Αριθμ. Γ5/ 17229/ 13.4.2016 Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010)

Αριθμ. Γ5/ 17229/ 13.4.2016 Αναθεώρηση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010)

Αριθμ. Γ5/17229

(ΦΕΚ Β' 1119/20-04-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26−01−2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/ 02−03−2011), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/01−03−2012), ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ «Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Συστήματος Υγείας και εποπτευόμενων φορέων».

4. Τις διατάξεις του Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ 261/Α/09−12−2013). «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/ 19−03−2015), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ 22−04−2005).

7. Το Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/2014), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

8. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/2015), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»

9. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27−01−2015), «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27−01−2015).

10. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3 (α)/οικ. 104744/2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2912/Β/30−10−2012), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΥΓ3α)/οικ. 19389/2012 (ΦΕΚ 3356/Β/ 17−12−2012) και την υπ’ αριθμ. 82961/2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2219/Β/09−09−2013).

11. Την υπ’ αρ. οικ. 28822/8−4−2014 (ΦΕΚ 878/Β/08−04−2014), υπουργική απόφαση «Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (Α΄ 6)…».

12. Την υπ’ αριθμ. οικ. 43065 (ΦΕΚ 1276/Β/20−05−2014) υπουργική απόφαση, Τροποποίηση του άρθρου 1 της με αρ. οικ. 28822/8−4−2014 (ΦΕΚ 878/Β΄) υπουργικής απόφασης: «Αναθεώρηση και συμπλήρωση των καταλόγων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (Α΄ 6)».

13. Την υπ’ αριθμ. οικ. 79510 (ΦΕΚ 2516/Β/22−09−2014), υπουργική απόφαση «κατάργηση της με αριθ. οικ. 43065 (ΦΕΚ 1276/Β/20−05−2014), …».

14. Την υπ’ αριθμ. οικ. 45001/2014 (ΦΕΚ 1435/Β/04−06−2014) υπουργική απόφαση, «Ρυθμίσεις διάθεσης και χορήγησης των φαρμακευτικών προϊόντων της παρ. 2 άρθρου 12 του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

15. Την υπ’ αριθμ. οικ. 49516/2014 (ΦΕΚ 1511/Β/06−06−2014) υπουργική απόφαση, «Διατάξεις Συνταγογράφησης και Αποζημίωσης Ογκολογικών Φαρμάκων».

16. Την υπ’ αριθμ. οικ. 66790/2014 (ΦΕΚ 2084/Β/ 30−07−2014) υπουργική απόφαση, «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3 (α)/οικ. 104744 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2912/Β/30−10−2012) «Διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων» ως προς το άρθρο 5 παράγραφος 2».

17. Την υπ’ αριθμ. Γ5/οικ. 38937/2015 (ΦΕΚ 946/Β΄/26−05−2015) υπουργική απόφαση, «Τροποποίηση της με αριθμ. Γ5/οικ.6931/2014 (ΦΕΚ 3676/Β΄/31−12−2014) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

18. Την υπ’ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β/16−01−2014), υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης Φαρμάκων».

19. Την υπ’ αριθ. Γ.Π./ΟΙΚ. 12449 (ΦΕΚ/Β/07−02−2014), υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση − Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β/ 16−01−2014), «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης Φαρμάκων».

20. Την υπ’ αριθ. Γ5α/οικ. 102397 (ΦΕΚ 2952/Β/31−12−2015), υπουργική απόφαση, «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. Γ.Π. 5(α)/οικ.88979/20−11−2015) απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα: Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων».

21. Την υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ 19599/2015 (ΦΕΚ 197/ ΥΟΔΔ/31−03−2015), «Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες».

22. Τις με αριθμ. πρωτ. Γ5(α) οικ./102390, 102389, 102388/ 31−12−2015 αποφάσεις με θέμα «Διορθωτικά δελτία Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης».

23. Τη με αριθμ.Γ5 (α)οικ./8584/3−2−2016 απόφαση με Θέμα: «Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων διορθωτικών δελτίων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης».

24. Τη με αριθμ. Γ5/οικ.13547 (ΦΕΚ 416/Β/19−02−2016), υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της με αριθμό πρωτ. Γ5/οικ.12007/2016 (ΦΕΚ 333/Β/16−02−2016) και έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

25. Το με αριθ. 17229/03−03−2016 (σχ. αριθ. 20427/ 29−02−2016), έγγραφο της Ειδικής Επιτροπής Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων, «Σχετικά με την πρόταση αναθεωρημένου καταλόγου φαρμάκων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (φάρμακα υψηλού κόστους)».

26. Το με αριθμ. Β2β/οικ.25948/6−4−2016 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το οποίο από την εφαρμογή της εν λόγω ΥΑ δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό αφενός και σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του φορέα (ΕΟΠΥΥ) τρέχοντος έτους,

αποφασίζουμε:

Οι κατάλογοι των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12 Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010), που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. οικ. 28822 (ΦΕΚ 878/Β/08−04−2014), υπουργική απόφαση αναθεωρούνται ως εξής:

Βλέπε συνημμένο αρχείο

Η παρούσα έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣΠηγή: Taxheaven