Ε.Ε.Τ.Σ. αριθ. 3/5.4.2016 Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της α

Ε.Ε.Τ.Σ. αριθ. 3/5.4.2016 Καθορισμός μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της α

Αριθμ. 3

(ΦΕΚ Β' 1069/15-4-2016)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α'65), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Ιουνίου 2015 (Α'66), και αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης Ιουλίου 2015, οι οποίες κυρώθηκαν με τα άρθρα 1, 2 και 3 του Ν. 4350/2015 (Α'161), όπως ισχύει, αντίστοιχα.

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των Νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α'84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του Ν.4350/2015 (Α'161), όπως ισχύει.

3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2/47604/0004/15.07.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετικών με τη λειτουργία της θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 (ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ-Τ9Φ), και 2/72914/ 0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΩΔΕ7Η-ΤΗΟ) και ισχύει.

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α' 84), όπως αυτή προστέθηκε με την περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της υπ' αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π 0001258ΕΞ2015/Χ.Π. 2672/25-9-2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 2100) και αντικαταστάθηκε με την περίπτωση (1) της υπ' αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π 0000379 ΕΞ 2016/Χ.Π.585/11-3-2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 684).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).

6. Την αναγκαιότητα καθορισμού του μηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α'84), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α) Τον ορισμό μεγίστου μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό για το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από Π.Ν.Π. 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο ποσό των ευρώ σαράντα εκατομμυρίων (€ 40.000.000).

Β) Την κατανομή του ως άνω ποσού ανά πιστωτικό ίδρυμα ως εξής:

Τριψήφιος Κωδικός Αριθμός Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος Μηνιαίο Όριο Ποσού
011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 9.470.000,00
014 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 9.470.000,00
016 ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 810.000,00
017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 9.470.000,00
026 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 9.470.000,00
034 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 15.000,00
056 AEGEAN BALTIC BANK A.T.E. 40.000,00
069 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 115.000,00
075 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. 55.000,00
087 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ. 325.000,00
088 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 15.000,00
089 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 20.000,00
091 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 50.000,00
094 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε. 10.000,00
095 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 10.000,00
099 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 15.000,00
064 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 40.000,00
071 HSBC BANK PLC 315.000,00
072 UNICREDIT BANK A.G. 50.000,00
084 CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED 195.000,00
081 BANK OF AMERICA N.A. 5.000,00
107 KEDR OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK 25.000,00
109 T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 10.000,00
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ 40.000.000

Τα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών σε μηνιαία βάση και πάντως το αργότερο έως τη δέκατη μέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς για το συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά το μήνα αναφοράς.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της, καταργούμενης από την ημερομηνία αυτή της υπ' αριθ. 770/2015 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών (Β' 2119).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 5 Απριλίου 2016
Η Πρόεδρος Επιτροπής
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Πηγή: Taxheaven