Αριθ. πρωτ.: 2/32755/0004/ 12.4.2016 Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α'33), όπως ισχύει

Αριθ. πρωτ.: 2/32755/0004/ 12.4.2016 Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α'33), όπως ισχύει

Αθήνα, 12 Απριλίου 2016
Αριθ.Πρωτ.: 2/32755/0004
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Ε'

Ταχ. Δ/νση:Πανεπιστημίου 37
101 65 Αθήνα
Πληροφορίες:Μ.Ματζοράκη
Τηλέφωνο:210-33.38.283
Fax:210-33.38.201-202
e-mail:m.matzoraki@glk.gr

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α'33), όπως ισχύει»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 30, παρ. 1-3 του ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α'33), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του ν.4370/2016 (Α'37).
β) του άρθρου 5, παρ. 1 του ν.4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (Α'149).
γ) των άρθρων 159 έως 162 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α'26), όπως ισχύει.
δ) του άρθρου 6 του ν.2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α'196)
ε) του άρθρου 21 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176), όπως ισχύει.
στ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45), όπως ισχύει.
ζ) του ν.2628/1998 «Σύσταση Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (Α' 151), όπως ισχύει.
η) της παρ. 4 της περίπτωσης Β' του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α'81).
θ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'178), όπως ισχύει.
ι) του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ ( Α'191).
ια) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

2. Την αριθ. 151/2008 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

3. Την αριθ. 2/98380/0004/24.12.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β'3546).

4. Τις αριθ. 2/85416/0004/5.11.2014, 2/85962/0004/6.11.2014, 2/86906/0004/11.11.2014, 2/93643/0004/8.12.2014, 2/95583/0004/12.12.2014, 2/99203/0004/30.12.2014, 2/16530/0004/3.3.2015, 2/23757/0004/7.4.2015 και 2/75892/0004/1.12.2015 αποφάσεις με τις οποίες τοποθετήθηκαν Προϊστάμενοι Διευθύνσεων στις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενική Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

5. Το γεγονός ότι:
α) η θητεία των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία ορίζεται διετής, έληξε στις 31.12.2014,
β) μέχρι την εκπνοή της προβλεπομένης από την αριθ. 2/5221/0004/21.1.2015 υπουργική απόφαση προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών μελών-εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Δ' και Ε' Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Οικονομικών για τα έτη 2015 και 2016, δεν κατατέθηκαν αιτήσεις υποψηφιότητας.
γ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 του ν.2690/1999 (Α'45) θεωρείται νόμιμη η συγκρότηση συλλογικού οργάνου με λιγότερα μέλη, εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρης συγκρότησή του, υπό την αίρεση ότι με τα μέλη αυτά επιτυγχάνεται απαρτία, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1


Α. Συγκροτούμε τα Δ' και Ε' Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Οικονομικών βάσει των μεταβατικών διατάξεων του ν.4369/2016 (Α'33) όπως ισχύει, τα οποία είναι πενταμελή αποτελούνται από:

α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στο Νομό Αττικής.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.

Β. α) Τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στην περίπτωση α) της παραγράφου Α με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού.

β) Τα αιρετά μέλη που προβλέπονται στην περίπτωση β) της παραγράφου Α εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19.9.1988 (Β' 684) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει.

Γ. Ως εισηγητής των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων ορίζεται ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του καθ' ύλην αρμόδιου Τμήματος της ως άνω Διεύθυνσης.

Δ. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του οικείου φορέα κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό Α' που ορίζεται με το νόμιμο αναπληρωτή του με την απόφαση ορισμού των μελών.

Ε. H θητεία των υπό στοιχείο α) της παρ. Α μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήγει με την τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007), οπότε και συγκροτούνται τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει

Άρθρο 2

A.1. Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ' Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:

α) Νιφόρου Μαρία του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά της τη Βασιλείου Αικατερίνη του Μιχαήλ, μόνιμη υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

β) Τουρκολιά Αθηναΐδα του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της τη Μαυρίδου Ελισάβετ του Αντωνίου, μόνιμη υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

γ) Χριστοδούλου Νικόλαο του Γεωργίου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Τουντοπούλου Παναγιώτα-Γιολάντα του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

2. Γραμματέας στο Δ' Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται η Νίκη Μοραλίδου του Ζαχαρία, υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, με αναπληρώτριά της την Παναγιώτα Κανελλοπούλου του Θεοδώρου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Επεξεργασίας Νομοθετικών και Κανονιστικών Πράξεων της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

Β.1. Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ε' Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:

α) Κυριακάτο Βασίλειο του Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του την Πισιμίση-Αποστολοπούλου Ελένη του Σωτηρίου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας

β) Τσαρνά Αντώνιο του Γεωργίου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του το Χαλβατσιώτη Δημήτριο του Νικολάου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής

γ) Πανταζή Αλίκη του Μάρκου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της τη Φετοκάκη Αγγελική του Στυλιανού, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

2. Γραμματέας στο Ε' Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται η Κωνσταντίνα Παπαχρήστου του Φιλίππου, υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με αναπληρώτριά της τη Φωτεινή Παπαδημητρίου του Λεωνίδα, υπάλληλο με βαθμό Α' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης.

Άρθρο 3

Από την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει η αριθ. 2/98380/0004/24.12.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β'3546) κατά το μέρος που αφορά στη συγκρότηση των Δ' και Ε' Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α.Πηγή: Taxheaven