Αρ. πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1049682 ΕΞ 2016/ 29.3.2016 Κοινοποίηση νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2424 του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα και του Κανονισμού (ΕΚ) 2868/1995 της Επιτ

Αρ. πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1049682 ΕΞ 2016/ 29.3.2016 Κοινοποίηση νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2424 του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα και του Κανονισμού (ΕΚ) 2868/1995 της Επιτ

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔ Γ 1049682 ΕΞ 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Φ. Καβαζαράκη
Τηλέφωνο:210-6987445
FAX:210 6987459
Email:d19diadi@otenet.gr

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2424 του Ε. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα και του Κανονισμού (ΕΚ) 2868/1995 της Επιτροπής περί της εφαρμογής του Κανονισμού 40/1994 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα, και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 2869/1995 της Επιτροπής σχετικά με τα πληρωτέα προς το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς τέλη (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)».

Σχετ: Η αριθ. πρωτ. Δ19Γ 5042952 ΕΞ 2013/16.12.2013 Δ.Υ.Ο. (κοινοποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 608/2013).

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2424 για την τροποποίηση του Καν. 207/2009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα και του Κανονισμού (ΕΚ) 2868/1995 της Επιτροπής περί της εφαρμογής του Κανονισμού 40/1994 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα, και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 2869/1995 της Επιτροπής σχετικά με τα πληρωτέα προς το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς τέλη (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα).

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ειδικότερα στο άρθρο 9 αυτού, το οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Τελωνειακής Υπηρεσίας, οι κάτοχοι δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας βάσει ενός καταχωρημένου κοινοτικού εμπορικού σήματος δύναται πλέον να αποτρέψουν την είσοδο στην Ε.Ε. εμπορευμάτων που φέρουν χωρίς σχετική άδεια εμπορικό σήμα πανομοιότυπο με το καταχωρημένο κοινοτικό ή δεν υπάρχει δυνατότητα διάκρισής τους ως προς τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους με αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της συσκευασίας, και για τις περιπτώσεις που αυτά προέρχονται από τρίτη τώρα και δεν τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.

Οι Τελωνειακές Αρχές προβαίνουν στη δέσμευση αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 17 και 18 του Καν. (ΕΕ) 608/2013.

Επίσης, στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι το δικαίωμα των κατόχων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας παύει να ισχύει και τα εμπορεύματα απελευθερώνονται, εφόσον ο υποβάλλων τη διασάφηση ή ο κάτοχος των εμπορευμάτων προσκομίσει, κατά τη διαδικασία εξακρίβωσης εάν έχει παραβιασθεί ή όχι κοινοτικό σήμα, στοιχεία ότι ο δικαιούχος του κοινοτικού σήματος δε δικαιούται να απαγορεύσει τη διάθεση των εμπορευμάτων στη χώρα τελικού προορισμού.

Στο πλαίσιο τήρησης των προθεσμιών που προβλέπονται στον Καν. 608/2013 καθώς και διακρίβωσης των στοιχείων που τυχόν υποβληθούν ως ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμο οι Τελωνειακές Αρχές, σε περιπτώσεις δέσμευσης εμπορευμάτων που υπάρχουν ενδείξεις ότι παραβιάζουν κοινοτικό σήμα και τα οποία διέρχονται του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. με τελικό προορισμό τρίτη χώρα, παράλληλα με την κοινοποίηση δέσμευσης στον υπέρ ου η απόφαση, να αιτούνται επιβεβαίωση της καταγραφής του εμπορικού σήματος στην τρίτη χώρα.

Ο νέος Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από 23 Μαρτίου 2016.

Για διευκόλυνση του έργου των Τελωνειακών Αρχών, η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής παρακαλείται όπως απευθυνθεί στους κατόχους δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για παροχή εκ μέρους τους καταλόγου με τις τρίτες χώρες στις οποίες έχουν καταχωρήσει κατά περίπτωση εμπορικά σήματα και στη συνέχεια να προβεί σε ανάρτησή τους στο Portal του ICISnet.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Πηγή: Taxheaven