Αριθμ. 7984/12.4.2016 Αριθμ. 7984  Καθορισμός τιμής εκκίνησης για τις δημοπρατούμενες άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλ

Αριθμ. 7984/12.4.2016 Αριθμ. 7984 Καθορισμός τιμής εκκίνησης για τις δημοπρατούμενες άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλ

Αριθμ. 7984

Καθορισμός τιμής εκκίνησης για τις δημοπρατούμενες άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις:
1. Του Ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης −Ίδρυση συνδεδεμένης με την ΕΡΤ Α.Ε.
ανώνυμης εταιρείας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133), και ιδίως του άρθρου 2Α, όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του Ν. 4367/2016 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α΄ 19),
2. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),
3. του άρθρου 1, παρ. 4 και 6 και του άρθρου 2 του Ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και
τους ΟΤΑ» (Α΄ 102), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
4. του Π.δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής» (Α΄ 169),
5. του άρθρου 28 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29), με το οποίο καταργήθηκε η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Προβολής, μεταφέρθηκαν οι Υπηρεσίες της στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και μετονομάστηκε η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης σε Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας,
6. του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), και ιδίως του άρθρου 28 παρ.1,
7. του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), 8. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116)
II. Την υπ’ αριθμ. Υ29/08.10.2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168)
III. Την υπ’ αριθ. Υ11/25.09.2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Νικόλαο Παππά» (Β΄ 2109)
IV. Τη με αρ. πρωτ. 698/10.03.2016 εντολή του Υπουργού Επικρατείας Νικολάου Παππά προς τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για διερεύνηση και ανάθεση σε διεθνώς πιστοποιημένη ελεγκτική εταιρεία, εκπόνησης μελέτης για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης για τις τέσσερις (4) δημοπρατούμενες
άδειες υψηλής ευκρίνειας (hd) παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, η οποία θα βασισθεί σε διεθνώς αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης και θα λαμβάνει υπόψη δεδομένα της ελληνικής αγοράς, όπως τον αριθμό των δημοπρατούμενων αδειών, τη διαφημιστική δαπάνη, τα λειτουργικά κέρδη τηλεοπτικών σταθμών, το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης, το ΑΕΠ της χώρας, τις προοπτικές του διεθνούς και ελληνικού κλάδου ΜΜΕ, καθώς και διάφορα άλλα συγκριτικά στοιχεία.

V. Τη με αρ. πρωτ. 7970/12.04.2016 μελέτη της εταιρείας με την επωνυμία Deloitte Business Solution Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων, στην οποία προσδιορίζεται το εύρος της τιμής εκκίνησης για τις τέσσερις (4) δημοπρατούμενες άδειες υψηλής ευκρίνειας (hd), παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου.

VΙ. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αντιθέτως αναμένονται έσοδα,
αποφασίζουμε:

Η τιμή εκκίνησης για καθεμία από τις τέσσερις (4) δημοπρατούμενες άδειες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης
λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition), καθορίζεται στο ύψος των τριών εκατομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000,00).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Πηγή: Taxheaven