ΔΕΔ Αθήνας αποφ. διασφαλίσεως 48/15.4.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής, για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόσθηκαν σε βάρος του προσφεύγοντος τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. διασφαλίσεως 48/15.4.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής, για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόσθηκαν σε βάρος του προσφεύγοντος τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

Καλλιθέα, 15.04.2016
Αριθμός απόφασης: 48

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β2

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 2131604502
ΦΑΞ : 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθ. 63 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄/26.07.2013), όπως ισχύουν.
β. Τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄/26.07.2013), όπως ισχύουν μετά τη δημοσίευση του ν. 4337/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 22 της από 24/12/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
γ. Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄/29.08.2014).

2. Της αριθ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 3367/31.12.2013, Τεύχος Β’) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΠΟΛ 1002/2013 (ΦΕΚ Β΄55/16.1.2014) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής Προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1.01.2014.

4. Τις διατάξεις της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1282/31.12.2013 (ΦΕΚ 54/Β΄/16.01.2014), που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1038/30.1.2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄ 239/17-02-2015).

5. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την με αριθ. Πρωτ. Δ.Ε.Δ. 0012895 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ/τ. Β΄/17-04-2014) απόφαση για «παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής» του Προϊσταμένου της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών.

7. Την ΠΟΛ.1144/3.7.2015 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, «Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης».

8. Την με αριθ. ……………… πράξη της Δ.Ο.Υ. Βέροιας για τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, που εφαρμόστηκαν σε βάρος του ……………………….., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 46 του ν. 4174/2013 σε συνδυασμό με αυτές της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε.

9. Την ΠΟΛ.1081/6.4.2015 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

10. Την από ……………. Ειδική Έκθεση Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Βέροιας του άρθρου 46 του Ν. 4174/2013 Κ.Φ.Δ. όπως ισχύει με το Ν. 4337/2015 σχετικά με τον ανωτέρω φορολογούμενο.

11. Την από ……… και με αριθ. πρωτοκόλλου …….., κατατεθείσα στη Δ.Ο.Υ. Βέροιας, ενδικοφανή προσφυγή του ………………………...

12. Τις από ……………… απόψεις της Δ.Ο.Υ. Βέροιας επί της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής.

13. Την Εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου, όπως αυτή ενσωματώνεται στο σχέδιο της παρούσας απόφασης.

Επί της από ……………. και με αρ. πρωτ…………. ενδικοφανούς προσφυγής του ………………………….. και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων στην ενδικοφανή προσφυγή, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Ο προσφεύγων με την υπ’ αρ. πρωτ. ………….. και ημερομηνία ……………… ενδικοφανή προσφυγή του, κατατεθείσα στη Δ.Ο.Υ. Βέροιας, η οποία διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας μέσω του αυτοτελούς τμήματος επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην οποία η ανωτέρω Δ.Ο.Υ. αρχικώς τη διαβίβασε με το από …………….. έγγραφό της, αιτείται την ακύρωση και εξαφάνιση της με αρ. πρωτ. …………………….. πράξης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Βέροιας, με την οποία εφαρμόστηκαν σε βάρος του τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενδικοφανή προσφυγή, ο προσφεύγων αιτείται την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς:

α) Η προσβαλλόμενη πράξη διασφάλισης είναι ακυρωτέα ως νομικώς πλημμελής λόγω παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) για τα έτη 2000-2007.

β) Η προσβαλλόμενη πράξη διασφάλισης είναι ακυρωτέα λόγω μη σύννομης αιτιολογίας.

Σε βάρος της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία ………………….., με Α.Φ.Μ. ………………, που εδρεύει στ …….…………….. Ν. Ημαθίας, αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Βέροιας και με αντικείμενο εργασιών ………………………, επιβλήθηκε, με την υπ’ αρ. ………………. πράξη της Δ.Ο.Υ. Βέροιας, η εφαρμογή των μέτρων για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7, του άρθρου 46 του ν. 4174/2013.

Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται λόγω της διαπίστωσης – ύστερα από τη διενέργεια ελέγχου στην ως άνω επιχείρηση – της μη απόδοσης στο Δημόσιο κατά τις χρήσεις 2000 έως και 2007 ποσών ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών, η συνολική καθαρή αξία των οποίων υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, σύμφωνα με την από ………………… Ειδική Έκθεση Ελέγχου του άρθρου 46 του ν. 4174/2013.

Σύμφωνα με την ως άνω αναφερόμενη Ειδική Έκθεση Ελέγχου, η οποία συντάχθηκε κατόπιν διενέργειας ελέγχου βάσει της υπ’ αρ. ……………………. εντολής του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Βέροιας, η ελεγχόμενη επιχείρηση δεν έχει αποδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 175.675,11 ευρώ που αφορά φόρο προστιθέμενης αξίας και λοιπούς παρακρατούμενους φόρους, τέλη και εισφορές. Η μη απόδοση των ανωτέρω ποσών ΦΠΑ συνιστά το προβλεπόμενο από την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 αδίκημα φοροδιαφυγής. Το συνολικό δε οφειλόμενο ποσό για τις χρήσεις 2000 έως 2007 είναι 175.675,11 €, δηλαδή ποσό που υπερβαίνει τα όρια του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν μετά τη δημοσίευση του ν. 4337/2015 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 22 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.4174/2013: «Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης…».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, «5. Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει παραβάσεις φοροδιαφυγής κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 αθροιστικά άνω του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ή κατά την έννοια των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 του Κώδικα εφόσον η αξία των συναλλαγών των φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, μπορεί βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα.….. Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του παραβάτη. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της προαναφερόμενης παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Δ., σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄ 54/16.01.2014), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ.1038/30.1.2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, η Ειδική Έκθεση Ελέγχου συντάσσεται από την Φορολογική Αρχή κάθε φορά που αυτή διαπιστώνει, κατόπιν φορολογικού ελέγχου, παραβάσεις φοροδιαφυγής, κατά την έννοια του άρθρου 55 του ιδίου ως άνω νόμου (Κ.Φ.Δ.) και δι’ αυτής επιβάλλονται σε βάρος των παραβατών τα ως άνω προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα.

Επειδή, οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) για τα έτη 2000 – 2007, δεν εμπίπτουν στα πλαίσια εξέτασης της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 και αλυσιτελώς προβάλλονται, καθόσον δεν αποτελούν στοιχείο κρίσης της παρούσας προσφυγής αφού δεν θίγουν το κύρος των διασφαλιστικών μέτρων, αλλά το κύρος των πράξεων επιβολής προστίμου και καταλογισμού του φόρου.

Επειδή, εξάλλου, κατά των σχετικών τριών πράξεων επιβολής προστίμου κατατέθηκαν από τον προσφεύγοντα οι υπ’ αρ ….……………, ………………. και …………….. ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον του αυτοτελούς τμήματος επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για τις οποίες εκκρεμεί η έκδοση σχετικής απόφασης.

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1038/30.1.2015 «Τα μέτρα της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, επιβάλλονται άμεσα σε βάρος του παραβάτη σε κάθε περίπτωση που η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει, κατά τον φορολογικό έλεγχο, παραβάσεις φοροδιαφυγής, κατά τα οριζόμενα στην ίδια ως άνω παράγραφο και ανεξαρτήτως ………… του χρόνου στον οποίο ανάγεται η οικεία φορολογική οφειλή ή που διαπράττεται η οικεία παράβαση».

Άλλωστε, επειδή οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος περί μη σύννομης αιτιολογίας ανάγονται -από τον ίδιο- στα πλαίσια του ελέγχου Φ.Π.Α. και όχι της Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου στην οποία στηρίζεται η προσβαλλόμενη πράξη διασφάλισης, για το λόγο αυτό ομοίως δεν εμπίπτουν στα πλαίσια εξέτασης της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 και αλυσιτελώς προβάλλονται, καθόσον δεν αποτελούν στοιχείο κρίσης της παρούσας προσφυγής αφού δε θίγουν το κύρος των διασφαλιστικών μέτρων, αλλά το κύρος των πράξεων επιβολής προστίμου και καταλογισμού του φόρου.

Επειδή, από την προσβαλλόμενη πράξη και από την από ……………. Ειδική Έκθεση Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Βέροιας, προκύπτει ότι ο προσφεύγων δεν απέδωσε Φ.Π.Α. και λοιπούς παρακρατούμενους φόρους, τέλη, εισφορές συνολικού ύψους 175.675,11 € για τις διαχειριστικές χρήσεις 2000 - 2007. Σύννομα, λοιπόν, ελήφθησαν εις βάρος του τα μέτρα διασφάλισης, καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της επίδικης υπόθεσης στην παράβαση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, εμπροθέσμως και παραδεκτώς ασκείται η παρούσα προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Επειδή, οι λόγοι για τους οποίους εφαρμόσθηκαν τα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε βάρος του προσφεύγοντος με την υπ’ αρ. ……………….. πράξη της Δ.Ο.Υ. Βέροιας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, εξακολουθούν να υφίστανται.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη της υπ’ αρ. ……………… ενδικοφανούς προσφυγής, για την ακύρωση της υπ’ αρ. ……………….. πράξης, με την οποία εφαρμόσθηκαν σε βάρος του προσφεύγοντος τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013.Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στην Υπηρεσία μας εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της (άρθ. 126 ν. 2717/99).Πηγή: Taxheaven