Αριθμ. 2/ 33318/0004/ 13.4.2016 Σύσταση Τμημάτων και θέσεων στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος που λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών

Αριθμ. 2/ 33318/0004/ 13.4.2016 Σύσταση Τμημάτων και θέσεων στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος που λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών

Αριθμ. 2/33318/0004

(ΦΕΚ Β' 1055/14-04-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των παρ. 9 και 9α του άρθρου 17Α του Ν. 2523/1997 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 179), όπως ισχύει,

β) της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)−δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 7 του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύει,

δ) του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),

ε) του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194),

στ) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως ισχύει,

ζ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

2. Την Δ6Α 1148219 ΕΞ2011/31.10.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Έναρξη Λειτουργίας του Γραφείου του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος» (Β΄ 2422).

3. Την αριθ. 9796/5.8.2014 εισήγηση του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και το αριθ. 18946/24.3.2016 σχετικό έγγραφό του.

4. Το αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1021502 ΕΞ2015/16.2.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

5. Το αριθ. 2/26776/ΔΠΓΚ/13.4.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

6. Την ανάγκη σύστασης Τμημάτων στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, καθώς και ενιαίων θέσεων προσωπικού για τη στελέχωση του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Συνιστούμε δύο Τμήματα στο Γραφείο του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος που λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών για την υποστήριξη του έργου του, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 43 του Ν. 4274/2014 (Α΄ 147), ως ακολούθως:

i) Τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης και

ii) Τμήμα Γραμματείας

Β. Για τη στελέχωση του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης συνιστώνται είκοσι έξι (26) συνολικά θέσεις προσωπικού, οι οποίες καλύπτονται με μετακίνηση προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ή με απόσπαση προσωπικού από άλλες Υπηρεσίες και οι οποίες κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:

1. Δώδεκα (12) ενιαίες θέσεις του κλάδου Εφοριακών

2. Δύο (2) ενιαίες θέσεις του κλάδου Τελωνειακών

3. Τέσσερις (4) ενιαίες θέσεις του κλάδου Πληροφορικής

4. Δύο (2) ενιαίες θέσεις του κλάδου Οικονομικού−Λογιστικού

5. Δύο (2) ενιαίες θέσεις του κλάδου Διοικητικού−Οικονομικού

6. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του κλάδου Οικονομολόγων

7. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης οποιουδήποτε κλάδου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Πηγή: Taxheaven