Αριθ. πρωτ.: 43850/22.4.2016 Εγκύκλιος εκτιμήσεων πληρωμών 2016 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2017 - 2020 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Αριθ. πρωτ.: 43850/22.4.2016 Εγκύκλιος εκτιμήσεων πληρωμών 2016 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2017 - 2020 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Αθήνα, 22 Απριλίου 2016
ΑΠ: 43850

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

(Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα, esubpde@mnec.gr)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ εκτιμήσεων πληρωμών 2016 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2017 - 2020 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

1. Γενικά

Για τον προγραμματισμό των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2017-2020, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού θα αξιολογήσει και θα επεξεργαστεί τα στοιχεία εκτιμήσεων και προβλέψεων των Φορέων Χρηματοδότησης ΠΔΕ ανά Πρόγραμμα, προκειμένου να διαμορφώσει και να εισηγηθεί τα συνολικά, ανά Φορέα Κεντρικής Διοίκησης, μεγέθη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2017-2020.

Οι προτάσεις εκτιμήσεων και προβλέψεων των Φορέων θα γίνουν με γνώμονα τη γενικότερη οικονομική πολιτική όπου το ΠΔΕ, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει ως στόχο να συμβάλει με αναπτυξιακές δράσεις στην ανάταξη και ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Βασικές προτεραιότητες στην παρούσα φάση αποτελούν η επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 (ΕΣΠΑ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Θάλασσας κ.λπ.) καθώς και η ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Π.Α.Α.), του Ε.Π. Αλιείας 2007-13 και του Ταμείου Συνοχής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτυχώς το κλείσιμο των προγραμμάτων αυτών δίχως την απώλεια πόρων.

Ειδικότερα για το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ:

α) κατά τη διατύπωση των εκτιμήσεων πραγματοποιήσεων για το 2016 θα πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην υλοποίηση των έργων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και τη διασφάλιση επαρκών πιστώσεων για την επίτευξη των στόχων κλεισίματος των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013,

β) κατά τη διατύπωση των προβλέψεων για το 2017-2020 θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διασφάλιση επαρκών πιστώσεων για την έναρξη και υλοποίηση των έργων όλων των προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020.

Επισημαίνεται ότι η κατάρτιση και εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ακολουθεί τη συνολική μεταρρυθμιστική προσπάθεια για τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και τον εκσυγχρονισμό του δημοσιονομικού πλαισίου εν γένει, εστιάζοντας στην εντατικοποίηση του προγραμματισμού, την απλοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης και την αξιόπιστη παρακολούθηση της εφαρμογής της επενδυτικής πολιτικής που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειες τους για στοχευμένο προγραμματισμό των επιμέρους προγραμμάτων τους, αποστέλλοντας τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν.

2. Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων εκτιμήσεων και προβλέψεων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Α) Υπηρεσίες αρμόδιες για την αποστολή των προτάσεων

Η υποβολή των στοιχείων εκτιμήσεων και προβλέψεων του ΠΔΕ 2016-2020 θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης του ΠΔΕ που υποβάλλουν τις προτάσεις για την κατάρτιση και έγκριση των επιμέρους προγραμμάτων τους (βλ., Εγκύκλιο «Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017-2019» - κεφ 3.2.1, σελ 6- ΑΠ: 22501/29.2.2016, ΑΔΑ:Ω7ΝΕ4653Ο7-61Φ), με την συμπλήρωση ειδικού πίνακα που έχει διαμορφωθεί προς το σκοπό αυτό (βλ. Παράρτημα, Πίνακας Α: Εκτιμήσεις - προβλέψεις για το ΠΔΕ 2016-2020), κατά τα πρότυπα των πινάκων προγραμματισμού του ΠΔΕ. Ειδικά για τα Περιφερειακά Προγράμματα (ΣΑΕΠ/ΜΠ και ΣΑΝΑ), οι προτάσεις θα αποσταλούν από τις Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (τομεακών και περιφερειακών) καλούνται να συνεργαστούν άμεσα με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των φορέων χρηματοδότησης του ΠΔΕ για τα έργα που διαχειρίζονται, παρέχοντάς τους όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε κατά την υποβολή των ζητούμενων στοιχείων να έχουν συνεκτιμηθεί οι στόχοι για την έναρξη και επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η επίτευξη επιτυχούς κλεισίματος των Ε.Π. της περιόδου 2007-2013, η χρηματοδοτική δυνατότητα του ΠΔΕ, οι πραγματικές ανάγκες των έργων και ο πραγματικά απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης.

Β) Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Πίνακα Α

Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν στον Πίνακα Α ανά στήλη και γραμμή.

Στήλη (1): καταγράφεται ο αύξων αριθμός της Συλλογικής Απόφασης. Επισημαίνεται ότι για κάθε ΣΑ με τον ίδιο αύξοντα αριθμό θα υπάρχουν δύο γραμμές εγγραφής, η πρώτη για τα συνεχιζόμενα στο ΠΔΕ έργα και η δεύτερη για τα νέα έργα που αναμένεται ή προγραμματίζεται να προταθούν για ένταξη στο ΠΔΕ κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους ή τα επόμενα έτη 2017 - 2020.

Στήλη (2): συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ

Στήλη (3): συμπληρώνεται ο τομέας της ΣΑ.

Στήλη (4) :συμπληρώνεται ο αριθμός των έργων της ΣΑ.

Στήλη (5): συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός των έργων της ΣΑ και αφορά μόνο στα ενταγμένα στο ΠΔΕ έργα.

Στήλη (6): συμπληρώνεται ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός των έργων της ΣΑ και αφορά α) εκτιμήσεις για αυξήσεις προϋπολογισμού ήδη ενταγμένων στο ΠΔΕ έργων, όπου καταγράφεται στη γραμμή των συνεχιζόμενων έργων η διαφορά του συνολικού εγκεκριμένου π/υ των ενταγμένων έργων της ΣΑ με τον συνολικά προτεινόμενο π/υ των ενταγμένων έργων της ΣΑ, ή/και β) εκτιμήσεις για τον π/υ των νέων έργων, όπου καταγράφεται στη γραμμή των νέων έργων της ΣΑ η συνολική εκτίμηση του π/υ τους που θα ενταχθεί στο ΠΔΕ.

Στήλη (7): συμπληρώνεται το ύψος του συμβασιοποιημένου προϋπολογισμού των έργων της ΣΑ έως 31.12.2015.

Στήλη (8): συμπληρώνεται το ύψος των εκκρεμών δεσμεύσεων των έργων της ΣΑ έως 31.12.2015, συμπεριλαμβανομένης κάθε είδους δέσμευσης, όπως συμβάσεις, λογαριασμοί, εκκρεμείς υποχρεώσεις κ.λ.π..

Στήλη (9): συμπληρώνεται το ύψος των νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κ.λ.π) των έργων της ΣΑ που έχουν ήδη αναληφθεί φέτος ή αναμένεται να αναληφθούν έως το τέλος του έτους 201 6.

Στήλη (10): συμπληρώνεται το ύψος των νέων νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κ.λ.π.) των έργων της ΣΑ που αναμένεται να αναληφθούν έως το τέλος του 2017.

Στήλη (11): συμπληρώνεται το ύψος των νέων νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κ.λ.π.) των έργων της ΣΑ που αναμένεται να αναληφθούν έως το τέλος του 2018.

Στήλη (12): συμπληρώνεται το ύψος των νέων νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κ.λ.π.) των έργων της ΣΑ που αναμένεται να αναληφθούν έως το τέλος του 2019.

Στήλη (13): συμπληρώνεται το ύψος των νέων νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κ.λ.π.) των έργων της ΣΑ που αναμένεται να αναληφθούν έως το τέλος του 2020.

Στήλη (14): συμπληρώνεται το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων (συμβάσεων κ.λ.π.) των έργων της ΣΑ που αναλήφθηκαν ή αναμένεται να αναληφθούν για το διάστημα 2016 - 2020. [εκκρεμείς δεσμεύσεις έως 31/12/2015 και νέες δεσμεύσεις 2016 - 2020]

Στήλη (15): καταγράφονται οι εκτιμώμενες δαπάνες των έργων της ΣΑ το 2016.

Στήλη (16): καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ το 2017.

Στήλη (17): καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ το 2018.

Στήλη (18): καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ το 2019.

Στήλη (19): καταγράφονται οι προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ το 2020.

Στήλη (20): καταγράφονται οι εκτιμήσεις και προβλέψεις δαπανών των έργων της ΣΑ για το διάστημα 2016 - 2020.

Στήλη (21): καταγράφονται πιθανές παρατηρήσεις.

Γ) Όρια Δαπανών

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας στο Παράρτημα παρατίθεται πίνακας (Πίνακας Γ: Δαπάνες ΠΔΕ κατά Φορέα 2016-2020), που περιλαμβάνει ανά Φορέα Χρηματοδότησης ΠΔΕ, εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων δαπανών ΠΔΕ για το 2016 καθώς και όρια δαπανών του ΠΔΕ 2017 - 2020 ανά έτος.

Για το έτος 2016, τα στοιχεία είναι σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού 2016 και οι Φορείς καλούνται να υποβάλλουν τις εκτιμήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών τροποποιήσεων που θα αιτηθούν τεκμηριωμένα προς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού έως το τέλος του έτους.

Για τα επόμενα έτη 2017 - 2020, τα όρια δαπανών ανά Φορέα θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων δαπανών για τη χρηματοδότηση των περισσότερων έργων ΠΔΕ της επόμενης προγραμματικής περιόδου (2014 - 2020).

Επισημαίνεται ότι οι προβλέψεις/προτάσεις των Φορέων θα πρέπει να είναι εμπεριστατωμένες, να μην υπερεκτιμούν ή υποτιμούν τα πραγματικά στοιχεία ώστε να είναι εφικτή η κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Δ) Εναρμόνιση παρακολούθησης εκτέλεσης δαπανών προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων με δαπάνες λοιπού Κρατικού Προϋπολογισμού - Συμπλήρωση Πίνακα Β

Το ΠΔΕ χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων που αποτελεί διακριτό τμήμα του Κρατικού Προϋπολογισμού και διέπεται κατά την εκτέλεσή του από ειδικές διατάξεις. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων διαφοροποιούνται από τις τακτικές δαπάνες του Κράτους δεδομένου ότι αφορούν στη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων τα οποία κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. Ωστόσο η υλοποίηση του ΠΔΕ θα πρέπει να ακολουθεί κατά την παρακολούθησή του κανόνες που διέπουν συνολικά την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού διευκολύνοντας την ενιαία παρακολούθηση των οικονομικών του Κράτους.

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι Φορείς Χρηματοδότησης του ΠΔΕ καλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένο τον πίνακα Β του Παραρτήματος (Πίνακας Β: Εκτιμήσεις κατανομής επιχορηγήσεων/χρηματοδοτήσεων), όπου ζητούνται αναλυτικά στοιχεία πραγματοποιήσεων εκτιμήσεων και προβλέψεων για τα έτη 2015 - 2020 σε ότι αφορά επιχορηγήσεις/χρηματοδοτήσεις του ΠΔΕ ανά υποτομέα Γενικής Κυβέρνησης και ανά ειδικότερη κατηγορία.

Αναλυτικότερα, οι Φορείς (αφορά μόνο στους Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης - Υπουργεία), θα πρέπει να συμπληρώσουν τον πίνακα με στοιχεία δαπανών του ΠΔΕ που έχουν πραγματοποιηθεί το 201 5 ή εκτιμούν ή προβλέπουν για τα έτη 2016 - 2020 ότι θα δοθούν για επιχορηγήσεις/χρηματοδοτήσεις σε φορείς εντός και εκτός της Γενικής Κυβέρνησης. Κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων επισημαίνεται ότι θα πρέπει να καταχωρηθούν σε ξεχωριστές γραμμές οι φορείς που επιχορηγούνται/χρηματοδοτούνται με σημαντικά ποσά (στο υπόδειγμα είναι συμπληρωμένοι ενδεικτικά κάποιοι από αυτούς). Όπου δεν υπάρχει Φορέας με σημαντικό ποσό θα πρέπει να δοθεί εκτίμηση-πρόβλεψη συνολικού ποσού ανά κατηγορία (εντός ή εκτός Γενικής Κυβέρνησης).

3. Ενέργειες - Προθεσμίες

Οι προτάσεις για τις εκτιμήσεις πληρωμών του έτους 2016 και τις προβλέψεις δαπανών για τα έτη 2017 - 2020 του ΠΔΕ, που θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου με την συμπλήρωση των Πινάκων Α και Β του Παραρτήματος, θα αποσταλούν στην Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (ταχ. δ/νση: Νίκης 5-7, Σύνταγμα ΤΚ 101 80 και ηλεκτρονική δ/νση: esubpde@mnec.gr αντίστοιχα), το αργότερο έως τις 5/05.

Τα υποδείγματα των Πινάκων σε επεξεργάσιμη μορφή θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, www.e-pde.gr.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση των πινάκων και την υποβολή τους, οι Φορείς μπορούν να απευθύνονται στις κ.κ. Σοφία Δαφνή (210 3332659) και Ειρήνη Κατσάγγελου (210 3332967).

Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του ΠΔΕ για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω οδηγιών και προθεσμιών, έτσι ώστε να συμβάλλουν στον ορθό προγραμματισμό για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΠΔΕ.Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Αλέξης ΧαρίτσηςΠηγή: Taxheaven