Αριθ. 53/2015/23.3.2016 Καύσιμα εφοδιασμού πλοίων - Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων

Αριθ. 53/2015/23.3.2016 Καύσιμα εφοδιασμού πλοίων - Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων

Αριθ. 53 / 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα υπ' αριθ. οικ. 30/004/000/2626/15.6.2015 και 30/004/000/4540/26.11.2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους

2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929 (ΦΕΚ 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995)

3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ Α'391)

4. Τα Π.Δ. 284/1988 και Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α' 128/14.06.1988 και Α' 178/29.08.2014), όπως ισχύουν

5. Την υπ' αριθ. 1078204/927/0006Α/6.8.1992 Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β' 517)

6. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α' 114)

7. Την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου , της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών»

8. Τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α' 230) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις », όπως ισχύει

9. Τις διατάξεις του Άρθρου 3 ( Μηχανισμοί ελέγχου και εποπτείας αγοράς ) του νόμου 3335/2005, «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης », ΦΕΚ 95/Α/2005.

10. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 116).

11. Την υπ' αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 130/Β'/28.01.2013).

12. Την υπ' αριθ. Υ14/3.10.2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ Β' 2144/06-10-2015)

13. Την υπ' αριθμ. Υ31/9.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (Β' 2183).

14. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/2005).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ' αριθ. 53/2015 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την έκδοση απόφασης σχετικά με «Καύσιμα εφοδιασμού πλοίων - Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων », ως εξής:

«Καύσιμα εφοδιασμού πλοίων - Απαιτήσεις, μέθοδοι δοκιμών και διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων

Άρθρο 1 Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληρούν όλες οι κατηγορίες (κλάσεις) των καυσίμων εφοδιασμού πλοίων που προέρχονται από το πετρέλαιο, όπως αυτές παρουσιάζονται στο εθνικό και διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 8216-1:2010, καθώς και τις διαδικασίες κατά την διακίνησή τους. Πίνακας με τις διάφορες κατηγορίες καυσίμων εφοδιασμού πλοίων που αφορά η παρούσα απόφαση καταγράφεται στο Παράρτημα 1.

Άρθρο 2 Ορισμοί

- καύσιμα πλοίων: όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 3 της ΚΥΑ 96/2014 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 «για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο», ΦΕΚ 2136/Β/2014, όπως ισχύει.

- ντίζελ πλοίων: όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 4 της ΚΥΑ 96/2014 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 «για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο», ΦΕΚ 2136/Β/2014, όπως ισχύει.

- πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων: όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 5 της ΚΥΑ 96/2014 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 «για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο», ΦΕΚ 2136/Β/2014, όπως ισχύει.

Άρθρο 3 Απαιτήσεις

Τα καύσιμα που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης πληρούν τις απαιτήσεις του εθνικού και διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ISO 8217:2012, πλην των κάτωθι:

3.1 Θείο

Η μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων αυτών ρυθμίζεται από την ΚΥΑ 96/2014 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 «για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο», ΦΕΚ 2136/Β/2014, όπως ισχύει.

3.2. Χρώμα και ιχνηθέτες

Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και το ντίζελ πλοίων να έχουν χρώμα μαύρο.

- Στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και στο ντίζελ πλοίων των οποίων ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι διαφορετικός από εκείνον του πετρελαίου κίνησης ή/και του πετρελαίου θέρμανσης προστίθεται ως δείκτης φορολογικής σήμανσης ο ιχνηθέτης κινιζαρίνη: 1,4- διυδροξυανθρακεν-9,10-διόνη, σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο.

Άρθρο 4
Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης


1. Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και το ντίζελ πλοίων παραγωγής των ελληνικών διϋλιστηρίων, ή των διϋλιστηρίων χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ή και τρίτης χώρας, δύναται να χρωματίζεται και να ιχνηθετείται είτε στα διϋλιστήρια είτε στις εγκαταστάσεις (φορολογικές αποθήκες) των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών.

2. Στην περίπτωση των ελληνικών διυλιστηρίων και των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση θα γίνεται με την φροντίδα και την αποκλειστική τους ευθύνη, οπωσδήποτε πριν από τη θέση σε ανάλωση.

Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και το ντίζελ πλοίων με προορισμό απευθείας εφοδιασμούς πλοίων και φορτηγίδων θα συνεχίσει να παραδίδεται βαμμένο και ιχνηθετημένο.

3. Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία, παρουσία ή όχι χημικού του Γ.Χ.Κ., δύναται κατά την κρίση της, προ ή και κατά την έξοδο του πετρελαίου από τις εγκαταστάσεις των διϋλιστηρίων ή των εταιρειών, να λαμβάνει δείγματα και να τα στέλνει για εξέταση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. για την διαπίστωση της τήρησης των όρων της ανωτέρω παραγράφου 3.2 της παρούσας απόφασης.

4. Η αποθήκευση και γενικά η διακίνηση στην ελληνική επικράτεια των καυσίμων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης γίνεται από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών οι οποίες διαθέτουν τις άδειες που προβλέπονται από το Ν. 1571/1985 (ΦΕΚ 192/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

5. Η εξέταση του χρώματος για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και το ντίζελ πλοίων γίνεται μακροσκοπικά.

6. Ο ιχνηθέτης κινιζαρίνη ανιχνεύεται ποιοτικά με τη μέθοδο που περιγράφεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας απόφασης και προσδιορίζεται ποσοτικά όπως περιγράφεται στη μέθοδο ΙΡ 298:2006.

Άρθρο 5
Δειγματοληψίες - εξετάσεις - μέθοδοι ελέγχου


1. Η δειγματοληψία των καυσίμων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISΟ 13739 και/ή σύμφωνα με την αποφ. Α.Χ.Σ. 13/1985 (ΦΕΚ 314/Β/1985). Αν οι μέθοδοι δοκιμών απαιτούν εξειδικευμένο τρόπο δειγματοληψίας ακολουθείται αυτός.

2. Η εξέταση των δειγμάτων θα γίνεται με τη διαδικασία των ευαλλοιώτων, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στην απόφαση Α.Χ.Σ. 548/98 (ΦΕΚ 127/Β/18.2.99), όπως ισχύει.

3. Ως μέθοδοι αναφοράς για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ποιότητας των καυσίμων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης χρησιμοποιούνται τα πρότυπα δοκιμών που προβλέπονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 8217:2012 και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

4. Όλες οι μέθοδοι δοκιμών που καθορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 8217:2012 περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων τα αποτελέσματα των δοκιμών αξιολογούνται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 4259:2006.

Άρθρο 6 Πρόσθετα

Τα καύσιμα που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης μπορεί να περιέχουν πρόσθετα τα οποία βελτιώνουν την απόδοσή τους, αλλά δεν πρέπει να περιέχουν οποιαδήποτε ένωση η οποία δύναται να καταστήσει το καύσιμο ακατάλληλο για χρήση ως καύσιμο πλοίων. Τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει:

- Να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πλοίων ή να επιδρούν αρνητικά στην απόδοση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού.

- Να είναι επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου.

- Να αυξάνουν με οποιοδήποτε τρόπο τη ρύπανση της ατμόσφαιρας.

Η προσθήκη αυτών γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Οι εταιρείες προς ενημέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας του προσθέτου στο ελεγχόμενο προϊόν, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), λεπτομερή στοιχεία του προσθέτου, όπως, τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη χημική του σύνθεση, το ποσοστό με το οποίο προστίθεται στο καύσιμο, μέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και μηχανικών δοκιμών, πιστοποιητικό μηχανικών δοκιμών, τα δεδομένα ασφάλειας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο χρησιμοποιείται σε χώρες της Ε.Ε. ή χώρες της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ, ή την Τουρκία.

Η τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο εμπιστευτικό.

Άρθρο 7
Ελεύθερη Κυκλοφορία και Ρήτρα Αμοιβαίας Αναγνώρισης


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δεν επιτρέπεται η απαγόρευση, ο περιορισμός ή η αποτροπή διάθεσης στην ελληνική αγορά των καυσίμων που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων της ισχύουσας Νομοθεσίας περί εμπορίας καυσίμων. Καύσιμα τα οποία έχουν νομίμως παρασκευασθεί ή / και έχουν διατεθεί στο εμπόριο σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή την Τουρκία, ή νομίμως παρασκευασθεί σε κράτος της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία Ε.Ο.Χ., μπορεί να διατεθούν στην αγορά στην Ελλάδα εφόσον ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις λειτουργικές απαιτήσεις μηχανών σχεδιασμένων να λειτουργούν με καύσιμα του είδους αυτού και που αποδεδειγμένα εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, όπως η προστασία της υγείας ή του περιβάλλοντος.

Άρθρο 8 Καταργούμενες διατάξεις

Από την ισχύ της παρούσας παύουν να ισχύουν για τα καύσιμα εφοδιασμού πλοίων:

- η απόφαση Α.Χ.Σ. 507/2000, ΦΕΚ Β' 484/27.4.2001 «Προδιαγραφές και διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του πετρελαίου Ναυτιλίας», όπως ισχύει,

- η απόφαση Α.Χ.Σ. 42/94/1994 (ΦΕΚ320/Β'/1994). «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου Μαζούτ.», όπως ισχύει. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω απόφαση εξακολουθεί να ισχύει για το μαζούτ που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε εγκαταστάσεις ξηράς.

- κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 9 Ισχύς

Τα Παραρτήματα που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα τη Κυβερνήσεως. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Κατηγορίες καυσίμων εφοδιασμού πλοίων


  ISO-F  
Οικογένεια Κατηγορία Μέγιστο κινηματικό Ιξώδες στους 50°C Παρατηρήσεις
  Υποκατηγορίες    
Υποκατηγορία ανάλογα με το είδος του καυσίμου ανάλογα με την εφαρμογή και τις ιδιότητες mm2/sec  
  DMX - Χρησιμοποιείται σε έκτακτες καταστάσεις
  DMA   Χρησιμοποιείται σε γενικές εφαρμογές δεν πρέπει να περιέχει υπολειμματικά κλάσματα
  DMZ - Χρησιμοποιείται σε
Αποσταγμένα     γενικές εφαρμογές δεν πρέπει να περιέχει υπολειμματικά κλάσματα
  DMB Χρησιμοποιείται σε γενικές εφαρμογές μπορεί να περιέχει ανιχνεύσιμα ποσοστά υπολειμματικών κλασμάτων.
  RMΑ 10  
  RMB 30  
  RMD 80  
  RME 180  
  RMG 180 Γενικής Χρήσης Υπολειμματικά Καύσιμα
Υπολειμματικά RMG 380
  RMG 500
  RMG 700  
  RMK 380  
  RMK 500  
  RMK 700  


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Ποιοτική ανίχνευση της κινιζαρίνης:

Εκχυλιστικό διάλυμα.

Το διάλυμα παρασκευάζεται με ανάμιξη ίσων όγκων 1 Ν ΝαΟΗ και αιθυλενογλυκόλης ή γλυκερίνης. Η ανάμιξη πρέπει να γίνεται λίγο πριν τη χρήση.

Ποιοτική ανίχνευση.

Σε ογκομετρικό κύλινδρο των 100ml ή διαχωριστική χοάνη των 125 ml προστίθενται 100 ml δείγματος πετρελαίου και 5 ml εκχυλιστικού διαλύματος. Το μίγμα ανακινείται ζωηρά για ένα έως δύο λεπτά και αφήνονται να διαχωριστούν οι στοιβάδες για πέντε (5) λεπτά. Εμφάνιση μπλε χρώματος στην υδατική στοιβάδα σημαίνει παρουσία πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων ή ντίζελ πλοίων σε ποσοστό τουλάχιστον 5% κ.ο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ

Τα μέλη : Δ. Τσίπη, Σ. Σάμιος, Ι. Χροναίος, Ε. Δήμα, Α. Πρεβενά, Λ. Ζουμπουλάκης, Χ. Παπαχρήστου, Ι. Σαρακατσιάνος. »

Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


Αθήνα, 23 Μαρτίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Θ. ΔΡΙΤΣΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ι. ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Πηγή: Taxheaven