Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 91/2016 Ημερομηνία μεταβολής της κυριότητας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής - Εξέταση εμπρόθεσμης δήλωσης μεταβολής από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.6 του άρθρου 2 του ν. 2743/1999

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 91/2016 Ημερομηνία μεταβολής της κυριότητας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής - Εξέταση εμπρόθεσμης δήλωσης μεταβολής από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.6 του άρθρου 2 του ν. 2743/1999

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 91/2016

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Β' ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2016

Σύνθεση:
Πρόεδρος: Μιχαήλ Απέσσος, Πρόεδρος Ν.Σ.Κ.
Μέλη: Χρυσαφούλα Αυγερινού, Μεταξία Ανδροβιτσανέα και Ιωάννης- Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Αντιπρόεδροι Ν.Σ.Κ., Ιωάννης Διονυσόπουλος, Στέφανος Δέτοης, Σπυρίδων Παπαγιαννόπουλος, Κωνσταντίνος Γεωργάκης, Γεώργιος Κανελλόπουλος, Βασιλική Πανταζή, Αικατερίνη Γρηγορίου, Νικόλαος Δασκαλαντωνάκης, Γαρυφαλιά Σκιάνη, Δήμητρα Κεφάλα, Γεώργιος Ανδρέου, Δημήτριος Αναστασόπουλος, Ελένη Σβολοπούλου, Δημήτριος Μακαρονίδης, Αδαμαντία Καπετανάκη, Ευστράτιος Συνοίκης, Ευαγγελία Σκαλτσά, Παναγιώτης Παππάς, Σταύρος Σπυρόπουλος, Βασίλειος Καραγεώργος και Παναγιώτα- Ελευθερία Δασκαλέα - Ασημακοπούλου, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους. Εισηγητής: Νικόλαος Μουκαζής, Πάρεδρος ΝΣΚ (γνώμη χωρίς ψήφο).
Αριθμός Ερωτήματος: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3342.3/01/23-6-2014 έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (ήδη: Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής) / Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών / Τμήμα Δ' (Θαλάσσιου Τουρισμού).

Ερώτημα: Ερωτάται α) Ποια είναι η ημερομηνία μεταβολής της κυριότητας του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής «Β......», Ν.Λ. 189, προκειμένου να εξετάσει η ερωτώσα Υπηρεσία εάν η μεταβίβαση της κυριότητας του εν λόγω πλοίου δηλώθηκε εντός της τασσομένης από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 2743/1999 (Α' 211) προθεσμίας και β) Σε περίπτωση που η μεταβίβαση της κυριότητας στην κ. «Εντ...... επήλθε πριν το έτος 2000, η Υπηρεσία πρέπει να προβεί στην ακύρωση της εκδοθείσας στο όνομα της αρχικής πλοιοκτήτριας του πλοίου εταιρείας με την επωνυμία «Ν...........» επαγγελματικής άδειας του ν. 2743/1999;

Επί του ως άνω ερωτήματος, το οποίο παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με πράξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα άρθρα 5 παρ. 2 και 6 παρ. 3 του ν. 3086/2002 (Α' 324), μετά την έκδοση της υπ' αριθ. 17/2015 Γνωμοδότησης του Δ' Τμήματος του ΝΣΚ, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Β' Τακτική Ολομέλεια) γνωμοδότησε ως εξής:

Ιστορικό

Από το έγγραφο του ερωτήματος και τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Στις 21-5-1991 εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας (Τμήμα Β') του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας η υπ' αριθμ. 3124.1/3867/1991 απόφαση αναγνώρισης του Τουριστικού Πλοίου «Β......», Νηολογίου Λαυρίου 189, ως επαγγελματικού, πλοιοκτησίας της ανώνυμης ναυτιλιακής εταιρείας με την επωνυμία «Ν........», με νόμιμο εκπρόσωπο της τον κ. Π.Ε. Η εν λόγω άδεια, η οποία ανανεωνόταν κανονικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 438/1976 (Α' 256), αντικαταστάθηκε εν συνεχεία, στις 18-8-2000, με την εκδοθείσα από την αρμόδια Διεύθυνση του ίδιου Υπουργείου υπ' αριθ. Φ. 3344.1/2433/2000 άδεια του ως άνω επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, κατά τις διατάξεις του ισχύοντος ν. 2743/1999 (Α'220).

2. Στις 8-8-2005, ήτοι πέντε έτη μετά την έκδοση της παραπάνω αδείας, κατατέθηκε (μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου της πλοιοκτήτριας εταιρείας) στην Υπηρεσία η υπ' αριθμ. 4156/8-8-2005 αίτηση τακτικής θεώρησης που έγινε δεκτή από αυτήν και θεωρήθηκε η άδεια για μία πενταετία δηλαδή μέχρι 18-8-2010. Εν συνεχεία δε, μετά την πρώτη τακτική θεώρηση της άδειας, κατατέθηκε στην Υπηρεσία η υπ' αριθ. πρωτ. 3002/10-8-2010 αίτηση, για δεύτερη τακτική θεώρηση, η οποία έγινε δεκτή και θεωρήθηκε η άδεια εκ νέου για μια πενταετία, δηλαδή μέχρι 18-8-2015.

3. Σημειώνεται ότι από τα Ειδικά Έντυπα Πληροφοριακών Στοιχείων Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (ΕΕΠΣΕΠΑ), τα οποία κατατέθηκαν στην Υπηρεσία, προκειμένου να μετρηθούν-ελεγχθούν οι πραγματοποιηθείσες εντός πενταετίας ημέρες ναύλωσης, ώστε να λάβει χώρα η θεώρηση της αδείας, ως εκναυλωτής εμφανίζεται η πλοιοκτήτρια του πλοίου «Ν...............» και ως αποκλειστική ναυλώτρια (στην 1η θεώρηση) η κ. «Έντ...........», η οποία παρουσιάζεται (και στη 2η θεώρηση) ως ναυλώτρια στις 19 από τις 33 εγγραφές ναύλων στο ΕΕΠΣΕΠΑ.

4. Στις 6-3-2014 κατατέθηκε στην Υπηρεσία, από τον κ. «Αθ.......», εξουσιοδοτημένο από την κ. «Εντ.........», αίτηση με την οποία ζητήθηκε η σημείωση επί του σώματος της αδείας αλλαγών, όσον αφορά τον πλοιοκτήτη και τη μετονομασία του πλοίου από «Β....» σε «Α...... Στο πλαίσιο ελέγχου από την Υπηρεσία των υποβληθέντων με την παραπάνω αίτηση δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε ότι στο έγγραφο εθνικότητας του πλοίου, που εκδόθηκε στις 21-10- 2014 στο Λαύριο και το οποίο αποτελεί το πλέον βασικό παραστατικό για την αλλαγή πλοιοκτησίας, υπάρχει σημείωση από τη Νηολόγο, σύμφωνα με την οποία «Το παρόν εκδίδεται με την κτήση λόγω χρησικτησίας και τη μετονομασία από "Β......" σε "Α........."». Κατόπιν τούτου η Υπηρεσία, αναζητώντας πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την κτήση κυριότητας του πλοίου λόγω χρησικτησίας, επικοινώνησε τόσο με τη Νηολόγο Λαυρίου όσο και με τον κ. «Αθ.........», ο οποίος προσκόμισε επιπλέον δικαιολογητικά.

5. Ειδικότερα, προσκομίστηκε η υπ' αριθ. 5257/2011 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, με την οποία έγινε δεκτή η από 24-1-2011 (αρ. κατ. 872/2011) αγωγή της κ. «Εντ.......» κατά του «Ν....Κ..... » και αναγνωρίστηκε ότι η ενάγουσα τυγχάνει κυρία του πλοίου με την ονομασία «Β..........», που είναι εγγεγραμμένο στα Νηολόγια του λιμένος Λαυρίου με αύξοντα αριθμό 189. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε από τον εναγόμενο «Ν.......Κ....» η με αρ. κατ. 1194/3-11-2011 έφεση ενώπιον του Εφετείου Πειραιώς, από το δικόγραφο της οποίας, καθώς και από το δικαίωμα άσκησης κάθε τακτικού και έκτακτου ένδικου μέσου εναντίον της, παραιτήθηκε εν συνεχεία, όπως προκύπτει από τη δήλωση παραιτήσεως με ημερομηνία 16-10-2012 (αρ. κατ. 597/16-10- 2012).

6. Περαιτέρω από τα προσκομισθέντα στοιχεία προκύπτει ότι στις 15-4-1995, η κ. «Εντ....» αγόρασε από την εταιρεία «Ν..........» το υπό ελληνική σημαία «Β.......», Ν. Λαυρίου 189, κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, ενώ στις 30-9-1997 αγόρασε από τον κ. «Π....» το λοιπό εξ αδιαιρέτου ποσοστό επί του ανωτέρου πλοίου. Όμως, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης, παρέλειψε να καταθέσει τα σχετικά έγγραφα στο Λιμεναρχείο Λαυρίου και να μεταγράψει τον τίτλο κτήσεως του πλοίου στο όνομά της. Η παράλειψη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την έκδοση, εκ μέρους της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών (Τμήμα Β') του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, το έτος 2000 της επαγγελματικής αδείας του ως άνω πλοίου στην εταιρεία «Ν...........» και τη θεώρησή της μέχρι τις 18-8-2015.

Νομοθετικό Πλαίσιο

7. Στις διατάξεις των άρθρων 2, 29, 31 και 38 του β.δ. της 10/17-7-1910 «Περί βιβλίων, νηολογίων, Ναυτικών Υποθηκολογίων ... κ.λ.π» (Α'247) ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 2
«Τα νηολόγια, τα υποθηκολόγια, τα βιβλία εκθέσεων, και τα βιβλία κατασχέσεων εισί δημόσια βιβλία, ων έκαστος δύναται να λάβη γνώσιν, του ναυτικού υποθηκοφύλακος υποχρεουμένου να λάβη τα κατάλληλα μέτρα προς αποτροπήν πάσης βλάβης των βιβλίων τούτων, ως και του τηρούντος το νηολόγιον........».

Άρθρο 29
«Έκαστον πλοίον λαμβάνει εν τω νηολογίω ίδιον φύλλον, εκ δύο σελίδων, αποτελουσών εν πρόσωπον, απαρτίζον την μερίδα του πλοίου. Το φύλλον φέρει εν επικεφαλίδι 1) τον αύξοντα αριθμόν του νηολογίου, 2) το όνομα του πλοίου, 3) το διεθνές αυτού σήμα,
Η πρώτη σελίς εκάστου φύλλου διαιρείται εις τρεις στήλας. Εν τη πρώτη στήλη αναγράφεται ο αύξων αριθμός των πράξεων. Εν τη δευτέρα πάσα πράξις εγγραφής πλοίου, το πρώτον νηολογουμένου εν ελληνικώ νηολογίω, ως και πάσα πράξις μεταβιβάσεως εν όλω ή εν μερει πλοίου, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρ. 31-32 του παρόντος............».

Άρθρο 31
«Η κατά το άρθρ. 29 εν τη δευτέρα στήλη εγγραφή γίνεται υπό του τηρούντος το νηολόγιον, δια πράξεως, αναγραφομένης εν τω νηολογίω κατά χρονολογικήν τάξιν, συναπτώς, άνευ κενών διαστημάτων, και περιεχούσης α) το όνομα, το επώνυμον του πλοιοκτήτου ή εκάστου αυτών, αν ώσι πολλοί ή, προκειμένου περί εμπορικής εταιρείας, την εταιρικήν επωνυμίαν, την έδραντης εταιρείας, και το όνομα και επώνυμον του εκπροσωπούντος αυτήν, β) το έγγραφον εφ' ού στηρίζεται η απόκτησις ή η μεταβίβασις της κυριότητος του πλοίου, μετά συνοπτικής περιλήψεως του περιεχομένου αυτού, και επί μεν συμβολαιογραφικού εγγράφου αναγράφεται ο αύξων αριθμός, η χρονολογία, το όνομα, το επώνυμον, και η έδρα του συμβολαιογράφου, επί δε ιδιωτικού εγγράφου η χρονολογία και ο τόπος της συντάξεως.......»

Άρθρο 38
«Προς βεβαίωσιν της ελληνικής ιθαγενείας του το πρώτον νηολογουμένου πλοίου, εκδίδεται "έγγραφον εθνικότητος",..........»
8. Στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973 - Α'261) ορίζονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 6
«1. Η αναγνώρισις πλοίου ως ελληνικού συντελείται δια της εγγραφής αυτού εις νηολόγιον, τηρούμενον υπό Λιμενικής Αρχής εν τη ημεδαπή ή τοιαύτης εν τη αλλαδαπή οριζομένης δια του Π. διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Εξωτερικών και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται, αι σχετικοί διατάξεις του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Αικαίου»

Άρθρο 7
«1. Υπό της αναγνωρισάσης το ττλοίον Αρχής εκδίδεται έγγραφον εθνικότητος περιλαμβάνον τα κύρια χαρακτηριστικά εξειδικεύσεως του πλοίου (όνομα, χωρητικότης, αριθμός και λιμήν νηολογήσεως κ.λ.π. στοιχεία πλοιοκτήτου.............».

9. Στις διατάξεις των άρθρων 2, 6 και 8 και 292 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ν. 3816/1958 - Α' 32) ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 2
«Το ελληνικόν πλοίον εγγράφεται εις νηολόγιον του κράτους. Η πράξις της νηολογήσεως αναγράφει το όνομα και την ιθαγένειαν του πλοιοκτήτου, διορισμό αντικλήτου κατοικούντος εν Ελλάδι, τον τίτλον της κτήσεως κυριότητος, το όνομα του πλοίου, το διεθνές σήμα, τας επί τη βάσει επισήμου καταμετρήσεως διαστάσεις και χωρητικότητα, το είδος της κινητηρίου δυνάμεως, προκειμένου δε περί μηχανοκινήτου πλοίου και την δύναμιν της μηχανής. Η πράξις της νηολογήσεως χρονολογείται και υπογράφεται υπό του φύλακος του νηολογίου. Κεκυρωμένον αντίγραφαν του τίτλου της κυριότητος κατατίθεται και τηρείται παρά τω φύλακι του νηολογίου».

Άρθρο 6
«Προς μεταβίβασιν της κυριότητας πλοίου απαιτείται συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του αποκτώντος ότι δια νόμιμον τινα αιτίαν μετατίθεται εις αυτόν η κυριότητα. Η συμφωνία γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται εις καταχώρισιν εν τω νηολογίω. Άνευ της κατά το προηγούμενον εδάφιον εγγραφής δεν επέρχεται η μεταβίβασις της κυριότητας του πλοίου»

Άρθρο 8
«Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των άρθρων 1192 έως 1195, 1197 και 1199 έως 1204 του Α.Κ.»

Άρθρο 292
«Ο καλή τη πίστει και δυνάμει νομίμου τίτλου προσηκόντως εγγεγραμμένου νεμηθείς πλοίον επί τριετίαν γίνεται κύριος αυτού. Ο επί δεκαετίαν νεμόμενος πλοίον γίνεται κύριος αυτού».

10. Στις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 2743/1999 «Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις» (Α' 211) ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 1
«Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια: α) «Πλοίο αναψυχής»........, β) «Επαγγελματικό πλοίο αναψυχής»: Το πλοίο αναψυχής, που έχει μεταφορική ικανότητα μέχρι και σαράντα εννέα (49) επιβατών ......γ) ..............»

Άρθρο 2
«1.α.) Με άδεια του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση που καταθέτει στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.) ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής, μπορεί να χαρακτηριστεί ένα πλοίο αναψυχής επαγγελματικό. Η άδεια ισχύει για αόριστο χρόνο, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου αυτού, β) Με την αίτηση υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: αα) Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου αναψυχής, από το οποίο προκύπτει η οριστική νηολόγησή του σε ελληνικό νηολόγιο ή σε νηολόγια
που αναφέρονται στην παράγραφο 6 περίπτωση δ' του άρθρου 10..................
2. Η άδεια υπόκειται σε τακτική θεώρηση, από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ. Ε. Ν. ανά πενταετία και ειδικότερα το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη συμπλήρωση πέντε ετών: αα) από την έκδοση ή ββ) την προηγούμενη θεώρηση ή γγ) τη λήξη της κατ' εξαίρεση θεώρησης που τυχόν έχει χορηγηθεί και εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι όροι που καθορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3...., 3. ..4...,
5. α) Η άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού παύει να ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις: αα) Μετά από αίτηση του δικαιούχου ββ) Αν διαγραφεί το πλοίο από το νηολόγιο στο οποίο είναι εγγεγραμμένο γγ) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 12.
β) Για την παύση ισχύος εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, στην οποία ορίζεται και η ημερομηνία της παύσης. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της ημερομηνίας έναρξης της παύσης ισχύος της άδειας του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2.
6. α) Αν αλλάξει η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός ή μεταβληθούν τα στοιχεία του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής που αναγράφονται στην άδεια, η μεταβολή σημειώνεται στην άδεια. Για τη σημείωση της μεταβολής αυτής κατατίθεται από τον δικαιούχο σχετική αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε. Ν. εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την ημερομηνία που επήλθε η μεταβολή, στην οποία επισυνάπτονται η άδεια του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 περίπτωση β' υποπεριπτώσεις αα' και ββ' του άρθρου αυτού. Αν αλλάξει η πλοιοκτησία ή ο εφοπλισμός, επισυνάπτονται και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 περίπτωση β' υποπεριπτώσεις γγ' και εε' του άρθρου αυτού.
7. Η άδεια παύει αυτοδικαίως να ισχύει εφόσον μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες δεν θεωρηθεί ή δεν ζητηθεί η καταχώριση αλλαγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3, 4 και 6 του άρθρου αυτού. Για την αυτοδίκαιη παύση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν

11. Στις διατάξεις των άρθρων 2, 15 και 39 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α'92) ορίζονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 2
«1. Εγκαθίσταται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών» με σκοπό την καταχώριση του συνόλου των στοιχείων που απαιτούνται από τις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές, ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών...............
2. Στο Μητρώο της παραγράφου 1 καταχωρίζονται τουλάχιστον τα διεθνή διακριτικά, το όνομα, το είδος (ιδιωτικό, επαγγελματικό) το έγγραφο εθνικότητας.........η πλοιοκτησία και τα ποσοστά της.........τα στοιχεία του πλοιοκτήτη..........3........... 4.............. »

Άρθρο 15
«1.α. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, τα οποία διαθέτουν άδειες του ν. 2743/1999 (Α' 211) για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν έχει συμπληρωθεί πενταετία από την έκδοση ή την τελευταία θεώρηση ή η τρίμηνη προθεσμία για την εκπρόθεσμη θεώρηση, μπορούν να συνεχίζουν την εκτέλεση συμβάσεων ολικής ναύλωσης (ναυλοσύμφωνα). Για το σκοπό αυτόν, παρατείνεται η ισχύς των αδειών του προηγούμενου εδαφίου μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την καταχώριση του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στο Μητρώο του άρθρου 2...............
β. Η αίτηση για την καταχώριση στο Μητρώο των επαγγελματικών πλοίων της περίπτωσης α' υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση και θέση του σε λειτουργία στην αρμόδια Αιεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο
3. Με την καταχώριση στο Μητρώο του άρθρου 2 καταργείται η άδεια του ν. 2743/1999.................
στ. Με τη λήξη της προθεσμίας της περίπτωσης β' παύει αυτοδίκαια να ισχύει κάθε άδεια της περίπτωσης α' για την οποία δεν έχει υποβληθεί αίτηση καταχώρισης στο Μητρώο.........»

Άρθρο 39
«Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως 14 του ν. 2743/1999 (Α'211), εκτός της παραγράφου 2 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9............».

Ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων

Από τις προπαρατιθέμενες διατάξεις, ερμηνευόμενες αυτοτελώς και σε συνδυασμό, συνάγονται τα ακόλουθα:

12. Το Νηολόγιο είναι ιδιαίτερο δημόσιο βιβλίο, που τηρείται στα Ελληνικά Λιμεναρχεία και εμφαίνει τα νομικά και πραγματικά περιστατικά των εγγραφόμενων σε αυτό πλοίων, πλωτών ναυπηγημάτων (κατηγορίας II και III) και ναυπηγουμένων πλοίων και τις μεταβολές τους. Διέπεται από τον ΚΙΝΔ (άρθρα 1- 9) και το β.δ. της 10/17.7.1910, εμφαινόμενα δε σ'αυτό χαρακτηριστικά του πλοίου είναι η κυριότητα (άρθρα 2-6 ΚΙΝΔ) και ο εφοπλισμός (άρθρο 105 ΚΙΝΔ), από πλευράς ιδιωτικού δικαίου, και η εθνικότητα του πλοίου, από πλευράς δημοσίου δικαίου (άρθρο 2 ΚΙΝΔ), η οποία αποδεικνύεται με το, χορηγούμενο μετά τη νηολόγηση, έγγραφο εθνικότητας του πλοίου, στο οποίο αναγράφεται, εκτός των άλλων στοιχείων, και το ονοματεπώνυμο των πλοιοκτητών του πλοίου μετά των ποσοστών εκάστου. Το έγγραφο αυτό κατά μία άποψη δεν αποτελεί τίτλο κτήσεως κυριότητας, αλλ' έχει αποδεικτικό χαρακτήρα της εθνικότητας του πλοίου και ουδόλως αφορά την επί του πλοίου κυριότητα (Βλ. Ν. Δελούκα, Ναυτικόν Δίκαιον, παρ. 40, σελ. 82, όπου και παραπομπές σε άλλους συγγραφείς), ενώ κατά την αντίθετη άποψη, το έγγραφο εθνικότητας αποτελεί και τίτλο ιδιοκτησίας του πλοίου (Βλ. Κ. Ρόκας, Ναυτικόν Δίκαιον, ημίτομος Α'(ανατύπωσις 1975) σελ. 50, υποσ. 22 ο.π. σε Αναστασιάδη σελ. 35-36, Σούρλο (Lyon - Caen et Renault) V (σελ. 85- 86 σημ. γ').

13. Ως νηολόγηση νοείται η εγγραφή του πλοίου σε νηολόγιο, που διενεργείται αυτεπάγγελτα ή με αίτηση του έλληνα κυρίου του πλοίου, ο οποίος απέκτησε την κυριότητα κατά πρωτότυπο ή παράγωγο τρόπο κτήσεως. Η εν λόγω πράξη, κατά το άρθρο 2 ΚΙΝΔ, χρονολογουμένη και υπογραφομένη από το νηολόγο, αναγράφει, μεταξύ άλλων, το όνομα και την ιθαγένεια του πλοιοκτήτη, τον τίτλο κτήσεως της κυριότητας, το όνομα του πλοίου και λοιπά στοιχεία.

14. Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων του ΚΙΝΔ και του β.δ. 10/17.7.1910 προκύπτει ότι, αφ' ενός εγγράφονται δηλωτικά (όχι συστατικά) οι εκ του νόμου καθολικές και οιονεί καθολικές διαδοχές και οι πρωτότυποι τρόποι κτήσεως κυριότητας (χρησικτησία, δήμευση, άλωση κ.λ.π) και αφ' ετέρου συστατικά (όχι δηλωτικά) οι συμβατικές μεταβιβάσεις και επιβαρύνσεις (ειδικές διαδοχές) πλοίου ή μεριδίου του εξ αδιαιρέτου. Κτήσεις κυριότητας πρωτότυποι δεν εγγράφονται στην υπάρχουσα μερίδα, αλλά οδηγούν στην δημιουργία («άνοιγμα») νέας μερίδας στο όνομα του κυρίου (Λ. Γεωργακόπουλος, Ναυτικό Δίκαιο σελ. 379). Συγκεκριμένα, ως προς την κτήση της κυριότητας του πλοίου με έκτακτη χρησικτησία, γίνεται δεκτό ότι αυτή δεν μεταγράφεται στο νηολόγιο, εάν δεν εκδοθεί σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση (Βλ. Παναγιώτης Λύκος, Νηολόγια, Ναυτικά Υποθηκολόγια, Κατασχέσεις επί πλοίων, σελ. 55). Στην περίπτωση όμως που εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, αυτή μεταγράφεται, αφού προσκομισθούν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην μεταβίβαση κυριότητας των κοινών διατάξεων (Βλ. Νικ. Χαμηλάκης: Εγχειρίδιο Νηολογίων, Ναυτικών Υποθηκολογίων και βιβλίο κατασχέσεων πλοίων, εκδ. 1994, σελ. 82).

15. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΚΙ ΝΔ, η συμφωνία για τη μεταβίβαση της κυριότητας πλοίου γίνεται εγγράφως. Είναι δηλαδή το έγγραφο συστατικό στοιχείο της σύμβασης (βλ. Ν. Δελούκα, Ναυτικό Δίκαιο, εκδ. 2α παρ. 62 σελ. 113) όχι μόνο της εμπράγματης αλλά και της ενοχικής (Εφ. Πειρ. 74/2006 ΕΝΔ 2006. 2003, Εφ. Πειρ. 1131/2002 Πειρ. Νομ. 2003. 95). Το έγγραφο μπορεί να είναι ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό. Συνεπώς, για να υπάρχει έγκυρη σύμβαση πωλήσεως του πλοίου, πρέπει αυτή να καταρτισθεί εγγράφως, διαφορετικά είναι άκυρη (Εφ. Πειρ. 3751/1987 ΕΝΔ 1989.297), και να έχει γίνει η σχετική καταχώριση στο νηολόγιο. Χωρίς την εγγραφή αυτή δεν επέρχεται η μεταβίβαση της κυριότητας του πλοίου (βλ. Εφ. Πειρ. 1131/2002 ΠΕΙΡ. ΝΟΜΟΛ. 2003/95 ο.π. στις ΑΠ 708/1985 ΕΝΔ 15, 153, Εφ. Πειρ. 841/1984 ΕΝΔ 13, 27, Ρόκα Ναυτ. Δίκαιο παρ. 19 σελ. 73 επομ., Σταυροπούλου Ερμηνεία Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου, στο άρθρο 6 ΚΙΝΔ εδαφ. 20, 30, 3β), γεγονός, άλλωστε, που συνάγεται και από τις, κατ' άρθρο 8 ΚΙΝΔ, αναλογικά εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων 1192 έως 1195, 1197 και 1199-1204 Α.Κ.

16. Εξάλλου, μεταξύ των τρόπων κτήσεως της κυριότητας πλοίου συμπεριλαμβάνεται και αυτός της χρησικτησίας, για την οποία ο ΚΙΝΔ ορίζει στο άρθρο 292. Ειδικότερα, ο ΚΙΝΔ θεσπίζει με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού την τριετή και με την παράγραφο 2 την δεκαετή χρησικτησία, χωρίς να χρησιμοποιεί τους όρους «τακτική» ή «έκτακτη» χρησικτησία. Συγκεκριμένα ο ΚΙΝΔ ορίζει μόνο τις βασικές προϋποθέσεις των δύο ειδών χρησικτησίας, δηλαδή τριετή διάρκεια νομής, τίτλο, καλή πίστη, εγγραφή του χρησιδεσπόζοντος στο νηολόγιο (ως προς την τακτική) ή μόνο δεκαετή διάρκεια νομής (ως προς την έκτακτη). Συνεπώς κατά τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 292 ΚΙΝΔ, η δεκαετής νομή πλοίου δημιουργεί στο νομέα κυριότητα κατά τρόπο πρωτότυπο, ανεξάρτητα από τίτλο ή καλή πίστη, και παρά την έλλειψή τους (βλ. Βασ. Κιάντος: Ιδιωτικόν Ναυτικόν Δίκαιον, έκδ. 1975 σελ. 59).

17. Τέλος, για τον χαρακτηρισμό πλοίου αναψυχής ως επαγγελματικού απαιτείται η έκδοση άδειας, μετά από σχετική αίτηση του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία ισχύει επ' αόριστον, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 2 του ν. 2743/1999, με τις οποίες καθορίζονται αφ' ενός οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες παύει να ισχύει η ως άνω άδεια και αφ' ετέρου οι περιπτώσεις στις οποίες η άδεια παύει να ισχύει αυτοδικαίως. Μεταξύ των τελευταίων περιπτώσεων συμπεριλαμβάνεται και αυτή της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του εν λόγω νόμου, σύμφωνα με την οποία επί μεταβολής της πλοιοκτησίας ή του εφοπλισμού ή των αναγραφομένων στην άδεια στοιχείων του επαγγελματικού πλοίου γίνεται σχετική σημείωση στο σώμα αυτής. Απαραίτητη προϋπόθεση, για τη σημείωση της μεταβολής, είναι η υποβολή εκ μέρους του δικαιούχου αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που αυτή επήλθε. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτονται η άδεια του επαγγελματικού πλοίου και τα προβλεπόμενα από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2743/1999 δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων και επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου, από το οποίο προκύπτει η οριστική νηολόγησή του σε ελληνικό νηολόγιο. Συνεπώς, στην περίπτωση μη τήρησης όσων ορίζει η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου παύει αυτοδικαίως να ισχύει η επαγγελματική άδεια του πλοίου.

18. Οι εν λόγω διατάξεις του ν. 2743/1999 καταργήθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 39 του ν. 4256/2014, προβλέφθηκε όμως, με τις μεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, ότι τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής, που διαθέτουν άδειες του ν. 2743/1999, για τις οποίες, κατά την έναρξη της ισχύος του (14-4-2014), δεν είχε συμπληρωθεί πενταετία από την έκδοση ή την θεώρηση ή την τρίμηνη προθεσμία για την κατ' εξαίρεση θεώρησή τους, συνεχίζουν την εκτέλεση συμβάσεων ολικής ναύλωσης (ναυλοσύμφωνα) και η ισχύς αυτών παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την καταχώρισή τους στο προβλεπόμενο, από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, Μητρώο.

19. Στη συγκεκριμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου του ερωτήματος, προκύπτει ότι, δυνάμει του από 15-4-1994 ιδιωτικού συμφωνητικού, η πλοιοκτήτρια εταιρεία «Ν....» πώλησε και μεταβίβασε στην κ. «Εντ.........» και τον κ. «Π..........», κατά ποσοστό 50% σε καθένα απ' αυτούς, το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής «Β...........», το οποίο και τους παραδόθηκε στις 17-4-1994. Με δεδομένο, όμως, ότι δεν τηρήθηκαν οι οριζόμενες στο άρθρο 6 του ΚΙΝΔ διατυπώσεις δημοσιότητας, δηλαδή δεν έγινε η καταχώριση στο νηολόγιο του ιδιωτικού εγγράφου επί του οποίου εστηρίζετο η απόκτηση της κυριότητας του ως άνω πλοίου, έπεται ότι δεν επήλθε η μεταβίβαση της κυριότητας αυτού στους αγοραστές και τούτο διότι, όπως προαναφέρθηκε, η εν λόγω καταχώριση έχει συστατικό χαρακτήρα, καθόσον από αυτήν, κατά το ελληνικό δίκαιο, επέρχεται η μετάθεση της κυριότητας. Περαιτέρω, με την υπ' αριθμ. 5257/2011 τελεσίδικη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς έγινε δεκτό ότι δυνάμει του από 30-9-1997 ιδιωτικού συμφωνητικού ο κ. «Π.........» μεταβίβασε στην κ. «Εντ............» το εξ αδιαιρέτου ποσοστό συγκυριότητάς του επί του ανωτέρω πλοίου, και η τελευταία παρέλαβε ήδη από τις 30-9-1997 την πλήρη νομή και κατοχή του διανοία κυρίου και κατέστη έτσι κυρία αυτού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 292 ΚΙΝΔ, με έκτακτη χρησικτησία από τις 30-9-2007, νεμόμενη αυτό αδιαλείπτως για μία δεκαετία τουλάχιστον.

Συνεπώς από τις 30-9-2007, ημερομηνία κατά την οποία έγινε τελεσιδίκως δεκτό ότι επήλθε η μεταβολή κυριότητας λόγω συμπληρώσεως των προϋποθέσεων της έκτακτης χρησικτησίας, επήλθε η μετάθεση της κυριότητας αυτού. Το γεγονός ότι η μεταγραφή της ως άνω τελεσίδικης απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς στο Νηολόγιο του Λιμεναρχείου Λαυρίου έγινε στις 21-2-2014, οπότε και εκδόθηκε το - με ίδια ημερομηνία - έγγραφο εθνικότητας του πλοίου στο όνομα της κ. «Εντ..............», η οποία έγινε κυρία αυτού με πρωτότυπο τρόπο κτήσεως και ως εκ τούτου ανοίχθηκε νέα μερίδα στο όνομά της, δεν ασκεί επιρροή σε σχέση με το χρόνο επελεύσεως της ως άνω μεταβολής. Τούτο δε διότι, όπως προαναφέρθηκε, η εγγραφή αυτή, που αποσκοπεί στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων και των τρίτων, έχει δηλωτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα και συνακόλουθα η μετάθεση της κυριότητας του πλοίου επήλθε στις 30-9-2007, και όχι από του χρόνου της μεταγραφής στο νηολόγιο της ως άνω τελεσίδικης απόφασης (21-2-2014).

Περαιτέρω, κατά τη συζήτηση μεταξύ των μελών της Β' Τακτικής Ολομέλειας, διατυπώθηκαν τρεις γνώμες:

20. Η γνώμη της πλειοψηφίας, που απαρτίσθηκε από τους Αντιπροέδρους του Ν.Σ.Κ. Μεταξία Ανδροβιτσανέα και Ιωάννη-Κωνσταντίνο Χαλκιά και τους Νομικούς Συμβούλους του Κράτους Ιωάννη Διονυσόπουλο, Στέφανο Δέτση, Σπυρίδωνα Παπαγιαννόπουλο, Κωνσταντίνο Γεωργάκη, Γεώργιο Κανελλόπουλο, Βασιλική Πανταζή, Αικατερίνη Γρηγορίου, Νικόλαο Δασκαλαντωνάκη, Γεώργιο Ανδρέου, Δημήτριο Αναστασόπουλο, Ελένη Σβολοπούλου, Δημήτριο Μακαρονίδη, Αδαμαντία Καπετανάκη, Ευστράτιο Συνοίκη, Παναγιώτη Παππά, Βασίλειο Καραγεώργο και Παναγιώτα-Ελευθερία Δασκαλέα-Ασημακοπούλου (ψήφοι δεκαεννέα-19), προς την οποία συντάχθηκε και ο Εισηγητής-Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Νικόλαος Μουκαζής (γνώμη χωρίς ψήφο), δέχθηκε τα εξής:

Η ημερομηνία μεταβολής της κυριότητας του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής «Β..............» είναι η 30-9-2007, οπότε συμπληρώθηκε ο χρόνος της έκτακτης χρησικτησίας. Με δεδομένο δε πως απαραίτητη προϋπόθεση για την επί της αδείας σημείωση της μεταβολής της αλλαγής πλοιοκτησίας και των στοιχείων του ως άνω επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, είναι, κατ' άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2743/1999, η δια της υποβαλλομένης αιτήσεως προσκόμιση, μεταξύ άλλων, και του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου, η έκδοση του οποίου συναρτάται σε κάθε περίπτωση από προηγούμενη μεταγραφή στο νηολόγιο της εκδοθείσας- κατά τα ανωτέρω- τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, έπεται ότι η προβλεπόμενη στην ως άνω διάταξη τριακονθήμερη προθεσμία, για την αφετηρία της οποίας κατ' ουσίαν προβληματίζεται η Διοίκηση με το υποβληθέν α' ερώτημα, δεν αρχίζει αφότου συμπληρώθηκε ο χρόνος της έκτακτης χρησικτησίας προς κτήση κυριότητας του πλοίου (30-9-2007) αλλά από το χρονικό σημείο που έγινε η καταχώριση στο νηολόγιο της εν λόγω απόφασης (21-2-2014), καθόσον έκτοτε ήταν εφικτή η έκδοση του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου και η βάσει αυτού σημείωση της μεταβολής επί του σώματος της αδείας. Και ναι μεν η μεταγραφή της εν λόγω δικαστικής απόφασης, με την οποία αναγνωρίζεται η κτήση κυριότητας του πλοίου με έκτακτη χρησικτησία, επιβάλλεται να γίνεται εντός ευλόγου χρόνου από την τελεσιδικία της, για λόγους δημοσιότητας και ασφάλειας δικαίου, πλην όμως η υποβολή στο νηολόγο των δικαιολογητικών για την ως άνω μεταγραφή, μετά παρέλευση ευλόγου χρόνου από την τελεσιδικία της απόφασης (ζήτημα πραγματικό, περί του οποίου δεν εκφέρεται γνώμη στην προκειμένη περίπτωση), δεν συνιστά παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 2743/1999 και δεν επιφέρει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού (αυτοδίκαιη παύση της άδειας επαγγελματικού πλοίου).

21. Η πρώτη μειοψηφήσασα γνώμη, που διατυπώθηκε από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ. Μιχαήλ Απέσσο, την Αντιπρόεδρο του Ν.Σ.Κ. Χρυσαφούλα Αυγερινού και τις Νομικούς Συμβούλους του Κράτους Γαρυφαλιά Σκιάνη, Δήμητρα Κεφάλα και Ευαγγελία Σκαλτσά (ψήφοι πέντε - 5), δέχθηκε τα εξής:

Ενόψει των προαναφερθέντων, από το χρόνο κατά τον οποίο κατέστη τελεσίδικη η απόφαση που αναγνωρίζει την κτήση κυριότητας επί του ως άνω πλοίου με έκτακτη χρησικτησία, ήτοι από την 22-10-2012, ημερομηνία παραίτησης του εναγομένου - εκκαλούντος από το δικόγραφο της ασκηθείσας έφεσής του κατά της 5257/2011 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, καθώς και από το δικαίωμά του προς άσκηση ενδίκων μέσων εναντίον αυτής, αρχίζει η τριακονθήμερη προθεσμία της διατάξεως της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 2743/1999 για τη σημείωση της μεταβολής. Η άποψη αυτή είναι πλησιέστερη προς τον σκοπό του νομοθέτη, επειδή για λόγους ασφαλείας δικαίου, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, σε περιπτώσεις όπως η εξεταζόμενη, επιβάλλεται να γίνεται «αμελλητί», δηλαδή με την άμεση, μετά την τελεσιδικία της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου, μεταγραφή αυτής στο οικείο νηολόγιο του πλοίου, έτσι ώστε να είναι εμφανή σε όλους τους ενδιαφερόμενους, καθώς και στις Λιμενικές Αρχές, τα νομικά και πραγματικά περιστατικά του νηολογημένου πλοίου και να γίνονται οι σχετικές αλλαγές στα ναυτιλιακά έγγραφα αυτού.

22. Η δεύτερη μειοψηφήσασα γνώμη, που διατυπώθηκε από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους Σταύρο Σπυρόπουλο (ψήφος μία - 1), δέχθηκε ότι από τον συνδυασμό των διατάξεων του ΚΙΝΔ (ν.3816/1958), του ΚΔΝΔ (ν.δ 187/1973) και του β.δ της 10/17-7-1910, που αναφέρονται προηγουμένως, καθώς επίσης και των άρθρων 321 έως 329 του ΚΠολΔ και ΑΚ 1192 και 1198, συνάγονται τα εξής:
αα) η τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται κτήση κυριότητας πλοίου με έκτακτη δεκαετή χρησικτησία (άρθρο 292 ΚΙΝΔ), ισχύει και δεσμεύει μόνον τους διαδίκους, καθώς επίσης και τα πρόσωπα, που ρητά περιλαμβάνονται στις διατάξεις των άρθρων 325 έως 329 του ΚΠολΔ,
ββ) η εγγραφή της ανωτέρω αποφάσεως στο νηολόγιο δεν έχει συστατικό του δικαιώματος χαρακτήρα και υπηρετεί μόνον σκοπούς δημοσιότητας,
γγ) η αποδεικτική δύναμη του εγγράφου εθνικότητας του πλοίου (άρθρο 7 ΚΔΝΔ), που εκδίδεται με βάση τις καταχωρίσεις του νηολογίου, περιορίζεται σε μόνη την εθνικότητα του πλοίου και ουδόλως αφορά την επί του πλοίου κυριότητα. Τούτο αναγνωρίζονταν και προηγουμένως υπό το κράτος ισχύος του Ν. ΓΨΙΖ' και τονίζεται ήδη στην αιτιολογική έκθεση του ΚΔΝΔ. Ως προς την επί του πλοίου κυριότητα το έγγραφο εθνικότητας μόνο δικαστικό τεκμήριο δύναται να αποτελέσει, συνεκτιμώμενο ομού μετά των άλλων αποδεικτικών στοιχείων {πρβλ. Ν. Δελούκας, Ναυτικόν Δίκαιον, Αθήναι 1979, παρ. 40, σελ. 82, Κ. Καραβάς, Ελληνικών Ιδιωτικών Ναυτικόν Δίκαιον, Θεσσαλονίκη 1956, παρ. 45, σελ. 5, Κυρ. Σπηλιόπουλος, Ελληνικών Ναυτικόν Δίκαιον, Αθήναι 1948, παρ. 73, σελ. 178). Συνεπώς, το έγγραφο αυτό, σε περίπτωση που εγείρονται αμφιβολίες περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος πλοίου, δεν δεσμεύει τις αρμόδιες διοικητικές αρχές, καθόσον αφορά το πρόσωπο του αναγραφόμενου σ' αυτό ως πλοιοκτήτη, αλλά συνεκτιμάται από αυτές μαζί με τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία.

Στην εξεταζόμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η εταιρεία με την επωνυμία «Ν.........», η οποία φέρεται στο οικείο νηολόγιο ως πλοιοκτήτρια του πλοίου «Β.............», Ν.Λ 189 και ως κάτοχος επαγγελματικής αδείας χρήσης του ως άνω πλοίου αναψυχής, ισχύος (μετά από ανανεώσεις τα έτη 2005 και 2010) μέχρι την 18-8-2015, δεν υπήρξε διάδικος, ούτε περιλαμβάνεται στα πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις των άρθρων 321 έως 329 του ΚΠολΔ δεσμεύονται από το δεδικασμένο της αριθ. 5257/2011 τελεσιδίκου αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, με την οποία η ενάγουσα «Εντ.........», κατόπιν αγωγής, που άσκησε με εναγόμενο τον «Ν.Κ», αναγνωρίζεται ότι από το έτος 2007 έχει καταστεί κυρία του ανωτέρω πλοίου με έκτακτη δεκαετή χρησικτησία. Περαιτέρω, σύμφωνα με όσα αναφέρονται προηγουμένως, η καταχώριση της απόφασης αυτής στο νηολόγιο και η έκδοση με βάση αυτή εγγράφου εθνικότητας του ιδίου πλοίου, στο οποίο ως πλοιοκτήτρια φέρεται η ενάγουσα «Εντ....», δεν δεσμεύουν την αρμόδια λιμενική αρχή και την πλοιοκτήτρια εταιρεία «Ν............», καθόσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς του πλοίου.

Ενόψει των ανωτέρω δεδομένων, κατά την μειοψηφήσασα αυτή γνώμη, η ερωτώσα αρμόδια λιμενική αρχή, οφείλει να απορρίψει την από 6-3-2014 αίτηση της «Εντ............», με την αιτιολογία ότι υφίστανται σοβαρές αμφιβολίες περί την συνδρομή του προβαλλομένου από την αιτούσα δικαιώματος κυριότητας επί του πλοίου «Β.......», Ν.Λ 189.

Απάντηση

23. Κατ' ακολουθίαν των προεκτεθέντων, επί του τεθέντος ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Β' Τακτική Ολομέλεια), γνωμοδοτεί, κατά πλειοψηφία, ότι η ημερομηνία μετάθεσης της κυριότητας του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής «Β..............» Ν.Λ. 189, σύμφωνα με όσα εδέχθη το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιώς, με την υπ' αριθμ. 5257/2011 τελεσίδικη απόφασή του, είναι η 30-9-2007, οπότε συμπληρώθηκε ο χρόνος της με έκτακτη χρησικτησία κτήσης της κυριότητας του πλοίου «Β...........» από την κ. «Έντ....», πλην όμως, η εμπρόθεσμη ή μη δήλωση της εν λόγω μεταβολής στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ν.Α. υπολογίζεται από το χρονικό εκείνο σημείο κατά το οποίο έγινε η καταχώριση στο νηολόγιο της υπ' αριθμ. 5257/2011 τελεσίδικης απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (21-2-2014) και τούτο διότι έκτοτε ήταν εφικτή η έκδοση του σχετικού εγγράφου εθνικότητας του πλοίου, η υποβολή του οποίου στην ως άνω Υπηρεσία, για την επί της αδείας σημείωση της ως άνω μεταβολής, κρίνεται αναγκαία κατά νόμο. Συνακόλουθα, ενόψει της διδομένης επί του α' ερωτήματος απάντησης, παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση του β' ερωτήματος.


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αθήνα, 14-4-2016

Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Απέσσος
Πρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Ο Εισηγητής
Νικόλαος Μουκαζής
Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Πηγή: Taxheaven