ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. ενδικ. προσφυγής 361/15.4.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής ΦΜΑΠ, ΕΤΑΚ

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. ενδικ. προσφυγής 361/15.4.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής ΦΜΑΠ, ΕΤΑΚ

Αριθμός Απόφασης: 361/15-4-16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

Ταχ. δ/νση: Εγνατία 45, Τ.Κ.: 546 30 - Θεσσαλονίκη
Αριθ. τηλ.: 2310554268
Αριθ. fax: 2313333258

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. Της παρ.3 του άρθρου 47 του Ν 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).
γ. Του άρθρου 59 του Π.Δ 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
δ. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής».
ε. Της αριθ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3367) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
στ. Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1159205 ΕΞ 2014/1.12.2014 Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β3250/4-12-2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, Επίλυσης Διαφορών και Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας».
ζ. Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1006534 ΕΞ 2015/19.1.2015 (ΦΕΚ Β'165/19-1-2015) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης και της καθ' ύλην αρμοδιότητας του Γραφείου Επανεξέτασης του ίδιου Τμήματος».
η. Της αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1052867ΕΞ2015/21-4-2015 (ΦΕΚ Β' 815/7-5-2015) Απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ.
Δ.Ε.Δ. Β1 1035074 ΕΞ2016/3-3-2016 (ΦΕΚ Β' 748/21-3-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
θ. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-1-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την με ημερομηνία κατάθεσης....και με αριθμό πρωτοκόλλου.........ενδικοφανή προσφυγή του........., ΑΦΜ........., κατά των υπ' αρ.........με ημερομηνία έκδοσης .........προσβαλλόμενες Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, καθώς και της υπ' αρ.........με ημερομηνία έκδοσης.........προσβαλλόμενης Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών προσώπων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ    

4. Τις υπ' αρ.........με ημερομηνία έκδοσης .........προσβαλλόμενες Πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, καθώς και την υπ' αρ .........με ημερομηνία έκδοσης......... προσβαλλόμενη Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών προσώπων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ    

5. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

6. Την από.........εισήγηση του Τμήματος Επανεξέτασης της Υπηρεσίας μας.
Επί της από......... και με αριθμό πρωτοκόλλου      Ενδικοφανούς Προσφυγής του........., ΑΦΜ........., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:
- Με την υπ' αριθ     και ημερομηνία έκδοσης      προσβαλλόμενη Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ    επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος   φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας ύψους 5.405,95€ πλέον πρόσθετοι φόροι ύψους 6.487,12€, ήτοι συνολικό ποσό 11.893,07€ για τα ακίνητα που είχε στην κατοχή της την 01/01/1997, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21-35 του Ν. 2459/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2523/1997.
- Με την υπ' αριθ     και ημερομηνία έκδοσης      προσβαλλόμενη Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ    επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος   φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας ύψους 5.268,64€ πλέον πρόσθετοι φόροι ύψους 6.322,35€, ήτοι συνολικό ποσό 11.590,99€ για τα ακίνητα που είχε στην κατοχή του την 01/01/1998, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 21-35 του Ν. 2459/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2523/1997.
- Με την υπ' αριθ     και ημερομηνία έκδοσης      προσβαλλόμενη Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ    επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος   φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας ύψους 5.060,11€ πλέον πρόσθετοι φόροι ύψους 6.072,13€, ήτοι συνολικό ποσό 11.132,24€ για τα ακίνητα που είχε στην κατοχή του την 01/01/1999, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21-35 του Ν. 2459/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2523/1997.
- Με την υπ' αριθ     και ημερομηνία έκδοσης      προσβαλλόμενη Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ    επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος   φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας ύψους 4.805,53€ πλέον πρόσθετοι φόροι ύψους 5.766,63€, ήτοι συνολικό ποσό 10.572,16€ για τα ακίνητα που είχε στην κατοχή του την 01/01/2000, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21-35 του Ν. 2459/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2523/1997.
- Με την υπ' αριθ     και ημερομηνία έκδοσης      προσβαλλόμενη Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ    επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος   φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας ύψους 4.989,93€ πλέον πρόσθετοι φόροι ύψους 5.987,90€, ήτοι συνολικό ποσό 10.977,83€ για τα ακίνητα που είχε στην κατοχή του την 01/01/2001, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21-35 του Ν. 2459/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2523/1997.
- Με την υπ' αριθ     και ημερομηνία έκδοσης      προσβαλλόμενη Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ    επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος   φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας ύψους 5.728,62€ πλέον πρόσθετοι φόροι ύψους 6.874,34€, ήτοι συνολικό ποσό 12.602,96€ για τα ακίνητα που είχε στην κατοχή του την 01/01/2002, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21-35 του Ν. 2459/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2523/1997.
- Με την υπ' αριθ     και ημερομηνία έκδοσης      προσβαλλόμενη Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ    επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος   φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας ύψους 5.728,62€ πλέον πρόσθετοι φόροι ύψους 6.874,34€, ήτοι συνολικό ποσό 12.602,96€ για τα ακίνητα που είχε στην κατοχή του την 01/01/2003, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21-35 του Ν. 2459/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 252319/97.
- Με την υπ' αριθ     και ημερομηνία έκδοσης      προσβαλλόμενη Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ    επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος   φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας ύψους 5.370,82€ πλέον πρόσθετοι φόροι ύψους 6.444,98€, ήτοι συνολικό ποσό 11.815,80€ για τα ακίνητα που είχε στην κατοχή του την 01/01/2004, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21-35 του Ν. 2459/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2523/1997.
- Με την υπ' αριθ     και ημερομηνία έκδοσης      προσβαλλόμενη Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ    επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος   φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας ύψους 5.370,82€ πλέον πρόσθετοι φόροι ύψους 6.444,98€, ήτοι συνολικό ποσό 11.815,80€ για τα ακίνητα που είχε στην κατοχή του την 01/01/2005, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21-35 του Ν. 2459/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2523/1997.
- Με την υπ' αριθ     και ημερομηνία έκδοσης      προσβαλλόμενη Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας του Προϊσταμένου της
Δ.Ο.Υ    επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος    φόρος μεγάλης ακίνητης
περιουσίας ύψους 6.368,26€ πλέον πρόσθετοι φόροι ύψους 7.641,91€, ήτοι συνολικό ποσό 14.010,17€ για τα ακίνητα που είχε στην κατοχή του την 01/01/2006, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21-35 του Ν. 2459/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2523/97.
- Με την υπ' αριθ     και ημερομηνία έκδοσης      προσβαλλόμενη Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ    επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος    φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας ύψους 6.368,26€ πλέον πρόσθετοι φόροι ύψους 7.641,91€, ήτοι συνολικό ποσό 14.010,17€ για τα ακίνητα που είχε στην κατοχή του την 01/01/2007, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21-35 του Ν. 2459/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2523/1997.
- Με την υπ' αριθ     και ημερομηνία έκδοσης      προσβαλλόμενη Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών προσώπων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ    επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος .......τέλος ακινήτων ύψους 7.687,07€ πλέον πρόσθετο τέλος λόγω μη υποβολής ύψους 9.224,48€, ήτοι συνολικό ποσό 16.911,55€ για τα ακίνητα που είχε στην κατοχή του την 01/01/2008, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5-19 του Ν. 3634/2008 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2523/1997.

Οι ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν βάσει των από.........Εκθέσεων Ελέγχου Φ.Μ.Α.Π. και Ε.Τ.Α.Κ., κατόπιν ελέγχου που διενήργησε η Δ.Ο.Υ......... , σε εκτέλεση της υπ' αρ    εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της.

Από τις ως άνω εκθέσεις προκύπτει ότι ο προσφεύγων.........με Α.Φ.Μ .........την ελεγχόμενη περίοδο (1997-2008) είχε στην κυριότητά του οκτώ (8) ακίνητα (κτίσματα και αγροτεμάχια), για τα οποία, με εξαίρεση την με αριθμό.........υποβληθείσα δήλωση Φ.Μ.Α.Π., δεν υπέβαλε ως όφειλε τις προβλεπόμενες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2459/1997 δηλώσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας για τις χρήσεις έως και 2007, αλλά ούτε και την δήλωση ενιαίου τέλους ακινήτων σύμφωνα με τον Ν. 3634/2008 για τη χρήση 2008.

Ο  ............ την ελεγχόμενη περίοδο συμμετείχε ως μέλος σε κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και συγκεκριμένα στην........., ΑΦΜ........., η οποία συστάθηκε στις .........  και υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών την .........Σύμφωνα με το άρθρο......... του από.........καταστατικού σύστασης της εν λόγω Κοινοπραξίας το σύνολο της παραγωγής των μελών της θα διοχετεύεται στην αγορά από την εν λόγω κοινοπραξία, η οποία θα συνάπτει για το σκοπό αυτό στο όνομα και για λογαριασμό της, συμβάσεις με τρίτους.

Ο έλεγχος λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω καταλόγισε φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας και Ε.Τ.Α.Κ. για τις διαχειριστικές χρήσεις 1997 έως και 2008 στον προσφεύγοντα, θεωρώντας ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2459/1997 περί απαλλαγής από τον φόρο, καθώς τα ακίνητα που είχε στην κατοχή του το διάστημα αυτό δεν ιδιοχρησιμοποιούνταν.

Ο προσφεύγον .........με την υπό κρίση Ενδικοφανή Προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να ακυρωθούν οι υπ' αρ .........με ημερομηνία έκδοσης  .........προσβαλλόμενες Πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, καθώς και η υπ' αρ ......... με ημερομηνία έκδοσης ......... προσβαλλόμενη Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Ενιαίου Τέλους 

1. Το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου έχει παραγραφεί.

2. Το πόρισμα του ελέγχου περί μη ιδιοχρησιμοποίησης των ακινήτων είναι εσφαλμένο. Η διαχείριση - διακίνηση των προϊόντων των μελών της κοινοπραξίας ήταν αυτοτελής και γινόταν μέσω των εγκαταστάσεων που διέθεταν τα μέλη αυτής.

Ως προς τον ισχυρισμό ότι το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου έχει παραγραφεί.

• Επειδή ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος περί παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου πρέπει να απορριφθεί ως νόμω αβάσιμος για τους παρακάτω αναφερόμενους λόγους:

- Σύμφωνα με το άρθρο 72 (πρώην άρθρο 66) παράγραφος 11 του Ν. 4174/2013: «Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν.........».

- Με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του Ν. 2459/1997 ''ΦΜΑΠ'' ορίζεται ότι: «2.Για την έκπτωση του Δημοσίου από το δικαίωμα του να κοινοποιήσει πράξη επιβολής φόρου και προστίμου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 102 του ν.δ/τος 118/1973.».

- Επίσης, με το άρθρο 28 της ΑΥΟ 1042365/251/Β0013/ΠΟΛ.1130/14.4.1997 του Υπ. Οικ. ''περί παραγραφής ΦΜΑΠ'' ορίζεται ρητά ότι: «...Ειδικά, όσον αφορά στην έκπτωση του Δημοσίου από το δικαίωμά του να κοινοποιήσει πράξη επιβολής φόρου και προστίμου, ορίζεται στο άρθρο αυτό ότι, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.Δ.118/1973, που προβλέπουν την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών. Συνεπώς, το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας και προστίμου παραγράφεται:
προβάλλοντας τους Ακινήτων Νομικών προσώπων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ακόλουθους λόγους:

α) στην περίπτωση που η δήλωση είναι ανακριβής, μετά πάροδο δεκαετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο υποβλήθηκε η δήλωση, 

β) στην περίπτωση που δεν υποβλήθηκε δήλωση, είτε για ολόκληρη, είτε για μέρος της ακίνητης περιουσίας, μετά πάροδο δεκαπενταετίας από το τέλος του έτους, μέσα στο οποίο έληξε η προθεσμία υποβολής της δήλωσης και γ) στην περίπτωση επιβολής προστίμου, μετά πάροδο δεκαετίας από το τέλος του έτους, μέσα στο οποίο συντελέστηκε η παράβαση».

- Τέλος, με τους παρακάτω νόμους παρατάθηκε διαδοχικά το δικαίωμα του δημοσίου ως ακολούθως:

Σύμφωνα με το άρθρο 11 Ν. 3513/2006, οι προθεσμίες παραγραφής που λήγουν στις 31.12.2006 και 31.12.2007, ημερομηνίες μετά τις οποίες παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνονται μέχρι 31.12.2008. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 29 Ν. 3697/2008, η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2008, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2009. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν. 3790/2009, η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2009, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 30.6.2010.

Σύμφωνα με το άρθρο 82 Ν.3842/2010, η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 30.6.2010, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2010.    

[Η αρχική διάταξη (του άρθρου 82 του Ν.3842/2010) περιείχε και δεύτερο εδάφιο με το οποίο οριζόταν ότι η ανωτέρω παράταση δεν καταλαμβάνει τις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και ειδικού φόρου επί των ακινήτων (σχετική και η ΠΟΛ.1063/18.5.2010).

Εν συνεχεία όμως με την περ. β της παρ. 3 του άρθρου 92 του Ν. 3862/2010, καταργήθηκε το παραπάνω δεύτερο εδάφιο του άρθρου 82 του Ν. 3842/2010. Έτσι τελικά η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και ειδικού φόρου επί των ακινήτων που κανονικά έληγε την 31/12/2009, έληξε στις 31/12/2010 (σχετική η ΠΟΛ.1113/19.7.2010)].

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 7 Ν.3888/2010, η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2010, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2011.    

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν.4002/2011, η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31.12.2011, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31.12.2012.    

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4098/2012 η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών ή εισφορών που λήγει στις 31/12/2012, παρατείνεται μέχρι 31/12/2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.4203/2013 οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων, επιβολής του φόρου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων που λήγουν στις 31.12.2013 παρατείνονται κατά δύο έτη από τη λήξη τους (ήτοι μέχρι 31-12-2015) για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου μέχρι τις 31.12.2013 και συγκεκριμένα στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής ή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου ή συμβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών ή συμβάσεις διοικητικής συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας, ή εκκρεμεί, κατόπιν αιτήματος των ανωτέρω ελληνικών αρχών η αποστολή στοιχείων, και β) για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2013 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο χρόνος παραγραφής για την υπό κρίση υπόθεση δεν είχε εκπνεύσει κατά την έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων, δεδομένου ότι, ο έλεγχος διενεργήθηκε δυνάμει της αριθμ     εντολής ελέγχου της Δ.Ο.Υ......... , απορρίπτοντας σε κάθε περίπτωση τον ισχυρισμό του υπόχρεου περί του αντιθέτου.

Ως προς τον ισχυρισμό ότι το πόρισμα του ελέγχου περί μη ιδιοχρησιμοποίησης των ακινήτων είναι εσφαλμένο

• Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2459/1997 από το οικονομικό έτος 1997 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται φόρος στη μεγάλη ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε φόρο υποβάλλεται η συνολική αξία της περιουσίας, που ανήκει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και αποτελείται από ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, εκτός της υποθήκης.

• Επειδή, ο νομοθέτης με το άρθρο 23 του ίδιου νόμου θέσπισε μια σειρά από φοροαπαλλαγές, τις οποίες και απαριθμεί περιοριστικά. Μεταξύ αυτών, από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας απαλλάσσονται τα κτίσματα των ακινήτων και τα λοιπά συστατικά του εδάφους, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μηχανήματα και γενικά οι κατασκευές, που είναι συνδεδεμένες στερεά με το έδαφος και τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από βιομηχανικές, μεταλλευτικές, λατομικές, βιοτεχνικές, εμπορικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές, ξενοδοχειακές και επαγγελματικές γενικά επιχειρήσεις, καθώς και τα κτίσματα των ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται από νομικά πρόσωπα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και κοινωφελή ιδρύματα.

• Επειδή, με το υπ' αρ. Δ13 ΦΜΑΠ 1082051 ΕΞ 201/6.6.2010 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, με το οποίο κωδικοποιήθηκε ατύπως ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, δόθηκαν μεταξύ άλλων και διευκρινίσεις, όσον αφορά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμένου να γίνει αποδεκτή η εκάστοτε φοροαπαλλαγή. Συγκεκριμένα, απαλλάσσονται από το φόρο τα κτίσματα των ακινήτων και τα άλλα συστατικά του εδάφους, εφόσον ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από βιομηχανικές, μεταλλευτικές, λατομικές, βιοτεχνικές, εμπορικές, γεωργικές ή κτηνοτροφικές, ξενοδοχειακές και γενικά επαγγελματικές επιχειρήσεις. Τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα ανωτέρω είναι η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθώς και η δήλωση υποκαταστήματος στο μητρώο.

• Επειδή, ο .........αποτελούσε από τις.........(ημερομηνία έναρξης της κοινοπραξίας) έως και τις........., οπότε και ανακλήθηκε η άδειά της, μέλος της Κοινοπραξίας    

• Επειδή, στο άρθρο 1 του Ν. 2810/2000 αναφέρεται ρητώς ότι οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο.) αποτελούν δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις αυτόνομες. Είναι, επίσης, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν την εμπορική ιδιότητα. Αναπτύσσουν δε κάθε είδους δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών τους στο πλαίσιο του νόμου και του καταστατικού τους.

Συνεπώς, η έννοια της κοινοπραξίας, στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ταυτίζεται με την έννοια της κοινοπραξίας, όπως αυτή αναφέρεται στην αρ. 3/1992 ερμηνευτική εγκύκλιο του Π.Δ. 186/1992, καθώς δεν είναι κάτι προσωρινό που αποβλέπει στην διεκπεραίωση ενός μόνο έργου, αλλά έχει χαρακτήρα διαρκή και σκοπό την παραγωγή των καταστατικών σκοπών και δραστηριοτήτων της, κέκτηται δε νομική προσωπικότητα.

• Επειδή, σύμφωνα δε με το άρθρο .........  του από.........  καταστατικού σύστασης της εν λόγω Κοινοπραξίας, το σύνολο της παραγωγής των μελών της θα διοχετεύονταν στην αγορά από την εν λόγω κοινοπραξία, η οποία θα σύναπτε για το σκοπό αυτό στο όνομα και για λογαριασμό της, συμβάσεις με τρίτους.

• Επειδή, από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της  .........  προκύπτει ότι οι εγκαταστάσεις των μελών θα χρησιμοποιούνται για την διαχείριση - διακίνηση των προϊόντων αυτής.

Συνεπώς, από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι εγκαταστάσεις των μελών, μεταξύ αυτών και του ... ., παραχωρούνταν σε διαφορετικό νομικό πρόσωπο, στην κοινοπραξία, απορρίπτοντας έτσι τον ισχυρισμό του προσφεύγοντος ότι τα εν λόγω ακίνητα ιδιοχρησιμοποιούνταν.

• Επειδή, τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε ο προσφεύγον ......... (λογαριασμοί ρεύματος, περιοδικές δηλώσεις ασφαλιστικών εισφορών, τιμολόγια αγοράς και πώλησης φυτοφαρμάκων, δαπάνες, αντίγραφα δηλώσεων φόρου εισοδήματος) δεν είναι επαρκή, ώστε να πιστοποιούν την ιδιόχρηση των ακινήτων. Συγκεκριμένα, τα τιμολόγια φυτοφαρμάκων αφορούν τις χρήσεις 2000-2001, για τις οποίες δεν προσκομίστηκαν αντίστοιχα οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Στα αντίγραφα δε των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ. ετών 2004 έως 2009 που προσκομίστηκαν και ειδικότερα στο......... έντυπο Ε3 δεν εμφανίζονται οι εγκαταστάσεις του ιδιοχρησιμοποιούσε το επίμαχο διάστημα.

Επειδή, στο υποσύστημα δε του μητρώου του συστήματος TAXIS, τα συγκεκριμένα ακίνητα, επί των οποίων επιβλήθηκε ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, δεν έχουν δηλωθεί ως εγκαταστάσεις του    

Επειδή, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι για τα έτη 1997 και 1998 δικαιούται την απαλλαγή της ιδιοχρησιμοποίησης, καθώς η έναρξη εργασιών της κοινοπραξίας τοποθετείται χρονικά στις     προβάλλεται αλυσιτελώς. Στην προκειμένη περίπτωση, ο προσφεύγων .........  δεν προσκόμισε στην ελεγκτική αρχή, αλλά ούτε και στην υπηρεσία μας, φορολογικά έγγραφα- στοιχεία επαρκή, αλλά ούτε και δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 1997-1998, που να πιστοποιούν ότι τα συγκεκριμένα ακίνητα ιδιοχρησιμοποιούνταν από τον ......... Επίσης όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο υποσύστημα του μητρώου του συστήματος TAXIS, τα συγκεκριμένα ακίνητα, επί των οποίων επιβλήθηκε ο φόρος, δεν έχουν δηλωθεί ως εγκαταστάσεις του    

Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι τα ακίνητα ιδιοχρησιμοποιούνταν από τον ίδιο, έχοντας ως μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο το γεγονός ότι η Κοινοπραξία συστάθηκε το 1998.

•  Επειδή, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του Ν. 3634/2008: . «Από το έτος 2008 και για κάθε επόμενο έτος, επιβάλλεται ενιαίο τέλος στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα και ανήκει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους  ......... Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή την έδρα του, φορολογείται για την ακίνητη περιουσία του, που βρίσκεται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, ανεξαρτήτως των μεταβολών που τυχόν επέρχονται κατά τη διάρκεια του έτους αυτού».

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι αντίστοιχη φοροαπαλλαγή στον Ν.3634/2008 (Ε.Τ.Α.Κ.), περί ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτων, δεν προβλέπεται.

Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός περί ιδιοχρησιμοποίησης των ακινήτων είναι αβάσιμος στην περίπτωση της υπ' αριθμ .........προσβαλλόμενης Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών προσώπων, καθώς ακόμη και στην περίπτωση που αυτός γινόταν αποδεκτός, ο προσφεύγον......... δεν θα μπορούσε να απαλλαχθεί από την υποχρέωση καταβολής του συγκεκριμένου τέλους.

•  Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στις από ......... εκθέσεις τις οποίες ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ελέγχου Φ.Μ.Α.Π. και Ε.Τ.ΑΚ. της Δ.Ο.Υ  ......... επί της οποίας εδράζονται οι......... προσβαλλόμενες πράξεις, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ο Υ Μ Ε ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΟΣ - ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με την νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον προσφεύγοντα.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ,
ΜΑΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑΤΣΑ

Σ η μ ε ί ω σ η :
Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στην Διεύθυνσή μας εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της (άρθρο 126 Ν.2717/1999).

Πηγή: Taxheaven