Αριθ. 60970/3026/22.3.2016 Ανάθεση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) της είσπραξης των απαιτήσεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) από καθυστερούμενες εισφορές μέχρι 30.11.2013 και αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές κ

Αριθ. 60970/3026/22.3.2016 Ανάθεση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) της είσπραξης των απαιτήσεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) από καθυστερούμενες εισφορές μέχρι 30.11.2013 και αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές κ

Αριθ. 60970/3026

(ΦΕΚ Β' 1065/15-04-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 4ε του άρθρου 29 του Ν. 4325/2015 (Α΄ 47).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθ. οικ. 44549/Δ9.12193/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 2169).

8. Την αρ. 160035/24−12−2015 αίτηση του Ε.Τ.Ε.Α., με την οποία διαβιβάστηκε η υπ’ αριθμ. 143/23.12.2015 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α. (απόφαση 519), με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη του.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται επιβάρυνση του Προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Α., η οποία θα καλυφθεί από τα αποδιδόμενα έσοδα του Φορέα,

αποφασίζουμε:

1. Ανατίθεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) η είσπραξη των απαιτήσεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α) από ασφαλιστικές εισφορές − για περίοδο οφειλής μέχρι 30.11.2013 − και αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησης τους, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων αυτών από προσαυξήσεις ή/και τόκους υπερημερίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.δ./1974/Α΄ 90).

2. Για τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής, τα στοιχεία της οποίας ορίζονται στην υπ’ αριθ. Φ80.000/οικ.23795/791/5.8.2013 (Β 2124) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής για την είσπραξη καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών».

3. Η διαδικασία είσπραξης, ενημέρωσης, ηλεκτρονικής διαχείρισης κ.λπ. των απαιτήσεων της παραγράφου 1 ,εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.80.000/οικ. 25379/312/29.8.2013 (Β΄ 2699) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)».

4. Η αποζημίωση του Κ.Ε.Α.Ο. για την ανάληψη είσπραξης των απαιτήσεων της παραγράφου 1 της παρούσας υπολογίζεται προϋπολογιστικά και προκαταβάλλεται από το Ε.Τ.Ε.Α, με αναλογική εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 101 του Ν. 4172/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣΠηγή: Taxheaven