Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Γ36/ 02/203/ 14.4.2016 Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων που αφορούν ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Γ36/ 02/203/ 14.4.2016 Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων που αφορούν ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών

Αθήνα, 14/04/2016
Αρ. Πρωτ. Γ36/02/203

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Ταχ. Δ./νση:Αγ. Κων/νου 8, 10241, Αθήνα
Τηλέφωνο:210.52.15.264, 265
FAX:210.52.23.228
E-mail:asfika@ika.gr

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΕΛΕΓΧΟΥ και ΣΤΑΤ. ΠΑΡΑΚ/ΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση:Πειραιώς 28, 10437, Αθήνα
Τηλέφωνο:210.52.91.767 - 770
FAX:210.52.91.735
Ε-mail:diakanonismos@keao.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων που αφορούν ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών»


ΣΧΕΤ: Το υπ' αρ. πρωτ. Γ36/02/128/4.3.2016 έγγραφό μας

1. ΓΕΝΙΚΑ

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας και μετά από διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν με το υπ' αρ. 452/1-3-2016 έγγραφο Γραφείου Υφυπουργού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως είναι γνωστό, με την παρ. 1 το άρθρου 28 του ν.4321/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέφθηκε η δυνατότητα υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης μέχρι 100 δόσεων του συνόλου των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, χρονικής περιόδου μέχρι 02/2015. Ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στον εν λόγω νόμο ορίστηκε η καταβολή τρεχουσών εισφορών.

Περαιτέρω στην παρ. 13 του ίδιου άρθρου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέφθηκε ότι η ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση καθυστέρησης δόσης ρύθμισης, πέραν των εξαιρέσεων που χορηγεί ο νόμος και σε περίπτωση μη καταβολής τρεχουσών εισφορών.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ως νόμιμος λόγος απώλειας της ρύθμισης η καθυστέρηση καταβολής δόσης και η μη καταβολή τρεχουσών εισφορών, ενώ ο καταλογισμός οφειλών που δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές, όπως είναι οι περιπτώσεις καταλογισμού διαφόρων προστίμων, δεν αποτελεί νόμιμο λόγο απώλειας, καθώς τούτο αντίκειται στο γράμμα και το πνεύμα των εν λόγω διατάξεων.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες οδηγίες, οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4321/2015 δύνανται να ρυθμίζουν αυτοτελώς τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα που αφορούν χρονική περίοδο μεταγενέστερη της υπαγωγής στην ως άνω ρύθμιση, σε δώδεκα (12) δόσεις, ενώ τυχόν μη εξόφληση ή μη ρύθμιση αυτοτελώς των εν λόγω οφειλών δεν οδηγεί τη ρύθμιση του ν.4321/2015 σε απώλεια.

Οι προαναφερόμενες οδηγίες τυγχάνουν εφαρμογής σε όλες τις σχετικές διατάξεις ρυθμίσεων οφειλών που έχουν όμοια διατύπωση με αυτήν του ν.4321/2015.

Συγκεκριμένα οι εν λόγω οδηγίες, πέραν του ν.4321/2015, αφορούν ρυθμίσεις βάσει των διατάξεων των νόμων: 3762/2009 (τύπος ρύθμισης 37), 3863/2010 (τύποι ρύθμισης 44, 45), και 4305/2014 (τύποι ρύθμισης 75, 76).

Η απώλεια ρυθμίσεων του ν.4152/2013 (τύποι ρύθμισης 66, 67, 77) δεν τροποποιείται, καθώς σύμφωνα με τη διατύπωση των διατάξεων που διέπουν τον πάγιο νόμο και τη ρύθμιση της Νέας Αρχής η ρύθμιση απόλλυται σε περίπτωση καθυστέρησης και δεύτερης δόσης ρύθμισης ή σε περίπτωση δημιουργίας νέας ασφαλιστικής οφειλής (εδ.6β υποπ.ΙΑ.1 και 8β υποπ.ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ).

2. ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Για διευκόλυνση των υπηρεσιών παραθέτουμε πίνακα με τους τύπους παραστατικών που, σύμφωνα με τον εκάστοτε φορέα, αφορούν σε λοιπές οφειλές και δε θα οδηγούν σε απώλεια τις ρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Για την εφαρμογή των ανωτέρω, τροποποιήθηκε το μηχανογραφικό σύστημα ΟΠΣ- ΙΚΑ ώστε οφειλές που καταλογίζονται και δεν αποτελούν τρέχουσες εισφορές να μην καθίσταται απαιτητές για τη διατήρηση της ρύθμισης.

3α. ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Για τους οφειλέτες που διενεργούν καταβολές μέσω διαδικτύου και διατηρούν ενεργή ρύθμιση τροποποιείται η πίστωση της καρτέλας ως ακολούθως:

· Η καταβολή πιστώνει την τρέχουσα απαιτητή δόση ρύθμισης και σε περίπτωση πλεονάζοντος ποσού τις επόμενες δόσεις

· Όταν έχει καταλογιστεί οφειλή εκτός ρύθμισης που αφορά τρέχουσες εισφορές, η καταβολή πιστώνει κατά προτεραιότητα την εκτός ρύθμισης οφειλή, αφού η εξόφλησή της αποτελεί προϋπόθεση διατήρησης της ρύθμισης, στη συνέχεια την απαιτητή δόση και σε περίπτωση πλεονάζοντος ποσού τις επόμενες δόσεις.

· Όταν έχει καταλογιστεί οφειλή εκτός ρύθμισης που αφορά πρόστιμο, η καταβολή πιστώνει την απαιτητή δόση ρύθμισης και σε περίπτωση πλεονάζοντος ποσού τις επόμενες δόσεις.

· Όταν έχουν καταλογιστεί οφειλές εκτός ρύθμισης για τρέχουσες εισφορές και πρόστιμα, η καταβολή πιστώνει κατά προτεραιότητα την πράξη βεβαίωσης οφειλής που αφορά τις τρέχουσες εισφορές και στη συνέχεια την απαιτητή δόση ρύθμισης και σε περίπτωση πλεονάζοντος ποσού πιστώνονται οι επόμενες δόσεις.

Αγνοείται δηλαδή κατά την είσπραξη η οφειλή που αφορά καταλογισμό προστίμου.

Από τα προαναφερόμενα καθίσταται σαφές ότι οφειλέτης που επιθυμεί την εξόφληση καταλογισμένου προστίμου δε δύναται να προβεί σε καταβολή αυτού μέσω τραπεζών και υποχρεούται να προσέλθει σε υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ή Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. .

Στις εξαιρέσεις καταβολών, η διενέργεια των οποίων παραμένει υποχρεωτικά στις υπηρεσίες, προστίθεται η καταβολή προστίμων από οφειλέτες που διατηρούν ενεργή ρύθμιση

Στις περιπτώσεις όπου δεν τηρείται ενεργή ρύθμιση οφειλών οι καταβολές μέσω τραπεζών πιστώνουν σύμφωνα με τη σειρά βεβαίωσης, κατά τα γνωστά.

Επισημαίνεται, ότι τροποποιήθηκε και η οθόνη «Πληρωμές Οφειλέτη» της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη», ώστε στα απαιτητά προς καταβολή ποσά να εμφανίζονται μόνο οι εκτός ρύθμισης καταλογισμένες τρέχουσες εισφορές και η δόση ή δόσεις ρύθμισης, ενώ δημιουργήθηκε, προς ενημέρωση των οφειλετών, ξεχωριστός πίνακας όπου εμφανίζονται οι λοιπές καταλογισμένες οφειλές που δύνανται να εξοφληθούν ή ρυθμιστούν σε 12 δόσεις.

3β. ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ

Με δεδομένο τον προαιρετικό χαρακτήρα της εξόφλησης οφειλών που δεν αφορούν τρέχουσες εισφορές και ανάγονται σε περιόδους που δεν εντάσσονται σε ενεργή ρύθμιση οφειλέτη, τροποποιούνται οι οθόνες «Είσπραξη Ρύθμισης» και «Είσπραξη Καθυστερούμενων Οφειλών».

Πιο συγκεκριμένα:

Σε περίπτωση καταλογισμού οφειλής η οποία δεν αποτελεί τρέχουσα εισφορά θα είναι δυνατή η είσπραξη δόσης χωρίς να απαιτείται η εξόφλησή της, ενώ στο γραμμάτιο είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών κατά σειρά βεβαίωσης (308), θα εμφανίζονται ως απαιτητά τα παραστατικά που αφορούν εκτός ρύθμισης οφειλή τρεχουσών εισφορών και θα παράγεται μήνυμα αν ο οφειλέτης επιθυμεί να εξοφλήσει ταυτόχρονα και τυχόν καταλογισμένα εις βάρος του πρόστιμα.

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που προκύπτουν πιστωτικά υπόλοιπα προς συμψηφισμό, αυτά συμψηφίζονται με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά τα γνωστά.

Ουδεμία αλλαγή επέρχεται στον τρόπο που εκτελείται ο συμψηφισμός οφειλών

3Γ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές που έπονται της χρονικής περιόδου των ενεργών ρυθμίσεων, δεν αφορούν τρέχουσες εισφορές και ανάγονται σε χρονικές περιόδους μεταγενέστερες των ρυθμίσεων, δύνανται να ρυθμιστούν σε 12 δόσεις.

Για την υλοποίηση της δυνατότητας αυτής δημιουργήθηκε ο τύπος ρύθμισης 91 που συνδέεται με τη ρύθμιση του ν.4321/2015 και ο τύπος ρύθμισης 92 που συνδέεται με τη ρύθμιση του ν.4305/2014.

Οι εν λόγω τύποι διέπονται από τις διατάξεις της πάγιας ρύθμισης της υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του ν.4152/2013 και αφορούν σε ρύθμιση των παραστατικών του πίνακα 1 (περ. 2), ενώ η σχετική αίτηση ρύθμισης και η έκδοση απόφασης υλοποιείται μόνο μέσω των υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. και των ταμειακών υπηρεσιών Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και όχι μέσω διαδικτύου.

Οι οφειλέτες που διατηρούν δύο ρυθμίσεις οφειλών, ήτοι ρύθμιση οφειλών βάσει ν.4305/2014 ή ν.4321/2015 και ταυτόχρονα 12-μηνη ρύθμιση, δε δύνανται να κάνουν χρήση της ταυτότητας οφειλέτη και υποχρεούνται σε καταβολή δόσεων σε υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. ή υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Ευνόητο είναι ότι τυχόν απώλεια της συγκεκριμένης 12-μηνης ρύθμισης δεν επιφέρει συνέπεια επί των ενεργών ρυθμίσεων με τις οποίες συνδυάζεται. Αντιθέτως, σε περίπτωση που οφειλέτης απολέσει αρχική ρύθμιση και επιθυμεί να ρυθμίσει τις οφειλές του με τις ισχύουσες διατάξεις, θα πρέπει να απόλλυται και η 12-μηνη ρύθμιση προκειμένου ρυθμιστεί εκ νέου το σύνολο των οφειλών.

Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για υπαγωγή σε 12-μηνη ρύθμιση προστίμων συνδυαστικά με τις ρυθμίσεις των ν.3762/2009 και ν.3863/2010, θα πρέπει η υπηρεσία σας να αποστείλει σχετικό αίτημα στο Help Desk Καθυστερούμενων.

· Αίτηση και απόφαση 12-μηνης ρύθμισης για οφειλές που δεν αποτελούν τρέχουσες δεν υλοποιείται μέσω διαδικτύου

· Δε χρησιμοποιείται η Ταυτότητα Οφειλέτη για την καταβολή δόσεων στην περίπτωση δύο ενεργών ρυθμίσεων

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΔΗ ΑΠΟΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Στην περίπτωση που προσέλθει στην υπηρεσία σας οφειλέτης που έχει ήδη απολέσει ρύθμιση των προαναφερόμενων διατάξεων, η υπηρεσία σας οφείλει να διαπιστώνει εάν η απώλεια οφείλεται αποκλειστικά σε καταλογισμό οφειλής που δεν αποτελούσε τρέχουσα εισφορά και εν συνεχεία να αποστέλλει υπηρεσιακό σημείωμα στο Help Desk Καθυστερούμενων για την επαναφορά της.

Τονίζουμε ότι για την ενεργοποίηση των απολεσθεισών ρυθμίσεων είναι απαραίτητο να καταβληθούν από τον οφειλέτη όλες οι δόσεις που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί εάν η ρύθμιση δεν είχε απολεσθεί, καθώς και τυχόν εκτός ρύθμισης καταλογισμένες τρέχουσες εισφορές που έπονται της ημερομηνίας απώλειας της ρύθμισης.

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η απώλεια της ρύθμισης οφείλεται, τόσο σε εκτός ρύθμισης καταλογισμένες οφειλές, όσο και σε καταλογισμό τρεχουσών εισφορών, τυχόν αίτημα επαναφοράς θα εξετάζεται και θα διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις μέχρι σήμερα παρασχεθείσες οδηγίες.

Τέλος, στις περιπτώσεις που οφειλέτης έχει ήδη ενταχθεί σε νεότερη ρύθμιση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ενώ η ρύθμιση που διατηρούσε δε θα έπρεπε να είχε οδηγηθεί σε απώλεια βάσει των κοινοποιούμενων οδηγιών, είναι δυνατή η επαναφορά του στο προηγούμενο καθεστώς ρύθμισης μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος.

Συγκεκριμένα, στις ανωτέρω περιπτώσεις θα αποστέλλεται υπηρεσιακό σημείωμα στο Help Desk Καθυστερούμενων προκειμένου να καταχωρείται νέα αίτηση και απόφαση ρύθμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που απωλέσθηκε. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές, ο αριθμός δόσεων θα περιορίζεται στον αριθμό που προκύπτει εάν αφαιρεθούν από τον αρχικά επιλεχθέντα αριθμό, οι δόσεις που αντιστοιχούν από το μήνα της αρχικής υπαγωγής μέχρι το μήνα της επαναφοράς της ρύθμισης.

Παράδειγμα:

Οφειλέτης εντάχθηκε στη ρύθμιση του ν.4321/2015 στις 17/06/2015 για 72 δόσεις, την οποία απώλεσε την 01/11/2015.

Στις 12/01/2016 εντάχθηκε στην πάγια ρύθμιση για την οποία έχει καταβάλει κανονικά τις δόσεις του.

Στις 22/03/2016 ο οφειλέτης προσέρχεται στην υπηρεσία αιτούμενος την επαναφορά της ρύθμισης του ν.4321/2015.

Η υπηρεσία σας, εφόσον διαπιστώσει ότι η απώλεια οφείλεται αποκλειστικά σε καταλογισμό οφειλής που δεν αφορά τρέχουσες εισφορές, θα καταχωρεί εκ νέου αίτηση και απόφαση ρύθμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4321/2015 (μετά από επικοινωνία με το Help Desk) περιορίζοντας τον αριθμό δόσεων σε 63, δηλαδή αφαιρώντας από τις αρχικά 72 δόσεις τις δόσεις των ενδιάμεσων μηνών (6/2015-2/2016: 9 δόσεις) μέχρι την επανένταξη στον ίδιο νόμο.

Μετά την ενεργοποίηση εκ νέου του ευνοϊκού νόμου, εκπτώσεις που ήδη δικαιούταν ο οφειλέτης από την αρχική ρύθμιση που τηρούσε, μεταφέρονται στην ενεργή.

Εφιστούμε την προσοχή σας για την ορθή τήρηση των προαναφερόμενων οδηγιών.

5. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Στην περίπτωση που καταλογιστούν σε βάρος οφειλέτη ποσά που δεν αφορούν σε τρέχουσες εισφορές και δεν εξοφληθούν ή ρυθμισθούν, δε θα θεωρείται ασφαλιστικά ενήμερος και θα λαμβάνονται τα προβλεπόμενα για την είσπραξή τους αναγκαστικά μέτρα.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

Πηγή: Taxheaven