Αρ. πρωτ.: οικ. 19806/14.4.2016 Απλούστευση διαδικασιών γνωμοδότησης κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων έργων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στην κατηγορία Α1 της υπ’ αριθμ. 1958/2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 21) όπως ισχύει

Αρ. πρωτ.: οικ. 19806/14.4.2016 Απλούστευση διαδικασιών γνωμοδότησης κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων έργων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στην κατηγορία Α1 της υπ’ αριθμ. 1958/2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 21) όπως ισχύει

Αθήνα, 14.04.2016
Αρ. πρωτ.: οικ. 19806

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Υ.Π.ΕΝ.)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων

Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17
115 23 Αθήνα
Πληροφ:: Ι. Ράμμος-Α. Σεφερλή-Μ. Δαμανάκης
Τηλ.: 213-15.15.369, 318, 317
Fax: 210-64.58.690
: y.rammos@prv.ypeka.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Απλούστευση διαδικασιών γνωμοδότησης κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων έργων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στην κατηγορία Α1 της υπ’ αριθμ. 1958/13.1.2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 21) όπως ισχύει


ΣΧΕΤ.: (α) Το με απ ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ.9462 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης με θέμα «Απλούστευση και ανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών» (ΑΔΑ: 7Ω8Π465ΦΘΕ-ΜΡ0)

Με αφορμή την (α) σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης, που αφορά στη χορήγηση κατευθύνσεων για την απλούστευση και ανασχεδιασμό των οικείων διοικητικών διαδικασιών, και ειδικότερα των προτεινόμενων προς απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητάς της υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Α. Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α1 διαβιβάζονται οι σχετικοί φάκελοι των έργων στην υπηρεσία μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 (§3) του Ν.4014/2011, προκειμένου η υπηρεσία μας να διατυπώσει γνώμη, ακόμα και στις περιπτώσεις που, χωρίς να αναφέρεται ρητά, αυτά τα έργα και δραστηριότητες εντοπίζονται σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν ήδη θεσμοθετημένες ρυθμίσεις από υποκείμενο σχεδιασμό (Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Τ.Χ.Σ. ή/και ειδικότερο καθεστώς προστασίας από Ζ.Ο.Ε., Ε.Χ.Μ., περιοχές προστασίας της φύσης του Ν.1650/1986).

Β. Επιπρόσθετα, στο ισχύον οργανόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΠΔ/γμα 100/2014 - ΦΕΚ Α΄ 167 όπως ισχύει), αναδεικνύεται ο επιχειρησιακός ρόλος των υπηρεσιών του Υπουργείου. Για την υπηρεσία μας ειδικότερα προβλέπεται (άρθρο 30 §1): ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού να έγκειται κυρίως στη χάραξη κατευθύνσεων χωροταξικής πολιτικής σε Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο. Δηλαδή το κύριο αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η διαμόρφωση υπερκείμενου στρατηγικού σχεδιασμού (Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια και Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια) και η χορήγηση σχετικών κατευθύνσεων εφαρμογής του, προκειμένου ο στρατηγικός σχεδιασμός να λειτουργεί ως οδηγός για την διαμόρφωση υποκείμενου ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού τοπικής κλίμακας και την εξειδίκευσή του σε τοπικό επίπεδο μέσω μελετών Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Τ.Χ.Σ./Ε.Χ.Σ., Ε.Χ.Μ./Ζ.Ο.Ε..

Γ. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω στρατηγικές κατευθύνσεις των Εθνικών κ΄ Περιφερειακών Πλαισίων, οφείλουν να εξετάζονται και να εξειδικεύονται σε τοπικό επίπεδο, αφού ληφθούν υπόψη και τα ιδιαίτερα στοιχεία μικροκλίμακας των εξεταζόμενων περιοχών, τα οποία η υπηρεσία μας δεν είναι δυνατό να γνωρίζει. Ο ως ανωτέρω περιγραφόμενος έλεγχος εξειδίκευσης των στρατηγικών και χωρικών κατευθύνσεων των εγκεκριμένων Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων (Γενικού και Ειδικών) και των Περιφερειακών πλαισίων στο περιεχόμενο των μελετών τοπικής κλίμακας, αφορά σε αρμοδιότητά των τοπικών υπηρεσιών παρακολούθησης, επίβλεψης και έγκρισής των εκάστοτε τοπικών μελετών, καθώς και των τεχνικών επιτροπών επίβλεψής τους.

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω διαφαίνεται ότι (ι) επειδή στο πρόσφατα θεσμοθετημένο οργανόγραμμα του ΥΠΕΝ αναδεικνύεται ο επιχειρησιακός ρόλος των υπηρεσιών του Υπουργείου, αλλά και (ιι) επειδή απαιτείται η ειδικότερη γνώση της μικροκλίμακας του χώρου και των ειδικότερων χωροταξικών/πολεοδομικών χαρακτηριστικών κάθε περιοχής, την ύπαρξη των οποίων η υπηρεσία μας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ή να χειρίζεται λόγω του επιχειρησιακού της χαρακτήρα, θεωρούμε ότι η αρμοδιότητα διατύπωσης γνώμης από την υπηρεσία μας για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 (§3) του Ν.4014/2011, που βρίσκονται εντός περιοχών με ήδη αποσαφηνισμένο καθεστώς χρήσεων γης από μελέτες τοπικού επιπέδου (Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., Τ.Χ.Σ./Ε.Χ.Σ., Ε.Χ.Μ./Ζ.Ο.Ε.), είναι άνευ ουσίας.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο απλούστευσης των διαδικασιών γνωμοδότησης, σύμφωνα με την (α) σχετική, και προκειμένου να διευκολυνθεί και να απλουστευθεί η προβλεπόμενη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, όσοι φάκελοι μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων κατηγόριας Α1 εντοπίζονται εντός περιοχών για τις οποίες υπάρχουν θεσμοθετημένες ρυθμίσεις υποκείμενου σχεδιασμού, και όπου οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της θεσμοθετημένης χωροταξικής πολιτικής εξειδικεύονται από εγκεκριμένα Χωροταξικά, Ρυθμιστικά, Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ,Ε.Χ.Μ., Ζ.Ο.Ε., ή άλλα σχέδια χρήσεων γης, δεν απαιτείται η γνωμοδότηση της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού/ΥΠΕΝ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ν. ΜανάληςΠηγή: Taxheaven