ΔΕΔ Αθήνας απόφαση αναπομπής 1336/11.4.2016 Απόρριψη αιτήματος διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, και αναπομπή της υπόθεσης για συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

ΔΕΔ Αθήνας απόφαση αναπομπής 1336/11.4.2016 Απόρριψη αιτήματος διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, και αναπομπή της υπόθεσης για συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

Καλλιθέα 11/04/2016
Αριθμός απόφασης: 1336

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213-1604......
ΦΑΞ: 213-1604567
 
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Του {start}άρθρου 66 § 10{end} του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

γ. Του άρθρου 59 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

δ. Του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Της ΠΟΛ.1002/2.1.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ B' 55/16-1-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 0012895 ΕΞ 9.4.2014 απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής» (ΦΕΚ Β' 975 ).

4. Την από 26-11-2010 και με αριθμό πρωτοκόλλου……………../2010 προσφυγή - αίτηση συμβιβασμού της «……………..», ΑΦΜ: …………….. με έδρα την …………….., κατά της υπ' αριθ…………….. /16-09-2010 προσβαλλόμενη Πράξη Προσδιορισμού Φ.Π.Α. του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ…………….., με την οποία καταλογίσθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας, κύριος φόρος ποσού……………..€ πλέον ποσού…………….. € πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας για τη διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2004, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την υπ' αριθ……………../16-09-2010 προσβαλλόμενη Πράξη Προσδιορισμού Φ.Π.Α. του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ…………….. , της οποίας ζητείται η ακύρωση.

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την υπ' αριθ. πρωτ……………../24-4-15 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

8. Το υπ αριθ. πρωτ. ......../25-11 -2015 ( αριθ. πρωτ. ΔΕΔ........./03.12.2015) έγγραφο της Δ.Ο.Υ. ..........

9. Την από 06 -04-2016 εισήγηση του Α 2 τμήματος της Υπηρεσίας μας.

Επί της από 26-11-2010 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……………../2010 προσφυγής- αιτήσεως συμβιβασμού της «……………..», την μελέτη των επικαλούμενων λόγων του αιτήματος και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ' αριθ……………../ 16-09-2010 προσβαλλόμενη οριστική πράξη προσδιορισμού φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ…………….. καταλογίσθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας, χρεωστικό υπόλοιπο ποσού……………..€ και προσαύξηση λόγω ανακρίβειας ποσού ……………..€ για τη διαχειριστική περίοδο 2004.

Η πράξη προσδιορισμού φόρου Φ.Π.Α. προέκυψε μετά από τακτικό έλεγχο που διενεργήθηκε από την Δ.Ο.Υ…………….. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.) όπως ίσχυε.

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση προσφυγή-αίτηση συμβιβασμού, ζητά την ακύρωση της παραπάνω πράξεως του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ…………….. προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

- Όσον αφορά την μη προσκόμιση των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης από το 2003 μέχρι και το 2005 για έλεγχο, ήταν αδύνατον να προσκομιστούν, καθώς είχαν προσκομισθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ…………….., με την υποβολή της δήλωσης αδράνειας, επειδή η επιχείρηση ήταν αδρανής από …/…/2006 , και ουδέποτε της είχαν επιστραφεί.

- Έλλειψη γραπτής εντολής ελέγχου για την επιχείρηση.

- Υποχρεωτική επίδοση της εντολής

- Παραβίαση του άρθρου 20 παραγ. 2 του Συντάγματος, για την μη άσκηση από την προσφεύγουσα του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης πριν την έκδοση της ανωτέρω πράξης.

- Μη νόμιμη επίδοση της πράξης, παράνομη θυροκόλληση της ανωτέρω πράξης.

- Υπερβάλλοντας ζήλος από τον έλεγχο, καθώς δεν υπολόγισε τον καταβληθέντα Φ.Π.Α. των αγορών, εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη προσδιορισμού Φ.Π.Α., και προσδιόρισε αυθαίρετα διαφορές φόρου πλέον προσαύξησης, δυσανάλογων με την οικονομική δραστηριότητα της

Σύντομο ιστορικό - Ισχύουσες διατάξεις

Στην προσφεύγουσα εταιρεία «…………….. », με αντικείμενο εργασιών …………….., (κύρια) και …………….. (δευτερεύουσα) και με Α.Φ.Μ.: …………….., διενεργήθηκε από την Δ.Ο.Υ…………….. , τακτικός έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2859/2000 περί Φ.Π.Α. όπως ίσχυε, για τις διαχειριστικές χρήσεις 1/1/2003 - 31/12/2003, 1/1/2004 - 31/12/2004, 1/1/2005- 31/12/2005.

Με βάση την από 14/09/2010 έκθεση τακτικού ελέγχου εκδόθηκε η υπ' αρ……………../16-09-2010 Πράξη Προσδιορισμού Φ.Π.Α., για τη διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2003, με την οποία καταλογίσθηκε κύριος φόρου ποσού ……………..€ πλέον ποσού ……………..€ (πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας).

Η κοινοποίηση της ανωτέρω πράξεως έγινε την 28/09/2010.

Η προσφεύγουσα κατέθεσε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και ενώπιον Αυτού την υπ' αρ……………../26-11-2010 προσφυγή - αίτηση συμβιβασμού για την ανωτέρω πράξη, ακριβές αντίγραφο της οποίας διαβιβάστηκε στην Δ.Ο.Υ……………..

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με την υπ' αριθ.: ……………../2015 απόφαση του « ανα-πέμπει την υπόθεση στον Προϊστάμενο της αρμόδιας πλέον Δ.Ο.Υ…………….., προκειμένω να τηρηθεί νομοτύπως η διαδικασία εξώδικης επίλυσης της διαφοράς, αφού προηγουμένως κλητευθεί νομότυπα η προσφεύγουσα σε τακτή ημερομηνία προς συζήτηση του αιτήματός του. Μετά την τήρηση της εν λόγω διαδικασίας, η υπόθεση πρέπει να επανεισαχθεί στο Δικαστήριο με έγγραφη γνωστοποίηση του αποτελέσματος της διαδικασίας αυτής».

Η αρμόδια πλέον Δ.Ο.Υ…………….., στις 11/11/2015, κοινοποίησε στην προσφεύγουσα την με αρ. πρωτ…………….. /09.11.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ άρθρου 50 § 10 Ν. 4223/2013, προκειμένου όπως εντός (5) πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση προσέλθει στα γραφεία της Υπηρεσίας για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς επί της διοικητικής πράξεως που εκδόθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας και για την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθ.: ……………../2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

H κοινοποίηση έγινε με θυροκόλληση, καθώς στην τελευταία γνωστή δ/νση δεν υπάρχει, όπως αναφέρεται στην Έκθεση Επίδοσης « …και η αυλόπορτα είναι κλειδωμένη με αλυσίδα. ….Έβαλα το έγγραφο στο γραμματοκιβώτιο ».

Η Δ.Ο.Υ…………….. με το υπ' αριθ. πρωτ.: …………….. /25-11-2015 ( αριθ. πρωτ. ΔΕΔ ……………../03.12.2015) έγγραφο της, με το οποίο διαβίβασε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών το σχετικό φάκελο, μας ενημερώνει:

«Σε συνέχεια των υπ' αριθ……………../2015, …/2015, …./2015 και …………./2015 Δικαστικών Αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 8ο Μονομελές) και προκειμένου να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία της {start}παρ. 10 του άρθρου 66{end} του Κ.Φ.Δ. του Ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Υπηρεσία μας απέστειλε την με αριθ. πρωτ……………../13-7-2015 πρόσκληση στην εταιρία με την επωνυμία " …………….." με ΑΦΜ …………….., προκειμένου να προσέλθει στην υπηρεσία μας για την τήρηση της διαδικασίας διοικητικής επίλυσης της διαφοράς βάσει των ανωτέρω δικαστικών αποφάσεων.

Η ως άνω δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και ως εκ τούτου σας διαβιβάζουμε το διοικητικό φάκελο για τις ενέργειες της αρμοδιότητας σας.»

Στο {start}άρθρο 72 § 10{end} (πρώην 66 § 10) Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι « σε περίπτωση έκδοσης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου με την οποία κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου και αναπέμπεται η υπόθεση στη Φορολογική Διοίκηση για να τηρηθεί η διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, το αίτημα για διοικητική επίλυση εξετάζεται από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδεχθεί την προσβαλλόμενη πράξη εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της δικαστικής απόφασης ή σχετικής πρόσκλησης της Φορολογικής Διοίκησης».

Επειδή, η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατόπιν ελέγχου, από τον οποίο προκύπτει η φορολογική παράβαση, η οποία καταλογίζεται με την εν λόγω πράξη και η οποία ορθά και νόμιμα κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα.

Επειδή, τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 50 § 10 του Ν. 4223/2013, καθώς και από την υπ' αριθ…………….. /24.04.2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 8ο Μονομελές) και η προσφεύγουσα δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση για αποδοχή της προσβαλλόμενης πράξης εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των πέντε (5) ημερών.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του {start}άρθρου 72 § 44{end} του ν. 4174/2013 (όπως ισχύει) από την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ κάθε αίτημα προς τη Φορολογική Διοίκηση, για διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό, θεωρείται απαράδεκτο και δεν εξετάζεται.

Επειδή, δεν υφίστανται λόγοι ουσίας που να καθιστούν την ανωτέρω πράξη της φορολογικής αρχής άκυρη.

Επειδή οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 14/09/2010 έκθεση ελέγχου της Δ.Ο.Υ…………….., επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες και ως εκ τούτου οι ισχυρισμοί που προβάλλονται από τον προσφεύγοντα είναι αβάσιμοι και συνεπώς απορριπτέοι, το υπό κρίση αίτημα συμβιβασμού πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό του.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη του με αριθμό πρωτοκόλλου ……………../26-11-2010 αιτήματος διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, και την αναπομπή της υπόθεσης για συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα 8ο Μονομελές), σύμφωνα με την υπ' αρ……………../2015 απόφασή του.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος  Διοικητικής Υποστήριξης

Πηγή: Taxheaven