Αριθ. πρωτ.: Γ.Δ.Ο.Π. 0000634 ΕΞ 2016/ 22.4.2016 2η Τροποποίηση της υπ'αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001099ΕΞ2014/Β'1480/18.08.2014 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την «Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρω

Αριθ. πρωτ.: Γ.Δ.Ο.Π. 0000634 ΕΞ 2016/ 22.4.2016 2η Τροποποίηση της υπ'αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001099ΕΞ2014/Β'1480/18.08.2014 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την «Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρω

Αθήνα, 22/04/2016
Α.Π.: Γ.Δ.Ο.Π. 0000634 ΕΞ 2016/ ΧΠ 928

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Αρμόδια: Α. Λιβά

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 5-7,
Ταχ. Κώδικας: 101 80 - Πλ. Συντάγματος
E-mail: aliva@mnec.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα: 2η Τροποποίηση της υπ'αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001099ΕΞ2014/Β'1480/18.08.2014 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την «Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ»


Ο Υπουργός Οικονομικών

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν. 4305/2014 (Α' 237).
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του πδ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
δ) του π.δ. 73/23.09.2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'116).

2. την Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ

3. την υπ'αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001099 ΕΞ 2014/Β'1480/18.8.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την «Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ» (ΑΔΑ: 7Κ93Η-ΠΘ6)

4. την υπ'αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000460 ΕΞ 2016 ΧΠ 697/29.3.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την «Τροποποίηση της υπ'αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001099ΕΞ2014/Β'1480/18.08.2014 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την «Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαίου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ» για παράταση ολοκλήρωσης του έργου της.»(ΑΔΑ: 66Δ4Η-ΖΦΗ)

5. το υπ'αριθμ. 929/7.4.2016 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

6. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

Αποφασίζουμε

1. Την τροποποίηση της υπ'αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001099 ΕΞ 2014/Β'1480/18.8.2014 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ» (ΑΔΑ: 7Κ93Η-ΠΘ6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

α) το στοιχείο 1 της πρώτης παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Παρασκευή Ματθαίου, δικηγόρο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Καλλία, οικονομολόγο.»

β) το στοιχείο 3 της πρώτης παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Εμμανουήλ Αρβανίτη, οικονομολόγο, εκπρόσωπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως μέλος, με αναπληρώτριες του την Βασιλική Κουλαρμάνη, δικηγόρο και την Αργυρώ Κατζόλα, Ελέγκτρια.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ'αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001099 ΕΞ 2014/Β'1480/18.8.2014 (ΑΔΑ: 7Κ93Η-ΠΘ6) και Γ.Δ.Ο.Π. 0000460 ΕΞ 2016 ΧΠ 697/29.3.2016 (ΑΔΑ: 66Δ4Η-ΖΦΗ) αποφάσεις μας.Ο Υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης ΤσακαλώτοςΠηγή: Taxheaven