Αριθ. πρωτ.: 2/17788 /0004/13.4.2016 Τροποποίηση της αριθ. 2/79177/0004/15.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Επανασύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των νομοθετικών και διοικητικών ενεργε

Αριθ. πρωτ.: 2/17788 /0004/13.4.2016 Τροποποίηση της αριθ. 2/79177/0004/15.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Επανασύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των νομοθετικών και διοικητικών ενεργε

Αθήνα, 13 Απριλίου 2016
Αριθ.πρωτ.: 2/17788 /0004
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα Ε'

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37   
Τ.Κ.101 65, Αθήνα  
Πληροφορίες:Μ. Ματζοράκη
Τηλέφωνο:210-33.38.283
fax: 210-33.38.202
e-mail:m.matzoraki@glk.gr
 
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 2/79177/0004/15.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Επανασύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των νομοθετικών και διοικητικών ενεργειών για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, την καταγραφή υπαρχόντων περιορισμών και τη διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω απελευθέρωση, όπου αυτό κριθεί, επ' ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος» (ΑΔΑ:ΨΑΕ5Η-00Η)».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α'178), όπως αποσαφηνίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2346/1995 «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις»(Α'220)
β) του άρθρου 21 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176).
γ) του ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α'32)
δ) της παραγράφου Α του άρθρου 3 του Μέρους Β' καθώς και του εδαφίου 4.2. της Παραγράφου Γ του ιδίου άρθρου, του ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α' 94)
ε) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει
στ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει

2. Την αριθ. 2/79177/0004/15.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Επανασύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας για την αξιολόγηση των νομοθετικών και διοικητικών ενεργειών για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, την καταγραφή υπαρχόντων περιορισμών και τη διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω απελευθέρωση, όπου αυτό κριθεί, επ' ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος» (ΑΔΑ:ΨΑΕ5Η-00Η).

3. Το αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/40910/5049/4509/3752/23.02.2016 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και το από 29.3.2016 σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε την αριθ. 2/79177/0004/15.12.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ:ΨΑΕ5Η-00Η) ως προς τον ορισμό μελών, ως κατωτέρω: Προσθέτουμε αναπληρωματικό μέλος στο υπ' αριθ. 21 μέλος του διατακτικού της απόφασης, ως εξής:

«21. Μάριο Κωστάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αναπληρωτή του το Βασίλειο Μαρτσάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού της Διεύθυνσης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠηγή: Taxheaven