Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1060797 ΕΞ 2016/15.4.2016 Κοινοποίηση της αριθ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 1059688 ΕΞ 2016/13.4.2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για την τροποποίηση της αριθμ. Δ.82/30/1993 ΑΥΟ (ΦΕΚ11/Β/93) «Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1060797 ΕΞ 2016/15.4.2016 Κοινοποίηση της αριθ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 1059688 ΕΞ 2016/13.4.2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για την τροποποίηση της αριθμ. Δ.82/30/1993 ΑΥΟ (ΦΕΚ11/Β/93) «Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φ

Αθήνα, 15 Απριλίου 2016
Αρ.Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ Β 1060797ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Β'- Φορολογίας Αλκοολούχων
και Καπνικών Προϊόντων.

Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Χρ. Νταμπακάκη
Τηλέφωνο: 210-6987427
FAX: 210-6987408, 210-6987424
Ε-mail: finexcis@otenet.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της αριθ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Β 1059688 ΕΞ 2016/13.4.2016 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για την τροποποίηση της αριθμ. Δ.82/30/1993 ΑΥΟ (ΦΕΚ11/Β/93) «Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών σε άλλα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες για επικόλληση στα πακέτα συσκευασίας των προϊόντων αυτών, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας».

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την ανωτέρω Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1055/Β'/14.4.2016, με το άρθρο 1 της οποίας, προστίθεται παράγραφος 7 στην ανωτέρω αναφερόμενη αριθμ. Δ.82/30/1993 ΑΥΟ (ΦΕΚ 11/Β/93), με την οποία καθορίζεται διαδικασία παραλαβής βιομηχανοποιημένων καπνών σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης φορολογικής αποθήκης σε νέα φορολογική αποθήκη εκτός της χωρικής αρμοδιότητας του Τελωνείου ελέγχου και με το άρθρο 2 ρυθμίζεται η εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας στις περιπτώσεις μετεγκατάστασης που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Ειδικότερα, με το άρθρο 1 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο. ορίζεται ότι στις περιπτώσεις μετεγκατάστασης φορολογικής αποθήκης δύναται, κατόπιν έγκρισης της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γ.Γ.Δ.Ε, να πραγματοποιηθεί κατά την άφιξη στο εσωτερικό της χώρας, η παραλαβή από τη νέα φορολογική αποθήκη των βιομηχανοποιημένων καπνών στα οποία επικολλήθηκαν οι ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού που είχαν ήδη χορηγηθεί από το Τελωνείο ελέγχου της αρχικής φορολογικής αποθήκης για να αποσταλούν στο εξωτερικό προς επικόλληση, τηρουμένης από το Τελωνείο ελέγχου της νέας φορολογικής αποθήκης, της διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 6 της αριθμ. Δ.82/30/1993 Α.Υ.Ο. 

Επιπρόσθετα, προκειμένου να πιστωθούν οι εκκρεμείς Αιτήσεις Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (Α.Δ.Ε.Τ.) μέσω των οποίων χορηγήθηκαν οι αποσταλείσες στο εξωτερικό ένσημες ταινίες και να αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις από το Τελωνείο ελέγχου της αρχικής φορολογικής αποθήκης, καθιερώνεται με το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 που προστέθηκε με το άρθρο 1 της ανωτέρω Α.Υ.Ο., η διαδικασία που οφείλουν να τηρούν τα εμπλεκόμενα αρμόδια Τελωνεία ελέγχου, στις ανωτέρω περιπτώσεις μετεγκατάστασης, προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και προς επίλυση των διαδικαστικών θεμάτων που ανακύπτουν.

Ειδικότερα, το τελωνείο ελέγχου της αρχικής φορολογικής αποθήκης θα αποστέλλει άμεσα κατάσταση των αιτήσεων διάθεσης ενσήμων ταινιών, μέσω του υποσυστήματος Ειδικών Φόρων κατανάλωσης του ICISnet, από την επιλογή «Εκτυπώσεις/Διαχείριση Αποθηκών Ενσήμων Ταινιών», αναφορικά με τις ένσημες ταινίες φορολογίας που χορηγήθηκαν και επικολλήθηκαν σε καπνικά προϊόντα που παραλαμβάνονται στη νέα φορολογική αποθήκη. Στην εν λόγω κατάσταση αναγράφονται τα αναγκαία για τη διενέργεια του σχετικού διασταυρωτικού ελέγχου στοιχεία, όπως εθνικοί κωδικοί προϊόντων, ποσότητες ενσήμων ταινιών, κ.λ.π., προκειμένου να συσχετιστούν με τα συνοδευτικά διοικητικά έγγραφα με τα οποία παραλαμβάνονται τα προϊόντα (e-ΔΕ παραλαβής) και να διεξαχθεί ο φυσικός έλεγχος αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 6 της αριθμ. Δ.82/30/1993 Α.Υ.Ο.

Εκ παραλλήλου, το τελωνείο ελέγχου της νέας φορολογικής αποθήκης θα αποστέλλει εβδομαδιαίως αντίγραφα όλων των e-ΔΕ παραλαβής, μαζί με κατάσταση που θα αναγράφονται τα επιπρόσθετα στοιχεία, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα εν λόγω e-ΔΕ αλλά είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του ελέγχου που διενεργείται από το τελωνείο ελέγχου της αρχικής φορολογικής αποθήκης, προκειμένου να αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 που προστέθηκε με το άρθρο 1 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο.

Τέλος, με το άρθρο 2 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο. ρυθμίζεται η εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας και στις περιπτώσεις μετεγκατάστασης φορολογικών αποθηκών που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της εν λόγω Α.Υ.Ο.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ TOY ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Πηγή: Taxheaven