Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1059791 ΕΞ 2016/ 13.4.2016 Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠ.ΟΙΚ

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1059791 ΕΞ 2016/ 13.4.2016 Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠ.ΟΙΚ

Αθήνα, 13 Απριλίου 2016
Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1059791 ΕΞ 2016

ΦΕΚ: 366/Γ/18-4-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ και ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-33.75.165
Fax: 210-33.75.990
E-mail: d2c1@mofadm.gr

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠ.ΟΙΚ.».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του στοιχείου 2 της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 4, της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του ν.4369/2016 (Α΄33).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 26, 27 και 28 του ν.4369/2016 (Α΄ 33).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

6. Την υπ΄ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄130 και 372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

7. Την αρ.1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/ΥΟΔΔ/20.01.2016) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (Β΄3380) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, «Καθορισμός της Διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Δ/νσης, Δ/νσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΟΙΚ, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής.

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1031817 ΕΞ 2016/29.2.2016 (Β΄517) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, «Συμπλήρωση της απόφασης ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ2014/07.11.2014 (Β΄3380) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

10.Την υπ’ αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1007604 ΕΞ 2016/20.1.2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠ.ΟΙΚ.

11. Την υπ’ αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1034571 ΕΞ 2016/3.3.2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, «Ορισμός μελών του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ΥΠ.ΟΙΚ.».

12.Τις από 29.03.2016, 31.03.2016, 04.04.2016 και 06.04.2016 συνεδριάσεις του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

13.Τις υποβληθείσες αιτήσεις και τα βιογραφικά των υποψηφίων υπαλλήλων.

14. Την ανάγκη πλήρωσης της κενής θέσης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε την υπάλληλο Κωνσταντινίδου Μαρία του Αθανασίου, του κλάδου ΠΕ/Α Δημοσιονομικών , ως Προϊστάμενη Διεύθυνσης, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, από τη Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γ.Λ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών , όπου υπηρετεί.

Β. Ο Προϊστάμενος Δ/νσης, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου υποχρεούται να προβεί σε εξειδίκευση και κατανομή των στόχων της εν λόγω μονάδας, όπως αυτοί καθορίζονται στο ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων, στους Προϊσταμένους θέσεων ευθύνης της Υπηρεσίας του, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης.

Στο πλαίσιο αυτό και ειδικότερα για το 2016 έχει την ευθύνη υλοποίησης των πιο κάτω στόχων και υποχρεώσεων:

i. Διενέργεια είκοσι έξι (26) εσωτερικών ελέγχων (κατά ελάχιστο μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων), σε λειτουργίες, διαδικασίες, υπηρεσίες, δράσεις και συλλογικά όργανα της Γ.Γ.Δ.Ε.

ii. Διενέργεια δέκα οκτώ (18) ελέγχων παρακολούθησης της υλοποίησης βελτιωτικών ενεργειών (έλεγχοι follow-up).

iii. Εκπόνηση μελέτης με θέμα: «Βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γ.Γ.Δ.Ε», μέχρι 30.06.2016.

iv. Αναθεώρηση εγχειριδίου διενέργειας εσωτερικών ελέγχων, μέχρι 31.07.2016.

v. Υποβολή έκθεσης ετήσιου απολογισμού εντός μηνός από τη λήξη του έτους στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και στην Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης.

vi. Υποβολή συνοπτικής έκθεσης απολογισμού πρώτου εξαμήνου εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και στην Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης.

vii. Υποβολή έκθεσης προγραμματισμού στόχων και δράσεων επόμενου έτους στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

viii. Υποβολή μηνιαίων αναφορών στην Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, για την παρακολούθηση επίτευξης των στόχων και των δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

ix. Εντός της ημέρας έκδοση, αποστολή στη Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ, από την αρμόδια υπηρεσία, των διατάξεων, αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών, πράξεων, λύσεων κ.α, με σκοπό την άμεση ανάρτησή τους στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.

Γ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠηγή: Taxheaven