ΔΕΔ Αθήνας αποφ. ενδικ. προσφυγής-Διασφαλιστικά 49/19.4.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγή για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόστηκαν μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. ενδικ. προσφυγής-Διασφαλιστικά 49/19.4.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγή για την ακύρωση πράξης με την οποία εφαρμόστηκαν μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου

Καλλιθέα, 19/4/2016
Αριθ. απόφ.: 49

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β2

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα
Τηλ.: 213 1604…
Fax: 213 1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθ. 63 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α΄/26.07.2013), όπως ισχύουν.
β.Των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170/Α΄/26.7.2013), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από 17/10/2015 (ν.4337/2015 - ΦΕΚ Α’ 129/17.10.2015), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 22 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με την επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων.
γ. Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α’ 178/29.8.2014).

2.Τις διατάξεις της με αρ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 3367/31.12.2013, Τεύχος Β’) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

3.Τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΠΟΛ 1002/2013 (ΦΕΚ Β’ 55/16.1.2014) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής Προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014.

4.Τις διατάξεις της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1282/31.12.2013 (Φ.Ε.Κ. 54/Β΄/16.1.2014), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1038/30.1.2015 (Φ.Ε.Κ. 239/Β΄/17.2.2015) Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.

6.Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

7.Την υπ’ αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Δ. 0012895 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ 975/τ. Β’/17.4.2014) απόφαση για «παροχή εξουσιοδότησης» του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

8.Την ΠΟΛ.1144/3.7.2015 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για την «Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης».

9. Την ΠΟΛ.1081/6.4.2015 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για την «Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης».

10.Την υπ’ αριθ. …… πράξη της Δ.Ο.Υ. Βέροιας για τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, που εφαρμόστηκαν σε βάρος της ………., ως ομόρρυθμης εταίρου της εταιρείας με την επωνυμία «……….» και ΑΦΜ: ………., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν μετά τη δημοσίευση των διατάξεων του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α’/17.10.2015), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ως άνω νόμου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 22 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

11.Την από ………. Ειδική Έκθεση Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Βέροιας, σχετικά με την ως άνω εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4172/2013, όπως ίσχυαν πριν τη δημοσίευση των διατάξεων του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α’/17.10.2015), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ως άνω νόμου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 22 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

12.Την από ………. ενδικοφανή προσφυγή της …………, με τα συνημμένα σε αυτή, που μας διαβίβασε η Δ.Ο.Υ. Βέροιας, διαμέσου του Αυτοτελούς Τμήματος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών στη Θεσσαλονίκη, με το υπ’ αριθ. ………. διαβιβαστικό κατά της υπ’ αριθ. ………….. πράξης της ως άνω ελεγκτικής αρχής για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

13.Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Β2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της παρούσας απόφασης.

Επί της από ……… και με αριθμό πρωτοκόλλου ……. ενδικοφανούς προσφυγής, την οποία μας διαβίβασε η Δ.Ο.Υ. Βέροιας, διαμέσου του Αυτοτελούς Τμήματος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών στη Θεσσαλονίκη και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της αίτησης, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Η αιτούσα, με την υπό κρίση προσφυγή, ζητά την ακύρωση της υπ’ αριθ. ………. πράξης της Δ.Ο.Υ. Βέροιας για την εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου σε βάρος της, ως ομόρρυθμης εταίρου της εταιρείας με την επωνυμία «…………..» και ΑΦΜ: ……….., που επιβλήθηκαν βάσει της από ………… Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου της ως άνω Δ.Ο.Υ., επικαλούμενη, μεταξύ άλλων, ότι:
α) Η συμμετοχή της στην εταιρεία, με την ιδιότητα της ομορρύθμου εταίρου, ήταν εντελώς τυπική, καθώς ουδέποτε ασχολήθηκε με το αντικείμενο και τις εργασίες της εν λόγω εταιρείας.
β) Με την υπ’ αριθ. ……….. απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας δικάστηκε για το αδίκημα της φοροδιαφυγής και δη για ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α. για την ίδια χρήση (………), λόγω της συμμετοχής της ως ομορρύθμου μέλους στην δεύτερη εταιρεία που διατηρούσε ο σύζυγό της με ΑΦΜ: ………… και αθωώθηκε.

Σύντομο Ιστορικό

Σε βάρος της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «…………..», με Α.Φ.Μ.:……., έδρα: ………, αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. …….., αντικείμενο εργασιών: ………, καθώς και σε βάρος, μεταξύ άλλων, της ………., ως ομόρρυθμης εταίρου αυτής, εφαρμόστηκαν με την υπ’ αριθ. ………. πράξη της Δ.Ο.Υ. Βέροιας, τα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, λόγω της διαπίστωσης - ύστερα από τη διενέργεια ελέγχου σε αυτή - της μη απόδοσης στο Δημόσιο Φ.Π.Α., συνολικής αξίας 184.681,68 ευρώ, ποσού που υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν, κατά τη χρήση …….., σύμφωνα με την από ………… Ειδική Έκθεση Ελέγχου της ως άνω ελεγκτικής αρχής.

Απόψεις της Υπηρεσίας μας επί των ανωτέρω ισχυρισμών

Επειδή, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ίσχυαν πριν τη δημοσίευση των διατάξεων του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α’/17.10.2015), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ως άνω νόμου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 22 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, σχετικά με την επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων, ορίζεται ότι σε περιπτώσεις που η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει παραβάσεις φοροδιαφυγής κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 55 αθροιστικά άνω του ποσού των 150.000 ευρώ ή κατά την έννοια των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παρ.1 του άρθρου 55 του Κώδικα εφόσον η αξία των συναλλαγών των φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 300.000 ευρώ, μπορεί, βάσει Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου να επιβάλλει προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα, άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα.

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 6 του ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται ότι τα ως άνω μέτρα επιβάλλονται σε βάρος των ομορρύθμων εταίρων προσωπικών εταιριών, … από την τέλεση της παράβασης και εφεξής, ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 55 και κατά την τέλεση αυτής στην περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης φοροδιαφυγής των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παρ.1 του άρθρου 55 του Κώδικα.

Ακολούθως, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, εξειδικεύονται τα πρόσωπα της παραγράφου 6 του ως άνω άρθρου και νόμου και ειδικότερα στην περ. (β) ορίζεται: «Για ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, στους ομόρρυθμους εταίρους και στους διαχειριστές αυτών …».

Επιπροσθέτως, με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.4174/2013 όπως ισχύουν, ορίζεται ότι για πράξεις που εκδίδονται από 1.1.2014: «ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης …».

Επειδή, ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) εμπροθέσμως και παραδεκτώς ασκείται η παρούσα προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Επειδή, ο πρώτος ισχυρισμός της προσφεύγουσας περί τυπικής της συμμετοχής στην εταιρεία, παρά το γεγονός ότι ήταν ομόρρυθμός εταίρος σε αυτή, πρέπει να απορριφθεί ως απαραδέκτως προσβαλλόμενος, καθόσον τα προβλεπόμενα μέτρα καταλαμβάνουν όλα τα πρόσωπα που έχουν μία από τις ιδιότητες που αναφέρονται στις προεκτεθείσες διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 46 του ΚΦΔ από τη γένεση της υποχρέωσης απόδοσης και μέχρι την ενεργοποίηση των μέτρων και μάλιστα ανεξάρτητα αν έχουν αποβάλει την ιδιότητα αυτή με οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιαδήποτε αιτία.

Εν προκειμένω, στην προσφεύγουσα επιβλήθηκαν τα επίμαχα μέτρα για την χρήση ……, κατά την οποία έφερε μία εκ των κατονομαζόμενων στις ως άνω διατάξεις του ΚΦΔ ιδιοτήτων, ήτοι αυτή της ομορρύθμου εταίρου.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Εμπορικού Κώδικα: «Οι εταίροι ομόρρυθμής εταιρείας ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση των εταιρικών υποχρεώσεων». Καθιερώνεται δηλαδή απεριόριστη και εις ολόκληρο ευθύνη κάθε ομορρύθμου εταίρου για τις υποχρεώσεις του νομικού προσώπου, χωρίς να εξετάζεται η άσκηση πραγματικής διαχείρισης.

Επειδή, η προσφεύγουσα με το δεύτερο ισχυρισμό της, προβάλλει την αθώωσή της με την υπ’ αριθ. ………. απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας, όπου δικαζόταν λόγω ανακριβούς απόδοσης Φ.Π.Α. για την χρήση …….. από την δεύτερη ομόρρυθμη εταιρεία που διατηρούσε ο σύζυγός της με Α.Φ.Μ.: ………, στην οποία είχε την ιδιότητα της ομορρύθμου εταίρου. Ο λόγος, όμως, αυτός, είναι απορριπτέος ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος καθόσον, αφενός μεν η εν λόγω απόφαση αφορά την συμμετοχή της προσφεύγουσας σε άλλη εταιρεία, αφετέρου δε, η εφαρμογή των διασφαλιστικών μέτρων σε βάρος κάποιου προσώπου γίνεται αποκλειστικά και μόνο όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4174/2013 και της ΠΟΛ.1282/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και δεν συνδέεται με την ποινική ευθύνη των προσώπων αυτών, η οποία ορίζεται με άλλες διατάξεις.

Επειδή, εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι οι λόγοι για τους οποίους εφαρμόστηκαν τα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου με την υπ’ αριθ. …………… πράξη της Δ.Ο.Υ. Βέροιας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.4174/2013, όπως ίσχυαν πριν τη δημοσίευση των διατάξεων του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α’/17.10.2015), σε βάρος της …………, εξακολουθούν να υφίστανται,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Απορρίπτουμε την ενδικοφανή προσφυγή της ………., με Α.Φ.Μ.:…….., διεύθυνση κατοικίας: …………., αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. ………, για την ακύρωση της υπ’ αριθ. ………. πράξης της Δ.Ο.Υ. Βέροιας, με την οποία εφαρμόστηκαν σε βάρος της τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου ως ομόρρυθμης εταίρου της εταιρείας με την επωνυμία «…………..» και με ΑΦΜ: ……….., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ίσχυαν πριν τη δημοσίευση των διατάξεων του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α’/17.10.2015), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ως άνω νόμου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 22 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

Σημείωση:
Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της, με υποχρέωση, επί ποινή απαραδέκτου άσκησης της προσφυγής, επίδοσης επικυρωμένου αντιγράφου αυτής στην Υπηρεσία μας εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη της προθεσμίας για την άσκησή της (αρθρ. 126, ν. 2717/1999).

Πηγή: Taxheaven