Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α02/ 1102/42/ 14.4.2016 Ασφαλιστική τακτοποίηση απασχοληθέντων στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για επιδικασθείσες αμοιβές σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α02/ 1102/42/ 14.4.2016 Ασφαλιστική τακτοποίηση απασχοληθέντων στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για επιδικασθείσες αμοιβές σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Αθήνα, 14/4/2016
Αριθμ. Πρωτ.:Α02/1102/42

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κωνσταντίνου 8
102 41 - Αθήνα
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 240-241
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστική τακτοποίηση απασχοληθέντων στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για επιδικασθείσες αμοιβές σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.


ΣΧΕΤ.: Το υπ. αρ. Γ32/452/23.6.2015 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Με αφορμή ερωτήματα, που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, σχετικά με την ασφαλιστική τακτοποίηση (απεικόνιση ασφάλισης) προσώπων απασχοληθέντων στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., στα οποία, σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, καταβλήθηκαν επιδικασθέντα ποσά για αμοιβές και παρακρατήθηκαν οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, κρίνουμε αναγκαία την ενιαία αντιμετώπιση του θέματος ως εξής:

Σε Δ.Α.Τ.Ε. που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος ή θα του χορηγήσει η οικεία υπηρεσία Μητρώου, εάν δεν διαθέτει (σχετ. Α02/1102/114/17.9.2014 Γενικό Έγγραφό μας.), θα πρέπει, βάσει στοιχείων που θα ζητηθούν από την Οικονομική Υπηρεσία, που κατέβαλε το επιδικασθέν ποσό, να καταχωρηθεί από την αρμόδια κατά τόπο υπηρεσία Εσόδων εγγραφή, η οποία θα αναφέρει το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ως εργοδότη και θα περιλαμβάνει ανάλυση κατ’ έτος (με αναφορά της αντίστοιχης δικαστικής απόφασης):

● των ημερών ασφάλισης (εικοσιπέντε για κάθε πλήρη ημερολογιακό μήνα απασχόλησης ή τις ημέρες που αναλογούν, όταν η απασχόληση αφορά μέρος του ημερολογιακού μήνα),
● των ασφαλιστέων αποδοχών και
● του κλάδου ασφάλισης.

Στην εγγραφή θα γίνεται παραπομπή στο παρόν Γενικό Έγγραφο και θα τίθεται η στρογγυλή σφραγίδα του Υποκαταστήματος με υπογραφή του Προϊστάμενου του Τμήματος Εσόδων ή του νόμιμου αναπληρωτή του.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠηγή: Taxheaven