ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. ενδικ. προσφυγής 338/8.4.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. ενδικ. προσφυγής 338/8.4.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

Θεσσαλονίκη 08/04/2016
Αριθμός απόφασης:338

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ   

Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45- Θεσ/νικη
Ταχ. Κώδικας : 54630
Τηλέφωνο : 2313-333252
ΦΑΞ    : 2313-333258

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Της παρ.3 του άρθρου 47 του Ν 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).

γ. Του άρθρου 59 του πδ 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

δ. Της αριθ. Δ6Α1118225 ΕΞ 2013/24.07.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής».

ε. Της αριθ. Δ6Α1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3367) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

στ. Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1159205ΕΞ2014 Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β3250/4-12-2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824ΕΞ2014/8-4-2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, Επίλυσης Διαφορών και Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας».

ζ. Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1006534ΕΞ2014 (ΦΕΚ Β'165/19-1-2015) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης και της καθ' ύλην αρμοδιότητας του Γραφείου Επανεξέτασης του ίδιου Τμήματος».

η. Της αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1052867ΕΞ2015/21-4-2015 (ΦΕΚ Β' 815/7-5-2015) Απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1035074 ΕΞ2016/3-3-2016 (ΦΕΚ Β' 748/21-3-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

θ. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-1-2014).

2.    Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3.    Την με ημερομηνία κατάθεσης......2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου...........ενδικοφανή προσφυγή τ................................   - ΑΦΜ..............., με διεύθυνση............, κατά της υπ' αριθμ.: ..............2015 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης, διαχειριστικής περιόδου 1/1/2002 έως 31/12/2002, και τα προσκομιζόμενα με αυτές σχετικά έγγραφα.

4.    Την με αριθμ...............2015 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Ε' Θεσσαλονίκης, διαχειριστικής περιόδου 1/1/2002 έως 31/12/2002, της οποίας ζητείται η ακύρωση, και την από................2015 οικεία έκθεση ελέγχου.

5.    Τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής.

6.    Την από 08-04-2016 εισήγηση του τμήματος επανεξέτασης της Υπηρεσίας μας.

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης..............2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου................. ενδικοφανούς προσφυγής του .. .....................     -ΑΦΜ..........., με διεύθυνση .............., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την με αριθμό...............2015 προσβαλλόμενη πράξη Οριστικού Διορθωτικού Προσδιορισμού του Φόρου Εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης καταλογίστηκε σε βάρος του προσφεύγοντος Φόρος Εισοδήματος μετά προσαυξήσεων συνολικού ποσού 54.760,09€ για την διαχειριστική περίοδο 2002.

Ως προς την προσβαλλόμενη οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους 2003:

Ο έλεγχος έκρινε ότι ο προσφεύγων υπέβαλε ανακριβή δήλωση για το οικονομικό έτος 2003 και προέβη στον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος, που ανέρχεται στο ποσό των 76.023,18€ αντί των 10.276,24€ που δηλώθηκε από τον προσφεύγοντα. Για το λόγο αυτό βεβαιώθηκε σε βάρος του προσφεύγοντα με την προσβαλλόμενη πράξη κύριος φόρος 24.890,95€ και πρόσθετος φόρος ανακρίβειας της δήλωσης 29.869,14€.

Η διαφορά του ετήσιου εισοδήματος και κατ' επέκταση η διαφορά φόρου για την χρήση 2002 προέκυψε κατόπιν ελέγχου της αρχικής και των τροποποιητικών δηλώσεων του προσφεύγοντα και
συγκεκριμένα της με αριθμό.............2003 αρχικής δήλωσης και των με αριθμ. ............2004, ............2005.............,2005..........2010 τροποποιητικών δηλώσεων. Από τον διενεργούμενο έλεγχο της αρχικής και των τροποποιητικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν από τον προσφεύγοντα προκύπτει η χορήγηση δανείου στον.............ύψους 350.000€ και η χορήγηση άτυπης δωρεάς χρημάτων αξίας 17.600€ για αγορά ακινήτου. Για την κάλυψη της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης δήλωσε στον κωδικό 787 ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών το ποσό των 357.000€. Ο έλεγχος επαναπροσδιόρισε το ποσό στον εν λόγω κωδικό σχετικά με την ανάλωση κεφαλαίου στο ποσό των 297.542,86€ λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά έτη 1997-2002 και ως εκ τούτου προέκυψε προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, η οποία προστέθηκε στο φορολογητέο εισόδημα του προσφεύγοντος.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση Ενδικοφανή Προσφυγή, ζητά την ακύρωση της παραπάνω Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού του Φόρου Εισοδήματος του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης προβάλλοντας τους ακόλουθους λόγους:

α) Αδικαιολόγητα δεν έλαβε υπόψη η φορολογική αρχή τα οικονομικά έτη πριν το 1997 για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου προς ανάλωση. Ο προσφεύγων προσκόμισε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των οικονομικών ετών 1995 και 1996, καθώς και εκκαθαριστικά σημειώματα για τα οικονομικά έτη πριν το 1995.

β) Ο έλεγχος που διενεργήθηκε από την Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσ/νικης είναι εντελώς αυθαίρετος και αναιτιολόγητος, έγινε με μη νόμιμο τρόπο και κατά προφανή περιορισμό των δικών του ατομικών και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2238/94 ορίζεται ότι: «Το συνολικό εισόδημα προσδιορίζεται, κατ' εξαίρεση, με βάση τις δαπάνες διαβίωσης του φορολογουμένου και των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, όταν το συνολικό ποσό των δαπανών που προσδιορίζεται κατά τα επόμενα άρθρα είναι ανώτερο από το συνολικό καθαρό εισόδημα των κατηγοριών Α' έως Ζ'. Το εισόδημα που υπόκειται σε φόρο στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 19.

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2238/94 ορίζεται ότι: «1. Η διαφορά μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από το φορολογούμενο, τη σύζυγο του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης τους, των άρθρων 16 και 17, προσαυξάνει τα εισοδήματα που δηλώνονται ή προσδιορίζονται από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά το ίδιο οικονομικό έτος, του φορολογουμένου ή της συζύγου του, κατά περίπτωση, από εμπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων και αν δε δηλώνεται εισόδημα από τις κατηγορίες αυτές η διαφορά αυτή λογίζεται εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 48. 2. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία και με τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η διαφορά που προκύπτει. Στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης. Τα ποσά αυτά ιδίως είναι: α) Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο, τη σύζυγο του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις..............»

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με την ΠΟΛ1076/2015 στο άρθρο 34 αναφέρει: «Διευκρινίζεται ότι τα έτη, για τα οποία γίνεται επίκληση με σκοπό την ανάλωση θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Το θετικό αλγεβρικό άθροισμα των ετών αυτών θα αποτελέσει το συνολικό κεφάλαιο που σχηματίστηκε αυτά τα έτη. Αν σε κάποιο έτος ο προσδιορισμός του εισοδήματος πραγματοποιηθεί με βάση την τεκμαρτή δαπάνη τότε θεωρείται ότι δεν απομένει κεφάλαιο προς επίκληση για το έτος αυτό (θεωρείται μηδενικό) και δεν επηρεάζει αρνητικά τα θετικά υπόλοιπα των προηγούμενων ετών. Αν όμως σε κάποιο έτος προκύψει αρνητικό υπόλοιπο και υπάρχει απαλλαγή από τις αντικειμενικές δαπάνες των άρθρων 31 και 32 του Κ.Φ.Ε. τότε το έτος αυτό επηρεάζει αρνητικά τα θετικά υπόλοιπα των
προηγούμενων ετών.».............«Περαιτέρω, με τις ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπεται χρονικός
περιορισμός για την κάλυψη των δαπανών με ανάλωση κεφαλαίου, συνεπώς για την κάλυψη της διαφοράς μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσωνδήποτε προηγούμενων ετών. Τα εκκαθαριστικά σημειώματα για φορολογικά έτη για τα οποία έχει συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα αναγραφόμενα σε αυτά ποσά χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση λοιπών δικαιολογητικών. Τα δεδομένα φορολογικών δηλώσεων που δεν αναγράφονται στο εκκαθαριστικό λαμβάνονται υπ' όψη μόνο μετά από διασταύρωση.»

ΕΠΕΙΔΗ, στην υπό κρίση περίπτωση ο προσφεύγων δεν προσκόμισε εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών 1995 και 1996 παρά μόνο τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, κατά συνέπεια δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι προαναφερόμενες διατάξεις περί επίκλησης εισοδημάτων που ήδη φορολογήθηκαν από προηγούμενα έτη συνεχόμενα μέχρι την τελευταία από την ελεγχόμενη χρήση.

ΕΠΕΙΔΗ, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από................2015 έκθεση ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης, επί της οποίας εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με αριθμό πρωτ...........2015 ενδικοφανούς προσφυγής του.............. ΑΦΜ...............

Οριστική φορολογική υποχρέωση του προσφεύγοντος - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Οικονομικό Έτος 2003
Ποσό πληρωμής : 54.760,09 ευρώ.

Το παραπάνω ποσό βεβαιώθηκε με την από.............2015 Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2003 (ΑΧΚ............15) της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
α.α
ΜΑΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑΤΣΑ


Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στην Υπηρεσία μας εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της (άρθ. 126 ν. 2717/1999).Πηγή: Taxheaven