Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/80/οικ. 11711/ 20.4.2016 Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/80/οικ. 11711/ 20.4.2016 Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Αθήνα,20 Aπριλίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/80/οικ.11711

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο : 213 131336, 3337, 3338, 3340, 321
Fax : 213 1313389
hrm@ydmed.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή


Όπως είναι γνωστό, επιτρέπεται η μετά από άδεια άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή από δημόσιο υπάλληλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3528/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπου ορίζεται ότι, «1. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. 2. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται από τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης.3. Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ` επάγγελμα άσκηση εμπορίας. 4. Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ».

Στο πλαίσιο εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και για την πληρέστερη ενήμερωσή σας όσον αφορά τις ως άνω αναφερόμενες ειδικές απαγορευτικές διατάξεις, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 του π.δ. 208/2002 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπου απαριθμούνται οι προϋποθέσεις που πληρούν αθροιστικά τα φυσικά πρόσωπα για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, στην περίπτωση ε ορίζεται ότι «Δεν είναι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή δεν ανήκουν στο προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.1256/1982 (Α’ 65), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και συνταξιούχοι αυτών».

Τα Υπουργεία παρακαλούνται όπως κοινοποιήσουν την παρούσα στα ν.π.δ.δ. που εποπτεύουν, και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στη χωρική τους αρμοδιότητα.

Οι υπηρεσίες προσωπικού παρακαλούνται να ενημερώσουν άμεσα τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους και τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣΠηγή: Taxheaven