Αριθμ. οικ. 33378/16 Καταβολή συντάξεων μηνός Μαΐου 2016 την 22.04.2016.

Αριθμ. οικ. 33378/16 Καταβολή συντάξεων μηνός Μαΐου 2016 την 22.04.2016.

Αριθμ. οικ. 33378/16
Καταβολή συντάξεων μηνός Μαΐου 2016 την 22.04.2016.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 4 του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄ 103).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Την αριθμ. Υ5/27−1−2015 (Β΄ 204) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την αριθμ. Υ29/9−10−2015 (Β΄ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη.»
6. Την ανάγκη οικονομικής διευκόλυνσης των συνταξιούχων του Δημοσίου εν όψει της εορτής του Πάσχα.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
 

Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Μαΐου 2016 θα καταβληθούν, αντί της 27ης Απριλίου 2016, την 22α του ίδιου μηνός.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
 

Πηγή: Taxheaven