Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1060089 ΕΞ 2016/13.4.2016 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. 3133.1/10229/2016/8.02.2016 ΑπόφασηςΥΝΑΝΠ -Καθορισμός Υποδείγματος Ναυλοσυμφώνου

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1060089 ΕΞ 2016/13.4.2016 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. 3133.1/10229/2016/8.02.2016 ΑπόφασηςΥΝΑΝΠ -Καθορισμός Υποδείγματος Ναυλοσυμφώνου

Αθήνα, 13 Απριλίου 2016
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1060089 ΕΞ 2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α. - ΤΜΗΜΑ Δ'
2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΏΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΏΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ -ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10  
Ταχ.Κώδικας 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ. Μελανίτου- Ελ. Μυλωνά
Τηλέφωνο : 210.69.87.407, 210.69.87.502
FAX: 210.69.87.408
E-mail: vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. 3133.1/10229/2016/8.02.2016 ΑπόφασηςΥΝΑΝΠ -Καθορισμός Υποδείγματος Ναυλοσυμφώνου

ΣΧΕΤ. : Το αρ. πρωτ. 3133.1-15646-2016/23.02.2016 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας και εφαρμογή την με αρ. πρωτ. 3133.1-10229-2016/4.2.2016 Απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Καθορισμός Υποδείγματος Ναυλοσυμφώνου», η οποία έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ με αριθμ. 364, τεύχος Β/17.2.2016, αναρτηθεί στον ιστότοπο «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ 66ΛΜ4653ΠΩ-3Ε4 και κοινοποιηθεί στην υπηρεσία μας με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο.

Συγκεκριμένα, με την κοινοποιούμενη απόφαση, η ισχύς της οποίας αρχίζει την 17.04.2016, καθορίζεται Υπόδειγμα με τους βασικούς όρους του ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟΥ, και ειδικότερα επισημαίνεται ότι:

α) Ναυλοσύμφωνα που έχουν υπογραφεί μέχρι την ως άνω έναρξη ισχύος της απόφασης, θεωρούνται έγκυρα.

β) Κάθε άλλος τύπος ναυλοσυμφώνου, πέραν του καθοριζομένου με την εν λόγω απόφαση, θεωρείται μη αποδεκτός μετά την έναρξη ισχύος της, ήτοι μετά την 17.04.2016, και δεν θα θεωρείται από τις αρμόδιες αρχές.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΕΙΡ. ΓΙΑΛΟΥΡΗΠηγή: Taxheaven