Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1065182 ΕΞ 2016/22.4.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 65 του ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α') αναφορικά με την τελωνειακή αποδέσμευση αναπηρικών αυτοκινήτων λόγω κλοπής

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1065182 ΕΞ 2016/22.4.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 65 του ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α') αναφορικά με την τελωνειακή αποδέσμευση αναπηρικών αυτοκινήτων λόγω κλοπής

Αθήνα, 22 Απριλίου 2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 1065182 ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Α. Κούκουνα
Τηλέφωνα:210 - 6987503
FAX:210- 6987506
Email:d18a@2001.syzefxis.gov.gr
 
Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 65 του ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α') αναφορικά με την τελωνειακή αποδέσμευση αναπηρικών αυτοκινήτων λόγω κλοπής.

Κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4370/2016, όπως δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 37 τεύχος Α' της 7/3/2016, με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 της αριθμ. Δ. 697/35/20.4.1990 ΑΥΟ (ΦΕΚ 190/Β'), όπως κυρώθηκε νομοθετικά με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81/Α') και ισχύει, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ως άνω νομοθετικά κυρωθείσας ΑΥΟ έχει προβλεφθεί η δυνατότητα για τους πολίτες με αναπηρία που έχουν παραλάβει επιβατικό αυτοκίνητο με απαλλαγή από το αναλογούν τέλος ταξινόμησης με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις [άρθρο 1 του ν. 490/76 (ΦΕΚ 331/Α'), άρθρο 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α'] να παραλάβουν εκ νέου αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η αλλαγή της χρήσης του προηγούμενου ατελώς παραληφθέντος αυτοκινήτου γίνει μετά την πάροδο του περιοριστικού διαστήματος των επτά (7) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του και ύστερα από έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επήλθε τροποποίηση του ανωτέρω άρθρου με συμπλήρωση σε αυτό νέας παραγράφου 3, δυνάμει της οποίας με διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου παρέχεται η δυνατότητα τελωνειακής αποδέσμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων που έχουν κλαπεί και εκ νέου υπαγωγής των δικαιούχων στις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης για νέο αναπηρικό αυτοκίνητο. Ειδικότερα, με τη νέα παράγραφο 3 του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι:

α) σε περίπτωση κλοπής αναπηρικού αυτοκινήτου οι πολίτες με αναπηρία δύνανται να υπαχθούν εκ νέου στις διατάξεις ατελούς παραλαβής αυτοκινήτου πριν από την πάροδο των επτά (7) ετών από την ημερομηνία ατελούς παραλαβής του κλαπέντος οχήματος μέχρι την ημερομηνία της κλοπής αυτού, εφόσον καταβάλουν το οφειλόμενο τέλος ταξινόμησης - σύμφωνα με τις κατά περίπτωση διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) όπως ισχύει, παράγραφοι 6,7,8 και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την εκ νέου υπαγωγή τους στις διατάξεις απαλλαγής από το φόρο και

β) σε περίπτωση κλοπής αναπηρικού αυτοκινήτου μετά την πάροδο των επτά (7) ετών από την ημερομηνία παραλαβής του, για την εκ νέου υπαγωγή στις διατάξεις ατελούς παραλαβής αυτοκινήτου εφαρμόζονται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χορήγηση της απαλλαγής από το φόρο, χωρίς την καταβολή τέλους ταξινόμησης για το κλαπέν αυτοκίνητο.

Οι διατάξεις του ανωτέρω άρθρου ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (7-3-2016).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΠηγή: Taxheaven