Άρθρα Υπόδειγμα Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 - ΣΟΛ Α.Ε.

Άρθρα Υπόδειγμα Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 - ΣΟΛ Α.Ε.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

(ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ ΣΟΛ ΑΕ www.solae.gr)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ
ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ(ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014
(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Το Τεχνικό Γραφείο της ΣΟΛ α.ε.. συνέταξε το υπόδειγμα προσαρτήματος που παρατίθεται κατωτέρω, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 29 του ν. 4308/2014.

Το υπόδειγμα αυτό αναρτάται στην εξωτερική ιστοσελίδα της ΣΟΛ α.ε., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο και όχι μόνο από τις ελεγχόμενες από αυτή οντότητες.

Τα παρατιθέμενα στοιχεία του υποδείγματος (πίνακες, αναλύσεις και λοιπές πληροφορίες) είναι ενδεικτικά.

Το προσάρτημα πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε οντότητας, είτε με την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την κατανόηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους χρήστες, είτε με την απάλειψη πληροφοριών που δεν σχετίζονται με την συγκεκριμένη οντότητα. Για παράδειγμα, αν μια οντότητα στερείται αποθεμάτων, θα απαλειφθεί η σχετική παράγραφος και δεν θα παραμείνει με την σημείωση ότι «δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή». Αυτονόητο ότι στις περιπτώσεις αυτές θα μεταβάλλεται η αρίθμηση των παραγράφων του προσαρτήματος.

Α Θ Η Ν Α

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ. Κηφισίας ΧΧΧ, 115 26 Αθήνα
Αρ.Μ.Α.Ε.ΧΧΧΧΧ/01/Β/ΧΧ/ΧΧΧ (ΧΧΧΧ)
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΧΧΧΧΧΧΧ000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

χρήσεως

1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ μεταβολών καθαρής θέσης
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)
Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 20Χ1
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)
1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία
2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας
3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι
4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού
6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως
9. Προβλέψεις
10. Υποχρεώσεις
11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο
13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών
14. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο
15. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου
16. Αναβαλλόμενοι φόροι
17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές
19. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
20. Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων
21. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική
22. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική
23. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
24. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
25. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
26. Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλες υπηρεσίες διασφαλίσεως
27. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων δώδεκα μηνών
28. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου
29. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας
30. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό
31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
32. Πρώτη εφαρμογή


Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ Α.Ε.»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις1 της Εταιρείας ΑΒΓ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 201Χ, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΑΒΓ κατά την 31η Δεκεμβρίου 201Χ, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές ροές της2 για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Έδρα του ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία]

[Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής]

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Αρ Μ ΣΟΕΛ:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣημ.31/12/201531/12/2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 6.1
Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1
Λοιπός εξοπλισμός 6.1
Επενδύσεις σε ακίνητα 6.2
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 6.3
Λοιπά ενσώματα στοιχεία 6.1
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης 6.4
Υπεραξία 6.4
Λοιπά άυλα 6.4
Σύνολο
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή 6.5
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις 7.1
Χρεωστικοί τίτλοι 7.1
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις 7.1
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 7.1
Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι 7.1
Διαθέσιμα για πώληση 7.1
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση 7.1
Λοιπά 7.1
Σύνολο
Αναβαλλόμενοι φόροι16
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (Αποθ.)
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιπά αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις 7.2.1
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις 7.2.2
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 7.1
Προπληρωμένα έξοδα
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο 7.1
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα7.2.3
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο Ενεργητικού


ΠΑΘΗΤΙΚΟΣημ.31/12/201531/12/2014
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις ιδιοκτητών
Ίδιοι τίτλοι
Σύνολο
Διαφορές εύλογης αξίας
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 9.1
Λοιπές προβλέψεις 9.2
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια 10.1.1
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 10.1.2
Κρατικές επιχορηγήσεις 10.1.3
Αναβαλλόμενοι φόροι16
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Τραπεζικά Δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων10.1.1
Εμπορικές υποχρεώσεις10.2.1
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.2
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σημ.31/12/201531/12/2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 25
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα 25
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
Λοιπά έξοδα και ζημίες
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

Σημ.ΚεφάλαιοΥπέρ το 'ΑρτιοΚαταθέσεις ΙδιοκτητώνΙδιοι τίτλοιΔιαφορές εύλογης αξίαςΑποθεματικά νόμων & κατ/κούΑφορολόγητα αποθεματικάΥπόλοιπο Αποτελεσμάτων Εις ΝέοΣυνολικά ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπα 1/1/2014
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και λάθη
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Εσωτερικές μεταφορές
Διανομές στους φορείς
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2014
Υπόλοιπα 1/1/2015
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Εσωτερικές μεταφορές
Διανομές στους φορείς
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31/12/2015ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝ (Έμμεση Μέθοδος)

31/12/2015 31/12/2014
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων
Προβλέψεις
Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων
Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή αποθεμάτων
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων
Μείον:
Πληρωμές/εισπράξεις για/από χρεωστικούς&πιστωτικούς τόκους
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων
Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρό)
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου
Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδουΠροσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 20Χ1

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία


(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ)

α) Επωνυμία: ΑΘΗΝΑ Α.Ε.

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία.

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.20Χ1 - 31.12.20Χ1

δ) Διεύθυνση της έδρας: Ερμού 25, Αθήνα, Τ.Κ. 134.42.

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 50749/04/Β/01/221.

ΓΕ.ΜΗ.: 046925025000.

στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ή

Η εταιρεία έχει τεθεί σε εκκαθάριση, η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας δεν είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για το λόγο αυτό αποτίμησε τα στοιχεία του ισολογισμού στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους.

ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος) οντότητα.

η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.

θ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόμενης δραστηριότητας

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΙΚΡΗ,ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

ή

Στην κλειόμενη χρήση η Εταιρεία εντόπισε του ακόλουθους παράγοντες:

α) Οι σωρευμένες ζημίες ανέρχονται στο ποσό των € ΧΧΧ.

β) Τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά και ανέρχονται στο ποσό των € ΧΧΧ.

γ) Οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι αρνητικές και ανέρχονται στο ποσό των € ΧΧΧ.

δ) Στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται ζημίες από απομείωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και των επενδυτικών ακινήτων συνολικού ποσού € ΧΧΧ, οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 20Χ1 κατά το ποσό των € ΧΧΧ και των προηγούμενων χρήσεων 20Χ-3 έως και 20Χ0 κατά το ποσό των € ΧΧΧ.

ε) Η Εταιρεία έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς και προμηθευτές συνολικού ποσού € ΧΧΧ και γενικά αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας, δεδομένου ότι έχει εξαντλήσει τα πιστωτικά όρια δανεισμού που της έχουν χορηγήσει οι τράπεζες.

στ) Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας ανέρχεται σε € ΧΧΧ, έναντι βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων ποσού € ΧΧΧ.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος η διοίκηση, ύστερα από απαίτηση των τραπεζών στα πλαίσια αναδιαπραγματεύσεως των πιστωτικών ορίων, έχει εκπονήσει μελέτη προεξοφλήσεως μελλοντικών ταμειακών ροών για την επόμενη πενταετία, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται θετική μελλοντική πορεία της εταιρείας. Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση της Εταιρείας έχει ετοιμάσει σχέδιο αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεών της το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναμένει την αποδοχή του από τις πιστώτριες τράπεζες. Παράλληλα η διοίκηση θα εισηγηθεί στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των € ΧΧΧ.

Ύστερα από τις προαναφερόμενες ενέργειες η Διοίκηση εκτιμά ότι θα εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να εξυπηρετηθούν οι χρηματοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας, στο άμεσο μέλλον. Κατά συνέπεια οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές, οι οποίες θα ήταν αποτέλεσμα της αδυναμίας ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και σχετίζονται με την ανάκτηση και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, με τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων και με τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις.

Παρά ταύτα, το ενδεχόμενο της μη επιτυχούς υλοποίησης της συμφωνίας χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης και της μη ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικά με την δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.

3. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΙΚΡΗ,ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση.

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρμογή της.

3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου3.

3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η εταιρεία επιβαρύνει (δεν επιβαρύνει) το κόστος των ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:

- Κτίρια και τεχνικά έργα: 40 έτη.

- Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 8 έτη.

- Μεταφορικά μέσα επιβατικά 12 έτη.

- Μεταφορικά μέσα φορτηγά κ.λπ. 10 έτη.

- Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 5 έτη.

- Ζώντα ζώα για γαλακτοφορία και αναπαραγωγή 8 έτη.

- Φυτεία εσπεριδοειδών 15 έτη.

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την ανακτήσιμη αξία του.

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.

Για την εκτίμηση της αξίας χρήσεως, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με την χρήση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου ποσοστού Χ%, το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.

ή

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, τα επενδυτικά ακίνητα και τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους, ως ακολούθως:

β.1) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αποτιμούνται στην αναπροσαρμοσμένη (εύλογη) αξία τους. Η αναπροσαρμογή γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια ή νωρίτερα, αν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην αξία τους και η εύλογη αξία εκτιμάται από επαγγελματίες εκτιμητές. Η αναπροσαρμογή γίνεται για κάθε διακεκριμένο ακίνητο με προσαρμογή, τόσο της αξίας κτήσεως ή της προηγούμενης αναπροσαρμογής τους, όσο και των σωρευμένων αποσβέσεων, ώστε η νέα λογιστική (αναπόσβεστη) αξία του πάγιου στοιχείου να ισούται με την αναπροσαρμοσμένη αξία του. Οι διαφορές αναπροσαρμογής καταχωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. Κατ’ εξαίρεση, η μείωση της αξίας λόγω αναπροσαρμογής καταχωρίζεται στα αποτελέσματα, στον βαθμό που δεν καλύπτεται από διαφορά αναπροσαρμογής των ιδίων κεφαλαίων. Οι αποσβέσεις των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, υπολογίζονται επί των αναπροσαρμοσμένων αξιών με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους.

β.2) Επενδυτικά ακίνητα

Τα επενδυτικά ακίνητα αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους, η οποία εκτιμάται από επαγγελματίες εκτιμητές και επανεκτιμάται τουλάχιστον ανά διετία και σε κάθε περίπτωση όταν οι συνθήκες της αγοράς υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία του στοιχείου διαφέρει σημαντικά από την εύλογη αξία του. Διαφορές από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. Τα επενδυτικά ακίνητα που αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους δεν υπόκεινται σε απόσβεση.

β.3) Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Τα μη κυκλοφορούντα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους μείον το κόστος που απαιτείται για τη διάθεσή τους. Διαφορές από την αποτίμηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους δεν υπόκεινται σε απόσβεση.
Για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμες τιμές αγοράς, αυτές οι τιμές, μειωμένες με το κόστος που απαιτείται για τη διάθεσή τους, χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση στην εύλογη αξία.
Για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές αγοράς, η εκτίμηση της εύλογης αξίας γίνεται με χρήση τεχνικών προεξοφλήσεως αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών. Επειδή η εκτίμηση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών ενσωματώνει τους συνυφασμένους με το προς αποτίμηση στοιχείο κινδύνους χρησιμοποιήθηκε το χωρίς κίνδυνο προεξοφλητικό τραπεζικό επιτόκιο ποσοστού Χ%.

γ) Διαγραφή

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά προγράμματα, εμπορικές επωνυμίες και εμπορικά σήματα.

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της αξίας τους.

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε Χ έτη.

Τα εμπορικά σήματα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισμένη διάρκεια ωφέλιμης ζωής, υπόκεινται όμως σε ετήσιο έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους.

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

3.1.3.1. Συμμετοχές


Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομειώσεως της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη. Ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συμμετοχών υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους. Ως ανακτήσιμη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών από την συμμετοχή, στην επόμενη πενταετία και της υπολειμματικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας.

3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

α) Αρχική καταχώριση


Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο).

Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.

Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από:

- Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.

- Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως.

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.

ή

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους. Ειδικότερα:

- Οι διαφορές από την αποτίμηση των διαθεσίμων για πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους (κέρδη ή ζημίες) καταχωρίζονται, στην περίοδο που προκύπτουν, ως στοιχείο (διαφορά) της καθαρής θέσεως, το οποίο μεταφέρεται στα αποτελέσματα όταν:

- Είτε τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία διαγραφούν.

- Είτε υπάρχουν αντικειμενικά τεκμήρια ότι τα περιουσιακά στοιχεία έχουν απομειωθεί και εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα.

Οι ζημιές απομειώσεως της προηγούμενης περιπτώσεως αναστρέφονται στα αποτελέσματα όταν οι λόγοι που τις προκάλεσαν παύουν να ισχύουν. Κατ’ εξαίρεση, οι ζημίες απομειώσεως από συμμετοχικούς τίτλους αναστρέφονται κατευθείαν στην καθαρή θέση και όχι μέσω αποτελεσμάτων.

- Οι διαφορές από την αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του εμπορικού χαρτοφυλακίου στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές στην περίοδο που προκύπτουν.

- Σε αντιστάθμιση εύλογης αξίας, οι διαφορές (κέρδη και ζημίες) από την αποτίμηση αντισταθμισμένου στοιχείου και μέσου αντισταθμίσεως, καταχωρίζονται στην περίοδο που προκύπτουν και παρουσιάζονται συμψηφιστικά στο ίδιο κονδύλι της καταστάσεως αποτελεσμάτων.

- Σε αντιστάθμιση ταμειακών ροών, οι διαφορές (κέρδη και ζημιές) από την αποτίμηση του μέσου αντισταθμίσεως καταχωρίζονται στην περίοδο που προκύπτουν:

- Ως στοιχείο (διαφορά) της καθαρής θέσεως, εφόσον η αντιστάθμιση αξιολογείται ως αποτελεσματική, και μεταφέρονται στα αποτελέσματα στην ίδια περίοδο, στην οποία οι αντισταθμισμένες ταμειακές ροές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα, συμψηφιζόμενες σε ένα κονδύλι.

- Ως στοιχείο της καταστάσεως αποτελεσμάτων, εφόσον η αντιστάθμιση αξιολογείται ως μη αποτελεσματική.

γ) Διαγραφή

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.

3.1.4. Φόροι εισοδήματος

3.1.4.1. Τρέχων φόρος


Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:

- Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.

- Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.

Η Εταιρεία, για τις διαφορές φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων, σχηματίζει σχετική πρόβλεψη, οπότε όταν αυτές βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία μεταφέρονται σε μείωση της σχηματισμένης προβλέψεως. Τυχόν διαφορά καταχωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.

ή

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία.

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

ή

Η εταιρεία έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. Ειδικότερα η Εταιρεία καταχωρίζει:

- Όλες τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές, εκτός εάν η υποχρέωση προκύπτει από την αρχική καταχώριση υπεραξίας ή την αρχική καταχώριση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως σε συναλλαγή που δεν αφορά συνένωση επιχειρήσεων και κατά το χρόνο της συναλλαγής δεν επηρεάζεται ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο αποτέλεσμα.

- Τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μόνο στο βαθμό που είναι σφόδρα πιθανό και τεκμηριωμένο ότι θα υπάρχουν φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προκύπτει από την αρχική καταχώριση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως σε μια συναλλαγή που δεν αφορά συνένωση επιχειρήσεων και κατά το χρόνο της συναλλαγής δεν επηρεάζεται ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο αποτέλεσμα.

Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φόρων υπόκεινται σε συμψηφισμό και τα αντίστοιχα καθαρά ποσά παρουσιάζονται στον ισολογισμό και στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

3.1.5. Αποθέματα

α) Αρχική καταχώριση


Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών, περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαμβάνει μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το ιδιοπαραγόμενο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής. Η εταιρεία επιβαρύνει (δεν επιβαρύνει) το κόστος των ιδιοπαραγόμενων αποθεμάτων μακράς περιόδου παραγωγής ή ωριμάνσεως με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτά.

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα (εκτός από χρηματιστηριακά εμπορεύματα και κυκλοφορούντα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)4 αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.). Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».

Τα χρηματιστηριακά εμπορεύματα και τα κυκλοφορούντα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους5.

Ειδικότερα:

- Εμπορεύματα που οι τιμές τους διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, δηλαδή είναι χρηματιστηριακά αγαθά, εφόσον αυτά κατέχονται αποκλειστικά για πώληση στα πλαίσια κερδοσκοπικών συναλλαγών, αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους, μείον το κόστος που απαιτείται για τη διάθεσή τους. Οι διαφορές από την αποτίμηση των εν λόγω στοιχείων στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

- Τα κυκλοφορούντα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στην εύλογη αξία τους μείον το κόστος που απαιτείται για τη διάθεσή τους. Διαφορές από την αποτίμηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.

Για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμες τιμές αγοράς, αυτές οι τιμές, μειωμένες με το κόστος που απαιτείται για τη διάθεσή τους, χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της εύλογης αξίας.
Για τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που δεν υπάρχουν διαθέσιμες τιμές αγοράς, η εκτίμηση της εύλογης αξίας γίνεται με χρήση τεχνικών προεξοφλήσεως αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών. Επειδή η εκτίμηση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών ενσωματώνει τους συνυφασμένους με το προς αποτίμηση στοιχείο κινδύνους χρησιμοποιήθηκε το χωρίς κίνδυνο προεξοφλητικό τραπεζικό επιτόκιο ποσοστού Χ%.

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.

3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση


Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο). Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.

β) Διαγραφή

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.

β) Διαγραφή

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν υφίσταται πλέον.

3.1.9. Προβλέψεις

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

ή

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται με βάση αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο.

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα.

3.1.11. Έσοδα και έξοδα

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.

Ειδικότερα:

- Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους.

- Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.

- Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

- Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως.

ή

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συμβόλαια καταχωρίζονται με τη μέθοδο της ολοκληρωμένης συμβάσεως.

- Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους καταχωρίζονται ως εξής:

- Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο.

- Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους.

- Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.

3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες,
αναμένεται να πραγματοποιηθούν.

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.

ή

Η διοίκηση μέχρι και την περίοδο που έληξε την 31.12.20Χ0 παρακολουθούσε τα αποθέματα των εμπορευμάτων με το σύστημα της περιοδικής απογραφής και τα αποτιμούσε με τη μέθοδο της ετήσιας μέσης σταθμικής τιμής. Επιθυμώντας εφεξής να παρακολουθεί τα εμπορεύματα με το σύστημα διαρκούς απογραφής, το οποίο η χρησιμοποιούμενη μέθοδος αποτιμήσεως δεν μπορεί να υποστηρίξει, αποφάσισε στην τρέχουσα περίοδο 20Χ1 να υιοθετήσει τη μέθοδο της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.). Οι επιδράσεις από τη μεταβολή της μεθόδου αποτιμήσεως των εμπορευμάτων απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.

3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.

Στην παρούσα περίοδο 20Χ1 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου.

ή

Στην παρούσα περίοδο 20Χ1 η διοίκηση διαπίστωσε ότι . . .

Οι επιδράσεις από τη διόρθωση του σφάλματος απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΙΚΡΗ,ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

ή

Στην παρούσα περίοδο έγινε η ακόλουθη παρέκκλιση:
. . . . . . . . . . . . . .

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΙΚΡΗ,ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.

ή

Στον λογαριασμό του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού «δάνεια και απαιτήσεις» περιλαμβάνεται το μακροπρόθεσμο τμήμα € ΧΧΧ απαιτήσεως κατά της εταιρείας Χ. Το αντίστοιχο βραχυπρόθεσμο τμήμα € ΧΧΧ περιλαμβάνεται στον λογαριασμό του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού «λοιπές απαιτήσεις».

Στον λογαριασμό «λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» περιλαμβάνεται το μακροπρόθεσμο τμήμα € ΧΧΧ υποχρεώσεως προς την εταιρεία Ψ. Το αντίστοιχο βραχυπρόθεσμο τμήμα € ΧΧΧ περιλαμβάνεται στον λογαριασμό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων «λοιπές υποχρεώσεις».

Στον λογαριασμό των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων «κρατικές επιχορηγήσεις » περιλαμβάνεται το αναπόσβεστο τμήμα € ΧΧΧ επιχορηγήσεων που έχουν ληφθεί για την απόκτηση πάγιων στοιχείων, με βάση τον ν. 3299/2003 ως αφορολόγητο αποθεματικό. Το αντίστοιχο αποσβεσμένο τμήμα € ΧΧΧ περιλαμβάνεται στον λογαριασμό της καθαρής θέσεων «αφορολόγητα αποθεματικά».

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΙΚΡΗ,ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία6.2. Επενδυτικά ακίνητα

(Αποτίμηση στο αποσβέσιμο κόστος)(Αποτίμηση στην εύλογη αξία)Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων προσδιορίστηκε από επαγγελματία εκτιμητή. Η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών που θα καταχωριζόταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία τους, ανέρχεται σε € ΧΧΧ.

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι σημαντικές υποθέσεις και οι τεχνικές αποτιμήσεως των εύλογων αξιών.

Πίνακας σημαντικών υποθέσεων και τεχνικές αποτιμήσεως6.3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

(Αποτίμηση στο αποσβέσιμο κόστος)(Αποτίμηση στην εύλογη αξία)Η εύλογη αξία των βιολογικών στοιχείων βασίστηκε στις αγοραίες τιμές τους.

ή

Ως εύλογη αξία των βιολογικών στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η ανακτήσιμη αξία τους, η οποία βασίστηκε στην αξία χρήσεως και προσδιορίστηκε με προεξόφληση των αναμενόμενων μελλοντικών χρηματοροών. Δεδομένου ότι κατά την εκτίμηση ελήφθησαν υπόψη όλοι οι συνδεόμενοι με τα στοιχεία κίνδυνοι, για την προεξόφληση χρησιμοποιήθηκε το χωρίς κίνδυνο επιτόκιο Χ%.

6.4. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία6.5. Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

7.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΙΚΡΗ,ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

Οι κατωτέρω κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους:

- Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση

- Χρηματοοικονομικά στοιχεία εμπορικού χαρτοφυλακίου

- Παράγωγα για αντιστάθμιση

Η εύλογη αξία των διαθέσιμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων προσδιορίστηκε με προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών τους ροών.

Η εύλογη αξία των στοιχείων του εμπορικού χαρτοφυλακίου βασίστηκε στις χρηματιστηριακές τιμές τους.

Η εύλογη αξία των κατεχόμενων για αντιστάθμιση παραγώγων, (σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίων) βασίστηκε στις τιμές που προσδιορίστηκαν από την τράπεζα. Η κύρια σύμβαση αφορά σε οφειλόμενο δάνειο μεταβλητού επιτοκίου τριετούς διάρκειας. Με το παράγωγο αντισταθμίζεται ο κίνδυνος των ταμιακών ροών που προκύπτουν από τη μεταβολή του επιτοκίου.

Οι βασικές παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των μελλοντικών ταμειακών ροών των διαθέσιμων για πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων είναι οι εξής:

- Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου:

Το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου καθορίστηκε με βάση την εξωτερική πληροφόρηση που λήφθηκε για κάθε ενεργό αγορά.

- Προϋπολογιστικά περιθώρια κέρδους:

Τα προϋπολογιστικά περιθώρια λειτουργικού κέρδους και EBITDA υπολογίστηκαν με βάση τα πραγματικά ιστορικά στοιχεία των τελευταίων ετών, προσαρμοσμένων προκειμένου να λάβουν υπόψη και τις αναμενόμενες μεταβολές κερδοφορίας.

Η εύλογη αξία και οι μεταβολές της που έχουν καταχωριστεί, είτε στα αποτελέσματα, είτε απευθείας στην καθαρή θέση, ως διαφορές εύλογης αξίας, για κάθε κονδύλι του ισολογισμού παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα:Ο λογαριασμός της καθαρής θέσεως «διαφορές εύλογης αξίας» παρουσίασε την ακόλουθη κίνηση:7.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

α) Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα

Η εύλογη αξία των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων δεν μπορεί να προσδιοριστεί.

ή

Η εύλογη αξία των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων ανέρχεται σε € ΧΧΧ.

Τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται σε μικρή έκταση για αντιστάθμιση του κινδύνου αυξήσεως των επιτοκίων.

β) Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία τους

Η λογιστική αξία και η εύλογη αξία της συμμετοχής στη θυγατρική εταιρεία «Θ» ανέρχονται αντιστοίχως σε € ΧΧΧ και € ΧΧΧ.

Η απομείωση της λογιστικής αξίας οφείλεται στην σώρευση ζημιών που πραγματοποίησε τα τελευταία έτη η εταιρεία «Θ». Δεν κρίθηκε σκόπιμο να καταχωριστεί μια ζημία απομειώσεως της λογιστικής αξίας, δεδομένου ότι από μελέτη προεξοφλήσεως των μελλοντικών ταμειακών ροών προκύπτει μελλοντική κερδοφορία της εταιρείας αυτής και, κατά συνέπεια η απομείωση δεν είναι μόνιμου χαρακτήρα.

7.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:7.2.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:Όπου κρίνεται σκόπιμο αναφέρεται το εξής:

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως και προθεσμίας της εταιρείας κατά το τέλος της κλειόμενης χρήσεως είναι κατατεθειμένα σε ελληνικές τράπεζες κατά ποσοστό …..% και σε τράπεζες του εξωτερικού κατά ποσοστό …..%.

8. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

Μετοχικό κεφάλαιο ποσού € ΧΧΧ (μετοχές ΧΧΧ ονομαστικής αξίας € ΧΧ η κάθε μία) έχει εγκριθεί αλλά είναι καταβλητέο μετά πάροδο δώδεκα μηνών.

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε ΧΧΧ κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € ΧΧ η κάθε μία και ανέρχεται σε € ΧΧΧ.

Στην περίοδο καταβλήθηκε η δεύτερη δόση του εγκεκριμένου κεφαλαίου € ΧΧΧ και εκδόθηκαν ΧΧΧ κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας € ΧΧ η κάθε μία.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Εταιρείας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για πρόσωπα που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Εταιρεία καθώς και στις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι τριετής με ανώτατο αριθμό μετοχών ΧΧΧ και με τιμή διαθέσεως € ΧΧ ανά μετοχή. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τους όρους του προγράμματος, τους δικαιούχους του δικαιώματος και την ημερομηνία παραχωρήσεως.

Η εταιρεία έχει εκδώσει μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ποσού € ΧΧΧ (ομολογίες ΧΧΧ ονομαστικής αξίας € Χ η κάθε μία). Η σχέση ανταλλαγής έχει οριστεί Χ:Ψ, δηλαδή Χ ομολογίες θα ανταλλάσσονται με Ψ μετοχές.

Η εταιρεία, με βάση απόφαση της γενικής συνελεύσεως, έχει αποκτήσει ΧΧ ίδιες μετοχές ονομαστικής αξίας € ΧΧ η κάθε μία αντί € ΧΧΧ, με σκοπό να …..

Το τακτικό αποθεματικό € ΧΧΧ σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του κ.ν. 2190/1920.

Τα έκτακτα αποθεματικά ποσού € ΧΧΧ σχηματίστηκαν με αποφάσεις των τακτικών γενικών συνελεύσεων με σκοπό την αυτοχρηματοδότηση της εταιρείας.

Με βάση μελέτη ανεξάρτητου εκτιμητή αναπροσαρμόστηκε η αξία των ακινήτων της Εταιρείας κατά το ποσό των € ΧΧΧ και η σχετική διαφορά αναπροσαρμογής, καθαρή από φόρους, καταχωρίστηκε στο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων «διαφορές αναπροσαρμογής παγίων», ο οποίος παρουσίασε την ακόλουθη κίνηση εντός της χρήσεως 20Χ1:9. Προβλέψεις

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΙΚΡΗ,ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

9.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία

Η υποχρέωσης για παροχές σε εργαζομένους προσδιορίστηκε με αναλογιστική μελέτη, ως ακολούθως:Ποσά, τα οποία έχουν καταχωριστεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων:Η κίνηση της υποχρεώσεως που έχει καταχωριστεί στον ισολογισμό έχει ως εξής:Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:9.2 Λοιπές προβλέψεις

Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:10. Υποχρεώσεις

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΙΚΡΗ,ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

10.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

10.1.1 Δάνεια

α) Εξασφαλίσεις δανείων

Η εταιρεία έχει συνάψει δεκαετές τραπεζικό δάνειο ποσού € ΧΧΧ, για την εξασφάλιση του οποίου έχει παραχωρήσει στην τράπεζα το δικαίωμα πρώτης υποθήκης € ΧΧΧ σε ιδιόκτητο ακίνητο λογιστικής αξίας € ΧΧΧ και εκτιμηθείσας από την τράπεζα αξίας € ΧΧΧ.

(β) Χρόνος λήξεως δανειακών υποχρεώσεων10.1.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:10.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις

Η κίνηση του λογαριασμού παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα:10.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

10.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις


Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:11. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΙΚΡΗ,ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:12. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΙΚΡΗ,ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

Στη διάρκεια της περιόδου ενσωματώθηκαν στην αξία κατασκευαζόμενου κτιρίου τόκοι ποσού € ΧΧΧ.

13. Προτεινόμενη διάθεση κερδών

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διάθεση των καθαρών μετά από φόρους κερδών ως ακολούθως:ή

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε ζημιογόνο αποτέλεσμα.

14. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

Στην κλειόμενη περίοδο καταβλήθηκαν μερίσματα € ΧΧΧ από κέρδη της προηγούμενης χρήσεως 20Χ0.

ή

Στην κλειόμενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν μερίσματα.

15. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

Οι ζημίες της περιόδου μεταφέρθηκαν στην καθαρή θέση ως ζημίες εις νέο, προκειμένου να καλυφθούν με κέρδη επόμενων χρήσεων.

ή

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσμα.

16. Αναβαλλόμενοι φόροι

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

ή

Η εταιρεία έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. Ο λογαριασμός παρουσίασε την ακόλουθη κίνηση εντός της χρήσεως 20Χ1:17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΙΚΡΗ,ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:18. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΕΓΑΛΗ)

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:19. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ)

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

ή

Έχουν χορηγηθεί τα παρακάτω δάνεια ή πιστώσεις:20. Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές.

ή

Η εταιρεία συμμετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος στις κατωτέρω εταιρείες:21. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

Η εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

ή

Η εταιρεία ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Υποχρέωση καταρτίσεως αυτών των ενοποιημένων καταστάσεων έχει η μητρική εταιρεία ΑΛΦΑ Α.Ε. με έδρα τα επί της οδού Αιόλου ΧΧ του Δήμου Αθηναίων γραφεία της.

22. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

Η εταιρεία δεν ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

ή

Η εταιρεία ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Υποχρέωση καταρτίσεως των ενοποιημένων καταστάσεων του μερικού συνόλου έχει η ενδιάμεση μητρική εταιρεία ΒΗΤΑ Α.Ε. με έδρα τα επί της οδού Σταδίου ΧΧ του Δήμου Αθηναίων γραφεία της, ενώ υποχρέωση καταρτίσεως των ενοποιημένων καταστάσεων του τελικού συνόλου έχει η κορυφαία μητρική εταιρεία ΑΛΦΑ Α.Ε. με έδρα τα επί της οδού Αιόλου ΧΧ του Δήμου Αθηναίων γραφεία της.

23. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού (ή και μερικού) συνόλου επιχειρήσεων, στα επί της οδού Αιόλου ΧΧ του Δήμου Αθηναίων γραφεία της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε. και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΧΧΧ.

ή

Δεν συντρέχει περίπτωση.

24. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

Η Εταιρεία επιβαρύνθηκε με τα κατωτέρω ποσά:

Αμοιβές Κοινωνικές επιβαρύνσεις Δεσμεύσεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις διοικητικού συμβουλίου
Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα
Σε διευθυντικά στελέχη
Σύνολο25. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

Η εταιρεία δεν έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές με συνδεμένα μέρη, ούτε έχει υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς συνδεμένα μέρη.

ή

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές με συνδεμένα μέρη και στο τέλος της χρήσεως έχει τα κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς συνδεμένα μέρη:26. Αμοιβές για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για άλλες υπηρεσίες διασφαλίσεως

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΕΓΑΛΗ)

Οι αμοιβές που χρεώθηκαν από τον νόμιμο ελεγκτή ανέρχονται:

31/12/20Χ1 31/12/20Χ0
Για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Για τον έλεγχο φορολογικής συμμορφώσεως
Για λοιπές υπηρεσίες διασφαλίσεως27. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων δώδεκα μηνών

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΕΓΑΛΗ)

Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόμενες με αυτά υποχρεώσεις.

ή

Η διοίκηση της εταιρείας έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, τον κλάδο γεωργικών φαρμάκων, ο οποίος περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία και τις συνδεόμενες με αυτά υποχρεώσεις που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:28. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ)

Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων.

ή

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει συνοπτικό ισολογισμό και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων.

ή

Η Εταιρεία ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων και επέλεξε να καταρτίσει μόνο κατάσταση αποτελεσμάτων.

29. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.

ή

Η εταιρεία έχει υπογράψει συμβάσεις συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού με σκοπό την προώθηση των προϊόντων της στις διεθνείς αγορές. Από τις συνεργασίες αυτές η εταιρεία εκτιμά αύξηση των πωλήσεών της κατά ποσοστό Χ% στην επόμενη τριετία.

30. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ)

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις

Η Εταιρεία έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν την ενοικίαση ακινήτων οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως και το έτος 20Χ8.

Οι ελάχιστες πληρωμές ενοικίων λειτουργικών μισθώσεων ακινήτων έχουν ως ακολούθως:β) Εγγυήσεις

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα:γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2015. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2015. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 20ΧΧ. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2014, οι σχετικές εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στις φορολογικές αρχές.

Κατά της εταιρείας έχει ασκηθεί αγωγή και διεκδικείται το ποσό των € ΧΧΧ ως αποζημίωση για …………………………………. Η διοίκηση εκτιμά ότι η αγωγή αυτή δεν θα ευδοκιμήσει υπέρ του αντιδίκου διότι ………………………………….. Για το λόγο αυτό δεν κρίθηκε αναγκαίος ο σχηματισμός οποιασδήποτε προβλέψεως στις οικονομικές καταστάσεις για το γεγονός αυτό.

31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα.

ή

Στην επόμενη χρήση 20Χ2 συνέβησαν τα ακόλουθα γεγονότα, τα οποία αξιολογήθηκαν από την Εταιρεία ως μη διορθωτικά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και, κατά συνέπεια, οι επιδράσεις τους θα καταχωριστούν στην επόμενη χρήση 20Χ2, στην οποία συνέβησαν:

Καταστροφή περιουσιακών στοιχείων

Στις 10/2/20Χ2 καταστράφηκαν από πλημύρα ανασφάλιστα εμπορεύματα αξίας € ΧΧΧ. Το γεγονός αυτό αξιολογήθηκε από τη διοίκηση ως μη διορθωτικό και, κατά συνέπεια, η ζημία αυτή θα βαρύνει τα αποτελέσματα της επόμενης περιόδου 20Χ2.

Μετατροπή σε μετοχές μετατρέψιμων ομολογιών

Στις 20/2/20Χ2 ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετατροπής ΧΧΧ μετατρέψιμων ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., τις οποίες είχε αποκτήσει η Εταιρεία αντί ποσού € ΧΧΧ, σε ΧΧΧ κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές της ίδιας εταιρείας. Μετά την μετατροπή των ομολογιών η Εταιρείας θα κατέχει ποσοστό ΧΧ% των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία ΑΛΦΑ Α.Ε.

Εξόφληση Δανείου

Στις 10/3/20Χ2 αποπληρώθηκε η υποχρέωση της Εταιρείας προς την τράπεζα ΧΧ ποσού € ΧΧΧ.

32. Πρώτη εφαρμογή

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: ΜΙΚΡΗ,ΜΕΣΑΙΑ,ΜΕΓΑΛΗ)

Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων.

Η εταιρεία έκρινε ότι οι αναδρομικές προσαρμογές δεν είναι πρακτικά ευχερείς και βάσει των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του Ν.4308/2014 δεν θα εφαρμόσει αναδρομικά τα Ε.Λ.Π.. Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής περιόδου ταξινομήθηκαν, σύμφωνα με τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ν.4308/2014. Στον παρακάτω πίνακα γνωστοποιούνται συνοπτικά οι επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων από τη χρήση απαλλαγών:Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την επίδραση των εγγραφών προσαρμογής επί των ιδίων κεφαλαίων για την 1.1.2014 και την 31.12.2014, οι οποίες εφαρμόσθηκαν επί των καταστατικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν στα Ε.Λ.Π.:


_____________________________________________________
1 Κατά περίπτωση δεν αναφέρονται οι καταστάσεις που δεν υποχρεούται να συντάξει η ελεγχόμενη οντότητα λόγω του μεγέθους της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4308/2013.
2 Η αναφορά και στις ταμειακές ροές περιλαμβάνεται στην έκθεση εφόσον η ελεγχόμενη οντότητα συντάσσει κατάσταση ταμειακών ροών.
3 Η παράθεση είναι ενδεικτική και θα πρέπει να προσαρμόζεται στις περιστάσεις.
4 Εφόσον συντρέχει περίπτωση
5 Εφόσον συντρέχει περίπτωση

Πηγή: Taxheaven