Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 7/13.4.2016 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, ως μελών οικογενείας, προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ανεξάρτητα από το φύλο τους

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 7/13.4.2016 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, ως μελών οικογενείας, προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ανεξάρτητα από το φύλο τους

Αθήνα, 13/4/2016
Αρ. Πρωτ.: ΓΕΝΔΙΠΑΡ/61/572340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 5, 10431 Αθήνα
Πληρ. : ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Τηλέφωνο : 210 5228858
fax : 210 5243477
e-mail : gdparoxwn@oaee.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 7

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, ως μελών οικογενείας, προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ανεξάρτητα από το φύλο τους.»


Σχετ: 1. N. 4356/2015 σχετικά με το Σύμφωνο Συμβίωσης.
2. Το αρ. πρ. Φ.80000/οικ. 3127/117/1.3.2016 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης.

Α). Με τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4356/2015 (φεκ.181τ.Α’ /2015) παρέχεται η δυνατότητα μεταξύ δύο ενηλίκων να συνάπτεται συμφωνία για τη ρύθμιση της συμβίωσής τους, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με τη κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου (σύμφωνο συμβίωσης). Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από τη κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.

Β). Με το άρθρο 12 του ανωτέρω νόμου προβλέπεται ότι άλλες διατάξεις νόμων που αφορούν συζύγους εφαρμόζονται αναλόγως και στα μέρη του συμφώνου συμβίωσης, εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση, στον ίδιο ή άλλο νόμο, που να αφορά συγκεκριμένα τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης. Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόμου, με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου, αναγνωρίζονται και κατοχυρώνονται δικαιώματα, ενυπάρχοντα σε όλη την εθνική έννομη τάξη και σε πληθώρα διατάξεων και κλάδων δικαίου (ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, φορολογικό, κ.ά), τα οποία μέχρι σήμερα τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης δεν απολάμβαναν. Έτσι, διασφαλίζεται η απόλαυση της οικογενειακής ζωής, αλλά και ο σεβασμός της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, σύμφωνα με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο

Γ) Με το άρθρο 13 ορίζεται ότι ο νόμος εφαρμόζεται σε κάθε σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον τούτο καταρτίζεται στην Ελλάδα ή ενώπιον ελληνικής προξενικής αρχής.

Δ) Σύμφωνα με το άρθρο 62 τα παραπάνω ισχύουν:
1. Για τα σύμφωνα συμβίωσης που καταρτίζονται μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4356/2015 ήτοι από 24-12-2015.
2. Για τα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτισθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4356/2015, εφόσον τα μέρη των παλιών αυτών συμφώνων υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του ν.4356/2015 με συμβολαιογραφική πράξη , αντίγραφο της οποίας καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.

Για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις 1 και 2 τα πρόσωπα των συμφώνων έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίσουν τον/την σύντροφό τους ως προστατευόμενο μέλος στο βιβλιάριο ασθενείας τους, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους συζύγους με γάμο καθώς και τα προστατευόμενα μέλη όπως ορίζονται στο κανονισμό μας.

Παραμένει ερώτημα για συγκεκριμένες κατηγορίες προστατευόμενων μελών που αναφέρονται στο ν.3996/2011 -και δεν περιλαμβάνονται στο κανονισμό μας- προκειμένου να δοθούν απαραίτητες διευκρινήσεις από το Υπουργείο. Η Υπηρεσία θα επανέλθει με νεότερο έγγραφο.

Δεν ισχύουν τα παραπάνω για τα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτιστεί μέχρι και την 23-12-2015 και εφόσον τα μέρη των παλιών αυτών συμφώνων δεν υπαχθούν συνολικά στις διατάξεις του ν.4356/2015 σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 62 του νόμου αυτού εξακολουθούν να διέπονται από το ν.3719/2008. Τα εν λόγω πρόσωπα των συμφώνων του ν.3719/2008 δεν εμπίπτουν στα μέλη οικογένειας, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις της παρ. 10, του άρθρου 48, του ν.3996/2011 και δεν θα τους χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για υγειονομική περίθαλψη.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη καταχώρηση είναι:
Πράξη συμφώνου συμβίωσης.
Φωτοτυπίες ταυτότητας και ΑΜΚΑ.
Φορολογικές δηλώσεις του άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένου.
Υπεύθυνη δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου ότι ο/η σύντροφος μου είναι άνεργος/η και ανασφάλιστος/η και συντηρείται από εμένα.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων να λάβουν γνώση του παρόντος όλοι οι υπηρετούντες υπάλληλοι για τήρηση των αναφερομένων.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΔΗΜHΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΜΠΛΕΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Πηγή: Taxheaven