ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. ενδικ. προσφυγής 349/13.4.2016 Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφ. ενδικ. προσφυγής 349/13.4.2016 Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής

Αριθμός Απόφασης: 349/13-4-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

Ταχ. δ/νση: Εγνατία 45,
Τ.Κ.: 546 30 - Θεσσαλονίκη
Αριθ. τηλ.: 2310554268
Αριθ. fax: 2313333258

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Της παρ.3 του άρθρου 47 του Ν 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).

γ. Του άρθρου 59 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

δ. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής».

ε. Της αριθ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3367) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

στ. Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1159205 ΕΞ 2014/1.12.2014 Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β3250/4-12-2014) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τις Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, Επίλυσης Διαφορών και Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας».

ζ. Της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1006534 ΕΞ 2015/19.1.2015 (ΦΕΚ Β'165/19-1-2015) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της καθ' ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της ίδιας Διεύθυνσης και της καθ' ύλην αρμοδιότητας του Γραφείου Επανεξέτασης του ίδιου Τμήματος».

η. Της αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1052867 ΕΞ 2015/21.4.2015 (ΦΕΚ Β' 815/7-5-2015) Απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1035074 ΕΞ 2016/3.3.2016 (ΦΕΚ Β' 748/21-3-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 

θ. Της ΠΟΛ.1002/2.1.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-1-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την με ημερομηνία κατάθεσης …………….. και με αριθμό πρωτοκόλλου …………….. ενδικοφανή προσφυγή της …………….., ΑΦΜ …………….., κατά της υπ' αρ…………….. απόφασης επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης.

4. Την με αριθμό …………….. απόφαση επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης.

5. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

6. Την από 11/04/2016 εισήγηση του Τμήματος Επανεξέτασης της Υπηρεσίας μας. Επί της από …………….. και με αριθμό πρωτοκόλλου …………….. Ενδικοφανούς Προσφυγής της…………….. με ΑΦΜ …………….., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, τις απόψεις της αρμόδιας φορολογικής αρχής και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

- Με την με αριθμό…………….. προσβαλλόμενη Απόφαση Επιβολής Προστίμου επί Παραβάσεων Τήρησης Βιβλίων και Έκδοσης Στοιχείων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης επιβλήθηκαν στην προσφεύγουσα …………….. για την διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2012 τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 2523/1997 πρόστιμα, λόγω διαπίστωσης των ακόλουθων παραβάσεων.:

1. Μη έκδοση σε μία τουλάχιστον περίπτωση εισιτηρίου θεαμάτων συνολικής αξίας 4.767,00€ κατά παράβαση των άρθρων 2§1 και 3 του Π.Δ. 186/1992 του Κ.Β.Σ. Η συγκεκριμένη παράβαση επισύρει κυρώσεις του άρθρου 5§10 περ. α' του Ν. 2523/1997. Το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 4.767,00€.

2. Μη τήρηση βιβλίου εσόδων εξόδων κατά παράβαση των άρθρων 2§1 και 3, 17§4 και 24§3 του Π.Δ. 186/1992 του Κ.Β.Σ Η συγκεκριμένη παράβαση επισύρει κυρώσεις του άρθρου 5§6 του Ν. 2523/1997. Το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 600,00€.

Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβλήθηκαν στην…………….., κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης δυνάμει της υπ' αρ…………….. εντολής ελέγχου. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η ……………..το έτος …………….. είχε διοργανώσει στην …………….. μια συναυλία για την ενίσχυση της προσπάθειας της…………….., τα έσοδα της οποίας ύψους 4.767,00€ καταχωρήθηκαν με την υπ' αρ……………..απόδειξη είσπραξης στο βιβλίο ταμείου αυτής. Για την συναυλία……………..δεν θεώρησε τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. εισιτήρια και δεν τήρησε βιβλία, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει την σχετική απαλλαγή από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Η προσφεύγουσα…………….. με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, αιτείται την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης προβάλλοντας τους ακόλουθους λόγους:

1. Δεν υπήρχε πρόθεση απόκρυψης εισοδημάτων. Μόνο σε αμέλεια θα μπορούσε να αποδοθεί η μη λήψη έγκρισης από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Την ευθύνη για την διοργάνωση της συναυλίας την είχε η …………….. του νομού …………….. και η Ομοσπονδία δέχθηκε απλά την οικονομική ενίσχυση.

2. Η επίδοση της υπ' αρ…………….. κλήσης προς ακρόαση είναι άκυρη σύμφωνα με την ΠΟΛ.1249/1.12.2014, καθώς ο μάρτυρας που συνυπέγραψε την κλήση είναι υπάλληλος της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο.

3. Κακώς επιβλήθηκαν τα ανωτέρω πρόστιμα του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997, καθώς θα έπρεπε να εφαρμοστεί η διάταξη της παραγράφου 5ζ του άρθρου 5 του Ν.2523/1997, σύμφωνα με την οποία δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραλείψεις που αποτελούν τυπικές παραβάσεις και οφείλονται σε παραδρομή.

- Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 9 του Ν. 3296/2004 (όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, του άρθρου 25, του ν. 4321/2015) οι εκθέσεις της ειδικής γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, οι οποίες έχουν συνταχθεί τηρουμένης της διαδικασίας των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 θεωρούνται για τη Φορολογική Διοίκηση εκθέσεις ελέγχου, κατά των έννοια του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 4174/2013, παράγοντας άμεσα την προβλεπόμενη από το ίδιο εδάφιο οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου ή την πράξη επιβολής προστίμου της παρ. 2 του άρθρου 62 του ως άνω νόμου.

- Επειδή, στο άρθρο 2 Παράγραφο Δ, Υποπαράγραφο Δ.7, περίπτωση 1ε του Ν.4336/2015 ορίζεται ότι: «……………..Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 καταργούνται από τότε που ίσχυσαν και οι εκθέσεις της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε., που έχουν συνταχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 (για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις στη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση), θεωρούνται δελτία πληροφοριών».

- Επειδή, η ισχύς του νόμου 4336/2015 ορίζεται σαφώς στο άρθρο 4 αυτού: Συγκεκριμένα ορίζεται το εξής: «Η ισχύς του νόμου αρχίζει από την υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β' του άρθρου 3, εκτός από τις διατάξεις της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α' του άρθρου 3, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

- Επειδή, σύμφωνα δε με το δελτίο τύπου της 20/8/2015 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Σε σχέση με την ισχύ των διατάξεων του Νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ Α'94) Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης'', το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει ότι η υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας έλαβε χώρα στις 19/08/2015.

- Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση η με αρ……………..προσβαλλόμενη απόφαση επιβολής προστίμου, δεν είχε εκδοθεί το χρόνο που το άρθρο 2 του Ν. 4336/2015 τέθηκε σε ισχύ, ήτοι στις 19/08/2015.

- Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 4174/2013 «……………..Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου, την οποία συντάσσει η φορολογική Διοίκηση. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο».

- Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4174/2013: " 1……………..Οι διατάξεις του Κώδικα και ιδίως αυτές που αφορούν το φορολογικό έλεγχο, τον προσδιορισμό φόρου την παραγραφή και την είσπραξη, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις πράξεις επιβολής προστίμων……………..3. Η πράξη επιβολής προστίμων πρέπει να περιλαμβάνει αυτοτελή αιτιολογία.

- Επειδή, η προσβαλλόμενη πράξη επιβολής προστίμου είναι τυπικά και νομικά πλημμελής, καθώς δεν εδράζεται σε έκθεση ελέγχου αλλά σε δελτίο πληροφοριών (όπως θεωρείται πλέον η έκθεση του Σ.Δ.Ο.Ε.) και πρέπει για το λόγο αυτό να ακυρωθεί.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

να γίνει δεκτή η ενδικοφανής προσφυγή της προσφεύγουσας …………….., παρελκούσης ως αλυσιτελούς της εξέτασης των λοιπών προβαλλόμενων λόγων αυτής, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη επιβολής προστίμου για λόγους νομικής πλημμέλειας και ορίζουμε όπως η αρμόδια φορολογική αρχή κατά την έκδοση της νέας πράξης εξαιτίας της ακύρωσης αυτής, ακολουθήσει την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία που αρχικά παρέλειψε να εφαρμόσει.

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με την νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην προσφεύγουσα.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΜΑΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑΤΣΑ

Σημείωση:
Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στην Διεύθυνσή μας εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της (άρθρο 126 Ν.2717/1999).

Πηγή: Taxheaven