ΔΕΔ Αθήνας αποφ. αναπομπής 1333/11.4.2016 Απόρριψη αιτήματος διοικητικής επίλυσης διαφοράς

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. αναπομπής 1333/11.4.2016 Απόρριψη αιτήματος διοικητικής επίλυσης διαφοράς

Καλλιθέα, 11/04/2016
Αριθμός απόφασης: 1333

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 2131604……
ΦΑΞ : 2131604566

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170).

β. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής».

γ. Της αριθ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 3367) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

δ. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Aπόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄ 55/16-1-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 12895 ΕΞ 2014/ 9-4-2014 απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής» (ΦΕΚ Β΄ 975 ).

4. Την από 26-11-2010 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……/26-11-2010 προσφυγή - αίτηση συμβιβασμού της « ………. », ΑΦΜ: ………., με έδρα την ………………, κατά της υπ’ αριθ. ………. /09-08-2010 προσβαλλόμενης Αποφάσεως Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ. του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ……….. με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ποσού ……. € για τη διαχειριστική περίοδο 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 ν. 2523/1997 και 32-34 του Π.Δ. 186/1992 και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. την υπ’ αριθ. ……./09-08-2010 προσβαλλόμενη Απόφαση Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ. του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ……. με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ποσού ………… € για τη διαχειριστική περίοδο 2009, της οποίας ζητείται ή συμβιβαστική επίλυση στο πλαίσιο της διοικητικής επίλυσης, άλλως η ακύρωση.

6. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. ……/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

7. Το υπ αριθ. πρωτ. …… /25-11-2015 ( αριθ. πρωτ. ΔΕΔ ………. /03.12.2015) έγγραφο της Δ.Ο.Υ. …...

Επί της από 26-11-2010 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……../26-11-2010 προσφυγής- αιτήσεως συμβιβασμού της « ………. », την μελέτη των επικαλούμενων λόγων του αιτήματος και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθ. …… /09-08-2010 προσβαλλόμενη Απόφαση Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ. του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ……. με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ποσού ………. € για τη διαχειριστική περίοδο 2009.

Η Απόφαση Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ. προέκυψε μετά από τακτικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Δ.Ο.Υ. ……… σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992.

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση προσφυγή-αίτηση συμβιβασμού, ζητά την ακύρωση της παραπάνω πράξεως του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. …… προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους :
- Όσον αφορά την μη προσκόμιση των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης από το 2003 μέχρι και το 2005 για έλεγχο, ήταν αδύνατον να προσκομιστούν, καθώς είχαν προσκομισθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ……, με την υποβολή της δήλωσης αδράνειας, επειδή η επιχείρηση ήταν αδρανής από …./……/2006 , και ουδέποτε της είχαν επιστραφεί.
- Έλλειψη γραπτής εντολής ελέγχου για την επιχείρηση.
- Υποχρεωτική επίδοση της εντολής
- Παραβίαση του άρθρου 20 παραγ. 2 του Συντάγματος, για την μη άσκηση από την προσφεύγουσα του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης πριν την έκδοση της ανωτέρω πράξης.
- Μη νόμιμη επίδοση της πράξης, παράνομη θυροκόλληση της ανωτέρω πράξης .

Στην προσφεύγουσα εταιρεία «……...», με αντικείμενο εργασιών ……., (κύρια) και ……. (δευτερεύουσα) και με Α.Φ.Μ.: ………, διενεργήθηκε από την Δ.Ο.Υ. …….. , τακτικός έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) όπως ίσχυε,

Με βάση την από 25/06/2010 έκθεση ελέγχου του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) , εκδόθηκε η υπ’ αρ. ……. /09-08-2010 Απόφαση Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ. του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ……… με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ποσού ………. € για τη διαχειριστική περίοδο 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις

Η κοινοποίηση της ανωτέρω πράξεως έγινε την 28/09/2010.

Η προσφεύγουσα κατέθεσε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και ενώπιον Αυτού την υπ’ αρ. ……. /26-11-2010 προσφυγή – αίτηση συμβιβασμού για την ανωτέρω πράξη, ακριβές αντίγραφο της οποίας διαβιβάστηκε στην Δ.Ο.Υ. …….. .

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα 8ο Μονομελές), με την υπ’ αριθ.: …../2015 απόφαση του « αναπέμπει την υπόθεση στον Προϊστάμενο της αρμόδιας πλέον Δ.Ο.Υ. ……., προκειμένω να τηρηθεί νομοτύπως η διαδικασία εξώδικης επίλυσης της διαφοράς, αφού προηγουμένως κλητευθεί νομότυπα η προσφεύγουσα σε τακτή ημερομηνία προς συζήτηση του αιτήματός του. Μετά την τήρηση της εν λόγω διαδικασίας, η υπόθεση πρέπει να επανεισαχθεί στο Δικαστήριο με έγγραφη γνωστοποίηση του αποτελέσματος της διαδικασίας αυτής».

Η αρμόδια πλέον Δ.Ο.Υ. ………, στις 11/11/2015, κοινοποίησε στην προσφεύγουσα την με αρ. πρωτ. ……. /09.11.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ άρθρου 50 § 10 Ν. 4223/2013, προκειμένου όπως εντός (5) πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση προσέλθει στα γραφεία της Υπηρεσίας για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς επί της διοικητικής πράξεως που εκδόθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας και για την οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθ.: 5372/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

H κοινοποίηση έγινε με θυροκόλληση, καθώς στην τελευταία γνωστή δ/νση δεν υπάρχει, όπως αναφέρεται στην Έκθεση Επίδοσης « ….και η αυλόπορτα είναι κλειδωμένη με αλυσίδα. ….Έβαλα το έγγραφο στο γραμματοκιβώτιο ».

Η Δ.Ο.Υ. …….. με το υπ’ αριθ. πρωτ.: …… /25-11-2015 ( αριθ. πρωτ. ΔΕΔ ……. /03.12.2015) έγγραφο της, με το οποίο διαβίβασε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών το σχετικό φάκελο, μας ενημερώνει :
« Σε συνέχεια των υπ’ αριθ. ……./2015, ……/2015, ……/2015 και ……./2015 Δικαστικών Αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 8ο Μονομελές) και προκειμένου να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία της παρ. 10 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ. του Ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Υπηρεσία μας απέστειλε την με αριθ. πρωτ. ……../13-7-2015 πρόσκληση στην εταιρία με την επωνυμία “ …….” με ΑΦΜ ………, προκειμένου να προσέλθει στην υπηρεσία μας για την τήρηση της διαδικασίας διοικητικής επίλυσης της διαφοράς βάσει των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων.

Η ως άνω δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και ως εκ τούτου σας διαβιβάζουμε το διοικητικό φάκελο για τις ενέργειες της αρμοδιότητας σας.»

Στο άρθρο 72 § 10 (πρώην 66 § 10) Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι « σε περίπτωση έκδοσης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου με την οποία κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου και αναπέμπεται η υπόθεση στη Φορολογική Διοίκηση για να τηρηθεί η διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, το αίτημα για διοικητική επίλυση εξετάζεται από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδεχθεί την προσβαλλόμενη πράξη εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της δικαστικής απόφασης ή σχετικής πρόσκλησης της Φορολογικής Διοίκησης».

Επειδή, η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατόπιν ελέγχου, από τον οποίο προκύπτει η φορολογική παράβαση, η οποία καταλογίζεται με την εν λόγω πράξη και η οποία ορθά και νόμιμα κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα.

Επειδή, τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 50 § 10 του Ν. 4223/2013, καθώς και από την υπ΄ αριθ. ……/24.04.2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 8ο Μονομελές) και η προσφεύγουσα δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση για αποδοχή της προσβαλλόμενης πράξης εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των πέντε (5) ημερών.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 § 44 του ν. 4174/2013 (όπως ισχύει) από την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ κάθε αίτημα προς τη Φορολογική Διοίκηση, για διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό, θεωρείται απαράδεκτο και δεν εξετάζεται.

Επειδή, δεν υφίστανται λόγοι ουσίας που να καθιστούν την ανωτέρω πράξη της φορολογικής αρχής άκυρη.

Επειδή οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 25/06/2010 έκθεση ελέγχου, επί των οποίων εδράζεται η προσβαλλόμενη απόφαση, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες και ως εκ τούτου οι ισχυρισμοί που προβάλλονται από τον προσφεύγοντα είναι αβάσιμοι και συνεπώς απορριπτέοι, το υπό κρίση αίτημα συμβιβασμού πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό του.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη της με αριθμό πρωτοκόλλου …… /26-11-2010 αιτήματος διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, και την αναπομπή της υπόθεσης για συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 8ο Μονομελές) σύμφωνα με την υπ’ αρ. ……/2015 απόφασή του.ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής ΥποστήριξηςΠηγή: Taxheaven