Αριθ. πρωτ.: ΔΑ2Α/ Φ800/16/ 6.4.2016 Προσαρμογή των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ στις διατάξεις του ΠΔ84/01

Αριθ. πρωτ.: ΔΑ2Α/ Φ800/16/ 6.4.2016 Προσαρμογή των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ στις διατάξεις του ΠΔ84/01

Μαρούσι 6/4/2016
ΑΠ: ΔΑ2Α/Φ800/16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΦΥ

Ταχ. Δ/νση:Απ. Παύλου 12
Ταχ. Κώδ.:151 24 Μαρούσι
Πληροφορίες:Α. Αλογάκου
Τηλέφωνο:210 8110603,604,605,613,615
FAX:210 8110635
URL:www.eopyy.gov.gr
E-mail:d9.t1@eopyy.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: «Προσαρμογή των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ στις διατάξεις του ΠΔ84/01»


Με αφορμή το αριθμ. πρωτ. Γ3β/Γ.Π./οικ. 18952/9.3.2016 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα : «Παράταση προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ στις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 τ. Ά)», στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «…Οι διατάξεις της {start}παραγράφου 6 του άρθρου 35{end} του Ν. 4025/2011 δεν αφορούν σε νέα παράταση προσαρμογής των ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ στις προδιαγραφές του Π.Δ. 84/2001, αλλά θέτουν χρονικό περιθώριο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4316/2014, (ήτοι καταληκτική ημερομηνία την 24-6-2015), προκειμένου να εκδοθούν νόμιμες άδειες/ βεβαιώσεις λειτουργίας σε όσους ιδιωτικούς φορείς ΠΦΥ δεν διαθέτουν….. Οι ιδιωτικοί φορείς ΠΦΥ που λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις προδιαγραφές του Π.Δ. 84/2001 ή δεν διαθέτουν νομίμως εκδοθείσα άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας, πρέπει να κλείνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο {start}άρθρο 17{end} του Π.Δ. 84/2001 και να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα…»

Κατόπιν των ανωτέρω, και εφόσον έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα προσαρμογής στις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001, παρακαλούνται οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ πάροχοι ΠΦΥ που προσαρμόστηκαν στις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν. 4316/2014 και τυχόν δεν απέστειλαν τις βεβαιώσεις λειτουργίας τους, να τις αποστείλουν εντός 10 ημερών από την ανάρτηση του παρόντος.
Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ
Σ. Μπερσίμης
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά

Ακριβές αντίγραφοΠηγή: Taxheaven