ΔΕΔ Αθήνας αποφ. αιτ. αναστολής 38/14.4.2016 Απόρριψη αιτήματος για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί αμφισβητούμενου ποσού Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Κληρονομίας/Δωρεάς/Γονικής Παροχής/Προίκας

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. αιτ. αναστολής 38/14.4.2016 Απόρριψη αιτήματος για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί αμφισβητούμενου ποσού Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Κληρονομίας/Δωρεάς/Γονικής Παροχής/Προίκας

Καλλιθέα, 14.04.2016
Αριθμός απόφασης: 38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604503
ΦΑΞ: 2131604567

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

β. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής».

γ. Της αριθ. Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013/30.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 3367) «Μετονομασία και ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

δ. Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α' 178/29.8.2014).

ε. Της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-01-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 0012895 ΕΞ 9.4.2014 (ΦΕΚ 975/τ.Β'/17.04.2014) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την με ημερομηνία καταθέσεως………………….2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………………., κατατεθείσα στη Δ.Ο.Υ…………………., ενδικοφανή προσφυγή του …………………., με Α.Φ.Μ. …………………., κατά της από …………………. και με αριθμό …………………. Πράξεως Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Κληρονομίας/Δωρεάς/Γονικής Παροχής/Προίκας (Αριθ. Φακέλου:………………….), με χρονολογία φορολογίας ………………….2010, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.…………………., η οποία εκδόθηκε με βάση την υποβληθείσα στη Δ.Ο.Υ…………………. υπ' αριθ…………………. Δήλωση Φόρου Κληρονομίας του προσφεύγοντος, με την οποία διορθώθηκε η προηγουμένως υποβληθείσα στη Δ.Ο.Υ…………………. υπ' αριθ. …………………. Δήλωση Φόρου Κληρονομίας αυτού, αναφορικά με ένα από τα κληρονομιαία ακίνητα.

5. Την με ημερομηνία καταθέσεως …………………. και με αριθμό πρωτοκόλλου …………………., κατατεθείσα στη Δ.Ο.Υ…………………. Αίτηση Αναστολής του …………………., με Α.Φ.Μ. …………………., για αναστολή της καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της ως άνω προσβαλλόμενης πράξεως.

6. Την Έκθεση Απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ………………….

Με την από ………………….2016 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………………., κατατεθείσα στη Δ.Ο.Υ…………………. Αίτηση Αναστολής του, ο …………………., με Α.Φ.Μ…………………., κάτοικος
…………………., ζητά την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού των 96.306,11 €, ήτοι ποσού 48.153,05 €, της από………………….2016 και με αριθμό …………………. Πράξεως Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Κληρονομίας/Δωρεάς/Γονικής Παροχής/Προίκας (Αριθ. Φακέλου: ………………….), με χρονολογία φορολογίας ………………….2010, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ…………………., η οποία εκδόθηκε με βάση την υποβληθείσα στη Δ.Ο.Υ. …………………. υπ' αριθ…………………. Δήλωση Φόρου Κληρονομίας του αιτούντος με την οποία διορθώθηκε η προηγουμένως υποβληθείσα στη Δ.Ο.Υ…………………. υπ' αριθ…………………. Δήλωση Φόρου Κληρονομίας αυτού, αναφορικά με ένα από τα κληρονομιαία ακίνητα.

Επί της κρινόμενης αιτήσεως, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων των αιτημάτων αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή, σύμφωνα με το εδ. α' της παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%)».

Επειδή όμως, σύμφωνα με το εδ. β' της ιδίας ως άνω παραγράφου: «Η αναστολή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει επί του άμεσου προσδιορισμού του φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση».

Επειδή, όπως προβλέπεται ακολούθως στην παρ. 4 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου: «Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει… Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 (ΦΕΚ 55/16.01.2014, Τεύχος Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι: «… Η αναστολή αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της… Με την υποβολή της αιτήσεως αναστολής και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της, η υποχρέωση καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού αναστέλλεται.».

Επειδή, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, δεν ισχύει η αναστολή της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού της επίμαχης πράξεως διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομίας, δεδομένου ότι έχει εκδοθεί με βάση στοιχεία, τα οποία ο ίδιος ο αιτών παρέσχε με την υποβληθείσα στη Δ.Ο.Υ…………………. υπ' αριθ…………………. Δήλωση Φόρου Κληρονομίας του, με την οποία διορθώθηκε η προηγουμένως υποβληθείσα στη Δ.Ο.Υ…………………. υπ' αριθ………………….Δήλωση Φόρου Κληρονομίας αυτού, αναφορικά με ένα από τα κληρονομιαία ακίνητα.

Αποφασίζουμε

την απόρριψη του αιτήματος για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού των 96.306,11 €, ήτοι ποσού 48.153,05 €, της από ………………….2016 και με αριθμό …………………. Πράξεως Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Κληρονομίας/Δωρεάς/Γονικής Παροχής/Προίκας (Αριθ. Φακέλου: ………………….), με χρονολογία φορολογίας………………….2010, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ…………………., η οποία εκδόθηκε με βάση την υποβληθείσα στη Δ.Ο.Υ………………….υπ' αριθ………………….Δήλωση Φόρου Κληρονομίας του αιτούντος, με την οποία διορθώθηκε η προηγουμένως υποβληθείσα στη Δ.Ο.Υ…………………. υπ' αριθ. ………………….Δήλωση Φόρου Κληρονομίας αυτού, αναφορικά με ένα από τα κληρονομιαία ακίνητα.


Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
α/α
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΝΔΗ

Πηγή: Taxheaven