Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1059474 ΕΞ 2016/ 12.4.2016 Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1059474 ΕΞ 2016/ 12.4.2016 Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 12 Απριλίου 2016
Αρ . πρωτ . : ΔΔΑΔ Γ 1059474 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ' ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ και ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-33.75.165
Fax: 210-33.75.990
E-mail: d2c1@mofadm.gr

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν.3528/2007 (Α'26), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του στοιχείου 2 της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 4, της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α' 222), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4369/2016 (Α' 33).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

5. Την υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1039116 ΕΞ 2016/9.3.2016 (Β'707) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865,1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την μετατροπή του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης και του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης και σε Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας, αντίστοιχα και ως προς τις Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης και Εσωτερικού Ελέγχου».

6. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β'130 και 372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

7. Την αρ.1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/ΥΟΔΔ/20.01.2016) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

8. Την υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1055582 ΕΞ 2016/6.4.2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Εσόδων, περί μετακίνησης υπαλλήλων.

9. Την κενή θέση του Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τον υπάλληλο Κούρο Άγγελο του Σπυρίδωνα του κλάδου ΠΕ/Β' Εφοριακών, ως Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, μέχρι την πλήρωση της εν λόγω θέσης βάσει των κείμενων διατάξεων.

Β. Η εν λόγω απόφαση να κοινοποιηθεί ενυπόγραφα στον ανωτέρω υπάλληλο και να γίνει άμεσα εκτελεστή με την υποχρέωσή του να υποβάλει στην Υπηρεσία μας σχετικό πρωτόκολλο ανάληψης καθηκόντων.O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος ΔιοίκησηςΠηγή: Taxheaven