Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1059688 ΕΞ 2016/13.4.2016 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.82/30/1993 AΥΟ (ΦΕΚ 11/Β/93) «Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες για επικόλληση στα πακέτα συσκευασίας των

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1059688 ΕΞ 2016/13.4.2016 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.82/30/1993 AΥΟ (ΦΕΚ 11/Β/93) «Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες για επικόλληση στα πακέτα συσκευασίας των

Αθήνα, 13 Απριλίου 2016
Αρ. Πρωτ: ΔΕΦΚΦ Β 1059688 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ KAI Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ KAI ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β' ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ
KAI ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Μυρισίδου
Τηλέφωνο: 210 6987412
FAX: 210 6987408
e-mail: finexcis@otenet.gr

Θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. Δ.82/30/1993 AΥΟ (ΦΕΚ 11/Β/93) «Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες για επικόλληση στα πακέτα συσκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας».

AΠΟΦAΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 3, 106, 111, 112, 114 και 115 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 65/Α/2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κώδικα Νομοθεσίας, για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).

3. Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009) «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/5.11.2009).

4. Το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 111/2014 (178/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την αρ.πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β), Κοινή Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ.1 της 20.01.2016 (τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.01.2016) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 

7. Την ανάγκη ρύθμισης των περιπτώσεων μετεγκατάστασης φορολογικής αποθήκης σε νέα φορολογική αποθήκη εκτός της χωρικής αρμοδιότητας του Τελωνείου ελέγχου.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος, του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Στην αριθμ. Δ.82/30/1993 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ/11/Β/1993) προστίθεται παράγραφος 7, ως ακολούθως:

«7. Στις περιπτώσεις μετεγκατάστασης φορολογικής αποθήκης, σε νέα φορολογική αποθήκη εκτός της χωρικής αρμοδιότητας του Τελωνείου ελέγχου, τα βιομηχανοποιημένα καπνά στα οποία επικολλήθηκαν οι ένσημες ταινίες που έχουν ήδη χορηγηθεί, δύναται να παραλαμβάνονται κατά την άφιξή τους στο εσωτερικό της χώρας από τη νέα φορολογική αποθήκη, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 6 της παρούσας και ύστερα από σχετική έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Το Τελωνείο που έχει χορηγήσει τις ένσημες ταινίες, αποστέλλει άμεσα στο αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου της νέας φορολογικής αποθήκης, σχετική κατάσταση όπου εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι Αιτήσεις Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (Α.Δ.Ε.Τ.) που εκκρεμούν, με αναγραφή των αναγκαίων για τη διασταύρωση στοιχείων, προκειμένου να συσχετιστούν με τα συνοδευτικά διοικητικά έγγραφα (e-ΔΕ) παραλαβής του αρμόδιου Τελωνείου ελέγχου της νέας φορολογικής αποθήκης.

Το Τελωνείο ελέγχου της νέας φορολογικής αποθήκης, αποστέλλει εβδομαδιαίως, αντίγραφα όλων των e-ΔΕ παραλαβής, μαζί με σχετική κατάσταση στην οποία αναγράφονται αναλυτικά οι παραληφθείσες ποσότητες ανά Α.Δ.Ε.Τ., η ημερομηνία εισόδου των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη, καθώς και οι αναλογούντες φόροι.»

Άρθρο 2

Η ανωτέρω διαδικασία της παραγράφου 7 της υπ' αριθμ. Δ.82/30/1993 Α.Υ.Ο. (Φ.Ε.Κ. 11/Β'), όπως προστίθεται με το άρθρο 1 της παρούσας, εφαρμόζεται και για τυχόν διαδικασίες μετεγκατάστασης που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσης.

Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven