Αριθμ. ΥΠΟΙΚ0003083 ΕΞ 2016/14.4.2016 Άνοιγμα και λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού

Αριθμ. ΥΠΟΙΚ0003083 ΕΞ 2016/14.4.2016 Άνοιγμα και λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού

Αριθμ. ΥΠΟΙΚ0003083 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 1076/15-4-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου τρίτου του N. 4379/2016 «Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63 Α'),

β) των άρθρων 69 Α και 69 Β του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α'), όπως ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129 Α'),

γ) των άρθρων 1-7 του Ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 194 Α'),

δ) του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98),

ε) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Π. Τσίπρα, ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 104 Α'),

στ) του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α'),

ζ) της με αριθμ. Υ14/3.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ 2144 Β'),

η) την αρ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β'),

θ) της με αριθμ. 105755/14.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ 2222 Β').

2. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Άνοιγμα και σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού.


1. Το άνοιγμα του ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ομάδα λογαριασμών του ελληνικού Δημοσίου 234 « Διάφοροι Ειδικοί Λογαριασμοί» Νο 2341164213 με IBAN GR0901000230000002341164213 και ονομασία «Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής Προσφύγων».

2. Από το λογαριασμό αυτό θα χρηματοδοτούνται προγράμματα, έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών των προσφύγων.

Άρθρο 2
Πόροι του Λογαριασμού.


Οι πόροι του Λογαριασμού προέρχονται από ποσά που κατατίθενται σε αυτόν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 3
Διαχείριση και κίνηση λογαριασμού


1. Όργανο διαχείρισης του λογαριασμού είναι πενταμελής Επιτροπή, καλούμενη εφεξής «Επιτροπή», η οποία είναι ανεξάρτητη από το όργανο κίνησης του λογαριασμού της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και έχει ως μέλη:

α) τον εκάστοτε Πρόεδρο της Βουλής, ως Πρόεδρο,

β) τον εκάστοτε Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας,

γ) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών,

δ) τον εκάστοτε πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας,

ε) τον εκάστοτε πρόεδρο του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και ο νόμιμος αναπληρωτής του ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, τα υπό τα ανωτέρω στοιχεία α', β', δ' και ε' μέλη της δύνανται να ορίσουν αναπληρωτές τους.

2. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο ή αν αυτό ζητηθεί από οποιονδήποτε από τους Υπουργούς που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση ή όταν ζητηθεί τουλάχιστον από το ήμισυ των μελών της.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη της, ενώ οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. 

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής και αναπληρωτή γραμματέα ασκούν υπάλληλοι που ορίζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

3. Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Εγκρίνει τις δράσεις και τις αντίστοιχες δαπάνες που προτείνουν οι αρμόδιοι Υπουργοί.

β. Εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό κίνησης του λογαριασμού.

Οι αναγκαίες συμβάσεις για την υλοποίηση των δράσεων, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το λογαριασμό υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

4. Αρμόδιο όργανο κίνησης του λογαριασμού ορίζεται ο Υφυπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο οποίος ενεργεί, μέσω των εντεταλμένων οργάνων του, κάθε είδους πληρωμές μετά από σχετική εντολή της Επιτροπής.

5. Η διαχείριση του λογαριασμού, ο έλεγχος και η εντολή πληρωμής σε βάρος του ενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, χωρίς καμία αναφορά ή περιορισμό από τις διατάξεις που διέπουν τη διάθεση, κατανομή και ανάλωση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το Δημόσιο Λογιστικό, τις κρατικές προμήθειες, τις δημόσιες επενδύσεις, την ανάθεση μελετών, την σύναψη συμβάσεων, καθώς και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

Άρθρο 4
Έλεγχος των κονδυλίων του Λογαριασμού.


1. Ο λογαριασμός ελέγχεται οποτεδήποτε και, σε κάθε περίπτωση, υποχρεωτικά σε ετήσια βάση.

Ο έλεγχος διενεργείται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής.

Το πόρισμα του ελέγχου υποβάλλεται στα όργανα διαχείρισης και κίνησης του λογαριασμού, καθώς και στον Υπουργό Οικονομικών έως το τέλος του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους για τη διαχείριση του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

2. Τα στοιχεία διαχείρισης του λογαριασμού και το πόρισμα ελέγχου αυτού από τους ορκωτούς ελεγκτές υποβάλλονται, από την Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο για κατασταλτικό έλεγχο.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 14 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Πηγή: Taxheaven