Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης 85/28.3.2016 Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του Ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων λόγω μεγέθους

Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης 85/28.3.2016 Εξαιρούμενες από ορισμένες διατάξεις του Ν. 4364/2016 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών και ειδικές περιπτώσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων λόγω μεγέθους

Αριθμ. πράξης 85/ 28.3.2016

(ΦΕΚ Β' 1100/19-04-2016)

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β) το Ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 13) και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 7 και 12 αυτού,

γ) το Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 251) και ιδίως την παράγραφο 3 του άρθρου 1 αυτού,

δ) το Π.δ. 53/2013 «Προσόντα και πιστοποίηση αναλογιστική ασφαλιστικών επιχειρήσεων» (ΦΕΚ Α' 96), και

ε) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Η παρούσα εφαρμόζεται στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 4364/2016, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου.

Άρθρο 2
Ειδικές περιπτώσεις αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών


1. Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 4364/2016 εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 12 του ίδιου νόμου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Κάθε συνεταιρισμός που εμπίπτει στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 4364/2016 και επιθυμεί χορήγηση ή επέκταση άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών, υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος τα ακόλουθα:
α) αντίγραφο του καταστατικού του,
β) κατάσταση των ενεργεία μελών του,
γ) περιγραφή της φύσης των κινδύνων ή των ασφαλιστικών υποχρεώσεων που προτίθεται να καλύψει,
δ) αντίγραφο της σύμβασης με άλλον αλληλασφαλιστικό συνεταιρισμό, είτε για συνολική αντασφάλιση όλων των συναπτόμενων από αυτόν ασφαλίσεων, είτε για υποκατάσταση του σε εκδοχέα συνεταιρισμό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις εν λόγω ασφαλίσεις,
ε) περιγραφή του τρόπου και των μέσων τήρησης των στοιχείων και δεδομένων του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων, ιδία δε των στοιχείων διακανονισμού των αποζημιώσεων,
στ) περιγραφή του τρόπου οργανώσεως και λειτουργίας της αλληλασφαλίσεως των μελών.

3. Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί της παραγράφου 1 του παρόντος, υποβάλλουν, εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου, στην Τράπεζα της Ελλάδος τα ακόλουθα:
α) αντίγραφο του ισολογισμού τους,
β) κατάσταση των εν ενεργεία μελών τους και
γ) συγκεντρωτικό πίνακα των εισπραχθεισών και οφειλόμενων εισφορών ανά έτος οφειλής και των πληρωθεισών και εκκρεμών αποζημιώσεων κατά το προηγούμενο έτος.

Άρθρο 3
Ειδικές περιπτώσεις λόγω μεγέθους - Γενικά


Για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 4364/2016 και οι οποίες με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, έχουν εξαιρεθεί από τις διατάξεις των Ενοτήτων 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Δ', καθώς και του Κεφαλαίου ΣΤ' του Πρώτου Μέρους του ως άνω νόμου («εξαιρούμενες λόγω μεγέθους»), ισχύουν τα ακόλουθα:
α) η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο εφαρμοζόμενο από αυτές λογιστικό σύστημα, κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α'251),
β) υπολογίζονται και τηρούνται επαρκείς τεχνικές προβλέψεις για την ικανοποίηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αντικρίζονται από ισόποσα περιουσιακά στοιχεία,
γ) υφίσταται σύστημα διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας, και
δ) διατηρείται ελάχιστο ύψος ίδιων κεφαλαίων σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

Άρθρο 4
Ειδικές περιπτώσεις λόγω μεγέθους - Διακυβέρνηση


1. Το διοικητικό συμβούλιο κάθε εξαιρούμενης λόγω μεγέθους ασφαλιστικής επιχείρησης ορίζει:
α) ένα τουλάχιστον πρόσωπο το οποίο ασκεί διοίκηση και διαχείριση στην επιχείρηση και είναι υπεύθυνο για όλα τα θέματα που πηγάζουν από τον ν. 4364/2016 και την παρούσα απόφαση,
β) έναν αναλογιστή υπεύθυνο για τον υπολογισμό επαρκών τεχνικών προβλέψεων, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του Π.δ. 53/2013 και ο οποίος βεβαιώνει εγγράφως, σε ειδική προς τούτο έκθεση, στην οποία αναπτύσσονται η μεθοδολογία και σι παραδοχές των υπολογισμών, ότι τα τεχνικά αποθέματα επαρκούν στο μέτρο του ευλόγως προβλεπτού.

2. Η ασφαλιστική επιχείρηση, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, δύναται να εξαιρεθεί από την υποχρέωση της περ. β' της προηγούμενης παραγράφου εφόσον αποδεικνύεται ότι δεν αναλαμβάνει νέες ασφαλιστικές εργασίες και οι υφιστάμενες ασφαλιστικές υποχρεώσεις δεν ξεπερνούν το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

Άρθρο 5
Ειδικές περιπτώσεις λόγω μεγέθους - Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση


1. Εξαιρούμενες λόγω μεγέθους ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατέχουν ίδια κεφάλαια, τα οποία αποτιμώνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο εφαρμοζόμενο από αυτές λογιστικό σύστημα κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4308/2014, και τα οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερα από τα ακόλουθα ποσά (Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση):
α) ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, εφόσον πληρούν συσσωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) δεν ασκούν ασφαλίσεις των κλάδων ασφάλισης ζωής, και
αβ) τα ακαθάριστα ετήσια εγγεγραμμένα ασφάλιστρα δεν υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ή, σε περίπτωση που η επιχείρηση ανήκει σε όμιλο, τα ετήσια εγγεγραμμένα ασφάλιστρα όλων των επιχειρήσεων του ομίλου δεν υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, και
αγ) οι συνολικές τεχνικές προβλέψεις της επιχείρησης- μη λαμβανομένων υπόψη των ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλιστικές συμβάσεις και Φορείς Ειδικού Σκοπού- δεν υπερβαίνουν τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ ή, σε περίπτωση που η επιχείρηση ανήκει σε όμιλο, οι συνολικές τεχνικές προβλέψεις όλων των επιχειρήσεων του ομίλου -μη λαμβανομένων υπόψη των ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλιστικές συμβάσεις και Φορείς Ειδικού Σκοπού- δεν υπερβαίνουν τα πέντε (5.000.000) εκατομμύρια ευρώ, και
αδ) δεν καλύπτουν, ούτε ως παρεπόμενους κινδύνους κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 4364/2016, κινδύνους ασφάλισης αστικής ευθύνης ή πιστώσεων και εγγυήσεων,
β) δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) ευρώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

2. Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια υπολείπονται της Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης της παραγράφου 1 του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 110 του Ν. 4364/2016.

Άρθρο 6
Ειδικές περιπτώσεις λόγω μεγέθους - Υποβολή πληροφοριών


Οι εξαιρούμενες λόγω μεγέθους ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι την 30η Ιουνίου εκάστου έτους τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) αντίγραφο των οικονομικών τους καταστάσεων της τελευταίας χρήσης,
β) το ύψος των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά την τελευταία οικονομική χρήση, αναλυτικά για ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες (αναλήψεις), ανά κλάδο ασφάλισης,
γ) το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων, μη λαμβανομένων υπόψη των ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλιστικές συμβάσεις και Φορείς Ειδικού Σκοπού κατά την τελευταία οικονομική χρήση, αναλυτικά για ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, ανά κλάδο ασφάλισης,
δ) εφόσον ανήκουν σε όμιλο, σύνολο των τεχνικών προβλέψεων του ομίλου, μη λαμβανομένων υπόψη των ανακτήσιμων ποσών από αντασφαλιστικές συμβάσεις και φορείς ειδικού σκοπού κατά την τελευταία οικονομική χρήση, αναλυτικά για ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, ανά κλάδο ασφάλισης,
ε) τα στοιχεία των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της παρούσας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση).

Άρθρο 7

1. Εξουσιοδοτείται η ΔΕΙΑ να παρέχει κάθε είδους διευκρινίσεις και τυχόν υποδείγματα υποβολής πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας.

2. Η παρούσα έχει ισχύ από δημοσιεύσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Πηγή: Taxheaven