Αρ. πρωτ.: ΓΕΝΔΙΠΑΡ/ 57/558896/ 11.4.2016 Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Νόμος 4368/2016 (φεκ. 21τ.Α’)

Αρ. πρωτ.: ΓΕΝΔΙΠΑΡ/ 57/558896/ 11.4.2016 Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Νόμος 4368/2016 (φεκ. 21τ.Α’)

Αθήνα, 11/04/2016
Αρ. Πρωτ.: ΓΕΝΔΙΠΑΡ/57/558896

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
O.A.E.E.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 5,
10431, Αθήνα
Πληρ. : ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
Τηλ. : 210 5228858
Fax. : 210 5243477
e-mail : gdparoxwn@oaee.gr

Θέμα: «Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Νόμος 4368/2016 (φεκ. 21τ.Α’) »

Σχετ: α. Η αρ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4.4.2016 (φεκ.908τ.Β’) Υπουργική απόφαση : «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.».
β. Η αρ. οικ.56432/28.6.2014 (φεκ.1753 τ.Β’) υπουργική απόφαση: «Καθορισμός προϋποθέσεων κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.»
γ. Η αρ. Υ4α/ΓΠ/οικ.48985/3.6.2014 (φεκ. 1465/τ.Β΄) υπουργική απόφαση και το αρ. πρωτ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/196/896940/25-6-2014 έγγραφό μας.

Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Με το Ν.4368/2016 ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες - αναφέρονται αναλυτικά οι δικαιούχοι στο άρθρο 33 παρ.2 - έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δικαιούχοι μεταξύ άλλων είναι και οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΕ και τα μέλη της οικογένείας τους οι οποίοι έχουν απωλέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις λόγω οφειλών και δεν δικαιούνται παροχών υγείας.

Β. Στον ίδιο νόμο αναφέρονται οι δημόσιες δομές στις οποίες παρέχεται η νοσηλευτική περίθαλψη και είναι :

Νοσοκομεία του ν.δ 2592/1953 (φεκ. 254τ.Β’).
Νοσηλευτικά ιδρύματα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας.
Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας.
Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν.2716/1999 (φεκ.96τ.Α’)
Μονάδες πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Νοσοκομεία και Δημοτικά Ιατρεία εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ιδρύματα αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης.

Γ. Με την υπουργική απόφαση Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4.4.2016 (φεκ.908τ.Β’) δίνονται αναλυτικές οδηγίες για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Για τη πρόσβαση των ανασφαλίστων στο σύστημα είναι απαραίτητη η κατοχή Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Κάρτα Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού. (ΚΥΠΑ).

Η ευθύνη για την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφαλίστων νοσηλευόμενων και των οικείων τους για τις αναφερόμενες στη παρούσα απόφαση διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψής τους ανήκει εφεξής στα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δομών που αναφέρονται στη παρ. Β του παρόντος, που υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή για την επιτυχή διεκπεραίωση των διαδικασιών σε συνεργασία με το γραφείο κίνησης των νοσοκομείων.

Στο άρθρο 5 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης αναφέρονται αναλυτικά οι παροχές οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με το κανονισμό του ΕΟΠΥΥ.

Στο άρθρο 6 αναφέρεται ότι ισχύει για τη συνταγογράφηση των φαρμάκων και τη συμμετοχή των δικαιούχων στη φαρμακευτική δαπάνη καθώς και όσων εξαιρούνται από αυτή.

Επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν όσα αναφέρονται στην αρ. Γ.Π./ΟΙΚ. 56432/28.6.2014, ΦΕΚ 1753/τ.Β΄/28-6-2014 υπουργική απόφαση.

Η ισχύς της υπουργικής απόφασης αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του Ν.4368/2016 εκτός των άρθρων 6 και 7 που άρχεται η ισχύς τους 01/06/2016 ώστε να διασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιμασίας των πληροφοριακών συστημάτων των συναρμοδίων Υπηρεσιών.

Τα προηγούμενα άρθρα 6 και 7 αναφέρονται γενικότερα στους δικαιούχους που εξαιρούνται από οποιαδήποτε συμμετοχή στις δαπάνες για φαρμακευτική δαπάνη.

Μέχρι την 01/06/2016 θα ισχύουν όσα αναφέρονται στην αρ. Γ.Π./ΟΙΚ. 56432/28.6.2014, ΦΕΚ 1753/τ.Β΄/28-6-2014 Υ.Α.

Σας επισυνάπτουμε τον νόμο 4368/2016 καθώς και την υπουργική απόφαση που αναφέρεται σ ΄αυτόν για τη καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών.Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΑΝ. ΜΠΛΕΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΜΑΡΙΑΠηγή: Taxheaven