα Ο.Ε.Ε. του Ν. 4209/2013. Ο Δ.Ο.Ε.Ε. που γνωστοποιεί την εμπορική προώθηση στην Ελλάδα Ο.Ε.Ε. του Ν. 4209/2013 καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ ανά Ο.Ε.Ε.

6. Χορήγηση άδειας για τη διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.). Για την εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση άδειας για τη διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων Ο.Σ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 4099/2012 καταβάλλεται τέλος τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά επενδυτικό τμήμα (sub-fund).

7. Περιοδικές εισφορές.
(i) Καταβάλλεται ετησίως εισφορά χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε επενδυτικό τμήμα (sub-fund) Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή Ο.Σ.Ε. το οποίο την 30η Ιουνίου κάθε έτους διαθέτει μερίδια στην Ελλάδα.
(ii) Ο Δ.Ο.Ε.Ε. που την 30η Ιουνίου κάθε έτους προωθεί εμπορικά στην Ελλάδα Ο.Ε.Ε. του N. 4209/2013 καταβάλλει ετησίως εισφορά χιλίων (1.000) ευρώ ανά Ο.Ε.Ε.
Οι εισφορές της παρούσας παραγράφου καταβάλλονται κατά το μήνα Ιούλιο κάθε έτους.

Άρθρο 12
Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ν. 3029/2002


1. Ειδική έγκριση. Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) καταβάλλει τέλος τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για ειδική έγκριση προκειμένου να διαχειρίζεται το ίδιο τις επενδύσεις του, σύμφωνα με την περίπτ. β της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3029/2002, όπως ισχύει.

2. Καταλληλότητα μελών επενδυτικής επιτροπής. Για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και επαγγελματικής εμπειρίας των μελών της επενδυτικής του επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 2.δ, του άρθρου 1, του κεφαλαίου Δ, της απόφασης με αριθ. Φ.51010/οικ.1893/15/16.01.2015 (ΦΕΚ Β'/178) του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το Τ.Ε.Α. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ

3. Περιοδικές εισφορές.
Το Τ.Ε.Α. καταβάλλει ετησίως εισφορά ύψους επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ.
Η εισφορά προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του ενεργητικού του Τ.Ε.Α., όπως ορίζεται στην παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3029/2002, όπως ισχύει, επί των αντιστοίχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:
α) για ενεργητικό έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,03%,
β) για ενεργητικό από ένα εκατομμύριο και ένα (1.000.001) ευρώ έως δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,01%,
γ) για ενεργητικό από δέκα εκατομμύρια και ένα (10.000.001) ευρώ έως πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,005%,
δ) για ενεργητικό από πενήντα εκατομμύρια και ένα (50.000.001) ευρώ έως εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0025%,
ε) για ενεργητικό άνω των εκατό εκατομμυρίων και ενός (100.000.001) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0015%.
Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των υποβαλλόμενων πινάκων επενδύσεων με ημερομηνία αναφοράς την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και καταβάλλεται κατά το μήνα Ιούλιο του επόμενου έτους.

Άρθρο 13
Διαχειριστής Οργανωμένης Αγοράς του ν. 3606/2007


1. Άδεια λειτουργίας. Ο υπό αδειοδότηση διαχειριστής οργανωμένης αγοράς καταβάλλει τέλος εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 3606/2007.

2. Άδεια λειτουργίας οργανωμένης αγοράς. Ο διαχειριστής οργανωμένης αγοράς καταβάλλει τέλος εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας οργανωμένης αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 3606/2007.

3. Άδεια λειτουργίας Π.Μ.Δ. Ο διαχειριστής οργανωμένης αγοράς καταβάλλει τέλος πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Π.Μ.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3606/2007.

4. Τροποποίηση κανονισμού οργανωμένης αγοράς. Ο διαχειριστής οργανωμένης αγοράς καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας οργανωμένης αγοράς σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 3606/2007. Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται στην περίπτωση όπου η τροποποίηση κανονισμού έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

5. Τροποποίηση κανόνων λειτουργίας Π.Μ.Δ. Ο διαχειριστής οργανωμένης αγοράς που διαχειρίζεται Π.Μ.Δ. καταβάλλει τέλος τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ όταν γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τροποποίηση κανόνων λειτουργίας του Π.Μ.Δ.

6. Καταλληλότητα μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου και προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες του διαχειριστή οργανωμένης αγοράς. Για την εξέταση αίτησης απόκτησης ή αύξησης ειδικής συμμετοχής σε διαχειριστή οργανωμένης αγοράς σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 42 του Ν. 3606/2007, ο διαχειριστής οργανωμένης αγοράς καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή είναι φυσικό πρόσωπο ή χιλίων (1.000) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή είναι νομικό πρόσωπο. Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες του σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 5 του Ν. 3606/2007, ο διαχειριστής οργανωμένης αγοράς καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.
Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου προσώπου συγχρόνως ως μετόχου που αποκτά ειδική συμμετοχή και ως μέλους διοικητικού συμβουλίου ή ως προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητες του σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, ο διαχειριστής οργανωμένης αγοράς καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.
Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας προσώπου που διενεργείται κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας διαχειριστή οργανωμένης αγοράς.

7. Τεχνικές προϋποθέσεις για το διακανονισμό των συναλλαγών. Ο διαχειριστής οργανωμένης αγοράς καταβάλλει τέλος είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για αξιολόγηση τεχνικών προϋποθέσεων για το διακανονισμό των συναλλαγών που διενεργούνται στην οργανωμένη αγορά μέσω συστήματος διαφορετικού από εκείνο που έχει ορίσει ο διαχειριστής της οργανωμένης αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2(β) του Ν. 3606/2007.

8. Συμφωνίες εκκαθάρισης ή διακανονισμού. Ο διαχειριστής οργανωμένης αγοράς καταβάλλει τέλος είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για αξιολόγηση της χρήσης κεντρικού αντισυμβαλλομένου, φορέα εκκαθάρισης ή συστήματος διακανονισμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3606/2007.

9. Ανάθεση αρμοδιοτήτων της οργανωμένης αγοράς. Ο διαχειριστής οργανωμένης αγοράς καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση ανάθεσης αρμοδιοτήτων της οργανωμένης αγοράς σε τρίτους.

10. Περιοδικές εισφορές.
(i) Ο διαχειριστής οργανωμένης αγοράς καταβάλλει ανά εξάμηνο εισφορά ίση με το 10% των εσόδων του που προέρχονται από συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων που καταρτίζονται στην οργανωμένη αγορά που τελεί υπό τη διαχείριση του. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων του διαχειριστή οργανωμένης αγοράς κατά το προηγούμενο εξάμηνο, βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή του διαχειριστή και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου. Για συναλλαγές επί παραγώγων μέσων η εισφορά της παρούσας παραγράφου ορίζεται στο ήμισυ (1/2) της ανωτέρω εισφοράς.
(ii) Ο διαχειριστής οργανωμένης αγοράς που διαχειρίζεται Π.Μ.Δ. καταβάλλει ανά εξάμηνο επιπλέον εισφορά ίση με το 5% των εσόδων του που προέρχονται από τις συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων που καταρτίζονται στον Π.Μ.Δ. που τελεί υπό τη διαχείριση του. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων του διαχειριστή Π.Μ.Δ. κατά το προηγούμενο εξάμηνο, όπως αυτά βεβαιώνονται από το νόμιμο ελεγκτή του διαχειριστή και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου. Ο διαχειριστής οργανωμένης αγοράς που λειτουργεί στην Ελλάδα υποχρεούται στην καταβολή εισφορών της παρούσας παραγράφου εφόσον βρίσκεται σε λειτουργία κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του τρέχοντος εξαμήνου.

Άρθρο 14
Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου


Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 για τέλη και περιοδικές εισφορές που καταβάλλει ο διαχειριστής συστήματος, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, καταβάλλει τα εξής τέλη και περιοδικές εισφορές:

1. Άδεια λειτουργίας. Ο υπό αδειοδότηση κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει τέλος εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012.

2. Επέκταση της άδειας λειτουργίας. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει τέλος εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας επέκτασης των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών κεντρικού αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012.

3. Καταλληλότητα μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου και ανώτατων διοικητικών στελεχών. Για την εξέταση της αίτησης απόκτησης ή αύξησης ειδικής συμμετοχής σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή είναι φυσικό πρόσωπο ή χιλίων (1.000) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή είναι νομικό πρόσωπο.
Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών του σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.
Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου προσώπου συγχρόνως ως μετόχου με ειδική συμμετοχή και ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή ως ανώτατου διοικητικού στελέχους σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.
Τα τέλη της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλονται, όταν η αξιολόγηση της καταλληλότητας προσώπου διενεργείται στο πλαίσιο της εξέτασης αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κεντρικού αντισυμβαλλόμενου.

4. Ανάθεση μειζόνων δραστηριοτήτων. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει τέλος είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση εξωτερικής ανάθεσης μειζόνων δραστηριοτήτων κεντρικού αντισυμβαλλομένου, οι οποίες συνδέονται με τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με το τελ. εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012.

5. Έγκριση αλλαγών σε μοντέλα και παραμέτρους. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει τέλος πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση σημαντικών αλλαγών σε μοντέλα και παραμέτρους σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012.

6. Ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει τέλος πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012.

7. Περιοδικές εισφορές.
Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανά εξάμηνο εισφορά ίση με το 7,5% των εσόδων του από την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης συναλλαγών. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων που προέρχονται από την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών κατά το προηγούμενο εξάμηνο, όπως αυτά βεβαιώνονται από το νόμιμο ελεγκτή του διαχειριστή, και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου. Για συναλλαγές επί παραγώγων μέσων η εισφορά της παρούσας παραγράφου ορίζεται στο ήμισυ (1/2) της ανωτέρω εισφοράς.

Άρθρο 15
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου


Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 για τέλη και περιοδικές εισφορές που καταβάλλει ο διαχειριστής συστήματος, το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.) καταβάλλει τα εξής τέλη και περιοδικές εισφορές:

1. Άδεια λειτουργίας. Το υπό αδειοδότηση Κ.Α.Τ. καταβάλλει τέλος εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ)909/2014.

2. Απόκτηση συμμετοχής του Κ.Α.Τ. σε νομικό πρόσωπο. Το Κ.Α.Τ. καταβάλλει τέλος πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση απόκτησης συμμετοχής του σε νομικό πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.

3. Επέκταση άδειας λειτουργίας. Το Κ.Α.Τ. καταβάλλει τέλος πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για επέκταση της άδειας λειτουργίας του ως προς μία ή περισσότερες δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.

4. Ανάθεση κύριας δραστηριότητας. Το Κ.Α.Τ. καταβάλλει τέλος είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για ανάθεση κύριας δραστηριότητας του σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ)909/2014.

5. Καταλληλότητα των μετόχων με ειδική συμμετοχή και των προσώπων που είναι σε θέση να ασκούν, άμεσα ή έμμεσα, έλεγχο στη διοίκηση του Κ.Α.Τ. Για την αξιολόγηση καταλληλότητας των μετόχων και των προσώπων που είναι σε θέση να ασκούν, άμεσα ή έμμεσα, έλεγχο στη διοίκηση του σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, το Κ.Α.Τ. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή χιλίων (1.000) ευρώ εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου προσώπου συγχρόνως ως μετόχου και ως προσώπου που είναι σε θέση να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, έλεγχο στη διοίκηση του, το Κ.Α.Τ. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.
Τα τέλη της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλονται, όταν η αξιολόγηση της καταλληλότητας προσώπου διενεργείται στο πλαίσιο της εξέτασης αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Α.Τ.

6. Μεταβίβαση δικαιωμάτων κυριότητας. Για την εξέταση αίτησης για έγκριση μεταβίβασης δικαιωμάτων κυριότητας η οποία επιφέρει μεταβολή στην ταυτότητα των προσώπων που ασκούν έλεγχο στη λειτουργία του σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, το Κ.Α.Τ. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή χίλια (1.000) ευρώ εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

7. Δημιουργία συνδέσεων. Το Κ.Α.Τ. καταβάλλει τέλος πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για τη δημιουργία σύνδεσης με άλλο Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.

8. Παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου. Το Κ.Α.Τ. καταβάλλει τέλος εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου είτε από το ίδιο είτε κατόπιν ορισμού πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 54 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.

9. Επέκταση άδειας παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου. Το Κ.Α.Τ. καταβάλλει τέλος είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για επέκταση άδειας παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 56 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.

10. Περιοδικές εισφορές.
Το Κ.Α.Τ. καταβάλλει ανά εξάμηνο εισφορά ίση με το 7,5% των εσόδων του από την παροχή βασικών ή επικουρικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών τραπεζικού τύπου του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων που προέρχονται από την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών κατά το προηγούμενο εξάμηνο, όπως αυτά βεβαιώνονται από το νόμιμο ελεγκτή του Κ.Α.Τ., και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.

Άρθρο 16
Διαχειριστής Συστήματος του Ν. 3606/2007


Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14 για τέλη και περιοδικές εισφορές που καταβάλλει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, ο διαχειριστής συστήματος καταβάλλει τα εξής τέλη και περιοδικές εισφορές:

1. Άδεια λειτουργίας. Ο υπό αδειοδότηση διαχειριστής συστήματος καταβάλλει τέλος πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 3606/2007.

2. Άδεια λειτουργίας συστήματος. Ο διαχειριστής συστήματος καταβάλλει τέλος εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3606/2007.

3. Τροποποίηση κανονισμού συστήματος. Ο διαχειριστής συστήματος καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για την έγκριση της τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του Ν. 3606/2007.

4. Καταλληλότητα μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου και ανώτατων διοικητικών στελεχών. Για την αξιολόγηση καταλληλότητας των προσώπων που αποκτούν ειδική συμμετοχή σε διαχειριστή συστήματος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρο 74 του Ν. 3606/2007 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν. 3606/2007, καθώς και για την αξιολόγηση καταλληλότητας των προσώπων των οποίων το ποσοστό της συμμετοχής σε διαχειριστή συστήματος μεταβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3606/2007 σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 42 του Ν. 3606/2007, ο διαχειριστής συστήματος καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ειδική συμμετοχή είναι φυσικό πρόσωπο ή χιλίων (1.000) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ειδική συμμετοχή είναι νομικό πρόσωπο. Για την αξιολόγηση καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 42 του Ν. 3606/2007 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν. 3606/2007, ο διαχειριστής συστήματος καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.
Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου προσώπου συγχρόνως ως μετόχου με ειδική συμμετοχή και ως ανώτατου διοικητικού στελέχους ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου του σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, ο διαχειριστής συστήματος καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.
Τα τέλη της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλονται όταν η αξιολόγηση της καταλληλότητας προσώπου διενεργείται στο πλαίσιο της εξέτασης αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας διαχειριστή συστήματος

5. Ανάθεση δραστηριοτήτων εκκαθάρισης ή διακανονισμού ή διαχείρισης κινδύνων. Ο διαχειριστής συστήματος καταβάλλει τέλος είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση ανάθεσης δραστηριοτήτων εκκαθάρισης ή διακανονισμού ή διαχείρισης κινδύνων.

6. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων αναφορικά με τη διαχείριση του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Ο διαχειριστής συστήματος καταβάλλει τέλος πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για εξέταση αίτησης για έγκριση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων αναφορικά με τη διαχείριση του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 83 του Ν. 3606/2007.

7. Συμφωνίες τήρησης κινητών αξιών σε λογιστική μορφή, δημιουργία συνδέσμων με αλλοδαπά συστήματα ή μητρώα ή πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που ενεργούν ως θεματοφύλακες. Ο διαχειριστής συστήματος καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για αξιολόγηση συμφωνιών τήρησης κινητών αξιών σε λογιστική μορφή ή δημιουργίας συνδέσμων με αλλοδαπά συστήματα ή μητρώα ή πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που ενεργούν ως θεματοφύλακες, τις οποίες συνάπτει ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3756/2009.

8. Περιοδικές εισφορές.
(i) Ο διαχειριστής συστήματος εκκαθάρισης του Ν. 3606/2007 καταβάλλει ανά εξάμηνο εισφορά ίση με το 7,5% των εσόδων του από την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης συναλλαγών. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων που προέρχονται από την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών κατά το προηγούμενο εξάμηνο, όπως αυτά βεβαιώνονται από το νόμιμο ελεγκτή του διαχειριστή, και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου.
(ii) Ο διαχειριστής συστήματος διακανονισμού του Ν. 3606/2007 ή Σ.Α.Τ. του Ν. 3756/2009 καταβάλλει ανά εξάμηνο εισφορά ίση με το 7,5% των εσόδων του από την παροχή υπηρεσιών διακανονισμού συναλλαγών και καταχώρησης εγγραφών. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων που προέρχονται από την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών κατά το προηγούμενο εξάμηνο, όπως αυτά βεβαιώνονται από το νόμιμο ελεγκτή του διαχειριστή, και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου. Για συναλλαγές επί παραγώγων μέσων η εισφορά της παρούσας παραγράφου ορίζεται στο ήμισυ (1/2) της ανωτέρω εισφοράς.

Άρθρο 17
Εκδότριες Εταιρείες


1. Έγκριση του περιεχομένου ενημερωτικού δελτίου και εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά. Η εκδότρια εταιρεία καταβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα τέλη:
α) πάγιο τέλος το οποίο καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης για εξέταση ενημερωτικού δελτίου:
αα) οχτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, για την εξέταση του περιεχομένου ενιαίου ενημερωτικού δελτίου,
αβ) τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για την εξέταση του περιεχομένου του εγγράφου αναφοράς και τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για την εξέταση του περιεχομένου του σημειώματος κινητών αξιών για ενημερωτικό δελτίο που αποτελείται από χωριστά έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3401/2005,
αγ) χιλίων (1.000) ευρώ, για την εξέταση του περιεχομένου του συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005,
αδ) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, για την εξέταση βασικού ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του Ν. 3401/2005,
αε) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για τα έντυπα των παραγράφων 1(β), 1(γ) και 2(γ), 2(δ) του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 και πεντακοσίων (500) ευρώ για τα έντυπα των παραγράφων 1(δ), 2(ε), 1(ε) και 2(στ) του προαναφερθέντος άρθρου,
αστ) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου εισαγωγής μεριδίων διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά,
αζ) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Ν. 3401/2005 και,
β) μεταβλητό τέλος ίσο με το γινόμενο της συνολικής αξίας των μετοχών που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:
i. για αξία των προς εισαγωγή μετοχών έως εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ, ποσοστό τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (0,04%)
ii. για αξία των προς εισαγωγή μετοχών μεγαλύτερη των εκατό εκατομμυρίων ενός (100.000.001) ευρώ, ποσοστό δύο εκατοστά τοις εκατό (0,02%)
ή
γ) μεταβλητό τέλος που ανέρχεται σε ποσοστό δύο χιλιοστών τοις εκατό (0,002%) επί της συνολικής αξίας των ομολογιών, ομολόγων ή άλλων τίτλων σταθερού εισοδήματος που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.
Στην περίπτωση εισαγωγής μετοχών από μετατροπή ομολόγων ήδη εισηγμένων προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, το μεταβλητό τέλος προσδιορίζεται ως το γινόμενο της αξίας των προς εισαγωγή μετοχών επί της διαφοράς μεταξύ του αντίστοιχου ποσοστού από την ανωτέρω κλίμακα του εδαφίου (β) με το ποσοστό του εδαφίου (γ).
Το μεταβλητό τέλος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.
Το τέλος του εδαφίου (β) ή (γ) καταβάλλεται πριν την εισαγωγή των κινητών αξιών. Ειδικά στην περίπτωση τίτλων σταθερού εισοδήματος που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο, το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται στο τέλος κάθε τριμήνου, μετά από σχετική γνωστοποίηση από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Δ23 - Δημοσίου Χρέους) προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που αφορά τη συνολική αξία των νέων τίτλων ετήσιας ή μεγαλύτερης 18 διάρκειας και το προς απόδοση ποσό που αντιστοιχεί. Σε περίπτωση που οι κινητές αξίες δεν εισάγονται σε οργανωμένη αγορά, καταβάλλονται μόνο τα τέλη του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Η οργανωμένη αγορά επιτρέπει την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση εφόσον έχουν καταβληθεί υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τα τέλη που προβλέπονται. Στις περιπτώσεις αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οργανωμένη αγορά ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την κάλυψη της αύξησης το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την κατάθεση από την εταιρεία των σχετικών δικαιολογητικών. Ορισμοί: Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου τέλους του εδαφίου (β) ή (γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ως αξία νοείται:
α) Στην περίπτωση διάθεσης ή εισαγωγής μετοχών, το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την τιμή έκδοσης ή διάθεσης.
β) Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας με καταβολή μετρητών, ο αριθμός των νέων προς εισαγωγή μετοχών επί την τιμή έκδοσης.
γ) Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και διανομή δωρεάν μετοχών, το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την ονομαστική αξία των μετοχών. Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, ο υφιστάμενος αριθμός μετοχών επί τη διαφορά της νέας από την παλιά ονομαστική αξία. Δεν καταβάλλεται τέλος για το ποσό της αύξησης που προέρχεται από κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά για τα οποία έχει ήδη καταβληθεί τέλος, όπως ενδεικτικά τα κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για τα οποία είχε καταβληθεί τέλος κατά την εισαγωγή των μετοχών στην οργανωμένη αγορά.
δ) Στις περιπτώσεις σύνθετων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, όπως ενδεικτικά αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής τιμής των υφιστάμενων μετοχών και διανομή δωρεάν μετοχών ή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και συγχρόνως διανομή δωρεάν μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, η αξία των προς εισαγωγή μετοχών ανά κατηγορία αύξησης όπως αυτές περιγράφονται στις ανωτέρω περιπτώσεις.
ε) Στην περίπτωση παράλληλης εισαγωγής μετοχών σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης τους.
στ) Στην περίπτωση εισαγωγής μετοχών από μετατροπή ομολόγων μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά, το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών στην οργανωμένη αγορά. Στην περίπτωση αυτή, δεν ισχύει το κατώτατο όριο του των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
ζ) Στην περίπτωση αύξησης και ταυτόχρονης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας με ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής, δεν οφείλεται το μεταβλητό τέλος του εδαφίου (β) της παραγράφου 1.
η) Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας ενόψει συγχώνευσης ή απορρόφησης, η αξία μόνο των νέων μετοχών που εισάγονται σε οργανωμένη αγορά, η οποία υπολογίζεται βάσει της τιμής κλεισίματος της ημέρας έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου ή της ημέρας ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το περιεχόμενο του εντύπου του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005, κατά περίπτωση.
θ) Στην περίπτωση αντικατάστασης τίτλων ή αύξησης ή μείωσης του αριθμού των μετοχών, όπου δεν υπάρχει μεταβολή του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου, δεν οφείλεται το μεταβλητό τέλος του εδαφίου (β) της παραγράφου 1.
ι) Στην περίπτωση εισαγωγής ομολογιών, ομολόγων ή τίτλων σταθερού εισοδήματος σε οργανωμένη αγορά, ο αριθμός τίτλων που εισάγονται επί την τιμή έκδοσης τους.

2. Χορήγηση άδειας δημόσιας πρότασης και έγκριση του περιεχομένου του σχετικού πληροφοριακού δελτίου. Η εκδότρια εταιρεία καταβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα τέλη για τη χορήγηση άδειας δημόσιας πρότασης και έγκρισης του περιεχομένου του σχετικού πληροφοριακού δελτίου:
α) τέλος έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για υποχρεωτική δημόσια πρόταση ή τέλος δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ εφόσον πρόκειται για προαιρετική δημόσια πρόταση, που καταβάλλεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης και
β) μεταβλητό τέλος που ανέρχεται σε ποσοστό δύο εκατοστών τοις εκατό (0,02%) επί της αξίας των κινητών αξιών τις οποίες αφορά η δημόσια πρόταση, που καταβάλλεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εν λόγω αξία υπολογίζεται βάσει της τιμής στην οποία γίνεται η δημόσια πρόταση.

3. Περιοδικές εισφορές.
α) Εταιρεία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα καταβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως πάγια εισφορά ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Εταιρεία της οποίας οι μετοχές είναι ενταγμένες σε Π.Μ.Δ. που λειτουργεί στην Ελλάδα καταβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως πάγια εισφορά ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.
β) Η πάγια εισφορά προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του μέσου όρου της ημερήσιας κεφαλαιοποίησης της εταιρείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, εφόσον αυτός υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:
i. για κεφαλαιοποίηση μεταξύ είκοσι εκατομμυρίων ενός (20.000.001) και εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,005%,
ii. για κεφαλαιοποίηση μεταξύ εκατό εκατομμυρίων ενός (100.000.001) και διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,004%,
iii. για κεφαλαιοποίηση μεταξύ διακοσίων εκατομμυρίων ενός (200.000.001) και πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,003%,
iv. για κεφαλαιοποίηση μεταξύ πεντακοσίων εκατομμυρίων ενός (500.000.001) και ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,002%,
ν. για κεφαλαιοποίηση μεταξύ ενός δισεκατομμυρίου ενός (1.000.000.001) και τριών δισεκατομμυρίων (3.000.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,001%,
vi. για κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη των τριών δισεκατομμυρίων ενός (3.000.000.001) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0002%.
γ) Κατ' εξαίρεση των παραγράφων: α) και β) εταιρείες των οποίων μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν ο καθένας άνω του 2% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατέχουν συνολικά άνω του 90% του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα δύο τελευταία έτη, καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετήσια εισφορά ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η εισφορά προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του μέσου όρου της ημερήσιας κεφαλαιοποίησης της εταιρείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:
α) για κεφαλαιοποίηση μέχρι είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,10%
β) για κεφαλαιοποίηση άνω των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,05%
Η εισφορά καταβάλλεται το μήνα Μάρτιο. Η εταιρεία είναι υπόχρεη καταβολής της εν λόγω εισφοράς εφόσον την πρώτη εργάσιμη ημέρα του τρέχοντος ημερολογιακού έτους οι μετοχές της είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή ενταγμένες σε Π.Μ.Δ., ακόμα και εάν τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης. Στην περίπτωση αυτή η συνολική εισφορά δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
Για τον υπολογισμό της εισφοράς και για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της ημερήσιας κεφαλαιοποίησης της εταιρείας κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 18
Πιστοποίηση καταλληλότητας σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3606/2007


1. Χορήγηση Πιστοποιητικού. Για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις ή το Σεμινάριο Πιστοποίησης ή την αναγνώριση ισοτιμίας αλλοδαπού πιστοποιητικού ο αιτών καταβάλλει τέλος πιστοποίησης εκατό (100) ευρώ.

2. Ανανέωση ισχύος Πιστοποιητικού. Για την ανανέωση ισχύος Πιστοποιητικού ο αιτών καταβάλλει τέλος ανανέωσης τριάντα (30) ευρώ.

3. Αξιολόγηση φακέλου Σεμιναρίου. Για την αξιολόγηση φακέλου Σεμιναρίου Πιστοποίησης ή Σεμιναρίου Επιμόρφωσης, ο ενδιαφερόμενος για τη διοργάνωση σεμιναρίου φορέας καταβάλλει τέλος αξιολόγησης χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

4. Έγκριση σημαντικών αλλαγών. Για την έγκριση σημαντικών αλλαγών ή προσθηκών για την κάλυψη ύλης και άλλων πιστοποιητικών σε φάκελο Σεμιναρίου Πιστοποίησης ή για την έγκριση σημαντικών αλλαγών σε φάκελο Σεμιναρίου Επιμόρφωσης, ο φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η διεξαγωγή σεμιναρίου καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ.

Άρθρο 19
Εκποίηση μετοχών


Για την εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση άδειας εκποίησης μετοχών ή τον ορισμό μέλους οργανωμένης αγοράς για τη διενέργεια εκποίησης μετοχών καταβάλλεται πάγιο τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ εφόσον ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένου του Ελληνικού Δημοσίου, και εκατό (100) ευρώ εφόσον ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο. Επιπλέον του πάγιου τέλους του προηγούμενου εδαφίου, καταβάλλεται προσαύξηση η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο της αξίας των μετοχών που εκποιήθηκαν με συντελεστή τρία δέκατα τοις εκατό (0,3%). Το ποσό της προσαύξησης καταβάλλεται εντός μηνός από την ημερομηνία διενέργειας της εκποίησης. Το συνολικό πληρωτέο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.

Άρθρο 20
Οργάνωση σεμιναρίων και συμμετοχή σε ερευνητικά, επιμορφωτικά ή συμβουλευτικά προγράμματα σχετικά με την κεφαλαιαγορά


Τα τέλη για την οργάνωση σεμιναρίων και οι εισφορές από τη συμμετοχή σε ερευνητικά, επιμορφωτικά ή συμβουλευτικά προγράμματα σχετικά με την κεφαλαιαγορά καθορίζονται ανάλογα με το κόστος του κάθε σεμιναρίου ή προγράμματος.

Άρθρο 21
Γενικές διατάξεις


1. Τα τέλη και οι εισφορές προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προσαυξημένα με χαρτόσημο 2,4%, κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος (SWIFT BIC BNGRGRAA), σε πίστωση του λογαριασμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με ΙΒΑΝ GR5901000240000000000262154.

2. Η καταβολή των τελών της παρούσας απόφασης αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή υποβολή της σχετικής αίτησης ή γνωστοποίησης. Ως εκ τούτου, καταβληθέντα τέλη δεν επιστρέφονται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης. Αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης, με τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου προσώπου και την αιτιολογία κατάθεσης, υποβάλλεται με την αντίστοιχη αίτηση ή γνωστοποίηση. Επιπλέον, σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, για την οποία απαιτείται καταβολή τέλους, η οργανωμένη αγορά αποστέλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός δύο ημερών από τη λήξη της περιόδου εγγραφών ή την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ενημέρωση σχετικά με τον ακριβή αριθμό κινητών αξιών που πρόκειται να εισαχθούν και την τιμή διάθεσης τους.

3. Οι περιοδικές εισφορές της παρούσας απόφασης αντιστοιχούν σε παρεχόμενες κατά περίπτωση υπηρεσίες από την εποπτευόμενη εταιρεία ή ιδιότητες της εποπτευόμενης εταιρείας και, συνεπώς, εάν ένα εποπτευόμενο πρόσωπο παρέχει περισσότερες από μία υπηρεσίες ή κατέχει περισσότερες από μία ιδιότητες, καταβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις αντίστοιχες εισφορές αθροιστικά.

4. Εποπτευόμενη εταιρεία δεν θα καταβάλει για την ίδια ενέργεια ή υπηρεσία διπλό τέλος ή τακτική εισφορά στην περίπτωση που δραστηριοποιείται στην αγορά έχοντας λάβει περισσότερες από μια εκ των αδειοδοτήσεων της παρούσας Απόφασης.

5. Προς ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προς την καταβολή της ετήσιας εισφοράς της πα-ρούσας απόφασης, αποστέλλεται αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης με τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου προσώπου και του χρονικού διαστήματος στο οποίο αναφέρεται.

6. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι έντοκες με το εκάστοτε ισχύον νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας, όπως αυτό προσδιορίζεται με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η υπερημερία αφορά κάθε μήνα καθυστέρησης μέχρι την ημερομηνία καταβολής τους και, εάν η καθυστέρηση καταβολής αφορά σε χρονικό διάστημα μικρότερο του μήνα, υπολογίζεται προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής για ολόκληρο το μήνα. Οι πέραν του εξαμήνου ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιώνονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και εισπράττονται υπέρ αυτής σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Από το εισπραττόμενο ποσό παρακρατείται ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) ως δαπάνη είσπραξης του Δημοσίου.

7. Εποπτευόμενη εταιρεία δεν καταβάλλει τέλος στην περίπτωση όπου για την ενέργεια για την οποία υποβάλλει αίτηση έχει ήδη καταβληθεί τέλος στο πλαίσιο προηγούμενης αίτησης.

Άρθρο 22
Καταργούμενες διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η υπ' αριθμ. 54138/Β' 2197/30.11.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (Β' 1913), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 30796/Β' 1681/11.7.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1729).

Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠηγή: Taxheaven