Αριθμ. Πρωτ.: 295/15.4.2016 Προβλήματα αγροτικού κλάδου

Αριθμ. Πρωτ.: 295/15.4.2016 Προβλήματα αγροτικού κλάδου

Αθήνα, 15/4/2016
Αριθμ. Πρωτ.: 295

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα,
Τηλ.: 210-2124180
Fax: 210-2124524

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα αγροτικού κλάδου»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 2675/26.1.2016

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Λ. Αυγενάκης, Ο. Κεφαλογιάννη, Γ. Κασαπίδης, Σ. Γεωργιάδης, Θ. Φορτσάκης, Χ. Κέλλας, Ι. Αντωνιάδης, I. Κεφαλογιάννης, Κ. Αχ. Καραμανλής, Κ. Βλάσης, Θ. Καράογλου, Γ. Γιακουμάτος, Γ. Βαγιωνάς, Α.-Μ. Ασημακοπούλου, Κ. Σκρέκας, Χ. Σταϊκούρας, Σ. Κεδίκογλου, Ν. Μηταράκης, Μ. Κόνσολας, Γ. Γεωργαντάς, Β. Γιόγιακας, Μ. Αντωνίου, Α. Δαβάκης, Ν. Παναγιωτόπουλος, Α. Βεσυρόπουλος, Χ. Μπουκώρος, Κ. Γκιουλέκας, Α. Καραμανλή, Ν. Κακλαμάνης, Φ. Αραμπατζή, Β. Οικονόμου, Μ. Βαρβιτσιώτης, Σ. Αναστασιάδης, Σ. Καλαφάτης και Χ. Δήμας, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στη στρατηγική μας για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας, επισημαίνεται ότι έχουμε επεξεργαστεί το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και την παραγωγική ανασυγκρότηση κατά τρόπο που να υπηρετεί την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας. Οι στόχοι μας στα επιμέρους πεδία παρέμβασης της στρατηγικής μας, κατηγοριοποιούνται σε τρεις κατηγορίες:

1. Στόχοι για διαρθρωτικά ζητήματα, όπως:

- Η δημιουργία ανταγωνιστικών εκμεταλλεύσεων, σε συνάρτηση με τις γεωμορφολογικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στις οποίες λειτουργούν, τα προϊόντα τα οποία παράγουν και τις αγορές στις οποίες απευθύνονται.

- Η μετατόπιση της ηλικιακής σύνθεσης των αγροτών προς τις νεότερες ηλικίες και η στοχευμένη ενίσχυσή τους.

- Η χρήση των υδατικών πόρων και της ενέργειας με όρους αειφορίας, τεχνικής αποτελεσματικότητας και οικονομικής ορθολογικότητας.

2. Στόχοι σε θέματα εμπορίου και προώθησης εξαγωγών, όπως:

- Η εξυγίανση των όρων ανταγωνισμού στο εμπόριο των αγροτικών προϊόντων.

- Η βελτιστοποίηση της συνέργειας και της αποτελεσματικότητας των επιμέρους λειτουργιών της εμπορίας με προσανατολισμό τις εξαγωγές και

- Η διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο του εξωτερικού εμπορίου.

3. Στόχοι για την απορρόφηση των κονδυλίων της EE, όπως:

- Η μεγιστοποίηση της απορρόφησης των κονδυλίων, αλλά και η αποτελεσματική διαχείρισή τους.

- Από την υλοποίηση των παραπάνω συγκεκριμένων παρεμβάσεων στα πεδία που έχουν οριστεί, πέραν των άμεσων επιπτώσεων στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας, αναμένεται και η βελτίωση στην ιδιαίτερα κρίσιμη παράμετρο που είναι το κόστος παραγωγής.

- Για την υλοποίηση κάθε ενός από τους παραπάνω στόχους, διατυπώνονται εξειδικευμένες στρατηγικές και αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα μέτρα. 
 
Ξεκινάμε την υλοποίηση της στρατηγικής μας έχοντας δύο βασικά εργαλεία, το νέο ΠΑΑ και το νέο πλαίσιο λειτουργίας του συνεργατισμού στο χώρο. Θα συνεργαστούμε με τους αγρότες για να πετύχουμε όχι μόνο την απορρόφηση των πόρων, συνολικής επενδυτικής δαπάνης 6 δις ευρώ, αλλά, κυρίως, την αποτελεσματικότητα. Υπηρετούμε το μέλλον του αγροτικού χώρου, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της εποχής μας. Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στις οργανώσεις παραγωγών, γιατί αυτές μπορούν να λειτουργήσουν και με επιχειρηματική αντίληψη, που είναι, πλέον, αναγκαία στο ανταγωνιστικό περιβάλλον που ολοένα και εδραιώνεται στον αγροτικό χώρο.

Πλέον των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι έχουν τεθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2014-2020, μεταξύ των άλλων, οι κάτωθι βασικές προτεραιότητες:

Α. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος και η ενίσχυση της αξίας αλυσίδας των εγχώριων αγροτικών προϊόντων. Η εν λόγω προτεραιότητα, προσεγγίζεται μέσα από:

- την ενθάρρυνση, αφενός ιδιωτικών επενδύσεων με στόχο τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την καθετοποίηση της παραγωγής τους σε προϊόντα με συγκριτικό πλεονέκτημα και αφετέρου, βασικών δημόσιων υποδομών, όπως η εξασφάλιση προσβασιμότητας, η εξοικονόμηση και αξιοποίηση των υδατικών τους πόρων κ.λπ., με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και την περαιτέρω τουριστική, περιβαλλοντική ή και άλλη αξιοποίηση των αγροτικών περιοχών,

- την παροχή κινήτρων για την καλύτερη οργάνωση των παραγωγών σε υγιή συλλογικά σχήματα, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη διαχείριση, αμεσότερη συμμετοχή και πρόσβασή τους σε αγορές, προμηθευτές και επενδύσεις, καθώς και αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ έναντι των μεσαζόντων και των προμηθευτών,

- την αναδιάρθρωση των βασικών παραγωγικών κλάδων και τομέων της αγροτικής οικονομίας και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, με στόχο τη μείωση του κόστους εισροών και την αύξηση της παραγωγικότητας,

- τη δημιουργία βιώσιμων δομών συμβουλευτικής υποστήριξης των παραγωγών, μεταφοράς γνώσης και ενημέρωσης, κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και προώθησης καινοτομιών, μέσω συμπράξεων με επιστημονικούς φορείς και φορείς της αγοράς, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο το εγχώριο επιστημονικό και γεωτεχνικό δυναμικό, καθώς και τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης γεωργικής έρευνας. Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την ενίσχυση του κλάδου της κτηνοτροφίας, μέσω ειδικών κριτηρίων επιλογής για συγκεκριμένες δράσεις.

Β. Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο της εν λόγω προτεραιότητας, ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την ηλικιακή ανανέωση του παραγωγικού δυναμικού του πρωτογενή τομέα, μέσω της παροχής κινήτρων για την εγκατάσταση νέων αγροτών, αξιοποιώντας την τάση επιστροφής νέων ανθρώπων και μάλιστα με σημαντικά προσόντα (εκπαίδευση και εμπειρία), λόγω της οικονομικής κρίσης, από τον αστικό προς τον αγροτικό χώρο, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της ανεργίας.

Ο παρόν ειδικός στόχος σχετίζεται με:

(α) την πληθυσμιακή ανανέωση των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, την προσέλκυση νέων ανθρώπων και τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού πλαισίου για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές, με στόχο την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και

(β) την αναβάθμιση των δεξιοτήτων μέσω της κατάρτισης και την συμβουλευτική υποστήριξη των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα.

Όλα τα ανωτέρω επιδιώκεται να επιτευχθούν στο πλαίσιο υλοποίησης των εξής Μέτρων και Υπο-μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020:

Μέτρο 1: Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης.

Μέτρο 2: Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση.

Υπο-μέτρο 4.1: Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια βελτίωσης).

Υπο-μέτρο 4.2: Στήριξη σε επενδύσεις για τη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο Παράρτημα I της Συνθήκης ή του βάμβακος.

Μέτρο 6: Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων.

Μέτρο 9: Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς γεωργίας και της δασοκομίας.

Όσον αφορά στα προβλήματα που έχουν ανακύψει με την εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), επισημαίνεται ότι αυτά είναι σχετικά περιορισμένα, αναλογικά με το μέγεθος της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Ήδη, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) προβαίνει σε διορθωτικές κινήσεις για την αντιμετώπισή τους.

Συγκεκριμένα:

- Τα αγροτεμάχια που έχουν τοποθετηθεί σε λάθος περιφέρεια διορθώνονται μέσω της διαδικασίας ενστάσεων. Επίσης, κάποιες από τις περιπτώσεις μεταβιβάσεων μπορούν να διορθωθούν μέσω της διαδικασίας ενστάσεων.

- Οι νέοι γεωργοί που έχουν λάβει προσωρινά δικαιώματα χαμηλής αξίας θα λάβουν προσαύξηση των δικαιωμάτων τους μέσω του εθνικού αποθέματος και μέχρι του μέσου όρου των δικαιωμάτων της περιφέρειας στην οποία ανήκουν.

Αναφορικά με τα υπόλοιπα θέματα, το ΥΠΑΑΤ εξαντλεί όλα τα περιθώρια επίλυσής τους εντός του κανονιστικού πλαισίου, προς αποφυγή του κινδύνου παραβίασης των κανονισμών και επιβάρυνσης της χώρας με επιπλέον καταλογισμούς που πληρώνονται από το εισόδημα των Ελλήνων φορολογουμένων.

Επιπλέον, το ΥΠΑΑΤ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της ΚΑΠ μέσω ομάδας εργασίας που λειτουργεί και η οποία αξιολογεί τα δεδομένα της εφαρμογής της ΚΑΠ και θα υποβάλλει προτάσεις αναθεώρησης και τροποποιήσεων. Επιπρόσθετα, καταρτίζεται ήδη ένα σχέδιο στρατηγικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου, το οποίο θα δημοσιοποιηθεί και θα προταθεί προς διαβούλευση έως τον Μάιο.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Πηγή: Taxheaven