Αρ. πρωτ.: Δ23/ οικ.17437/ 1366/ 13.4.2016 Εγκύκλιος εφαρμογής της υπ' αρ. Α3(γ)/ ΓΠ/οικ. 25132 ΚΥΑ (ΦΕΚ 908/2016 τ.Β) «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας»

Αρ. πρωτ.: Δ23/ οικ.17437/ 1366/ 13.4.2016 Εγκύκλιος εφαρμογής της υπ' αρ. Α3(γ)/ ΓΠ/οικ. 25132 ΚΥΑ (ΦΕΚ 908/2016 τ.Β) «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας»

Αθήνα, 13 / 04 / 2016
Αρ.Πρ.Δ23/οικ.17437/1366
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Α'

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδ.: 101 82
Τηλέφωνο: 210 5281152
Πληροφορίες: Σ. Καμπουρίδης
E-mail: skampouridis@yeka.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής της υπ' αρ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 ΚΥΑ (ΦΕΚ 908/2016 τ.Β) «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας».


Κατόπιν της δημοσίευσης της υπ' αρ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4.4.2016 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 908/2016 τ.Β' - ΑΔΑ:6Λ2Η465ΦΥΟ-ΠΗΟ) «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

A. Έναρξη εφαρμογής της Κ.Υ.Α. και μεταβατικές ρυθμίσεις.

1. Τελική ημερομηνία εξέτασης από τις Επιτροπές Κοινωνικής Αρωγής και έκδοσης αποφάσεων επί αιτήσεων που έχουν κατατεθεί για έκδοση ή θεώρηση βιβλιαρίων ανασφαλίστων και πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας είναι η 04-04-2016. Αιτήσεις που έχουν κατατεθεί και για τις οποίες δεν εκδόθηκε απόφαση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, εξετάζονται με τη νέα διαδικασία από 01-06-2016, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ.2Β και παρ.8 και στο άρθρο 7.

2. Εφεξής καταργούνται με σχετική απόφαση οι Επιτροπές Κοινωνικής Αρωγής της Κ.Υ.Α. 139491/2006 και παύουν να κατατίθενται νέες αιτήσεις με την ανωτέρω διαδικασία.

3. Οι Υπηρεσίες σας θα ενημερώνουν τους κατόχους βιβλιαρίων ανασφαλίστων και πιστοποιητικών κοινωνικής προστασίας για τη διατήρηση τους σε ισχύ έως τη λήξη τους, καθώς και για τη νέα διαδικασία πρόσβασης σε δωρεάν περίθαλψη. Όσοι κατέθεσαν αίτηση και δεν εκδόθηκε απόφαση ενημερώνονται ότι η αίτησή τους θα εξεταστεί με τη νέα διαδικασία από 01-06-2016 και για το μεσοδιάστημα δικαιούνται απευθείας πρόσβαση στο Ε.Σ.Υ. με τη χρήση του ΑΜΚΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 6 παρ.1 για τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη με τους όρους που ισχύουν για τους ασφαλισμένους. Στην περίπτωση που πολίτες σας αναφέρουν προβλήματα κατά την προσέλευσή τους στις Υπηρεσίες υγείας, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσή μας.

4. Τελική ημερομηνία έναρξης άσκησης των αρμοδιοτήτων της Κ.Υ.Α. από τους Δήμους, οι οποίοι δεν άσκησαν την αρμοδιότητα έκδοσης βιβλιαρίων ανασφαλίστων, είναι η 01/01/2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Ν.4257/2014 (Α' 93).

Β. Ορισμός εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων.

Οι Δ/νσεις των Δήμων που ασκούν αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας παρακαλούνται να ορίσουν τους προβλεπόμενους στα άρθρα 4 παρ.3 και 7 παρ.4 της Κ.Υ.Α. εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους για την εφαρμογή του νέου προγράμματος, οι οποίοι υπηρετούν σε αυτήν και θα λάβουν από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, στο Μητρώο και στην ηλεκτρονική εφαρμογή ελέγχου του εισοδήματος και να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους στη Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο e-mail skampouridis@yeka.gr το αργότερο έως 04-05-2016, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα που έχει αναρτηθεί_στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.yeka.gr στο πεδίο «Υπουργείο- Γενική Γραμματεία Πρόνοιας- Δράσεις Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας».

Τα στοιχεία που θα αποσταλούν είναι:

"Κωδικός Δήμου". Ο κωδικός αριθμός του Δήμου, σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών (διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.ypes.gr -Αποκεντρωμένη Διοίκηση/Αυτοδιοίκηση - Πρόγραμμα Καλλικράτης- Καλλικράτειοι ΟΤΑ και Κωδικολόγιο Καλλικράτειων Δήμων).

"Δήμος" . Η ονομασία του Δήμου.

"Αρμόδια Υπηρεσία" . Η ονομασία της Δ/νσης του Δήμου που ασκεί αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας.

"Επώνυμο" . Το Επώνυμο του προς πιστοποίηση Χρήστη.

"Όνομα". Το Όνομα του προς πιστοποίηση Χρήστη.

"Όνομα Πατρός". Το όνομα Πατρός του Χρήστη.

"Τηλέφωνο". Τηλέφωνο επικοινωνίας του Χρήστη.

"E-Mail". Ο λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη, για επικοινωνία και παροχή διευκρινήσεων.

Τα στοιχεία θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα. Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα εξουσιοδοτηθούν εξαρτάται από τις εκτιμώμενες ανάγκες της Υπηρεσίας σας, ωστόσο, δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από δύο. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., στην οποία κοινοποιείται το παρόν, θα αποστείλει στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Υπηρεσιών σας τους αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης, καθώς και οδηγίες για τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων.

Γ. Αναφορικά με την άσκηση της αρμοδιότητας των άρθρων 6 και 7 από 01-06-2016 θα σας αποσταλεί νεότερη εγκύκλιος εφαρμογής.Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Πηγή: Taxheaven