ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/578 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 11ης Απριλίου 2016 για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/578 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 11ης Απριλίου 2016 για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/578 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 11ης Απριλίου 2016 για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 281,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 280 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (εφεξής «ο κώδικας») προβλέπει ότι η Επιτροπή πρόκειται να καταρτίσει πρόγραμμα εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων (εφεξής «πρόγραμμα εργασιών»). Το πρώτο πρόγραμμα εργασιών εγκρίθηκε με την εκτελεστική απόφαση 2014/255/ΕΕ της Επιτροπής (2). Είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθεί το εν λόγω πρόγραμμα. Δεδομένου του αριθμού των αλλαγών που πρέπει να επέλθουν στην εκτελεστική απόφαση 2014/255/ΕΕ και για λόγους σαφήνειας, ενδείκνυται να αντικατασταθεί και να καταργηθεί η εν λόγω απόφαση.

(2)

Το πρόγραμμα εργασιών είναι ειδικότερα σημαντικό για τον καθορισμό των μεταβατικών μέτρων όσον αφορά τα ηλεκτρονικά συστήματα και την προθεσμία εγκατάστασης των συστημάτων που δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία έως την ημερομηνία εφαρμογής του κώδικα, δηλαδή την 1η Μαΐου 2016. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα εργασιών είναι απαραίτητο να καθορίσει τις μεταβατικές περιόδους σχετικά με τα ηλεκτρονικά συστήματα που προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (3), στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής (4) και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής (5).

(3)

Ο κώδικας προβλέπει ότι όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των τελωνειακών αρχών και μεταξύ των οικονομικών φορέων και των τελωνειακών αρχών, καθώς και η αποθήκευση των εν λόγω πληροφοριών θα πρέπει να γίνονται με τη χρήση τεχνικών ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων και ότι τα συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών θα πρέπει να παρέχουν τις ίδιες διευκολύνσεις στους οικονομικούς φορείς όλων των κρατών μελών. Επομένως, το πρόγραμμα εργασιών θα πρέπει να καθορίζει ένα εκτεταμένο σχέδιο για την υλοποίηση των ηλεκτρονικών συστημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του κώδικα.

(4)

Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα εργασιών θα πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο των ηλεκτρονικών συστημάτων τα οποία θα πρέπει να συγκροτηθούν και να αναπτυχθούν από τα κράτη μέλη («εθνικά συστήματα») ή από τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Επιτροπή («διευρωπαϊκά συστήματα»), προκειμένου να είναι εφικτή η εφαρμογή του κώδικα στην πράξη. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να βασίζεται στο υφιστάμενο έγγραφο σχεδιασμού όσον αφορά το σύνολο των τελωνειακών έργων πληροφορικής, το οποίο καλείται πολυετές στρατηγικό σχέδιο («MASP») και το οποίο εκπονήθηκε σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), και ιδίως το άρθρο 4 και το άρθρο 8 παράγραφος 2. Τα ηλεκτρονικά συστήματα που αναφέρονται στο πρόγραμμα εργασιών θα πρέπει να υπόκεινται στην ίδια προσέγγιση διαχείρισης έργου και να συγκροτηθούν και να αναπτυχθούν όπως ορίζεται στο MASP.

(5)

Το πρόγραμμα εργασιών θα πρέπει να προσδιορίζει τα ηλεκτρονικά συστήματα και τη σχετική νομική βάση, τα βασικά ορόσημα και τις προβλεπόμενες ημερομηνίες έναρξης των εργασιών. Οι ημερομηνίες που αναφέρονται ως «ημερομηνίες έναρξης εγκατάστασης» θα πρέπει να είναι οι πρώτες ημερομηνίες από τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να αρχίσουν να λειτουργούν το νέο ηλεκτρονικό σύστημα. Επιπλέον, το πρόγραμμα εργασιών θα πρέπει να ορίζει τις «καταληκτικές ημερομηνίες εγκατάστασης» ως τις τελευταίες ημερομηνίες κατά τις οποίες όλα τα κράτη μέλη και όλοι οι οικονομικοί φορείς αρχίζουν να χρησιμοποιούν το νέο ή αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό σύστημα, όπως απαιτείται σύμφωνα με τον κώδικα. Αυτά τα χρονικά διαστήματα είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της εγκατάστασης του συστήματος σε επίπεδο Ένωσης. Η διάρκεια των χρονικών διαστημάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες εγκατάστασης κάθε συστήματος.

(6)

Οι προθεσμίες εγκατάστασης των διευρωπαϊκών συστημάτων θα πρέπει να καθορίζονται είτε με συγκεκριμένες ημερομηνίες είτε, αν χρειάζεται, με χρονικά διαστήματα. Τα εν λόγω χρονικά διαστήματα θα πρέπει να περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο για τη μετάβαση από το τρέχον σύστημα που χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη και τους οικονομικούς φορείς στο νέο σύστημα. Θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να αποφασίζουν εντός αυτών των χρονικών διαστημάτων για την ημερομηνία έναρξης και λήξης της μετάβασης των συστημάτων τους και για την ημερομηνία από την οποία οι οικονομικοί φορείς θα χρησιμοποιούν και θα συνδεθούν με τα νέα συστήματα. Η καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συνιστά την ημερομηνία λήξης ισχύος της περιόδου που αφορά τις μεταβατικές διατάξεις για τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα που προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446, στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/341 και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447.

(7)

Οι προθεσμίες για την εγκατάσταση και τη μετάβαση των εθνικών συστημάτων θα πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με τα εθνικά σχέδια έργου και μετάβασης των κρατών μελών, δεδομένου ότι τα εν λόγω συστήματα ανήκουν σε συγκεκριμένα εθνικά περιβάλλοντα και συνθήκες πληροφορικής. Η καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συνιστά την ημερομηνία λήξης ισχύος της μεταβατικής περιόδου που αφορά τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα που προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446, στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/341 και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447. Για λόγους διαφάνειας και σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν τον εθνικό σχεδιασμό τους στην Επιτροπή και η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει τον εν λόγω σχεδιασμό στον δικτυακό τόπο Europa. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν εγκαίρως τη διαβίβαση στους οικονομικούς φορείς των τεχνικών πληροφοριών που απαιτούνται για να μπορέσουν οι οικονομικοί φορείς να ενημερώσουν, εάν χρειάζεται, τα δικά τους συστήματα και να συνδεθούν με τα νέα ή αναβαθμισμένα συστήματα, καθώς και να εφαρμόσουν τους νέους κανόνες και απαιτήσεις δεδομένων, εφαρμόζοντας παράλληλα τις συστάσεις που διατυπώνουν τα κράτη μέλη στους οικείους εθνικούς οδηγούς ορθών πρακτικών πληροφορικής.

(8)

Τα ηλεκτρονικά συστήματα που αναφέρονται στο πρόγραμμα εργασιών θα πρέπει να επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες επιπτώσεις τους ως προς τις προτεραιότητες που ορίζει ο κώδικας. Μία από τις βασικές προτεραιότητες στον τομέα αυτό είναι να καταστεί δυνατή η παροχή ενός ευρέος φάσματος ηλεκτρονικών τελωνειακών υπηρεσιών στους οικονομικούς φορείς σε ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά συστήματα θα πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της εναρμόνισης των τελωνειακών διαδικασιών σε ολόκληρη την Ένωση. Η σειρά και το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης των συστημάτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασιών θα πρέπει να βασίζονται σε πρακτικές θεωρήσεις και παραμέτρους διαχείρισης του έργου, όπως η κατανομή των προσπαθειών και των πόρων, η διασύνδεση μεταξύ των έργων, οι ειδικές προϋποθέσεις για κάθε σύστημα και η ωριμότητα των έργων. Το πρόγραμμα εργασιών θα πρέπει να οργανώσει την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων σε διάφορα στάδια. Λόγω του σημαντικού αριθμού συστημάτων και διεπαφών που πρόκειται να αναπτυχθούν, να εγκατασταθούν και να συντηρούνται και του υψηλού κόστους που συνεπάγεται η πλήρης υλοποίηση του προγράμματος εργασιών έως το έτος 2020, θα πρέπει να εξασφαλιστούν στενή παρακολούθηση και έλεγχος.

(9)

Δεδομένου ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του κώδικα πρόκειται να αναπτυχθούν, να εγκατασταθούν και να συντηρούνται από τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Επιτροπή, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση της συγκρότησης και της υλοποίησης των ηλεκτρονικών συστημάτων συνάδει με το πρόγραμμα εργασιών και ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την ανάπτυξη και την εγκατάσταση των συστημάτων που έχουν προσδιοριστεί με συντονισμένο τρόπο και έγκαιρα.

(10)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο συγχρονισμός μεταξύ του προγράμματος εργασιών και του MASP, το πρόγραμμα εργασιών θα πρέπει να επικαιροποιείται ταυτόχρονα με το MASP και θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το MASP. Κατά την εκπόνηση των μελλοντικών επικαιροποιήσεων του προγράμματος εργασιών, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε ετήσια βάση ως προς την επίτευξη των συμφωνημένων στόχων, λαμβανομένης υπόψη της φιλόδοξης και απαιτητικής φύσης των ηλεκτρονικών συστημάτων που πρέπει να ολοκληρωθούν κατά τα έτη 2019 και 2020, καθώς και της συγκέντρωσης των εργασιών που σήμερα έχουν προγραμματισθεί για τα έτη 2019 και 2020.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το πρόγραμμα εργασιών

Εγκρίνεται το πρόγραμμα εργασιών για την ανάπτυξη και την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (εφεξής «πρόγραμμα εργασιών»), όπως παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Υλοποίηση

1.   Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται κατά την υλοποίηση του προγράμματος εργασιών.

2.   Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν και εγκαθιστούν τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα έως τις καταληκτικές ημερομηνίες των σχετικών χρονικών διαστημάτων εγκατάστασης που ορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών.

3.   Η διαχείριση των έργων που προσδιορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών και η συγκρότηση και υλοποίηση των σχετικών ηλεκτρονικών συστημάτων γίνεται με τρόπο που συνάδει με το πρόγραμμα εργασιών και το πολυετές στρατηγικό σχέδιο («MASP»).

4.   Η Επιτροπή δεσμεύεται ως προς τη συναντίληψη και την επίτευξη συμφωνίας με τα κράτη μέλη όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των έργων, τον σχεδιασμό, τις απαιτήσεις και την αρχιτεκτονική των ηλεκτρονικών συστημάτων προκειμένου να ξεκινήσει τα έργα του προγράμματος εργασιών. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή διαβουλεύεται επίσης με τους οικονομικούς φορείς και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις τους.

Άρθρο 3

Επικαιροποιήσεις

1.   Το πρόγραμμα εργασιών υπόκειται σε τακτικές επικαιροποιήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ευθυγράμμιση και η προσαρμογή του με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική πρόοδος που σημειώνεται ως προς τη συγκρότηση και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συστημάτων, ιδίως δε όσον αφορά τη διαθεσιμότητα κοινά συμφωνημένων προδιαγραφών και την υλοποίηση της έναρξης λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων.

2.   Προκειμένου να διασφαλιστεί ο συγχρονισμός μεταξύ του προγράμματος εργασιών και του MASP, το πρόγραμμα εργασιών επικαιροποιείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

Άρθρο 4

Επικοινωνία και διακυβέρνηση

1.   Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν τις πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό και την πρόοδο στην υλοποίηση καθενός από τα συστήματα.

2.   Έξι μήνες το αργότερο πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία εγκατάστασης συγκεκριμένου συστήματος πληροφορικής τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα εθνικά σχέδια έργου και μετάβασης. Τα εν λόγω σχέδια περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

την ημερομηνία δημοσίευσης των τεχνικών προδιαγραφών εξωτερικής επικοινωνίας του ηλεκτρονικού συστήματος·

την περίοδο των δοκιμών συμμόρφωσης σε συνεργασία με τους οικονομικούς φορείς·

τις ημερομηνίες εγκατάστασης του ηλεκτρονικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης λειτουργίας, και, κατά περίπτωση, την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση.

3.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν επικαιροποιήσεις των εθνικών σχεδίων έργου και μετάβασης.

4.   Η Επιτροπή δημοσιεύει τα εθνικά σχέδια έργου και μετάβασης στον δικτυακό της τόπο.

5.   Τα κράτη μέλη θέτουν εγκαίρως στη διάθεση των οικονομικών φορέων τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την εξωτερική επικοινωνία του εθνικού ηλεκτρονικού συστήματος.

Άρθρο 5

Κατάργηση

1.   Η εκτελεστική απόφαση 2014/255/ΕΕ καταργείται.

2.   Οι παραπομπές στην καταργούμενη απόφαση νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.

(2)  Εκτελεστική απόφαση 2014/255/ΕΕ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2014, για την εκπόνηση του προγράμματος εργασιών για τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (ΕΕ L 134 της 7.5.2014, σ. 46).

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1).

(4)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 (ΕΕ L 69 της 15.3.2016, σ. 1).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558).

(6)  Απόφαση αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις (ΕΕ L 23 της 26.1.2008, σ. 21).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το πρόγραμμα εργασιών σχετικά με την ανάπτυξη και την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα

I.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

1.

Το πρόγραμμα εργασιών παρέχει ένα μέσο για την υποστήριξη της εφαρμογής του κώδικα όσον αφορά την ανάπτυξη και την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπονται σε αυτόν.

 

2.

Σκοπός του προγράμματος εργασιών είναι επίσης να καθοριστούν οι περίοδοι κατά τις οποίες εφαρμόζονται τα μεταβατικά μέτρα έως την εγκατάσταση των νέων ή αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών συστημάτων, όπως αναφέρεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446, στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/341 και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447.

 

3.

Ως «βασικό ορόσημο» όσον αφορά την ημερομηνία-στόχο των τεχνικών προδιαγραφών πρέπει να νοείται η ημερομηνία κατά την οποία διατίθεται μια σταθερή εκδοχή των τεχνικών προδιαγραφών. Όσον αφορά τα εθνικά συστήματα ή τις εθνικές συνιστώσες, η ημερομηνία αυτή θα κοινοποιείται στο πλαίσιο του δημοσιευμένου εθνικού σχεδιασμού έργου.

 

4.

Το πρόγραμμα εργασιών καθορίζει τις ακόλουθες «ημερομηνίες εγκατάστασης» των διευρωπαϊκών και των εθνικών συστημάτων:

α)

την ημερομηνία έναρξης του χρονικού διαστήματος εγκατάστασης των ηλεκτρονικών συστημάτων, δηλαδή την πρώτη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος·

β)

την ημερομηνία λήξης του χρονικού διαστήματος εγκατάστασης των ηλεκτρονικών συστημάτων, δηλαδή

την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία τα συστήματα πρέπει να έχουν τεθεί σε λειτουργία από όλα τα κράτη μέλη και να χρησιμοποιούνται από όλους τους οικονομικούς φορείς, καθώς και

την ημερομηνία λήξης της ισχύος της μεταβατικής περιόδου.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), η ημερομηνία θα ταυτίζεται με την ημερομηνία έναρξης σε περίπτωση που δεν προβλέπεται κανένα πραγματικό χρονικό διάστημα (εγκατάστασης ή μετάβασης).

 

5.

Για τα αμιγώς εθνικά συστήματα ή τις συγκεκριμένες εθνικές συνιστώσες ενός ευρύτερου ενωσιακού έργου, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν σχετικά με τις «ημερομηνίες εγκατάστασης», καθώς και σχετικά με την ημερομηνία έναρξης και την ημερομηνία λήξης του χρονικού διαστήματος εγκατάστασης σύμφωνα με τον οικείο εθνικό σχεδιασμό έργου.

Το πρώτο εδάφιο αφορά τα ακόλουθα εθνικά συστήματα ή τις συγκεκριμένες εθνικές συνιστώσες:

α)

ΕΤΚ — Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών (ΑΣΕ) Συνιστώσα 2 (αναβάθμιση των εθνικών συστημάτων εξαγωγής) (μέρος II σημείο 10)·

β)

ΕΤΚ — Ειδικά καθεστώτα (SP IMP/SP EXP) (μέρος II σημείο 12)·

γ)

ΕΤΚ — Γνωστοποίηση Άφιξης, Γνωστοποίηση Προσκόμισης και Προσωρινή Εναπόθεση (μέρος II σημείο 13)·

δ)

ΕΤΚ — Αναβάθμιση των εθνικών συστημάτων εισαγωγής (μέρος II σημείο 14)·

ε)

ΕΤΚ — Διαχείριση Εγγυήσεων (ΔΕ) — Συνιστώσα 2 (μέρος II σημείο 16).

 

6.

Όσον αφορά τα διευρωπαϊκά συστήματα με πραγματικό χρονικό διάστημα εγκατάστασης χωρίς τακτή ημερομηνία υλοποίησης, τα κράτη μέλη μπορούν να αρχίσουν την εγκατάσταση σε ενδεδειγμένη ημερομηνία εντός αυτού του χρονικού διαστήματος και μπορούν να αφήσουν ένα χρονικό περιθώριο στους οικονομικούς φορείς προκειμένου να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος εγκατάστασης, εφόσον το εν λόγω περιθώριο κρίνεται ενδεδειγμένο. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Είναι ανάγκη να προβλεφθεί προσεκτική εξέταση των πτυχών που εμπίπτουν στον κοινό τομέα.

Το πρώτο εδάφιο αφορά τα ακόλουθα διευρωπαϊκά συστήματα:

α)

ΕΤΚ — Αποδεικτικό Ενωσιακού Καθεστώτος (ΑΕΚ) (μέρος II σημείο 8),

β)

ΕΤΚ — Αναβάθμιση του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (NCTS) (μέρος II σημείο 9)·

γ)

ΕΤΚ — Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών (ΑΣΕ) (Συνιστώσα 1) (μέρος II σημείο 10).

 

7.

Για την υλοποίηση του προγράμματος εργασιών, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαχειρίζονται προσεκτικά την πολυπλοκότητα των εξαρτήσεων, μεταβλητών και παραδοχών. Οι αρχές που καθορίζονται στο πολυετές στρατηγικό σχέδιο (MASP) θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του σχεδιασμού.

Τα έργα θα αναπτυχθούν σε διάφορες φάσεις, ξεκινώντας από την κατάρτιση, προχωρώντας στην κατασκευή, τις δοκιμές και τη μετάβαση, και καταλήγοντας στην τελική λειτουργία. Ο ρόλος της Επιτροπής και των κρατών μελών κατά τις εν λόγω επιμέρους φάσεις θα εξαρτηθεί από τη φύση και την αρχιτεκτονική των συστημάτων και των συνιστωσών ή υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στα λεπτομερή δελτία έργου του MASP. Κατά περίπτωση, η Επιτροπή θα καθορίζει κοινές τεχνικές προδιαγραφές, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και με την επιφύλαξη επανεξέτασης των εν λόγω προδιαγραφών από κοινού με τα κράτη μέλη, ώστε να είναι διαθέσιμες 24 μήνες πριν από την ημερομηνία-στόχο για την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος. Οι τεχνικές προδιαγραφές που εκπονούνται σε εθνικό επίπεδο για τα εθνικά συστήματα ή τις εθνικές συνιστώσες πρέπει να είναι διαθέσιμες, τουλάχιστον σχετικά με τα μέρη που αφορούν την εξωτερική επικοινωνία με τους οικονομικούς φορείς, εγκαίρως, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να σχεδιάσουν και να προσαρμόσουν αναλόγως τα συστήματα και τις διεπαφές τους.

Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, η Επιτροπή θα προχωρήσουν στην ανάπτυξη και την εγκατάσταση των συστημάτων σύμφωνα με την καθορισμένη αρχιτεκτονική και τις προδιαγραφές του συστήματος. Οι δραστηριότητες αυτές θα διενεργούνται σε συνάρτηση με τα ορόσημα και τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο πρόγραμμα εργασιών. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα συνεργαστούν επίσης με τους οικονομικούς φορείς και άλλους ενδιαφερομένους.

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα συστήματα μόλις αυτά τεθούν σε λειτουργία και το αργότερο μέχρι τις καταληκτικές ημερομηνίες που ορίζονται στο παρόν πρόγραμμα εργασιών ή, κατά περίπτωση, που ορίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του εθνικού τους σχεδίου.

II.   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Α.   Πλήρης κατάλογος

«ΕΤΚ — Έργα και Συναφή Ηλεκτρονικά Συστήματα»

Κατάλογος έργων σχετικών με την ανάπτυξη και την εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων που απαιτούνται για την εφαρμογή του κώδικα

Νομική βάση

Βασικό ορόσημο

Ημερομηνίες εγκατάστασης των ηλεκτρονικών συστημάτων

 

 

 

Ημερομηνία έναρξης του χρονικού διαστήματος εγκατάστασης του ηλεκτρονικού συστήματος (1)

Ημερομηνία λήξης του χρονικού διαστήματος εγκατάστασης του ηλεκτρονικού συστήματος (2)

=

Ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου

1.   ΕΤΚ — Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (ΣΕΕ)

Το έργο έχει ως στόχο να καταστήσει διαθέσιμες επικαιροποιημένες πληροφορίες για εγγεγραμμένους εξαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι σε δικαιούχες χώρες του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) και οι οποίοι εξάγουν προϊόντα προς την Ένωση. Το σύστημα θα είναι διευρωπαϊκό σύστημα και θα περιλαμβάνει επίσης δεδομένα σχετικά με οικονομικούς φορείς της ΕΕ για την υποστήριξη των εξαγωγών προς τις δικαιούχες χώρες του ΣΓΠ. Τα απαιτούμενα δεδομένα θα εισαχθούν στο σύστημα σταδιακά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Άρθρο 6 παράγραφος 1 και άρθρα 16 και 64 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013

Ημερομηνία-στόχος των τεχνικών προδιαγραφών

= 1ο τρίμηνο 2015

1.1.2017

1.1.2017

2.   ΕΤΚ — Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες (ΔΔΠ)

Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση του υφιστάμενου διευρωπαϊκού συστήματος ΕΔΔΠ-3 και του συστήματος Επιτήρηση 2 για τη διασφάλιση:

α)

της ευθυγράμμισης του συστήματος ΕΔΔΠ-3 με τις απαιτήσεις του ΕΤΚ·

β)

της επέκτασης των δεδομένων διασάφησης που απαιτούνται στο πλαίσιο της επιτήρησης·

γ)

της παρακολούθησης της υποχρεωτικής χρήσης ΔΔΠ·

δ)

της παρακολούθησης και διαχείρισης της διευρυμένης χρήσης ΔΔΠ.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση θα συνίσταται, καταρχάς, στη δρομολόγηση της λειτουργίας που θα παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης του απαιτούμενου στο πλαίσιο του ΕΤΚ συνόλου δεδομένων διασάφησης (δηλαδή το στάδιο 1) από την 1η Μαρτίου 2017 σταδιακά μέχρι την υλοποίηση των έργων που απαριθμούνται στα σημεία 10 και 14 του παρόντος προγράμματος (και το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020), και, δεύτερον, στην εκπλήρωση της υποχρέωσης ελέγχου της χρήσης ΔΔΠ βάσει του πρόσφατα απαιτούμενου συνόλου δεδομένων διασάφησης και της ευθυγράμμισης με τη διαδικασία τελωνειακών αποφάσεων (δηλαδή στάδιο 2).

Στη δεύτερη φάση θα εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό έντυπο για τις αιτήσεις και αποφάσεις σε θέματα ΔΔΠ και θα διατεθεί για τους οικονομικούς φορείς μια εναρμονισμένη διεπαφή των εμπορευόμενων σε ενωσιακό επίπεδο για την υποβολή αιτήσεων ΔΔΠ και τη λήψη απόφασης ΔΔΠ με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 6 παράγραφος 1 και άρθρα 16, 22, 23 26, 27, 28, 33 και 34 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013

Ημερομηνία-στόχος των τεχνικών προδιαγραφών

= 2ο τρίμηνο 2016

(φάση 1)

1.3.2017

(φάση 1 — στάδιο 1)

1.3.2017

(φάση 1 — στάδιο 1)

1.10.2017

(φάση 1 — στάδιο 2)

1.10.2017

(φάση 1 — στάδιο 2)

Ημερομηνία-στόχος των τεχνικών προδιαγραφών

= 3ο τρίμηνο 2016

(φάση 2)

1.10.2018

(φάση 2)

1.10.2018

(φάση 2)

3.   ΕΤΚ — Τελωνειακές αποφάσεις

Το έργο αποσκοπεί στην εναρμόνιση των διαδικασιών όσον αφορά την αίτηση για τη έκδοση τελωνειακών αποφάσεων, τη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση των αποφάσεων μέσω τυποποίησης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των δεδομένων σχετικά με τις αιτήσεις και τις αποφάσεις/εγκρίσεις σε ολόκληρη την Ένωση. Το έργο αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και από πολλά κράτη μέλη σύμφωνα με τον κώδικα και θα καλύπτει κεντρικά σε επίπεδο Ένωσης τις συνιστώσες του συστήματος και την ενοποίησή τους με τις εθνικές συνιστώσες τις οποίες έχουν επιλέξει τα κράτη μέλη. Το εν λόγω διευρωπαϊκό σύστημα θα διευκολύνει τις διαβουλεύσεις κατά την περίοδο λήψης αποφάσεων και τη διαχείριση της διαδικασίας εγκρίσεων.

Το εν λόγω διευρωπαϊκό σύστημα αποτελείται από μια πύλη για τους εμπορευόμενους της ΕΕ, ένα σύστημα διαχείρισης τελωνειακών αποφάσεων και ένα σύστημα πληροφοριών για τους πελάτες.

Άρθρο 6 παράγραφος 1 και άρθρα 16, 22, 23, 26, 27 και 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013

Ημερομηνία-στόχος των τεχνικών προδιαγραφών

= 4ο τρίμηνο 2015

2.10.2017

2.10.2017

4.   Άμεση πρόσβαση των εμπορευόμενων στα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών (ομοιόμορφη διαχείριση χρηστών και ψηφιακή υπογραφή)

Στόχος του εν λόγω έργου είναι να παράσχει λύσεις για την άμεση και εναρμονισμένη πρόσβαση των εμπορευομένων σε ενωσιακό επίπεδο ως υπηρεσία για διεπαφές χρηστών/συστημάτων που θα είναι ενσωματωμένη στα ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα, όπως ορίζεται στα ειδικά έργα του ΕΤΚ. Η ομοιόμορφη διαχείριση χρηστών και η ψηφιακή υπογραφή θα ενσωματωθούν στις δικτυακές πύλες των οικείων συστημάτων και περιλαμβάνουν υποστήριξη για την ταυτοποίηση, την πρόσβαση και τη διαχείριση χρηστών σύμφωνα με τις απαραίτητες πολιτικές ασφαλείας.

Η πρώτη εγκατάσταση προβλέπεται να γίνει από κοινού με το σύστημα ΕΤΚ — Τελωνειακές αποφάσεις.

Στη συνέχεια, το εν λόγω τεχνικό μέσο για την εξακρίβωση της γνησιότητας και τη διαχείριση χρηστών θα είναι διαθέσιμο προς χρήση σε άλλα έργα του ΕΤΚ, όπως το ΕΤΚ-ΔΔΠ, ΕΤΚ-αναβάθμιση AEO, ΕΤΚ-Αποδεικτικό Ενωσιακού Καθεστώτος και ενδεχομένως επίσης το σύστημα ΕΤΚ-Δελτία πληροφοριών (INF) για Ειδικά Καθεστώτα. Βλέπε τα διάφορα έργα για τις ημερομηνίες εγκατάστασης.

Άρθρο 6 παράγραφος 1 και άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013

Ημερομηνία-στόχος των τεχνικών προδιαγραφών

= 4ο τρίμηνο 2015

2.10.2017

2.10.2017

5.   ΕΤΚ — Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (AEO) — Αναβάθμιση

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών όσον αφορά τις αιτήσεις και τις άδειες των AEO, λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις των νομικών διατάξεων του ΕΤΚ.

Στην πρώτη φάση, το έργο αποσκοπεί στην εφαρμογή των σημαντικότερων βελτιώσεων στο σύστημα AEO ενόψει της εναρμόνισης της διαδικασίας λήψης τελωνειακών αποφάσεων.

Στη δεύτερη φάση το έργο θα εφαρμόσει το ηλεκτρονικό έντυπο για τις αιτήσεις και αποφάσεις AEO και θα παρέχει στους οικονομικούς φορείς μια εναρμονισμένη διεπαφή σε ενωσιακό επίπεδο για την υποβολή αιτήσεων AEO και τη λήψη απόφασης AEO με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 6 παράγραφος 1 και άρθρα 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 και 39 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013

Ημερομηνία-στόχος των τεχνικών προδιαγραφών

= 1ο τρίμηνο 2016

1.3.2018

(φάση 1)

1.3.2018

(φάση 1)

Ημερομηνία-στόχος των τεχνικών προδιαγραφών

= 3ο τρίμηνο 2017

1.10.2019

(φάση 2)

1.10.2019

(φάση 2)

6.   ΕΤΚ — Σύστημα Καταχώρισης και Ταυτοποίησης των Οικονομικών Φορέων (EORI 2) — Αναβάθμιση

Στόχος του εν λόγω έργου είναι να παράσχει μια ελάχιστη αναβάθμιση του υφιστάμενου διευρωπαϊκού συστήματος EORI το οποίο καθιστά δυνατή την καταχώριση και την αναγνώριση των οικονομικών φορέων της Ένωσης και των οικονομικών φορέων τρίτων χωρών και προσώπων άλλων πλην των οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον τελωνειακό τομέα στην Ένωση.

Άρθρο 6 παράγραφος 1 και άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα

Ημερομηνία-στόχος των τεχνικών προδιαγραφών

= 2ο τρίμηνο 2016

1.3.2018

1.3.2018

7.   ΕΤΚ — Επιτήρηση 3

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση του συστήματος Επιτήρηση 2+ προκειμένου να διασφαλίσει την ευθυγράμμισή του με τις απαιτήσεις του ΕΤΚ, όπως με την πρότυπη ανταλλαγή πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων και τη δημιουργία κατάλληλων λειτουργιών που απαιτούνται για την επεξεργασία και την ανάλυση ολόκληρης της δέσμης δεδομένων επιτήρησης που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη.

Συνεπώς θα περιλαμβάνει περαιτέρω δυνατότητες εξόρυξης δεδομένων και λειτουργίες για την υποβολή αναφορών που θα τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής και των κρατών μελών.

Άρθρο 6 παράγραφος 1, άρθρο 16 και άρθρο 56 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013

Ημερομηνία-στόχος των τεχνικών προδιαγραφών

= 3ο τρίμηνο 2016

1.10.2018

1.10.2018

8.   ΕΤΚ — Αποδεικτικό Ενωσιακού Καθεστώτος (ΑΕΚ)

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου διευρωπαϊκού συστήματος για την αποθήκευση, διαχείριση και ανάκτηση των ακόλουθων ηλεκτρονικών αποδεικτικών ενωσιακού καθεστώτος: T2L/F και του τελωνειακού δηλωτικού εμπορευμάτων (που εκδίδονται από μη εξουσιοδοτημένο εκδότη).

Άρθρο 6 παράγραφος 1 και άρθρα 16 και 153 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013

Ημερομηνία-στόχος των τεχνικών προδιαγραφών

= 1ο τρίμηνο 2017

1.3.2019

1.10.2019

9.   ΕΤΚ — Αναβάθμιση του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (ΝΜΣΔ/NCTS)

Ο στόχος του εν λόγω έργου είναι να ευθυγραμμίσει το υφιστάμενο διευρωπαϊκό σύστημα ΝΜΣΔ με τις νέες απαιτήσεις του ΕΤΚ, όπως η καταχώριση συμβάντων «επί διαδρομής», η ευθυγράμμιση της ανταλλαγής πληροφοριών με τις απαιτήσεις δεδομένων του ΕΤΚ και η αναβάθμιση και ανάπτυξη διεπαφών με άλλα συστήματα.

Άρθρο 6 παράγραφος 1, άρθρο 16 και άρθρα 226-236 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013

Ημερομηνία-στόχος των τεχνικών προδιαγραφών

= 3ο τρίμηνο 2017

1.10.2019

2.3.2020

10.   ΕΤΚ — Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών (ΑΣΕ)

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί να εφαρμόσει τις απαιτήσεις του ΕΤΚ σε θέματα εξαγωγών και εξόδου.

 

Συνιστώσα 1 — «Διευρωπαϊκό ΑΣΕ»: Στόχος του έργου είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του υφιστάμενου διευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών για την υλοποίηση ενός πλήρους ΑΣΕ που θα καλύπτει τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων για διαδικασίες και δεδομένα που απορρέουν από τον ΕΤΚ, μεταξύ άλλων, απλουστευμένες διαδικασίες, τμηματικές αποστολές εξόδου και κεντρικό τελωνισμό για εξαγωγή. Προβλέπεται επίσης η κάλυψη της ανάπτυξης εναρμονισμένων διεπαφών με το σύστημα διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EMCS) και το νέο μηχανογραφημένο σύστημα διαμετακόμισης (NCTS). Ως εκ τούτου, το ΑΣΕ θα επιτρέψει την πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών εξαγωγής και των διατυπώσεων εξόδου. Το ΑΣΕ καλύπτει τα μέρη που πρέπει να αναπτυχθούν σε κεντρικό και σε εθνικό επίπεδο.

 

Συνιστώσα 2 — «Αναβάθμιση Εθνικών Συστημάτων Εξαγωγών»: Επιπλέον, χωριστά εθνικά συστήματα, που δεν αποτελούν μέρος του πεδίου εφαρμογής του ΑΣΕ αλλά συνδέονται στενά με αυτό, πρέπει να αναβαθμιστούν για συγκεκριμένα εθνικά στοιχεία όσον αφορά τις διατυπώσεις εξαγωγών και/ή εξόδου. Στο μέτρο που τα στοιχεία αυτά δεν έχουν επίπτωση στον κοινό τομέα του ΑΣΕ, μπορούν να αποτελούν αντικείμενο αυτής της συνιστώσας.

Άρθρο 6 παράγραφος 1, άρθρα 16, 179 και 263-276 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013

Ημερομηνία-στόχος των τεχνικών προδιαγραφών

= 3ο τρίμηνο 2017

(Συνιστώσα 1)

1.10.2019

(Συνιστώσα 1)

2.3.2020

(Συνιστώσα 1)

Ημερομηνία-στόχος των τεχνικών προδιαγραφών

= θα καθοριστεί από τα κράτη μέλη

(Συνιστώσα 2)

1.3.2017

(Συνιστώσα 2)

2.3.2020

(Συνιστώσα 2)

11.   ΕΤΚ — Δελτία πληροφοριών (INF) για ειδικά καθεστώτα

Στόχος του εν λόγω έργου είναι η ανάπτυξη ενός νέου διευρωπαϊκού συστήματος για την υποστήριξη και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών διαχείρισης δεδομένων INF και την ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων INF όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα.

Άρθρο 6 παράγραφος 1, άρθρα 16, 215, 237-242 και 250-262 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013

Ημερομηνία-στόχος των τεχνικών προδιαγραφών

= 1ο τρίμηνο 2018

2.3.2020

2.3.2020

12.   ΕΤΚ — Ειδικά καθεστώτα

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην επιτάχυνση, διευκόλυνση και εναρμόνιση των ειδικών καθεστώτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω παροχής κοινών προτύπων επιχειρηματικών διαδικασιών. Τα εθνικά συστήματα θα εφαρμόσουν όλες τις αλλαγές του ΕΤΚ που απαιτούνται για την τελωνειακή αποταμίευση, τον ειδικό προορισμό, την προσωρινή εισαγωγή, την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή ή την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή.

Το εν λόγω έργο θα υλοποιηθεί σε δύο μέρη.

 

Συνιστώσα 1 — «Εθνικά ειδικά καθεστώτα εξαγωγών — SP EXP»: παροχή των απαιτούμενων εθνικών ηλεκτρονικών λύσεων για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με ειδικά καθεστώτα εξαγωγών.

 

Συνιστώσα 2 — «Εθνικά ειδικά καθεστώτα εισαγωγών — SP IMP»: παροχή των απαιτούμενων εθνικών ηλεκτρονικών λύσεων για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με ειδικά καθεστώτα εισαγωγών.

Η υλοποίηση των έργων αυτών θα πραγματοποιηθεί μέσω των έργων που απαριθμούνται στα σημεία 10 και 14 του παρόντος προγράμματος.

Άρθρο 6 παράγραφος 1, άρθρα 16, 215, 237-242 και 250-262 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013

Ημερομηνία-στόχος των τεχνικών προδιαγραφών

= θα καθοριστεί από τα κράτη μέλη (για Συνιστώσα 1 και 2)

1.3.2017

(Συνιστώσα 1)

2.3.2020

(Συνιστώσα 1)

Θα καθοριστεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου

(Συνιστώσα 2)

Θα καθοριστεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου

(Συνιστώσα 2)

13.   ΕΤΚ— Γνωστοποίηση άφιξης, γνωστοποίηση προσκόμισης και προσωρινή εναπόθεση

Στόχος του εν λόγω έργου είναι ο καθορισμός των διαδικασιών για τη γνωστοποίηση άφιξης των μεταφορικών μέσων, την προσκόμιση των εμπορευμάτων (γνωστοποίηση προσκόμισης) και τη διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης όπως περιγράφεται στον ΕΤΚ καθώς και η υποστήριξη της εναρμόνισης στον τομέα αυτό μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εμπορευομένων και των τελωνείων.

Το έργο αφορά την αυτοματοποίηση των διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο.

Άρθρο 6 παράγραφος 1, άρθρο 16 και άρθρα 133-152 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013

Ημερομηνία-στόχος των τεχνικών προδιαγραφών

= θα καθοριστεί από τα κράτη μέλη

Θα καθοριστεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου

Θα καθοριστεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου

14.   ΕΤΚ — Αναβάθμιση των εθνικών συστημάτων εισαγωγών

Το έργο αποσκοπεί στην υλοποίηση όλων των απαιτήσεων σχετικά με τις διαδικασίες και τα δεδομένα που απορρέουν από τον ΕΤΚ, οι οποίες αφορούν τον τομέα των εισαγωγών (και δεν καλύπτονται από ένα από τα άλλα έργα που ορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών). Αφορά κυρίως τις αλλαγές στο καθεστώς για τη «θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία» (συνήθης διαδικασία + απλουστεύσεις), αλλά καλύπτει και τις επιπτώσεις που προκύπτουν από άλλες μεταβάσεις συστήματος. Το έργο αυτό αφορά τον τομέα των εισαγωγών σε εθνικό επίπεδο που καλύπτει τα εθνικά συστήματα επεξεργασίας τελωνειακών διασαφήσεων, καθώς και άλλα συστήματα, όπως η εθνική λογιστική και συστήματα πληρωμών.

Άρθρο 6 παράγραφος 1, άρθρο 16 παράγραφος 1 και άρθρα 53, 56, 77-80,83-87, 101-105, 108-109, 158-187,194-195 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013

Ημερομηνία-στόχος των τεχνικών προδιαγραφών

= θα καθοριστεί από τα κράτη μέλη

Θα καθοριστεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου

Θα καθοριστεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου

15.   ΕΤΚ — Κεντρικός Τελωνισμός για Εισαγωγή (ΚΤΕ)

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί να καταστήσει δυνατή τη θέση των εμπορευμάτων υπό τελωνειακό καθεστώς με τη χρήση κεντρικού τελωνισμού, πράγμα που θα επιτρέπει στους οικονομικούς φορείς να εκτελούν όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες τους κεντρικά από τελωνειακή άποψη. Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων τελωνείων ως προς τον χειρισμό της τελωνειακής διασάφησης και της φυσικής παράδοσης των εμπορευμάτων. Πρόκειται για διευρωπαϊκό σύστημα που περιέχει συνιστώσες που αναπτύχθηκαν σε κεντρικό και σε εθνικό επίπεδο.

Άρθρο 6 παράγραφος 1 και άρθρα 16 και 179 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013

Ημερομηνία-στόχος των τεχνικών προδιαγραφών

= 2ο τρίμηνο 2018

1.10.2020

Σχέδιο ανάπτυξης που θα καθοριστεί στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης του έργου σχετικά με τον Κεντρικό Τελωνισμό για Εισαγωγή (ΚΤΕ)

16.   ΕΤΚ — Διαχείριση Εγγυήσεων (ΔΕ)

Το εν λόγω έργο αποσκοπεί να διασφαλίσει την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των διαφόρων τύπων εγγυήσεων.

 

Συνιστώσα 1 — «ΔΕ»: Το διευρωπαϊκό σύστημα θα καλύπτει τη διαχείριση ολοκληρωμένων εγγυήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, καθώς και την παρακολούθηση του ποσού αναφοράς για κάθε τελωνειακή διασάφηση ή συμπληρωματική διασάφηση, ή της δέουσας κοινοποίησης των στοιχείων που απαιτούνται για τη βεβαίωση των υφιστάμενων τελωνειακών οφειλών για όλα τα τελωνειακά καθεστώτα, όπως προβλέπεται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα, με εξαίρεση το καθεστώς διαμετακόμισης, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο του έργου NCTS.

 

Συνιστώσα 2 — «Διαχείριση εγγυήσεων σε εθνικό επίπεδο»: Επιπλέον, τα ηλεκτρονικά συστήματα που υφίστανται σε εθνικό επίπεδο για τη διαχείριση των εγγυήσεων που ισχύουν σε ένα κράτος μέλος πρόκειται να αναβαθμιστούν.

Άρθρο 6 παράγραφος 1, άρθρα 16 και 89-100 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013

Ημερομηνία-στόχος των τεχνικών προδιαγραφών

= 2ο τρίμηνο 2018

(Συνιστώσα 1)

1.10.2020

(Συνιστώσα 1)

1.10.2020

(Συνιστώσα 1)

Ημερομηνία-στόχος των τεχνικών προδιαγραφών

= θα καθοριστεί από τα κράτη μέλη

(Συνιστώσα 2)

Θα καθοριστεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου

(Συνιστώσα 2)

Θα καθοριστεί από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου

(Συνιστώσα 2)

17.   ΕΤΚ — Αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου των εισαγωγών (ICS 2)

Στόχος του εν λόγω έργου είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας της εφοδιαστικής αλυσίδας για όλα τα μέσα μεταφορών, ιδίως δε στις αεροπορικές μεταφορές φορτίων, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας δεδομένων, της αρχειοθέτησης δεδομένων, της διαθεσιμότητας δεδομένων και της ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέχονται στη συνοπτική διασάφηση εισόδου και εκείνες σχετικά με τους κινδύνους και τους ελέγχους (ΣΔΕ + κύκλος ζωής).

Το έργο θα διευκολύνει επίσης τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάλυσης του κινδύνου. Θα οδηγήσει σε μια εντελώς νέα αρχιτεκτονική του υφιστάμενου διευρωπαϊκού συστήματος ICS.

Άρθρο 6 παράγραφος 1, άρθρα 16, 46 και 127-132 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013

Ημερομηνία-στόχος των τεχνικών προδιαγραφών

= 2ο τρίμηνο 2018

1.10.2020

Σχέδιο ανάπτυξης που θα καθοριστεί στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης του έργου ICS2

Β.   Επισκόπηση του καταλόγου

ΕΤΚ — Έργα που αφορούν ηλεκτρονικά συστήματα

Ημερομηνίες εγκατάστασης / Χρονικά διαστήματα εγκατάστασης

1ο εξάμηνο 2016

2ο εξάμηνο 2016

1ο εξάμηνο 2017

2ο εξάμηνο 2017

1ο εξάμηνο 2018

2ο εξάμηνο 2018

1ο εξάμηνο 2019

2ο εξάμηνο 2019

1ο εξάμηνο 2020

2ο εξάμηνο 2020

1.

ΕΤΚ — Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (ΣΕΕ)

1.1.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ΕΤΚ — Σύστημα Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών (ΔΔΠ)

1.3.2017 (φάση 1 — στάδιο 1)

1.10.2017 (φάση 1 — στάδιο 2)

1.10.2018 (φάση 2)

 

 

Φάση 1 (στάδιο 1)

Φάση 1 (στάδιο 2)

 

Φάση 2

 

 

 

 

3.

ΕΤΚ — Τελωνειακές Αποφάσεις

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Άμεση πρόσβαση των εμπορευόμενων στα ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών (ομοιόμορφη διαχείριση χρηστών και ψηφιακή υπογραφή)

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ΕΤΚ — Σύστημα Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων (AEO) — αναβάθμιση

1.3.2018 (φάση 1)

1.10.2019 (φάση 2)

 

 

 

 

Φάση 1

 

 

Φάση 2

 

 

6.

ΕΤΚ — Σύστημα Καταχώρισης και Ταυτοποίησης των Οικονομικών Φορέων (EORI 2) — αναβάθμιση

1.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

ΕΤΚ — Επιτήρηση 3

1.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

ΕΤΚ — Αποδεικτικό Ενωσιακού Καθεστώτος (ΑΕΚ)

1.3.2019 — 1.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

ΕΤΚ — Αναβάθμιση του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (ΝΜΣΔ/NCTS)

1.10.2019 — 2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

ΕΤΚ — Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών (ΑΣΕ) —

Συνιστώσα 1: Διευρωπαϊκό ΑΣΕ

1.10.2019 — 2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

ΕΤΚ — Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών (ΑΣΕ) —

Συνιστώσα 2: Αναβάθμιση Εθνικών Συστημάτων Εξαγωγών

1.3.2017 — 2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

ΕΤΚ — Δελτία Πληροφοριών (INF) για Ειδικά Καθεστώτα

2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

ΕΤΚ — Ειδικά Καθεστώτα —

Συνιστώσα 1: Εθνικά ειδικά καθεστώτα εξαγωγών — SP EXP

εθνικός σχεδιασμός

1.3.2017 — 2.3.2020 - βλέπε επίσης έργο 10

 

 

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

SP EXP

 

12.

ΕΤΚ — Ειδικά Καθεστώτα —

Συνιστώσα 2: Εθνικά ειδικά καθεστώτα εισαγωγών — SP IMP

εθνικός σχεδιασμός για SP IMP - βλέπε επίσης έργο 14

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

SP IMP

13.

ΕΤΚ — Γνωστοποίηση άφιξης, γνωστοποίηση προσκόμισης και προσωρινή εναπόθεση

εθνικός σχεδιασμός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ΕΤΚ — Αναβάθμιση των εθνικών συστημάτων εισαγωγών

εθνικός σχεδιασμός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

ΕΤΚ — Κεντρικός Τελωνισμός για Εισαγωγή (ΚΤΕ)

1.10.2020 — σχέδιο ανάπτυξης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

ΕΤΚ — Διαχείριση Εγγυήσεων (ΔΕ)

Συνιστώσα 1: Διευρωπαϊκή ΔΕ

1.10.2020 — 1.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

ΕΤΚ — Σύστημα Διαχείρισης Εγγυήσεων (ΔΕ)

Συνιστώσα 2: Διαχείριση Εγγυήσεων σε εθνικό επίπεδο

εθνικός σχεδιασμός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

ΕΤΚ — Αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου των εισαγωγών (ICS 2)

1.10.2020 — σχέδιο ανάπτυξης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Η εν λόγω ημερομηνία έναρξης του χρονικού διαστήματος εγκατάστασης των ηλεκτρονικών συστημάτων συμπίπτει με τη συντομότερη ημερομηνία κατά την οποία τα κράτη μέλη θα θέσουν σε λειτουργία το σύστημα.

(2)  Η εν λόγω ημερομηνία λήξης του χρονικού διαστήματος εγκατάστασης των ηλεκτρονικών συστημάτων συμπίπτει με την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία το σύστημα θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί πλήρως και με την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία όλοι οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση· κατά περίπτωση, η ημερομηνία θα καθοριστεί από τα κράτη μέλη και θα αντιστοιχεί στην ημερομηνία λήξης της ισχύος της μεταβατικής περιόδου. Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 31ης Δεκεμβρίου 2020.

Πηγή: Taxheaven