Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης 87/5.4.2016 Διαδικασία διακανονισμού και καταβολής αποζημίωσης από σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων

Ε.Ε.Τ.Ε. αριθμ. πράξης 87/5.4.2016 Διαδικασία διακανονισμού και καταβολής αποζημίωσης από σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων

Αριθμ. Πράξης 87/5.4.2016

(ΦΕΚ Β' 1109/19-04-2016)

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 55Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,

β) τον Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α' 13/5.2.2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις», και ιδίως το άρθρο 3 αυτού,

γ) το Π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α' 110) «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως ισχύει με τον Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α' 107/5.5.2014),

δ) τον Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ Α' 87) «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις»,

ε) τον Ν. 3557/2007 (ΦΕΚ Α' 100) «Τροποποίηση του Π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α') με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης (ΦΕΚ 331/Α') και άλλες διατάξεις», και ιδίως τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 αυτού,

στ) την απόφαση ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος 3/5/26.1.2011 (ΦΕΚ Β' 706) «Διαδικασία διακανονισμού και καταβολής στους δικαιούχους αποζημίωσης από σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων και συναφείς οργανωτικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων», και

ζ) ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Να καθορίσει τη διαδικασία διακανονισμού και καταβολής στους δικαιούχους κάθε αποζημίωσης που απορρέει από ασφαλιστική σύμβαση υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτου και οφείλεται σύμφωνα με τους όρους αυτής και τις διατάξεις του Π.δ. 237/1986 όπως ισχύει, καθώς και τις κυρώσεις για την παράβαση διατάξεων της παρούσας, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και στους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς του άρθρου 3 παρ. 1, 3 και 11 του Ν. 4364/2016 εφόσον ασκούν τον Κλάδο 10 των ασφαλίσεων κατά ζημιών του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. (ι) του ιδίου νόμου, πλην όσων αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 εδ. (α) του Ν. 4364/2016, για το σύνολο των ασφαλίσεων που αυτοί συνάπτουν, τόσο στην Ελλάδα όσο και στα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου μέσω υποκαταστημάτων ή με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Για τις ασφαλίσεις που οι ως άνω Επιχειρήσεις συνάπτουν σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ/ΕΟΧ), η παρούσα εφαρμόζεται εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές δεν υπόκεινται σε αντίστοιχες υποχρεώσεις στις χώρες αυτές.

2. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ/ΕΟΧ για τις ασφαλίσεις που συνάπτουν στην Ελλάδα, είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είτε μέσω υποκαταστήματος, στον Κλάδο 10 των ασφαλίσεων κατά ζημιών του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. (ι) του Ν. 4364/2016.

Άρθρο 2
Ορισμοί


1. Ως «αίτηση αποζημίωσης», νοείται η αίτηση του άρθρου 6 παρ. 6 του Π.δ. 237/1986, όπως ισχύει, που μπορεί να έχει τη μορφή και το περιεχόμενο του Παραρτήματος Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, καθώς και οι κάθε είδους δηλώσεις και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 9 του Π.δ. 237/1986.

2. Ως «απάντηση», νοείται η αιτιολογημένη άρνηση υποβολής προσφοράς της Επιχείρησης προς το Ζημιωθέν Πρόσωπο, ως προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 6 εδάφιο β' του Π.δ. 237/1986.

3. Ως «Ασφαλισμένος», νοείται το πρόσωπο του άρθρου 1 στοιχ. β' του Π.δ. 237/1986, όπως ισχύει.

4. Ως «εκτίμηση επί υλικών ζημιών», νοείται η προσκομιζόμενη στην Επιχείρηση από το Ζημιωθέν Πρόσωπο έκθεση για την εκτίμηση της υλικής ζημίας που υπέστη αυτό, συνεπεία συγκεκριμένου τροχαίου συμβάντος.

5. Ως «εκτίμηση συνθηκών ατυχήματος», νοείται η προσκομιζόμενη στην Επιχείρηση από το Ζημιωθέν Πρόσωπο έκθεση για τη διερεύνηση του βαθμού υπαιτιότητας των οδηγών και των πραγματικών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το τροχαίο ατύχημα.

6. Ως «Επιχειρήσεις», νοούνται οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 1 της παρούσας.

7. Ως «Ζημιωθέν Πρόσωπο», νοείται το πρόσωπο του άρθρου 1 στοιχ. γ' του Π.δ. 237/1986, όπως ισχύει.

8. Ως «ιατρική εκτίμηση», νοείται η προσκομιζόμενη στην Επιχείρηση από το Ζημιωθέν Πρόσωπο έκθεση ιατρών συναφούς ειδικότητας με την επελθούσα σωματική βλάβη του Ζημιωθέντος Προσώπου, για την εκτίμηση της σωματικής βλάβης που αυτό υπέστη, συνεπεία συγκεκριμένου τροχαίου συμβάντος.

9. Ως «ιατρική πραγματογνωμοσύνη», νοείται η έκθεση των οριζομένων από την Επιχείρηση ιατρών συναφούς ειδικότητας με την επελθούσα σωματική βλάβη του Ζημιωθέντος Προσώπου, για την εκτίμηση της σωματικής βλάβης που αυτό υπέστη, συνεπεία συγκεκριμένου τροχαίου συμβάντος.

10. Ως «πραγματογνωμοσύνη επί υλικών ζημιών», νοείται η έκθεση των οριζομένων από την Επιχείρηση πραγματογνωμόνων για την εκτίμηση της υλικής ζημίας που υπέστη το Ζημιωθέν Πρόσωπο, συνεπεία συγκεκριμένου τροχαίου συμβάντος.

11. Ως «πραγματογνωμοσύνη συνθηκών ατυχήματος», νοείται η έκθεση των οριζομένων από την Επιχείρηση πραγματογνωμόνων για τη διερεύνηση του βαθμού υπαιτιότητας των οδηγών και των πραγματικών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το τροχαίο ατύχημα.

12. Ως «προσφορά», νοείται η πρόταση που υποβάλλει η Επιχείρηση προς το Ζημιωθέν Πρόσωπο, ως προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ. 6 εδάφιο α' του Π.δ. 237/1986 και που κατ' ελάχιστον περιλαμβάνει τα στοιχεία του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 3
Κανόνες που διέπουν τη διαδικασία διακανονισμού


1. Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε επιμέλεια για τον άμεσο διακανονισμό των ζημιών από τροχαία ατυχήματα ώστε, εντός της τρίμηνης προθεσμίας που τάσσεται από το άρθρο 6 παρ. 6 του Π.δ. 237/1986, σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημία έχει αποτιμηθεί, να υποβάλει εγγράφως αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης, ενώ, σε περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί σαφώς ή η ζημία δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως, να υποβάλει εγγράφως αιτιολογημένη απάντηση επί των σημείων που περιέχονται στην αίτηση του δικαιούχου αποζημίωσης.

2. Η απάντηση της Επιχείρησης είναι αιτιολογημένη κατά τρόπον ώστε να προκύπτει ο συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο η Επιχείρηση αρνείται να αποζημιώσει το Ζημιωθέν Πρόσωπο.

3. Η Επιχείρηση αξιολογεί τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές πηγάζουν ιδίως από το άρθρο 10 παρ. 1 του Π.δ. 237/ 1986, με βάση το σύνολο των στοιχείων που έχει στη διάθεση της, κατά περίπτωση.

4. Κατά την αποτίμηση της ζημίας, η Επιχείρηση, πέραν της δήλωσης του Ασφαλισμένου της, συνεκτιμά τα τιμολόγια και τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, τα αντίγραφα των εκτιμήσεων επί υλικών ζημιών οχήματος, ιατρικών εκτιμήσεων και εκτιμήσεων συνθηκών ατυχήματος, ή την πραγματογνωμοσύνη επί υλικών ζημιών, την ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή την πραγματογνωμοσύνη συνθηκών ατυχήματος που τυχόν υπάρχουν για τη συγκεκριμένη ασφαλιστική περίπτωση.

Άρθρο 4
Αίτηση αποζημίωσης


1. Η αίτηση αποζημίωσης υποβάλλεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (διαβιβάζεται με επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, ή κατατίθεται στην ίδια την Επιχείρηση και στα οριζόμενα από την Επιχείρηση, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου, γραφεία ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία χορηγούν σχετική απόδειξη παράδοσης και παραλαβής).

2. Ελάχιστο περιεχόμενο της απόδειξης παράδοσης και παραλαβής εγγράφων αποτελεί ο αύξων αριθμός της εκδοθείσας απόδειξης, η απεικόνιση του σήματος και της επωνυμίας της Επιχείρησης, η αναγραφή του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης κατοικίας του Ασφαλισμένου ή του Ζημιωθέντος Προσώπου, η υπογραφή του, η περιγραφή του είδους του εγγράφου που παραδόθηκε και παραλήφθηκε, η ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής του εγγράφου, το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και η υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου.

3. Με απόδειξη παράδοσης και παραλαβής εγγράφου εξομοιώνονται: α) έντυπο των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την υπογραφή υπαλλήλου της Επιχείρησης για την παραλαβή συστημένης επιστολής, β) αποδεικτικό διαβίβασης τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό που έχει δημοσιοποιήσει η Επιχείρηση κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, γ) αποδεικτικό διαβίβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει δημοσιοποιήσει η Επιχείρηση κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, δ) μήνυμα κινητής τηλεφωνίας στον αριθμό που έχει δημοσιοποιήσει η Επιχείρηση κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, και ε) έκθεση επίδοσης δικαστικού επιμελητή, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

4. Η Επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί διαρκώς αναρτημένα στον οικείο δικτυακό της τόπο (website) τα στοιχεία επικοινωνίας, στα οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax) και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), όλων των γραφείων και των εξουσιοδοτημένων φυσικών και νομικών προσώπων για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 5
Χρόνος διενέργειας πραγματογνωμοσύνης επί υλικών ζημιών οχήματος


Στις περιπτώσεις που η Επιχείρηση κρίνει ότι απαιτείται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί υλικών ζημιών, τη διενεργεί, υπό την προϋπόθεση εντοπισμού του οχήματος στον τόπο που έχει γνωστοποιηθεί από το Ζημιωθέν Πρόσωπο, το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών εάν το ατύχημα συνέβη στην Ελλάδα και, το αργότερο εντός είκοσι πέντε ημερών, εάν το ατύχημα συνέβη στο εξωτερικό, με την επιφύλαξη περιπτώσεων κατά τις οποίες αλλοδαπό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης υποχρεούται στη διεξαγωγή της διαδικασίας διακανονισμού ή έχει επιληφθεί αυτού. Οι ως άνω προθεσμίες αρχίζουν από την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται στην Επιχείρηση οποιαδήποτε από τα έγγραφα του άρθρου 4 παρ. 1 της παρούσας.

Άρθρο 6
Προσφορά και διακανονισμός τροχαίου ατυχήματος


1. Στην προσφορά αποζημίωσης της Επιχείρησης του άρθρου 6 παρ. 6 περ. α' του Π.δ. 237/1986 περιλαμβάνονται, ως ελάχιστο περιεχόμενο, το ακριβές προσφερόμενο προς το Ζημιωθέν Πρόσωπο ποσό αποζημίωσης καθώς και ο τόπος, ο χρόνος και ο τρόπος πληρωμής του ποσού της αποζημίωσης ή αυτούσιας αποκατάστασης της ζημίας.

2. Ο χρόνος πληρωμής που αναφέρει η προσφορά αποζημίωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα ημέρες από την προσφορά. Αν συμφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας, ο χρόνος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι ημέρες από τη συμφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών.

3. Κατά την εξόφληση, το Ζημιωθέν Πρόσωπο υποχρεούται να παραδίδει στην Επιχείρηση τα πρωτότυπα τιμολόγια και τις πρωτότυπες αποδείξεις υπηρεσιών κάθε σχετικής ζημίας ή δαπάνης, εφόσον αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη νόμιμη καταβολή της αποζημίωσης.

Άρθρο 7
Πληροφόρηση Ασφαλισμένου


1. Η Επιχείρηση επισυνάπτει στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από τροχαίο ατύχημα, το οποίο παραδίδει στον Ασφαλισμένο, πέραν των αναφερόμενων στην ασφαλιστική νομοθεσία εντύπων, τα εξής έγγραφα: έντυπο δήλωσης τροχαίου ατυχήματος και έντυπο αίτησης αποζημίωσης. Για την παράδοση αυτή, λαμβάνει σχετική απόδειξη παραλαβής από τον Ασφαλισμένο.

2. Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο γίνεται συνοπτική μνεία του περιεχομένου της παρούσας.

Άρθρο 8
Λήψη αντιγράφων


Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 2472/1997, ο Ασφαλισμένος και το Ζημιωθέν Πρόσωπο δικαιούνται να παραλαμβάνουν αντίγραφα όλων των εγγράφων που τηρεί η Επιχείρηση σχετικά με την επελθούσα ζημία, για την έκβαση της οποίας έχουν έννομο συμφέρον, καθώς και απόδειξη παράδοσης και παραλαβής τους. Προς διασφάλιση της εγκυρότητας τους, τα αντίγραφα των εγγράφων φέρουν τη σφραγίδα της Επιχείρησης.

Άρθρο 9
Διοικητικές κυρώσεις


Για οποιαδήποτε παράβαση όσων ορίζονται στην παρούσα, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 256 παρ. 3 του Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α' 13).

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος - Τελικές διατάξεις


Η ισχύς της παρούσας και του Παραρτήματός της αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή και το Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
Πηγή: Taxheaven