ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. αναστολής 76/12.4.2016 Απόρριψη αίτησης αναστολής καταβολής του 50% καταλογισθέντος ποσού προσβαλλόμενης πράξης

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. αναστολής 76/12.4.2016 Απόρριψη αίτησης αναστολής καταβολής του 50% καταλογισθέντος ποσού προσβαλλόμενης πράξης

Θεσσαλονίκη, 12/4/2016
Αριθμός απόφασης: 76

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας : 546 30 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310554268
ΦΑΞ    : 2313333258

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Της παρ.3 του άρθρου 47 του Ν 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).

γ. Του άρθρου 59 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

δ. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής».

ε. Της αριθ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3367) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

στ. Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1159205 ΕΞ 2014/1.12.2014 Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β3250/4-12-2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, Επίλυσης Διαφορών και Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας».

ζ. Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1006534 ΕΞ 2015/19.1.2015 (ΦΕΚ Β'165/19-1-2015) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης και της καθ' ύλην αρμοδιότητας του Γραφείου Επανεξέτασης του ίδιου Τμήματος».

η. Της αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1052867ΕΞ2015/21-4-2015 (ΦΕΚ Β' 815/7-5-2015) Απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1035074 ΕΞ2016/3-3-2016 (ΦΕΚ Β' 748/21-3-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

θ. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-1-2014).

2.    Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3.    Τη με ημερομηνία κατάθεσης «....» και με αριθμό πρωτοκόλλου ... αίτηση αναστολής της «...», κατά της υπ.αρ. «...» και από «....» οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου δωρεάς μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, συνολικού ποσού «...».€ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ... Θεσσαλονίκης.

4.    Την υπ.αρ. ... και από ... οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου δωρεάς μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, συνολικού ποσού ....€ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. «...» Θεσσαλονίκης

5.    Τις από 28-3-2016 απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

6.    Την από «...» εισήγηση του Γραφείου Επανεξέτασης του Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας μας.

Με την από «...» και αρ. πρωτ. «....» ενδικοφανή προσφυγή η αιτούσα ζητά την ακύρωση της από «...» και υπαρ. «...» οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου δωρεάς μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, συνολικού ποσού «....»€ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ «...»' Θεσσαλονίκης, και με την υπ.αρ.πρωτ. «...» αίτηση αναστολής, ζητά την αναστολή καταβολής του 50% των καταλογισθέντων ποσών μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής.

Επί της από ... και με αριθμό πρωτοκόλλου «.....» αίτησης αναστολής, της «......», και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της αίτησης αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ 1 Ν.4174/2013 «ο υπόχρεος εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση , ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης. Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε την έκδοση της και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημα του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου»

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ.4 Ν.4174/2013 «ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3.Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασης της στον υπόχρεο , μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση , η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.»

Επειδή κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/2014 ορίζεται ότι : «1. Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι'αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον δηλαδή υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. ...

2.    Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν.1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει : α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος , καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του ή της συζύγου και των ανήλικων τέκνων αυτού κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ο αιτών καθώς και των φυσικών προσώπων που σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται ατομικά για τις φορολογικές υποχρεώσεις του αιτούντος.

Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών.

Αν ο αιτών τηρεί λογιστικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. κατά τη διπλογραφική μέθοδο, με την αίτηση αναστολής συνυποβάλλονται ο τελευταίος ισολογισμός και το τελευταίο αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής του τρέχοντος έτους.

Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο ... τηρεί λογιστικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ κατά τη διπλογραφική μέθοδο , με την αίτηση αναστολής συνυποβάλλονται ο τελευταίος ισολογισμός και το τελευταίο αναλυτικό ισοζύγιο γενικής λογιστικής του τρέχοντος έτους.

3.    Αίτηση αναστολής για την οποία δεν προσκομίζονται τα προαναφερθέντα στοιχεία απορρίπτεται.»

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1069/4.3.2014, παράγραφος 2 Κεφαλαίου Γ': «....2. Εφόσον υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. 3. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να εκτιμήσει την ανεπανόρθωτη βλάβη του υπόχρεου, λαμβάνει υπόψη της του ισχυρισμούς αυτού, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και ιδίως την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1002/31.12.2013, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο για την περίπτωση αυτή στοιχείο......».

Επειδή, όπως κρίθηκε με την 496/2011 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως «ανεπανόρθωτη» βλάβη, η αποσόβηση της οποίας καθιστά, σύμφωνα με τα άρθρα 94 και 95 του Συντάγματος, επιβεβλημένη την παροχή προσωρινής προστασίας, νοείται όχι μόνον η κατά κυριολεξία μη αναστρέψιμη, αλλά και εκείνη, της οποίας η αποκατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές και λοιπές συνθήκες, είναι για τον διάδικο δυσχερής σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αδυνατεί πράγματι να την επιτύχει ((βλ Ε.Α. 1041/2009, 732/2007, 463, 698, 707/2006, 181, 661/2001, 208/2000, 452010ΣτΕ (ΑΝΑΣΤ), 732/2007 ΣτΕ (ΑΝΑΣΤ), 483/2010 ΔΕφΑ (ΑΝΑΣΤ), 502/2011 ΔΕφΑ (ΑΝΑΣΤ), 115/2013 ΔΕφΑ (ΑΝΑΣΤ)). Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 202§2 ΚΔΔ, προκειμένου περί φορολογικών, τελωνειακών και διαφορών με χρηματικό αντικείμενο, σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης καθ' εαυτήν, αλλά απαγορεύεται η λήψη από τη Διοίκηση των αναφερομένων στην παράγραφο 1 μέτρων. Τούτο δε ισχύει όταν ο αιτών επικαλείται ως λόγο αναστολής ανεπανόρθωτη βλάβη από την λήψη των συγκεκριμένων μέτρων.

Επειδή, επομένως για να δοθεί αναστολή είσπραξης θα πρέπει να προβάλλεται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, προσωπικός λόγος ανεπανόρθωτης βλάβης από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης και δεν αρκεί η απλή επίκληση υποθετικής ή ενδεχόμενης βλάβης. Δεν χορηγείται αναστολή, εφόσον ο αιτών δεν επικαλείται, ούτε αποδεικνύει συγκεκριμένη βλάβη. Επίσης έχει γίνει παγίως δεκτό, ότι η χρηματική ζημία την οποία προκαλεί η εκτέλεση διοικητικής πράξεως δεν συνιστά βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, ικανή να δικαιολογήσει την αποδοχή αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως της πράξεως, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι η προκαλουμένη χρηματική ζημία έχει τέτοια έκταση, ώστε προκαλεί ανεπανόρθωτο ή δυσχερώς επανορθώσιμο οικονομικό κλονισμό της επιχειρήσεως του αιτούντος ή στέρηση των μέσων βιοπορισμού του. (βλ Ε.Α. 1041/2009, 732/2007, 463, 698, 707/2006, 181, 661/2001, 2082000, 452010ΣτΕ (ΑΝΑΣΤ), 732/2007 ΣτΕ (ΑΝΑΣΤ), 4832010ΔΕφΑ (ΑΝΑΣΤ), 502/2011 ΔΕφΑ (ΑΝΑΣΤ), 1152013ΔΕφΑ (ΑΝΑΣΤ)).

Επειδή από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η Δ/νσή μας δύναται να αναστείλει την καταβολή του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού, στην περίπτωση που η αιτούσα επικαλεστεί κι αποδείξει ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την καταβολή αυτή.

Επειδή, η αιτούσα, προκειμένου να αποδείξει την ανεπανόρθωτη βλάβη που θα υποστεί από την καταβολή του βεβαιωθέντος σε βάρος της ποσού, προσκόμισε τα εξής έγγραφα : α) υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία 1) Κατά το φορολογικό έτος 2014 η ίδια είχε συνολικό εισόδημα «...» ευρώ πλέον εισοδήματος «....» ευρώ απαλλασσόμενο από φόρους , ενώ για το οικονομικό έτος 2014 είχε συνολικό εισόδημα «...» ευρώ, και ο σύζυγός της «...» για το φορολογικό έτος 2014 είχε συνολικό εισόδημα «...» ευρώ, ενώ για το οικονομικό έτος 2014 είχε συνολικό εισόδημα «...» ευρώ, 2) Η περιουσιακή κατάσταση της αιτούσας αποτελείται από πλήθος ακινήτων στη Θεσσαλονίκη και στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, συνολικής αξίας «.....» ευρώ, όπως αυτά δηλώθηκαν στη δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων 2015, ενώ ο σύζυγός της είναι συνιδιοκτήτης πλήθους ακινήτων στη Θεσσαλονίκη και στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, συνολικής αξίας «...» ευρώ, όπως αυτά δηλώθηκαν στη δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων 2015, 3) η αιτούσα είναι συνδικαιούχος σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ύψους μέχρι την κατάθεση της αίτησης περίπου «...» ευρώ σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωσή της, (ενώ η ίδια δεν δηλώνει ότι είναι συνδικαιούχος και σε άλλους λογαριασμούς ύψους ... ευρώ και ...δολαρίων ΗΠΑ, όπως προκύπτει από στοιχεία που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας), 4) η ίδια είναι κυρία του υπ.αρ. «...» Ι.Χ. αυτοκινήτου μάρκας «...», «...»κε, αξίας «...» ευρώ, και του υπ.αρ. «...» μάρκας «...»., «...» κε, αξίας «...» ευρώ, ενώ ο σύζυγός της είναι κύριος του υπ.αρ. «...» ΙΧΕ αυτοκινήτου μάρκας «...», «...» κε., αξίας «...» ευρώ, 6)η ίδια έχει στην κυριότητα της «....» μετοχές της εταιρίας «...» αξίας «..» ευρώ, 7)η ίδια είναι συνδικαιούχος με τον πατέρα της και την μητέρα της επενδυτικού λογαριασμού με αποτίμηση «...» ευρώ, β)αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος οικ. έτους 2014 και φορολ. έτους 2014, γ)ενημερωτικά έγγραφα σχετικά με τις τραπεζικούς λογαριασμού της ιδίας και του συζύγου της.

Επειδή, στην υπό εξέταση υπόθεση, από τα προσκομιζόμενα έγγραφα αποδεικνύεται ότι η αιτούσα διαθέτει ακίνητη περιουσία, η αξία της οποίας ανέρχεται στα «...» ευρώ, και αποτελείται από διάφορα ακίνητα στη Θεσσαλονίκη και στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, ενώ ο σύζυγός της διαθέτει ακίνητη περιουσία, η αξία της οποίας ανέρχεται στα «...» ευρώ, και η οποία (ακίνητη περιουσία) μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως.

Ως προς τον ισχυρισμό περί πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας και αναγκαστικής εκποίηση αυτών, πρέπει να απορριφθεί ως αναπόδεικτος, αφού η συνδρομή της προϋποθέσεως της ανεπανόρθωτης βλάβης συνδέεται με την απώλεια, λόγω εκτελέσεως, της κυριότητος συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου. (βλ. ΔΕΦ ΑΘ 199/2012). Η κατάσχεση ή η εγγραφή προσημείωσης των περιουσιακών στοιχείων, κινητών ή ακινήτων, της αιτούσης δεν συνεπάγεται απώλεια της κυριότητάς της επ' αυτού, ούτε τους αποξενώνει από το περιουσιακό στοιχείο και τη χρήση του, δεδομένου ότι, κατά πάγια τακτική, μεσεγγυούχος στις περιπτώσεις κατάσχεσης κινητών ορίζεται ο ίδιος ο οφειλέτης. Επίσης, σύμφωνα με το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, για τη χορήγηση της αναστολής δεν αρκεί η επίκληση από τον αιτούντα λόγων οικονομικής αδυναμίας και ανεπανόρθωτης βλάβης, αλλά απαιτείται να αποδείξει ότι υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ συγκεκριμένων μέτρων εκτέλεσης ή διασφάλισης της είσπραξης της οφειλής και της επικαλούμενης από αυτόν βλάβης. Ωστόσο, εν προκειμένω, η αιτούσα δεν αποδεικνύει πως στοιχειοθετείται η ύπαρξη ανεπανόρθωτης βλάβης από τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων διοικητικής εκτέλεσης, καθόσον είναι ιδιοκτήτρια πολλών ακινήτων και συνδικαιούχος σε τραπεζικούς λογαριασμούς με μεγάλα χρηματικά ποσά (Διοικ.Εφ.Αθ. (Συμβ.) 9/2012 και 199/2012 Αναστ.).

Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση η αιτούσα δεν εξειδικεύει, με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων, αλλά ούτε κι αποδεικνύει την προαπαιτούμενη -σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις- για τη χορήγηση της αναστολής αυτής ανεπανόρθωτη βλάβη που θα υποστεί από την ενδεχόμενη καταβολή του εν λόγω ποσού. Οι παραλείψεις μάλιστα αυτές είναι ιδιαιτέρως ουσιώδεις δεδομένου ότι μόνη η χρηματική ζημία, ως κατ' αρχήν επανορθώσιμη, δε δικαιολογεί τη χορήγηση αναστολής καταβολής, εκτός αν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, εξαιτίας των οποίων η οικονομική επιβάρυνση από την καταβολή συνεπάγεται ανεπανόρθωτο κλονισμό του υπόχρεου ή στέρηση των μέσων βιοπορισμού του (ΕπΑν ΣτΕ 675/2003, 36, 164, 514/2001,757/2002).

Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα, που προκύπτουν από τα προσκομισθέντα ως άνω στοιχεία (τραπεζικοί λογαριασμοί, ακίνητη περιουσία, μετοχές κτλ), σε συνδυασμό με το ύψος, τόσο του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού, όσο και του ποσοστού 50% επί του ανωτέρω ποσού, του οποίου ζητείται η αναστολή καταβολής, κρίνουμε ότι η όποια καταβολή δεν θα προκαλέσει ουσιώδη απομείωση των μέσων βιοπορισμού της αιτούσας και ανεπανόρθωτη βλάβη, αντιθέτως η λήψη μέτρων σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας του θα διασφαλίσει τα συμφέροντα του Δημοσίου δεδομένου των ποσών που είναι βεβαιωμένα στην φορολογική αρχή. Εξάλλου, για την τεκμηρίωση της επικαλούμενης από την αιτούσα ανεπανόρθωτης βλάβης, δεν αρκεί η υποθετική ή ενδεχόμενη βλάβη, αλλά απαιτείται ο κίνδυνος πρόκλησης ισχυρού κλονισμού της αιτούσας από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, κάτι που δεν αποδεικνύεται στην κρινόμενη υπόθεση.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της από «...» και υπ.αρ.πρωτ. «....» αίτησης αναστολής καταβολής του 50% του καταλογισθέντος ποσού της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. «...» Θεσσαλονίκης

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α.αΠηγή: Taxheaven