Αρ. πρωτ.: 2/4515/ΔΕΠ/ 23.2.2016 Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των Προέδρων και των μελών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας στα Επιμελητήρια και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, που διέπονται από τις διατάξεις του ν.2081/1992 όπως ισχύει (Α' 154)

Αρ. πρωτ.: 2/4515/ΔΕΠ/ 23.2.2016 Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των Προέδρων και των μελών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας στα Επιμελητήρια και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, που διέπονται από τις διατάξεις του ν.2081/1992 όπως ισχύει (Α' 154)

Αθήνα 23-2-2016
Αρ.πρωτ.2/4515/ΔΕΠ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Γ'

Ταχ.Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
Ταχ.Κωδ.: 101 65 - Αθήνα
Πληροφορίες: Ε.Κοπετινά
Τηλέφωνο: 210 33 38 218
ΦΑΞ:    210 33 38 208

Κ Ο Ι Ν Η Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης των Προέδρων και των μελών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας στα Επιμελητήρια και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, που διέπονται από τις διατάξεις του ν.2081/1992 όπως ισχύει (Α' 154)».


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 2 παρ.2 περ.(στ) του ν. 2081/1992 (Α' 154), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του ν. 3419/2005 (Α' 297) και του άρθρου 4 παρ. 1 περ.(ε) και παρ. 5 του ν. 2081/1992 (Α' 154), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
β) του άρθρου 21 παρ. 2 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη Εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει 
γ) Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 (Α' 232), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν.2129/1993 (Α' 57), όπως ισχύει
δ) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α' 107), όπως ισχύει
ε) Το Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α' 185)
στ) Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση.....Μετονομασία......του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114)
ζ) To Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116)
η) Την υπ' αρ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168)
θ) Το αριθμ.22986/29/2/2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά εις βάρος του προϋπολογισμού των Επιμελητηρίων και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, καθόσον τα εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ είναι αυτοδύναμοι οικονομικά οργανισμοί και δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό (άρθρο 4 του ν. 2081/1992, όπως ισχύει)

3. Το γεγονός ότι για να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερου χαρακτήρα λειτουργικές ανάγκες των Επιμελητηρίων στην εξυπηρέτηση των μελών (απογευματινές λειτουργίες, Διοικητικά συμβούλια, επεξεργασία μητρώου, επεξεργασία κλαδικών θεμάτων κ.λπ.), για την αντιμετώπιση μεγάλου όγκου συναλλαγής, λειτουργίας των υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και της Υπηρεσίας Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), απαιτείται η λειτουργία επιτροπών και ομάδων εργασίας εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας και σε χρόνο που δεν καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε την μηνιαία αποζημίωση των προέδρων και των μελών των επιτροπών και ομάδων εργασίας, που συνιστούν και συγκροτούν τα Επιμελητήρια και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ν. 2081/1992, όπως ισχύει) και λειτουργούν εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου, που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, ως εξής: 200 Ευρώ για τους Προέδρους, 150 Ευρώ για τα μέλη και 100 Ευρώ για τους γραμματείς. Στους εισηγητές καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση ίση με το ποσό των 20 Ευρώ και μέχρι 50 συνεδριάσεις το έτος. Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις, η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα. Το σύνολο των ανωτέρω πρόσθετων αμοιβών των υπαλλήλων δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών υπολογίζεται κατά το μήνα πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01/01/2016 και καταργείται η υπ' αρ. 2/50911/0022/30-08-2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΥΟΔΔ 296).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου α.α.Πηγή: Taxheaven