Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 1067367 ΕΞ 2016/ 26.4.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων εφαρμογής του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα που αφορούν τη χρήση των ειδικών καθεστώτων, εκτός της διαμετακόμισης

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 1067367 ΕΞ 2016/ 26.4.2016 Κοινοποίηση των διατάξεων εφαρμογής του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα που αφορούν τη χρήση των ειδικών καθεστώτων, εκτός της διαμετακόμισης

Αθήνα, 26 Απριλίου 2016
Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 1067367 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10, 101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες:Δ. Ντουντουνάκης, Ε. Μανωλαράκης, Χ. Νασοπούλου, Σ. Παπασπύρου
Τηλέφωνο:210 6987508, 500,507, 498
Fax:2106987506
Email:ipr@otenet.gr

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των διατάξεων εφαρμογής του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα που αφορούν τη χρήση των ειδικών καθεστώτων, εκτός της διαμετακόμισης

Με την παρούσα σας κοινοποιούνται οι διατάξεις εφαρμογής του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Κανονισμός 952/13, ο οποίος σας έχει κοινοποιηθεί με την αριθμ. Δ19Α 5036666 ΕΞ 14.10.2013 ΕΔΥΟ) όσον αφορά τη χρήση και λειτουργία των ειδικών καθεστώτων, πλην της διαμετακόμισης (πρώην οικονομικά τελωνειακά καθεστώτα).

Οι κοινοποιούμενοι Κανονισμοί είναι οι εξής:
• Κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/15 της Επιτροπής (L 343/2015) όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες διατάξεις του Κώδικα
• Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) 2447/15 της Επιτροπής (L 343/2015) για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα,
• Κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 341/16 της Επιτροπής (L 69/2016) όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του Κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία.

Με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, τα οικονομικά τελωνειακά καθεστώτα μετονομάζονται πλέον σε ειδικά καθεστώτα και κατατάσσονται στις εξής βασικές κατηγορίες:

α) αποθήκευση: περιλαμβάνει την τελωνειακή αποταμίευση και τις ελεύθερες ζώνες,

β) ειδικές χρήσεις: περιλαμβάνει την προσωρινή εισαγωγή και τον ειδικό προορισμό,

γ) τελειοποίηση: περιλαμβάνει την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή με το σύστημα αναστολής και την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή.

Από την ανωτέρω κατηγοριοποίηση προκύπτει ότι:
• οι ελεύθερες ζώνες και ο ειδικός προορισμός αποτελούν πλέον ειδικά καθεστώτα,
• το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή με το σύστημα της επιστροφής (drawback system) καταργείται ενώ
• το καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο παύει να υφίσταται ως αυτόνομο καθεστώς και γίνεται μέρος του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

Οι διατάξεις που διέπουν την εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων, πλην της διαμετακόμισης, είναι οι
εξής:

Καν. 952/13 Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας

Κοινοποιούμενοι Κανονισμοί

Κατ' εξουσιοδότηση Καν. 2246/15

Εκτελεστικός Καν. 2447/15

Κατ' εξουσιοδότηση Καν. 341/16

Κοινές διατάξεις ειδικών

καθεστώτων, πλην της διαμετακόμισης

Άρθρα 210-225

Άρθρα 161-183

Άρθρα 258-271

Άρθρα 22-23

Κοινές διατάξεις Αποθήκευσης

Άρθρα 237-239

Τελωνειακή Αποταμίευση

Άρθρα 240-242

Άρθρα 201-203

Ελεύθερες Ζώνες

Άρθρα 158(1), 243-249

Προσωρινή Εισαγωγή

Άρθρα 250-253

Άρθρα 204-238

Άρθρα 322-323

Ειδικός Προορισμός

Άρθρο 254

Άρθρο 239

Τελειοποίηση προς Επανεξαγωγή

Άρθρα 85(1) και 86(3), 255-258

Άρθρα 72-74 και 76, 240-241

Άρθρα 324-325

Άρθρο 55(8)(β)

Τελειοποίηση προς Επανεισαγωγή

Άρθρα 255, 259­262

Άρθρα 75, 240, 242-243Ακολούθως, σας κοινοποιούνται οι βασικές αλλαγές που επέρχονται και παρέχονται διευκρινίσεις όσον αφορά τόσο το σύνολο των ειδικών καθεστώτων όσο και ειδικότερα το καθένα από αυτά:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ

Οι κοινές διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (εφεξής του Κώδικα) που αφορούν την εφαρμογή και λειτουργία των ειδικών καθεστώτων ρυθμίζουν θέματα σχετικά με:
• την υποβολή αίτησης και την έκδοση άδειας χρήσης ειδικού καθεστώτος εκτός της διαμετακόμισης,
• τη κατάθεση εγγύησης,
• την τήρηση λογιστικών καταχωρίσεων,
• τη μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων,
• τη μεταφορά εμπορευμάτων,
• τη διενέργεια συνήθων εργασιών,
• τη χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων,
• τον υπολογισμό του εισαγωγικού δασμού σε περίπτωση γένεσης τελωνειακής οφειλής,
• την εκκαθάριση ειδικού καθεστώτος.
Στο παρόν κεφάλαιο παρέχονται πληροφορίες για τις βασικές αλλαγές που προκύπτουν από τις κοινές διατάξεις για τα ειδικά καθεστώτα, ωστόσο για οποιοδήποτε καθεστώς απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες και ειδικότερες οδηγίες επί των συγκεκριμένων θεμάτων, αυτές παρέχονται στα αντίστοιχα κεφάλαια που ακολουθούν.

1.2 ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ


1.2.1 Έκδοση και ισχύς της άδειας

Η διάρκεια ισχύος της άδειας που εκδίδεται κατόπιν υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στα ειδικά καθεστώτα (τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, προσωρινής εισαγωγής, ειδικού προορισμού) ορίζεται σε πέντε (5) έτη και όσον αφορά τα εμπορεύματα του παραρτήματος 71-02 η διάρκεια ισχύος της άδειας ορίζεται σε τρία (3) έτη.
Παρόλα αυτά οι παραπάνω προθεσμίες αποτελούν το μέγιστο χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να χορηγηθεί, παρέχοντας παράλληλα στις τελωνειακές αρχές να καθορίζουν την διάρκεια ισχύος της αδείας κατά περίπτωση σύμφωνα με τα πραγματικά στοιχεία που προσκομίζονται από το πρόσωπο που αιτείται την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε καθεστώς.

1.2.2 Άδεια με αναδρομική ισχύ

Η αναδρομικότητα της άδειας ισχύει μέχρι και ένα (1) έτος πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενώ για τα εμπορεύματα του Παραρτήματος 71-02 μέχρι και τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης.
Η έκδοση της αναδρομικής άδειας επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν ιδιαίτεροι όροι και προϋποθέσεις όπως αυτοί αναφέρονται στις σχετικές έως σήμερα ισχύουσες διατάξεις και επιπρόσθετα εφόσον:
α) καμία άδεια με αναδρομικό χαρακτήρα δεν έχει χορηγηθεί στον αιτούντα κατά τα τρία τελευταία χρόνια πριν από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης,
β) δεν απαιτείται εξέταση των οικονομικών όρων, με την εξαίρεση των περιπτώσεων που η αίτηση αφορά την ανανέωση άδειας για το ίδιο είδος εργασιών και εμπορευμάτων,
γ) όταν η αίτηση αφορά την ανανέωση άδειας για το ίδιο είδος εργασιών και εμπορευμάτων, η αίτηση υποβάλλεται εντός τριών ετών μετά τη λήξη της αρχικής άδειας.
Οι Τελωνειακές Αρχές δύνανται να χορηγήσουν άδεια με αναδρομική ισχύ και στις περιπτώσεις που τα υπαγόμενα σε τελωνειακό καθεστώς εμπορεύματα δεν είναι πλέον διαθέσιμα κατά το χρόνο υποδοχής της αίτησης αδείας.

1.2.3 Παροχή εγγύησης για έκδοση άδειας υπαγωγής σε ειδικό καθεστώς

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αλλάζει ο τρόπος παροχής εγγύησης για τα ειδικά καθεστώτα. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 211, παρ. 3, σημείο (γ) του Κώδικα, η εγγύηση για την ενδεχόμενη γένεση τελωνειακής οφειλής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας και πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 89 του Κώδικα, το οποίο αφενός καθορίζει το ποσό που πρέπει να καλύπτει η εγγύηση (παράγραφος 2) αφετέρου προβλέπει τη δυνατότητα σύστασης συνολικής εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 95 του Κώδικα όταν η τελωνειακή οφειλή αφορά δύο ή περισσότερες πράξεις ή διασαφήσεις ή τελωνειακά καθεστώτα (παράγραφος 5).
Στο άρθρο 95 του Κώδικα, προβλέπεται η χορήγηση άδειας χρήσης συνολικής εγγύησης για τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν τακτικά τα σχετικά τελωνειακά καθεστώτα, ενώ παρέχεται η δυνατότητα σύστασης συνολικής εγγύησης μειωμένου ποσού ή απαλλαγής από τη σύσταση συνολικής εγγύησης σε οικονομικούς φορείς που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία τίθενται στο άρθρο 39, σημεία (β) και (γ) του Κώδικα και αφορούν στην χορήγηση της ιδιότητας του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα.
Για τον καθορισμό του ποσού της εγγύησης, ορίζεται ποσό αναφοράς, βάσει του οποίου λαμβάνεται η εγγύηση, από το Τελωνείο Εγγύησης σύμφωνα με το άρθρο 155, παρ.1 και 3, σημείο (β) του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2447/15.
Όσον αφορά τη δυνατότητα σύστασης συνολικής εγγύησης μειωμένου ποσού ή απαλλαγής από τη σύσταση συνολικής εγγύησης, στο άρθρο 84 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/15 τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληροί ένας οικονομικός φορέας προκειμένου να μειώνεται το ποσό της συνολικής εγγύησης σε ποσοστό 50% ή 30% ή 0% του ποσού αναφοράς. Επισημαίνεται ότι πρόκειται να δοθούν νεότερες οδηγίες σχετικά με την παροχή εγγύησης και ειδικότερα για τη σύσταση συνολικής εγγύησης.

1.3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 214 του Κώδικα, ο κάτοχος της άδειας, ο δικαιούχος του καθεστώτος και όλα τα πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με αποθήκευση, επεξεργασία, μεταποίηση εμπορευμάτων ή αγορά ή πώληση εμπορευμάτων σε ελεύθερες ζώνες τηρούν τις κατάλληλες λογιστικές καταχωρίσεις, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από τις Τελωνειακές Αρχές τύπο, οι οποίες περιέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να καθίσταται εφικτή η επιτήρηση του εκάστοτε ειδικού καθεστώτος.
Στο άρθρο 178, παρ.1-2 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. 2246/15 αναφέρονται λεπτομερώς τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν οι λογιστικές καταχωρίσεις προκειμένου να καθίσταται δυνατή η τελωνειακή επιτήρηση κατά τα προβλεπόμενα στο ως άνω άρθρο 214 του Κώδικα, ενώ στην παρ.3 δίνεται η δυνατότητα στις Τελωνειακές Αρχές να χορηγήσουν απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης ορισμένων από τα στοιχεία που προβλέπονται στις παραγράφους 1 -2 εφόσον δεν θίγεται η τελωνειακή επιτήρηση και οι έλεγχοι χρήσης του ειδικού καθεστώτος.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας με πιστοποιητικό ως προς τις τελωνειακές απλουστεύσεις (ΑΕΟC) υποχρεούται να διατηρεί συγκεκριμένου τύπου λογιστικές εγγραφές οι οποίες διευκολύνουν τις τελωνειακές αρχές στην παρακολούθηση των απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών.
Παρόλα αυτά οι λογιστικές εγγραφές που απαιτούνται από τις διατάξεις οι οποίες αφορούν στον Εγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα ενδέχεται να μην πληρούν στο σύνολό τους τις προϋποθέσεις για την παρακολούθηση ενός ειδικού καθεστώτος.
Για τον λόγο αυτό σε περίπτωση αίτησης για χρήσης ειδικού καθεστώτος με απλουστευμένες διαδικασίες από κάτοχο πιστοποιητικού τύπου ΑΕΟC οι τελωνειακές αρχές υποχρεούνται να ελέγχουν εάν οι λογιστικές καταχωρήσεις που τηρούνται καλύπτουν τις απαιτήσεις του άρθρου 178 του κατ' εξουσιοδότηση Καν.2246/15 και γενικότερα εάν οι καταχωρήσεις αυτές αρκούν για την παρακολούθηση και ορθή εφαρμογή του καθεστώτος.

1.4 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ


Σύμφωνα με το άρθρο 218 του Κώδικα και το άρθρο 266 του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2447/15, επιτρέπεται η μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, πλήρως ή μερικώς, του δικαιούχου του καθεστώτος σε άλλο πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται για τη χρήση του συγκεκριμένου καθεστώτος, μετά από έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, η οποία θέτει τους όρους που πρέπει να ικανοποιούνται για την πραγματοποίηση της εν λόγω μεταβίβασης. Όταν ο δικαιούχος του καθεστώτος είναι ταυτόχρονα και κάτοχος της άδειας (π.χ. καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, καθεστώς ειδικού προορισμού, περιπτώσεις ιδιωτικών αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης) η άδεια χρήσης ειδικού καθεστώτος αποτελεί και την έγκριση για τη σχεδιαζόμενη μεταβίβαση εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι σχετικές προϋποθέσεις στο πεδίο 15 της άδειας, όπως αυτό διαμορφώνεται βάσει του Παραρτήματος 12 του Καν.341/16, το οποίο μέχρι πρότινος συμπληρωνόταν με τους κωδικούς μεταφοράς 1-6. Στην ενότητα 1.7 της παρούσας αναφέρονται αναλυτικά οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί στα έντυπα αίτησης/άδειας χρήσης ειδικού καθεστώτος (πρώην έντυπα αίτησης/άδειας υπαγωγής σε οικονομικό τελωνειακό καθεστώς/ειδικό προορισμό), μεταξύ των οποίων και το πεδίο 15.
Σημειώνεται ότι, με τη μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, δεν απαιτείται από τον νέο δικαιούχο του καθεστώτος:
• η κατοχή άδειας για τη χρήση του ειδικού καθεστώτος στο οποίο υπάγονται τα εμπορεύματα (π.χ. για εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και γίνεται μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δεν απαιτείται η κατοχή άδειας χρήσης του εν λόγω καθεστώτος από τον νέο δικαιούχο),
• η υποβολή νέας τελωνειακής διασάφησης εφόσον η βούλησή του είναι τα εμπορεύματα να εξακολουθήσουν να υπάγονται στο συγκεκριμένο ειδικό καθεστώς.
Αντιθέτως, επισημαίνεται ότι, εφόσον υπάρχει πρόθεση μεταβίβασης, απαιτείται:
• στο πεδίο 15 της αδείας να καταγράφεται το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν στην επικείμενη μεταβίβαση,
• κατά την μεταβίβαση το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζονται τα εμπορεύματα (εκδοχέας) θα πρέπει να καταβάλει στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές ανάλογη εγγύηση.

1.5 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Βάσει του άρθρου 220 του Κώδικα και του άρθρου 180 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/15, τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς αποθήκευσης ή τελειοποίησης μπορούν να υπάγονται στις συνήθεις εργασίες του Παραρτήματος 71-03 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/15. Ο κατάλογος των συνήθων εργασιών είναι ίδιος με εκείνον του Παραρτήματος 72 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93, με την προσθήκη ενός επιπλέον σημείου σχετικά με εργασίες μετουσίωσης, οι οποίες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή του κωδικού Σ.Ο. των εμπορευμάτων που υποβάλλονται σε αυτές (σημείο 21).

1.6 ΧΡΗΣΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 223 του Κώδικα, το άρθρο 169 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/15 και τα άρθρα 268-269 του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2447/15, οι Τελωνειακές Αρχές μπορούν, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, να επιτρέπουν τη χρήση ισοδύναμων εμπορευμάτων στο σύνολο των ειδικών καθεστώτων, υπό τον όρο ότι διασφαλίζεται η δέουσα εφαρμογή της διαδικασίας, ιδίως όσον αφορά την τελωνειακή επιτήρηση, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- όταν τα εμπορεύματα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς διέπονται από μέτρα εμπορικής πολιτικής τα οποία θα είχαν ως αποτέλεσμα την καταβολή των ανάλογων επιβαρύνσεων εάν τα εν λόγω εμπορεύματα θέτονταν σε ελεύθερη κυκλοφορία (π.χ. προσωρινοί ή οριστικού δασμοί anti-dumping, αντισταθμιστικοί δασμοί κλπ),
- εμπορεύματα που έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση, είτε τα ίδια είτε στοιχεία που αυτά περιέχουν,
- στην περίπτωση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, όταν διενεργούνται μόνο συνήθεις εργασίες στα πλαίσια του καθεστώτος,
- στην περίπτωση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, όταν εφαρμόζεται απαγόρευση επιστροφής ή απαλλαγής από τον εισαγωγικό δασμό σε μη καταγόμενα εμπορεύματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μεταποιημένων προϊόντων στα πλαίσια του καθεστώτος, για τα οποία εκδίδεται πιστοποιητικό καταγωγής στο πλαίσιο προτιμησιακού καθεστώτος μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων χωρών ή εδαφών εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης ή ομάδες τέτοιων χωρών ή εδαφών,
- στην περίπτωση του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, όταν τα μη ενωσιακά εμπορεύματα που υφίστανται εργασίες τελειοποίησης αντί των ενωσιακών εμπορευμάτων που υπάγονται στο εν λόγω καθεστώς, διέπονται από μέτρα εμπορικής πολιτικής τα οποία θα είχαν ως αποτέλεσμα την καταβολή των ανάλογων επιβαρύνσεων εάν τα εμπορεύματα θέτονταν σε ελεύθερη κυκλοφορία,
- στην περίπτωση του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης, όταν τα μη ενωσιακά εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς είναι εκείνα του Παραρτήματος 71-02 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/15 (ευαίσθητα εμπορεύματα και προϊόντα),
- στην περίπτωση του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής, δύνανται να χρησιμοποιηθούν ισοδύναμα εμπορεύματα μόνο εφόσον χορηγείται η άδεια προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς σύμφωνα με τα άρθρα 208 έως 211.

1.7 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Από την 1/5/2016 για την αίτηση και την άδεια χρήσης ειδικού καθεστώτος, πλην της διαμετακόμισης,
θα χρησιμοποιούνται τα έντυπα του Παραρτήματος 12 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 341/16, τα
οποία βασίζονται σε εκείνα του Παραρτήματος 67 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 με τις εξής
διαφοροποιήσεις:

1) Στο κοινό έντυπο για την αίτηση/άδεια χρήσης ειδικού καθεστώτος:
• ο τίτλος των εντύπων μετονομάζεται σε «Αίτηση για την άδεια χρήσης ειδικού καθεστώτος εκτός της διαμετακόμισης» και «Άδεια χρήσης ειδικού καθεστώτος εκτός της διαμετακόμισης»,
• η θέση 2 «Τελωνειακό καθεστώς (ή καθεστώτα)» συμπληρώνεται με ένα εκ των ακολούθων ειδικών καθεστώτων:
- Ειδικός Προορισμός
- Προσωρινή Εισαγωγή
- Τελωνειακή Αποταμίευση
- Τελειοποίηση προς Επανεξαγωγή
- Τελειοποίηση προς Επανεισαγωγή,
ενώ οι επιλογές «Τελειοποίηση προς Επανεξαγωγή - σύστημα επιστροφής», «Μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο» και «Ελεύθερη κυκλοφορία με ειδικό προορισμό» που ίσχυαν έως σήμερα παύουν να υφίστανται,
• η θέση 8 «Παράγωγα ή μεταποιημένα προϊόντα» μετονομάζεται σε «Μεταποιημένα προϊόντα»,
• η θέση 11β «Τελωνείο (ή τελωνεία) λήξης του καθεστώτος» μετονομάζεται σε «Τελωνείο (ή τελωνεία) εκκαθάρισης του καθεστώτος»,
• η θέση 13 «Περίοδος λήξης (μήνες)» μετονομάζεται σε «Προθεσμία εκκαθάρισης (μήνες)»,
• η θέση 15 «Μεταφορά» μετονομάζεται σε «Μεταβίβαση» και αφορά πεδίο όπου θα αναγράφονται οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του καθεστώτος από τον δικαιούχο σε άλλο πρόσωπο, κατά συνέπεια οι κωδικοί μεταφοράς 1-6 που συμπληρώνονταν έως σήμερα παύουν να υφίστανται.

2) Στο συμπληρωματικό έντυπο για την αίτηση/άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης:
• ο τίτλος των εντύπων μετονομάζεται σε «Αίτηση για την άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης» και «Άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης»,
• η θέση 19 «Εγκαταστάσεις αποταμίευσης ή αποθήκευσης (τύπου Ε)» μετονομάζεται σε «Εγκαταστάσεις αποταμίευσης ή αποθήκευσης».

3) Στο συμπληρωματικό έντυπο για την αίτηση/άδεια υπαγωγής σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή:
• στη θέση 20 «Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς διασάφηση» επιλέγεται, αντί του «ναι» ή «όχι» που υφίσταται έως σήμερα, αναφορά ή μη στο «άρθρο 170 παράγραφος 1 του κώδικα».

4) Στο συμπληρωματικό έντυπο για την αίτηση/άδεια υπαγωγής σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή:
• στη θέση 18 «Σύστημα», πέραν των ήδη υπαρχουσών επιλογών 1 «σύστημα σταθερών ανταλλαγών χωρίς προκαταβολική εισαγωγή» και 2 «σύστημα σταθερών ανταλλαγών με προκαταβολική εισαγωγή», προστίθεται και η επιλογή 3 «τελειοποίηση προς επανεισαγωγή ΙΜ/ΕΧ σύμφωνα με το άρθρο 223 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κώδικα»,
• οι θέσεις 20-21 καταργούνται.
Έως την ολοκλήρωση των μεταβολών στο υποσύστημα αδειών εγκρίσεων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet, οι αρμόδιες τελωνειακές καλούνται να συνεχίσουν να εκδίδουν ηλεκτρονικά τις άδειες χρήσης ειδικού καθεστώτος, τροποποιώντας όμως χειρόγραφα κατά την εκτύπωση της αδείας το λεκτικό περιεχόμενο (περιγραφή) των παραπάνω πεδίων.

1.8 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Από την 1/5/2016, για την υποβολή διασάφησης υπαγωγής σε ειδικό καθεστώς, πλην της διαμετακόμισης, μπορούν να χρησιμοποιούνται τα έντυπα του Παραρτήματος 9 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 341/16, το οποίο αντιστοιχεί στα Παραρτήματα 37 - 38 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

1) Για τη συμπλήρωση της πρώτης υποδιαίρεσης της θέσης 37 «Καθεστώς» του ΕΔΕ, οι ακόλουθοι κωδικοί μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο ως προηγούμενο καθεστώς, εφόσον με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα τα καθεστώτα στα οποία αντιστοιχούν παύουν να υφίστανται:
02: Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων ενόψει της εφαρμογής του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα επιστροφής)
41: Θέση σε ανάλωση με ταυτόχρονη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (σύστημα επιστροφής δασμών)
78: Θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη ζώνη
91: Υπαγωγή στο καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο.
Επισημαίνεται ότι ο κωδικός 78 αφορά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη ζώνη ελέγχου τύπου ΙΙ, όμως εφόσον στη χώρα μας δεν λειτουργούν ελεύθερες ζώνες αυτής της κατηγορίας, ο εν λόγω κωδικός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ούτε ως προηγούμενο καθεστώς στη θέση 37 του ΕΔΕ.

2) Για τη συμπλήρωση της δεύτερης υποδιαίρεσης της θέσης 37 «Καθεστώς» του ΕΔΕ, παύουν να υφίστανται οι ακόλουθοι κωδικοί:
Α06: Εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ΕΤ (σύστημα επιστροφής δασμών) και προορίζονται για στρατιωτική χρήση στο εξωτερικό
Α07: Εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ΕΤ (σύστημα επιστροφής δασμών) και προορίζονται για εξαγωγή στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα
Β05: Επανεισαγόμενα παράγωγα προϊόντα με μερική απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς όπου το κόστος τελειοποίησης χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό (άρθρο 591)
F11: Μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο, στην περίπτωση που θεωρείται ότι πληρούνται οι οικονομικοί όροι (άρθρο 552 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο)
F42: Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία παράγωγων προϊόντων όταν αυτά υπόκεινται σε ειδικούς γι' αυτά εισαγωγικούς δασμούς (άρθρο 122α του κώδικα)
F43: Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων υπαγόμενων σε ΕΤ ή θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία παράγωγων προϊόντων χωρίς εξισωτικούς τόκους (άρθρο 519 παράγραφος 4).
Οι ανωτέρω μεταβολές θα ενσωματωθούν στο Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet και θα ισχύσουν από 01.05.2016

3) Σύμφωνα με το άρθρο 55 σημείο 8 του Καν.(ΕΕ) 341/2016, για τις περιπτώσεις όπου αίτηση για χορήγηση άδειας με σκοπό την υπαγωγή εμπορευμάτων σε ειδικό καθεστώς βασίζεται σε τελωνειακή διασάφηση σύμφωνα με το άρθρο 163 παρ.1 του κατ' εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 2446/2015 από την ημερομηνία εφαρμογής του νέου τελωνειακού κώδικα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο ΕΔΕ τα ακόλουθα στοιχεία:
• Απαιτήσεις περί δεδομένων κοινές για όλα τα καθεστώτα:
- φύση της τελειοποίησης ή χρήσης των εμπορευμάτων,
- τεχνικές περιγραφές των εμπορευμάτων ή/και των μεταποιημένων προϊόντων και μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητάς τους,
- εκτιμώμενη περίοδος εκκαθάρισης του καθεστώτος,
- προτεινόμενο τελωνείο εκκαθάρισης του καθεστώτος (όχι για τον ειδικό προορισμό),
- τόπος τελειοποίησης ή χρήση
• Απαιτήσεις δεδομένων για το καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή:
- κωδικοί για τους οικονομικούς όρους που αναφέρονται στο προσάρτημα του παραρτήματος 12 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/341,
- εκτιμώμενος συντελεστής απόδοσης ή μέθοδος προσδιορισμού του εν λόγω συντελεστή,
- αν ο εισαγωγικός δασμός θα πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 3 του κώδικα (αναφέρατε "ναι" ή "όχι").
Λαμβάνοντας υπόψη το αρίθμ. Δ.ΗΛ.ΤΕΛ.1065790/25.04.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Τελωνείου, ορισμένα από το στοιχεία αυτά μπορούν να καταχωρηθούν ως εξής:
• Οι πληροφορίες που αφορούν τη φύση της τελειοποίησης ή χρήσης των εμπορευμάτων μπορούν να εισαχθούν στο θέση «Ειδικές μνείες - 44-3», στο πεδίο «Άλλα στοιχεία», το οποίο δέχεται έως 70 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και είναι δυνατό να συμπληρωθεί όταν εισαχθεί η ειδική μνεία 00100.
• Οι πληροφορίες που αφορούν την τεχνική περιγραφή των εμπορευμάτων ή και των μεταποιημένων προϊόντων και μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας τους, μπορούν να εισαχθούν στη θέση 31 «Δέματα και περιγραφή» το οποίο δέχεται έως 280 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
Για την συμπλήρωση των υπολοίπων στοιχείων θα σας παρασχεθούν οδηγίες μετά την εισαγωγή των μεταβολών αυτών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων ICISnet.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

2.1 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ


2.1.1 Τύποι αποθηκών

Σύμφωνα με το άρθρο 240 του Κώδικα, τα άρθρα 1, σημεία (32)-(33) και 203 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2246/15 και το άρθρο 1, σημείο (11) του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2447/15, πλέον υφίστανται τέσσερις (4) τύποι αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης.
Ειδικότερα:
• Δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης τύπου Ι: δημόσια αποθήκη όπου τις ευθύνες που αναφέρονται στο άρθρο 242, παρ.1 του Κώδικα φέρει ο κάτοχος της άδειας (διαχειριστής) και ο δικαιούχος του καθεστώτος (αποταμιευτής).
• Δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης τύπου ΙΙ: δημόσια αποθήκη όπου τις ευθύνες που αναφέρονται στο άρθρο 242, παρ.2 του Κώδικα φέρει ο δικαιούχος του καθεστώτος.
• Δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης τύπου Ill: αποθήκη την οποία διαχειρίζονται οι Τελωνειακές Αρχές.
• Ιδιωτική αποθήκη: αποθήκη στην οποία ο κάτοχος της άδειας και ο δικαιούχος του καθεστώτος είναι το ίδιο πρόσωπο.
Η αντιστοιχία των προαναφερόμενων τύπων αποθηκών με τους τύπους αποθηκών που ισχύουν με τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και των διατάξεων εφαρμογής του είναι η εξής:

Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας Καν. (ΕΟΚ) 2913/92

Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας Καν. (ΕΕ) 952/13

Δημόσια αποθήκη τύπου Α'

Δημόσια αποθήκη τύπου Ι

Δημόσια αποθήκη τύπου Β'

Δημόσια αποθήκη τύπου ΙΙ

Δημόσια αποθήκη τύπου ΣΤ'

Δημόσια αποθήκη τύπου ΙΙΙ

Ιδιωτική αποθήκη τύπου Γ'

Ιδιωτική αποθήκη

Ιδιωτική αποθήκη τύπου Δ'

Παύει να υφίσταται

Ιδιωτική αποθήκη τύπου Ε'

Ιδιωτική αποθήκη


Επί της ουσίας, οι ευθύνες του διαχειριστή της αποθήκης (κατόχου της άδειας) και του αποταμιευτή (δικαιούχου του καθεστώτος) παραμένουν όπως έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα βάσει των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων, χωρίς καμία μεταβολή πέραν της υποχρέωσης του διαχειριστή αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης τύπου ΙΙ (πρώην Β') να τηρεί λογιστική αποθήκης, όπως αναφέρεται στην ενότητα 2.1.3 που ακολουθεί.
Όσον αφορά τις πρώην αποθήκες τύπου Ε', αυτές πλέον εμπίπτουν στη γενική κατηγορία των ιδιωτικών αποθηκών όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 240, παρ.1 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα όπου αναφέρεται ότι τα μη ενωσιακά εμπορεύματα μπορούν να αποθηκεύονται και σε «κάθε άλλο χώρο εγκεκριμένο για το συγκεκριμένο καθεστώς από τις τελωνειακές αρχές». Κατά συνέπεια, πλέον για τη λειτουργία ιδιωτικής αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης που αντιστοιχεί στην αποθήκη τύπου Ε', ο χώρος όπου βρίσκονται αποθηκευμένα τα εμπορεύματα πρέπει να είναι εγκεκριμένος για το συγκεκριμένο καθεστώς από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή, ενώ μέχρι πρότινος η έγκριση αφορούσε μόνο τη χρήση του καθεστώτος ακόμη κι αν τα εμπορεύματα δεν βρίσκονταν αποθηκευμένα σε χώρο εγκεκριμένο ως αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης.

2.1.2 Οδηγίες και επισημάνσεις για την υποβολή αίτησης και την έκδοση άδειας μέσω του Υποσυστήματος Αδειών-Εγκρίσεων μετά την 1/5/2016

Εφιστάται η προσοχή στους οικονομικούς φορείς και τις αρμόδιες για την έκδοση της άδειας Τελωνειακές Αρχές όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση αδειών μέσω του Υποσυστήματος Αδειών-Εγκρίσεων από την 1/5/2016 κι έπειτα ως προς τα εξής σημεία:
• κατά τη δημιουργία αίτησης, στο πεδίο «Κατηγορία άδειας» επιλέγεται από τη λίστα η «Άδεια χρήσης ειδικού καθεστώτος εκτός της διαμετακόμισης» και στο πεδίο «Τύπος άδειας» επιλέγεται ο κατάλληλος τύπος αποθήκης μεταξύ των επιλογών «Τελωνειακή Αποταμίευση - Δημόσια τύπου Ι», «Τελωνειακή Αποταμίευση - Δημόσια τύπου ΙΙ» και «Τελωνειακή Αποταμίευση - Ιδιωτική»,
• το πεδίο 15 «Μεταφορά», με την τρέχουσα μορφή του, δεν θα συμπληρώνεται σε καμία περίπτωση, καθώς το εν λόγω πεδίο με τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα αφορά πλέον τη σχεδιαζόμενη μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του δικαιούχου του καθεστώτος σε άλλο πρόσωπο, ωστόσο προσωρινά και έως την παροχή νέων οδηγιών από την Υπηρεσία μας, οι προϋποθέσεις για την εν λόγω μεταβίβαση θα συμπληρώνονται στο πεδίο 25 «Συμπληρωματικές πληροφορίες» του συμπληρωματικού εντύπου για την αίτηση/άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης ή, εναλλακτικά, σε παράρτημα το οποίο θα κοινοποιείται στον κάτοχο της άδειας και θα επισυνάπτεται στον σχετικό φάκελο.
Όσον αφορά τα πεδία του εντύπου της άδειας τα οποία αλλάζουν τίτλο σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην ως άνω ενότητα 1.7, οι τελωνειακοί υπάλληλοι των αρμόδιων για την έκδοση της άδειας Τελωνειακών Αρχών παρακαλούνται, μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από την Υπηρεσία μας, για τη χειρόγραφη διόρθωση των εν λόγω τίτλων στα εκτυπωμένα αντίγραφα της εκδοθείσας άδειας.
Τέλος, ο αριθμός αναφοράς των αδειών λειτουργίας αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης που θα εκδίδονται από την 1/5/2016 κι έπειτα, υφίσταται αλλαγή ως προς το γράμμα που υποδηλώνει τον τύπο της αποθήκης, ως εξής:
R: Δημόσια αποθήκη τύπου Ι
S: Δημόσια αποθήκη τύπου ΙΙ
U: Ιδιωτική αποθήκη
Για παράδειγμα, νέα άδεια που θα εκδοθεί, μετά την 1/5/2016, από την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής για τη λειτουργία δημόσιας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης τύπου Ι θα έχει αριθμό αναφοράς 16GR000001CWR00XXX, ενώ πριν από την 1/5/2016 θα ήταν 16GR000001CWA00XXX.

2.1.3 Άρση περιορισμών που ίσχυαν έως σήμερα για την έκδοση άδειας

Με τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα αίρονται ορισμένοι περιορισμοί που ίσχυαν με τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα για την έκδοση άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, η οποία πλέον επιτρέπεται για τις εξής περιπτώσεις:
• όταν στην αποθήκη πρόκειται να διενεργηθούν συνήθεις εργασίες οι οποίες υπερισχύουν της δραστηριότητας αποθήκευσης των εμπορευμάτων,
• όταν για τον ίδιο χώρο έχει ήδη χορηγηθεί άλλη άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, ενδεχομένως άλλου τύπου, εφόσον διασφαλίζεται η τελωνειακή επιτήρηση (π.χ. αποθηκευτική εγκατάσταση η οποία λειτουργεί κατά το ήμισυ ως ιδιωτική αποθήκη και κατά το ήμισυ ως δημόσια αποθήκη τύπου Ι και υπάρχει σαφής διαχωρισμός των χώρων για την ορθή άσκηση της τελωνειακής επιτήρησης),
• όταν ζητείται η έκδοση άδειας λειτουργίας δημόσιας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης στην οποία εμπλέκονται και άλλα κράτη-μέλη.

2.1.4 Τήρηση λογιστικής αποθήκης

Όπως προαναφέρθηκε, βάσει του άρθρου 214 του Κώδικα, ο κάτοχος της άδειας ή ο δικαιούχος του καθεστώτος τηρεί τις κατάλληλες λογιστικές καταχωρίσεις, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από τις Τελωνειακές Αρχές τύπο.
Κατά συνέπεια, από 1/5/2016 οι διαχειριστές δημοσίων αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης τύπου ΙΙ (πρώην τύπου Β') οφείλουν να τηρούν λογιστική αποθήκης κατά τα προβλεπόμενα για τους λοιπούς τύπους αποθηκών.
Επίσης, οι διαχειριστές των αποθηκών τύπου ΙΙ οφείλουν να καταθέτουν κατάσταση αποθεμάτων έως την 5η ημέρα του μήνα του ακολουθεί τον μήνα αναφοράς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει υποχρέωση εκτίμησης των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων των αποταμιευμένων εμπορευμάτων καθώς στον συγκεκριμένο τύπο αποθήκης η προσκόμιση εγγύησης αποτελεί ευθύνη του αποταμιευτή.

2.1.5 Συνήθεις εργασίες - Κατάργηση πληροφοριακού δελτίου INF8

Όπως προκύπτει από το Παράρτημα 13 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 341/16, το πληροφοριακό δελτίο INF8 για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων που πρόκειται να υποβληθούν σε συνήθεις εργασίες στα πλαίσια του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης ή των ελευθέρων ζωνών, παύει να υφίσταται.
Αντί αυτού και σύμφωνα με το άρθρο 178, παρ.1, στοιχείο (ζ) του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/15, όταν διενεργούνται συνήθεις εργασίες που έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή του κωδικού Σ.Ο., η τηρούμενη λογιστική αποθήκης ενημερώνεται με τα στοιχεία των συνήθων εργασιών και τη νέα δασμολογική κατάταξη που προκύπτει από αυτές.
Τα πληροφοριακά δελτία INF8 που έχουν εκδοθεί πριν από την 1/5/2016 και αφορούν συνήθεις εργασίες οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την ημερομηνία αυτή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την 1/5/2016 κι έπειτα, για σκοπούς εκκαθάρισης του καθεστώτος (π.χ. θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, επανεξαγωγή κλπ).

2.1.6 Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στα πλαίσια του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης

Για το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, οι περιπτώσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του δικαιούχου του καθεστώτος (αποταμιευτή) σε άλλο πρόσωπο, για τις οποίες απαιτείται έγκριση των Τελωνειακών Αρχών διακρίνονται ως εξής:

1) Στις περιπτώσεις ιδιωτικών αποθηκών όπου οι ιδιότητες του διαχειριστή της αποθήκης και του αποταμιευτή συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο, η άδεια λειτουργίας της αποθήκης αποτελεί και την έγκριση για τη σχεδιαζόμενη μεταβίβαση εφόσον έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες προϋποθέσεις στο σχετικό πεδίο της άδειας.

2) Στις περιπτώσεις των δημοσίων αποθηκών τύπου ΙΙ όπου ο αποταμιευτής είναι πρόσωπο άλλο από τον διαχειριστή της αποθήκης, αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για την έγκριση της μεταβίβασης είναι το Τελωνείο Ελέγχου.
Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να τίθενται από την αρμόδια για την έγκριση Τελωνειακή Αρχή για την μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του δικαιούχου του καθεστώτος σε νέο δικαιούχο είναι:
• για την ως άνω περίπτωση (1), η κατάλληλη ενημέρωση της λογιστικής αποθήκης με τις πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω μεταβίβαση (π.χ. νέος δικαιούχος του καθεστώτος, ημερομηνία μεταβίβασης, στοιχείο που αποδεικνύει την εν λόγω μεταβίβαση),
• για την ως άνω περίπτωση (2), η κατάλληλη ενημέρωση της λογιστικής αποθήκης κατά τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και η προσκόμιση εγγύησης από τον νέο δικαιούχο του καθεστώτος δεδομένου ότι η δημόσια αποθήκη τύπου ΙΙ (πρώην Β') λειτουργεί με ευθύνη του δικαιούχου του καθεστώτος.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, με τη μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, δεν απαιτείται η κατάθεση νέας διασάφησης αποταμίευσης από τον νέο δικαιούχο του καθεστώτος εφόσον η βούλησή του είναι τα εμπορεύματα να εξακολουθήσουν να υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης στην ίδια αποθήκη όπου βρίσκονται κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης.
Ωστόσο, απαιτείται η υποβολή νέας διασάφησης αποταμίευσης εάν η μεταβίβαση συνεπάγεται και τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε άλλη αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης η οποία λειτουργεί βάσει διαφορετικής άδειας (θέση 37 ΕΔΕ: 7171).

2.1.7 Διακίνηση εμπορευμάτων υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης

Οι τρόποι διακίνησης των εμπορευμάτων που υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ορίζονται στο άρθρο 179, παρ.3-4 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2246/15 και το άρθρο 267, παρ.1 και 4-5 του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2447/15.
Ειδικότερα, η διακίνηση των εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς πραγματοποιείται ως εξής:
• προς το τελωνείο εξόδου, υπό την κάλυψη της διασάφησης επανεξαγωγής,
• για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο καθεστώς κατά τη συνήθη διαδικασία, από το τελωνείο υπαγωγής στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, υπό την κάλυψη της διασάφησης αποταμίευσης,
• μεταξύ διαφορετικών αποθηκευτικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται στην ίδια άδεια, με σχετική εγγραφή στην λογιστική αποθήκης που περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τον τόπο που βρίσκονται τα εμπορεύματα και τη διακίνησή τους.
Επίσης, μία σημαντική αλλαγή που επέρχεται στις διακινήσεις των αποταμιευμένων εμπορευμάτων είναι ότι η διακίνηση τερματίζεται εντός 30 ημερών από την έξοδο των εμπορευμάτων από την αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης, με δυνατότητα παράτασης της εν λόγω προθεσμίας ύστερα από αίτηση του δικαιούχου του καθεστώτος για δεόντως τεκμηριωμένους λόγους (π.χ. λόγω ανωτέρας βίας η οποία έχει ως συνέπεια τον μη έγκαιρο τερματισμό της διακίνησης). Εάν η διακίνηση των εμπορευμάτων δεν έχει ολοκληρωθεί εντός της τιθέμενης προθεσμίας, τότε γεννάται τελωνειακή οφειλή κατά την έννοια του άρθρου 79 του Κώδικα.
Στις περιπτώσεις διακίνησης των εμπορευμάτων από την αποθήκη στο τελωνείο εξόδου, πρέπει να παρέχονται πληροφορίες στη λογιστική αποθήκης σχετικά με την έξοδο των εμπορευμάτων εντός 100 ημερών από την ημερομηνία εξόδου των εμπορευμάτων από την αποθήκη, με δυνατότητα παράτασης της εν λόγω προθεσμίας ύστερα από αίτηση του δικαιούχου του καθεστώτος (αποταμιευτής).
Όπως προαναφέρθηκε στις ενότητες 1.4 και 1.7, από την 1/5/2016, οι σχετικοί με την μεταφορά εμπορευμάτων κωδικοί 1 -6 του πεδίου 15 του εντύπου άδειας υπαγωγής σε ειδικό καθεστώς παύουν να υφίστανται, καθώς πλέον το πεδίο 15 πρέπει να συμπληρώνεται μόνο με πληροφορίες σχετικές με τη μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Ωστόσο, ως προς την ανάληψη της ευθύνης μεταφοράς εμπορευμάτων από τον διαχειριστή δημόσιας αποθήκης τύπου Ι (πρώην τύπου Α') κατά την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς και την επανεξαγωγή, εξακολουθούν να ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην ενότητα V της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 5019648 ΕΞ 2015/15.9.2015 ΕΔΥΟ «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με ορισμένες διαδικασίες του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (ΑΔΑ: 67ΞΒΗ-ΗΟΕ).

2.1.8 Εργασίες τελειοποίησης εντός αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 241 του Κώδικα, δίνεται η δυνατότητα διενέργειας μεταποιητικών εργασιών (εργασιών τελειοποίησης) εντός του χώρου αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, εφόσον δεν θίγεται η τελωνειακή επιτήρηση, και για τα εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς ειδικού προορισμού, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για το εν λόγω καθεστώς.
Υπενθυμίζεται ότι η δυνατότητα αυτή προβλεπόταν με τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και εξακολουθεί να ισχύει με τις νέες διατάξεις και για το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.
Σε κάθε περίπτωση, τα εμπορεύματα που υποβάλλονται σε εργασίες τελειοποίησης υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή ειδικού προορισμού δεν θεωρείται ότι υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης.
Οι Τελωνειακές Αρχές καλούνται να μην επιτρέπουν την εκτέλεση συνήθων εργασιών με το καθεστώς της τελωνειακής Αποταμίευσης όταν για τα εμπορεύματα αυτά έχει επιβληθεί δασμός αντιντάμπινγκ ή άλλα μέτρα εμπορικής πολιτικής και οι εργασίες αυτές μεταβάλλουν τον κωδικό ΣΟ.
Οι εργασίες αυτές μπορεί να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά με το καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή.

2.2 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΖΩΝΕΣ

Οι βασικές αλλαγές που αφορούν τις ελεύθερες ζώνες είναι οι εξής:
• Σύμφωνα με το άρθρο 210 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, οι ελεύθερες ζώνες αλλάζουν χαρακτήρα και μετατρέπονται σε ειδικό καθεστώς αποθήκευσης.
• Όπως προκύπτει από τα άρθρα 243-249 του Κώδικα, οι ελεύθερες ζώνες λειτουργούν κατά αντιστοιχία με τις ελεύθερες ζώνες ελέγχου τύπου Ι, ενώ οι ελεύθερες ζώνες τύπου ΙΙ και οι ελεύθερες αποθήκες παύουν να υφίστανται ως έννοια.
Πρακτικά, στη χώρα μας δεν υπάρχουν μεταβολές, καθώς αφενός οι υπάρχουσες ελεύθερες ζώνες είναι της κατηγορίας ελέγχου τύπου Ι αφετέρου δεν λειτουργούν ελεύθερες αποθήκες στην Ελληνική επικράτεια. Εξυπακούεται ότι, από 1/5/2016, δεν υφίσταται λόγος χαρακτηρισμού των υπαρχουσών ελευθέρων ζωνών ως «Ελέγχου Τύπου Ι».
• Σύμφωνα με το άρθρο 245, παρ.2 του Κώδικα, τα μη ενωσιακά εμπορεύματα θεωρείται ότι υπάγονται σε καθεστώς ελεύθερης ζώνης:
α) κατά την είσοδό τους σε αυτή, εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε άλλο τελωνειακό καθεστώς (π.χ. τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, ειδικό προορισμό κλπ),
β) κατά τη λήξη του καθεστώτος διαμετακόμισης, εφόσον δεν έχουν υπαχθεί αμέσως σε άλλο τελωνειακό καθεστώς.
• Σύμφωνα με το άρθρο 247, παρ.1 του Κώδικα, τα μη ενωσιακά εμπορεύματα, κατά την παραμονή τους σε ελεύθερη ζώνη, μπορούν να υπάγονται πλέον και στο καθεστώς ειδικού προορισμού, σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για το εν λόγω καθεστώς. Επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα υπαγωγής των ευρισκόμενων σε ελεύθερη ζώνη μη ενωσιακών εμπορευμάτων στο καθεστώς θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και προσωρινής εισαγωγής, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τα εν λόγω καθεστώτα.
Για τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, τα μη ενωσιακά εμπορεύματα δεν θεωρείται ότι υπάγονται σε καθεστώς ελεύθερης ζώνης.
• Όσον αφορά τη διενέργεια συνήθων εργασιών και το πληροφοριακό δελτίο INF8, ισχύουν τα προαναφερόμενα στην προηγούμενη ενότητα 2.1.5 περί καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

3.1 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Οι βασικές αλλαγές που αφορούν το ειδικό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής είναι οι εξής:
• Η μέγιστη προθεσμία για την παραμονή των εμπορευμάτων υπό το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, για τον ίδιο λόγο και υπό την ευθύνη του ίδιου κατόχου, συνεχίζει και παραμένει 24 μήνες, ακόμη και σε περιπτώσεις εκκαθάρισης του καθεστώτος με την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε άλλο ειδικό καθεστώς και την εκ νέου υπαγωγή τους στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.
α) Σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 251 του Καν. (ΕΕ) 952/13, το συνολικό διάστημα παραμονής των εμπορευμάτων υπό το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής δεν υπερβαίνει τα 10 έτη, εκτός απρόβλεπτων περιστατικών.
β) Το άρθρο 237 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/15 ορίζει νέες προθεσμίες για την εκκαθάριση του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής. Η προθεσμία για την εκκαθάριση για τα ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 223 είναι 12 μήνες από τον χρόνο υπαγωγής των ζώων σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής. Η προθεσμία για την εκκαθάριση για εμπορεύματα που παραδίδονται από τον ιδιοκτήτη για επιθεώρηση σε πρόσωπο εντός της Ένωσης το οποίο έχει το δικαίωμα αγοράς τους μετά την επιθεώρηση, στο άρθρο 234 παράγραφος 2, είναι 6 μήνες από τον χρόνο υπαγωγής των εμπορευμάτων σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.
γ) Στο πρώτο εδάφιο, της παραγράφου 1, του άρθρου 218 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/15, ορίζεται ότι όταν το μεταφορικό μέσο έχει εισαχθεί προσωρινά στην Ένωση με πλήρη απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό σύμφωνα με το άρθρο 212, και έχει επιστραφεί σε επιχείρηση ενοικίασης εγκατεστημένη στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, η επανεξαγωγή βάσει της οποίας γίνεται εκκαθάριση του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής διενεργείται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία εισόδου του μεταφορικού μέσου στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Στο εδάφιο 2 της παραγράφου 1, ορίζεται ότι όταν το μεταφορικό μέσο έχει εισαχθεί προσωρινά στην Ένωση με πλήρη απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό και αυτό εκμισθώνεται εκ νέου από την επιχείρηση ενοικίασης σε πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός αυτού του εδάφους ή σε φυσικά πρόσωπα που έχουν τη συνήθη κατοικία τους εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, η επανεξαγωγή βάσει της οποίας γίνεται εκκαθάριση του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής διενεργείται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία εισόδου του μεταφορικού μέσου στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και εντός τριών εβδομάδων από τη σύναψη της σύμβασης επαναμίσθωσης.
Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι το μεταφορικό μέσο επιστρέφεται εντός τριών εβδομάδων από τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης ή επαναμίσθωσης, στην επιχείρηση ενοικίασης που είναι εγκατεστημένη στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης εάν το μεταφορικό μέσο χρησιμοποιείται από το φυσικό πρόσωπο για την επιστροφή του στον τόπο κατοικίας του στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, ή επανεξάγεται εάν χρησιμοποιείται από το εν λόγω πρόσωπο για αναχώρηση από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
• Σχετικά με την προσωρινή εισαγωγή εμπορευματοκιβωτίων-παλλέτων και μεταφορικών μέσων:
α) Σύμφωνα με τα άρθρα 209, 211 και 213 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/15 χορηγείται απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς για ανταλλακτικά, εξαρτήματα και εξοπλισμό για παλέτες, εμπορευματοκιβώτια και μη ενωσιακά μεταφορικά μέσα αντίστοιχα, όταν εισάγονται προσωρινά και πρόκειται να επανεξαχθούν ξεχωριστά ή ως μέρος τους.
β) Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 207 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/15, δύναται επίσης να χορηγηθεί πλήρης απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό, όπως αναφέρεται στα άρθρα 208 έως 211 (Παλέτες, Ανταλλακτικά, εξαρτήματα και εξοπλισμός για Παλέτες, Εμπορευματοκιβώτια, Ανταλλακτικά, εξαρτήματα και εξοπλισμός για Εμπορευματοκιβώτια) και στο άρθρο 213 (Ανταλλακτικά, εξαρτήματα και εξοπλισμός για μη ενωσιακά μεταφορικά μέσα) σε περιπτώσεις στις οποίες ο αιτών και ο δικαιούχος του καθεστώτος είναι εγκατεστημένοι εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.
γ) Στο άρθρο 217 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/15 προστίθεται το σημείο στ) το οποίο ορίζει ως προθεσμία για την εκκαθάριση του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής για τα εμπορευματοκιβώτια, τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματα τους, τους 12 μήνες από τον χρόνο υπαγωγής τους στο εν λόγω καθεστώς.
• Όσον αφορά τη χρήση προφορικής διασάφησης:
Σύμφωνα με το άρθρο 136 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/15, τελωνειακές διασαφήσεις προσωρινής εισαγωγής είναι δυνατόν να υποβάλλονται προφορικά εκτός από τις περιπτώσεις που όριζε ο Καν. 2454/93 στα άρθρα 229 και 232 και για τις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) υλικά ιατροχειρουργικά και εργαστηρίου που προορίζονται για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς αποστέλλονται ως χρησιδάνειο μετά από σχετική αίτηση νοσοκομείου ή άλλου νοσηλευτικού ιδρύματος, το οποίο χρειάζεται επειγόντως αυτά τα υλικά προκειμένου να καλύψει την ανεπάρκεια του δικού του εξοπλισμού.
β) εξοπλισμός που ανήκει σε, και χρησιμοποιείται από, πρόσωπο εγκατεστημένο σε παραμεθόρια περιοχή τρίτης χώρας παρακείμενη στην παραμεθόριο περιοχή εντός της Ένωσης όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα εμπορεύματα.
γ) υλικό που προορίζεται για την αντιμετώπιση καταστροφών και χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των συνεπειών καταστροφών ή παρόμοιων καταστάσεων που πλήττουν το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.
δ) φορητά μουσικά όργανα που εισάγονται προσωρινά από ταξιδιώτες και τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως επαγγελματικός εξοπλισμός.
• Στα άρθρα 221 και 222 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/15 σχετικά με τα υλικά που προορίζονται για την αντιμετώπιση συνεπειών καταστροφών και τα υλικά ιατροχειρουργικά και εργαστηρίου ορίζεται ότι ο αιτών και ο δικαιούχος του καθεστώτος μπορούν να είναι εγκατεστημένοι στο έδαφος της Ένωσης.
• Όπως προκύπτει από το Παράρτημα 13 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 341/16, το πληροφοριακό δελτίο INF6 το οποίο χρησιμοποιείται για την ανακοίνωση στοιχείων σχετικά με τον υπολογισμό της τελωνειακής οφειλής ή των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί όταν τα εμπορεύματα εισαγωγής μεταφέρονται εντός του τελωνειακού εδάφους της κοινότητας, παύει να υφίσταται.

3.2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

Η βασική μεταβολή που επέρχεται με τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα είναι ότι ο ειδικός προορισμός συμπεριλαμβάνεται στα ειδικά καθεστώτα και διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τα καθεστώτα στο σύνολό τους.

3.2.1 Εκκαθάριση καθεστώτος ειδικού προορισμού

Το καθεστώς του ειδικού προορισμού εκκαθαρίζεται όταν τα εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς, ή τα μεταποιημένα προϊόντα υπάγονται σε επόμενο τελωνειακό καθεστώς, έχουν χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς που προβλέπονται για την απαλλαγή από δασμούς ή για την επιβολή μειωμένου δασμολογικού συντελεστή, εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, καταστρέφονται χωρίς να αφήσουν κατάλοιπα ή εγκαταλείπονται υπέρ του Δημοσίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 254, παρ. 7 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, τα απορρίμματα και θραύσματα που προκύπτουν στην περίπτωση της καταστροφής των εμπορευμάτων που υπάγονται στο καθεστώς ειδικού προορισμού θεωρείται ότι υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, χωρίς την υποβολή τελωνειακής διασάφησης. Σε αυτή την περίπτωση, οι κάτοχοι άδειας ειδικού προορισμού είναι υποχρεωμένοι να τηρούν λογιστικές καταχωρίσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται για το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης, ενώ δεν απαιτείται άδεια τελωνειακής αποταμίευσης.
Επιπλέον, το καθεστώς του ειδικού προορισμού εκκαθαρίζεται με την έξοδο εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, πριν ακόμη λάβουν τον ειδικό προορισμό βάσει του οποίου τυγχάνουν της απαλλαγής δασμών. Για την παραπάνω έξοδο δεν χρειάζεται έγκριση από Τελωνειακή Αρχή.

3.2.2 Εκκαθαριστικός λογαριασμός

Σύμφωνα με το άρθρο 175, παρ. 1 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/15, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να προσκομίσει στο τελωνείο ελέγχου εκκαθαριστικό λογαριασμό εντός 30 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την εκκαθάριση, στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα 71-06.
Όλα τα εμπορεύματα τα οποία έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ειδικού προορισμού και για τα οποία η περίοδος εκκαθάρισης συμπίπτει ημερολογιακά τον ίδιο μήνα, μπορούν να περιληφθούν σε έναν εκκαθαριστικό λογαριασμό, ο οποίος υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή την τελευταία μέρα του προαναφερόμενου ημερολογιακού μήνα.
Δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση εκκαθαριστικού λογαριασμού στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία από δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα και αποστέλλονται απευθείας στα δικαιούχα απαλλαγής πλοία ή αεροσκάφη. Στην περίπτωση αυτή το καθεστώς εκκαθαρίζεται με την επιστροφή της άδειας φόρτωσης επί της οποίας έχει συνταχθεί η σχετική πράξη βεβαίωσης της φόρτωσης και όχι με την κατάθεση του εκκαθαριστικού λογαριασμού.

3.2.3 Έξοδος εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς

Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα διακρίνουμε δύο περιπτώσεις κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης:
• το καθεστώς του ειδικού προορισμού έχει λήξει, τα εμπορεύματα έχουν λάβει τον προορισμό τους και έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία και στη συνέχεια ζητείται η έξοδος τους προς τρίτη χώρα. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθούνται οι συνήθεις διατυπώσεις για την έξοδο των εμπορευμάτων από το έδαφος της Ένωσης, αφού ληφθούν υπόψη και τα στοιχεία του εκκαθαριστικού λογαριασμού, ο οποίος έχει κατατεθεί.
• τα εμπορεύματα δεν έχουν λάβει τον ειδικό προορισμό τους και το καθεστώς δεν έχει εκκαθαριστεί έως τη χρονική στιγμή που ζητείται η έξοδος των εμπορευμάτων προς τρίτη χώρα. Στην περίπτωση αυτή, τα εμπορεύματα μεταφέρονται στο τελωνείο εξόδου χωρίς διατυπώσεις αλλά με τήρηση λογιστικών καταχωρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 179, παρ. 1 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/15. Στη συνέχεια σύμφωνα με το άρθρο 269, παρ. 3 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα κατατίθεται διασάφηση εξαγωγής, όμως τα εμπορεύματα παραμένουν στο καθεστώς έως ότου βεβαιωθεί η έξοδός τους από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Εφόσον η έξοδος δεν αποδειχθεί, με την κατάθεση του εκκαθαριστικού λογαριασμού γεννάται τελωνειακή οφειλή.
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 260 του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2447/15, όταν τα εμπορεύματα διακινούνται στο πλαίσιο του ειδικού προορισμού προς το Τελωνείο εξόδου, υπόκεινται στις διατάξεις που θα ίσχυαν αν είχαν τεθεί υπό το καθεστώς εξαγωγής, ενώ δεν εφαρμόζονται διατυπώσεις επανεξαγωγής.

3.2.4 Κατάργηση εντύπου Τ5

Με την εφαρμογή του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα χρησιμοποίησης του αντιτύπου ελέγχου Τ5, για την εκχώρηση εμπορευμάτων μεταξύ κατόχων αδείας ειδικού προορισμού.
Για τις περιπτώσεις εκχώρησης εμπορευμάτων στα πλαίσια του καθεστώτος με χρήση Τ5, η διακίνηση των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί έως την 1 Μαΐου 2016, μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη χρήση του παραπάνω παραστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

4.1 ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ


4.1.1. Έννοια του καθεστώτος

Σύμφωνα με τις έως τώρα ισχύουσες διατάξεις η πρόθεση επανεξαγωγής του συνόλου των μεταποιημένων εμπορευμάτων αποτελούσε προϋπόθεση για την έκδοση αδείας υπαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ενώ η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μπορούσε να πραγματοποιηθεί κατόπιν εγκρίσεως και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Με την εφαρμογή του νέου Κώδικα η παραπάνω προϋπόθεση παύει να ισχύει.
Έτσι πλέον οι τελωνειακές αρχές μπορούν να εγκρίνουν αιτήματα υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς στα οποία δηλώνεται εξ αρχής η πρόθεση τα μεταποιημένα εμπορεύματα να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η αποδοχή της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ως αποδεκτό τελωνειακό προορισμό ο οποίος εκκαθαρίζει το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (καθεστώς 51) καθιστά πλέον ανενεργό τόσο το καθεστώς της Μεταποίησης υπό Τελωνειακό Έλεγχο (καθεστώς 91) όσο και το σύστημα της επιστροφής (drawback) στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγη (καθεστώς 02)
Για τον λόγο αυτό από την ημερομηνία εφαρμογής του νέου Κώδικα το καθεστώς της Μεταποίησης υπό Τελωνειακό Έλεγχο και το σύστημα επιστροφής (drawback) της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή καταργούνται.

4.1.2. Υπολογισμός του εισαγωγικού δασμού σε περίπτωση γένεσης τελωνειακής οφειλής

Η μεταβολή στην λειτουργία του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή η οποία επέρχεται με τον νέο Κώδικα επιφέρει ταυτόχρονα και τροποποίηση στον τρόπο υπολογισμού της τελωνειακής οφειλής, σε περίπτωση που εκείνη δημιουργηθεί.
Ειδικότερα, το άρθρο 85 παρ.1 του Κώδικα προβλέπει ότι το ποσό δασμών καθορίζονται πλέον με βάση τους κανόνες που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό του δασμού στα συγκεκριμένα εμπορεύματα τη στιγμή γένεσης της τελωνειακής οφειλής.
Έτσι με τον νέο Κώδικα, η τελωνειακή οφειλή για το εν λόγω καθεστώς δεν θα υπολογίζεται πλέον βάσει των στοιχείων δασμολόγησης που ισχύουν για τα εμπορεύματα εισαγωγής (πρώτη ύλη) αλλά βάσει των κανόνων που θα εφαρμόζονταν για τα συγκεκριμένα εμπορεύματα κατά την στιγμή της γένεσης της τελωνειακής οφειλής.
Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί το άρθρο 86 παρ.3 του Κώδικα με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στον διασαφιστή κατόπιν αιτήσεώς του, κατά την θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των μεταποιημένων εμπορευμάτων που προκύπτουν από το καθεστώς, η τελωνειακή οφειλή να υπολογίζεται με βάση την δασμολογική κατάταξη, τη δασμολογητέα αξία, την ποσότητα, τη φύση και την καταγωγή των εμπορευμάτων που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς τη στιγμή της αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης που αφορά τα εμπορεύματα αυτά, δηλαδή επί της πρώτης ύλης. Η επιλογή του τελευταίου τρόπου υπολογισμού της τελωνειακής οφειλής πραγματοποιείται, αρχικά, κατά την υποβολή αίτησης για την χρήση του καθεστώτος και η πρόθεση αυτή θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς στην άδεια χρήσης του καθεστώτος που θα εκδώσουν οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές.
Επισημαίνεται ότι ο τρόπος υπολογισμού σε περίπτωση γένεσης τελωνειακής οφειλής θα αναγράφεται στο σημείο 16 της αδείας και θα δηλώνεται υποχρεωτικά από πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η αίτηση ακόμη και αν προτίθεται να επανεξάγει το σύνολο των εμπορευμάτων που θα υπαγάγει στο καθεστώς με την μορφή μεταποιημένων προϊόντων.

4.1.3. Εξέταση των οικονομικών όρων

Η εξέταση των οικονομικών όρων για την υπαγωγή στο καθεστώς εμπορευμάτων που υπόκεινται σε μέτρα γεωργικής ή εμπορικής πολιτικής σε προσωρινό ή οριστικό δασμό antidumping καθώς και σε αντισταθμιστικό δασμό δεν θα διεξάγεται πλέον από τις επιμέρους τελωνειακές διοικήσεις των Κρατών Μελών αλλά κεντρικά από στο πλαίσιο των εργασιών των Ενωσιακών οργάνων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον τελωνειακό κώδικα, όπως ισχύει σήμερα, η εξέταση των οικονομικών όρων για την υπαγωγή ευαίσθητων γεωργικών εμπορευμάτων στο καθεστώς διεξάγεται εθνικά από τις επιμέρους τελωνειακές διοικήσεις.
Επιπλέον σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, για την υπαγωγή στο καθεστώς της Μεταποίησης υπό Τελωνειακό Έλεγχο ευαίσθητων γεωργικών εμπορευμάτων καθώς και εμπορευμάτων που υπόκεινται σε δασμό antidumping η εξέταση των οικονομικών όρων διεξάγεται στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα - τομέας Ειδικών Καθεστώτων. Η κατάργηση του καθεστώτος της Μεταποίησης υπό Τελωνειακό Έλεγχο καθώς και η δυνατότητα λήξης του καθεστώτος της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή με την θέση των μεταποιημένων εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, όπως προβλέπεται από τον νέο Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, μεταβιβάζουν την αρμοδιότητα της εξέτασης των οικονομικών όρων από τις Εθνικές τελωνειακές διοικήσεις στα όργανα τις Ευρωπαϊκής Ένωσης με την διαδικασία όπως περιγράφεται στα άρθρα 259-261 του Εκτελεστικού Καν.(ΕΕ) 2447/2015.
Σύμφωνα με τα άρθρα 166 και 167 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού Καν.(ΕΕ) 2446/2015 η εξέταση των οικονομικών όρων λαμβάνει υπόψη συνδυαστικά τρεις σημαντικές παραμέτρους: α) εάν τα εμπορεύματα υπόκεινται σε μέτρα γεωργικής ή εμπορικής πολιτικής, σε προσωρινό ή οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ, σε αντισταθμιστικό δασμό, σε μέτρο διασφάλισης ή σε πρόσθετο δασμό που προκύπτει από την αναστολή των παραχωρήσεων, β) εάν σε περίπτωση γένεσης τελωνειακής οφειλής ο υπολογισμός αυτής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 85 ή με το άρθρο 86 παρ.3 του Κώδικα γ) εάν τα εν λόγω εμπορεύματα εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 167 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού Καν.(ΕΕ) 2446/2015

Παράδειγμα (άρθρο 166 παρ.1 σημείο β):

Μεταποιητική εταιρεία έχει αιτηθεί για την υπαγωγή σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή πρώτης ύλης η οποία υπόκεινται σε δασμό αντιντάμπινγκ με σκοπό να την μεταποιήσει σε εμπορεύματα τα οποία σύμφωνα με το κοινό δασμολόγιο δεν υπόκεινται σε δασμό αντιντάμπινγκ. Η εταιρεία κατά την αίτηση για την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς δεν έχει δηλώσει ότι σε περίπτωση γένεσης τελωνειακής οφειλής επιθυμεί το ποσό του εισαγωγικού δασμού να υπολογιστεί σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ.3 του Κώδικα, δηλαδή επί της πρώτης ύλης και συνεπώς οι δασμοί θα υπολογιστούν σύμφωνα με το άρθρο 85 του Κώδικα. .
Επιπλέον τα εμπορεύματα που θα υπαχθούν στο καθεστώς δεν καλύπτονται από το άρθρο 167 παρ.1 στοιχεία η), θ), ιγ), ιστ), ή ιθ) δηλαδή δεν αφορά σε:
η) μεταποίηση εμπορευμάτων χωρίς εμπορικό χαρακτήρα·
θ) μεταποίηση εμπορευμάτων που παράχθηκαν στο πλαίσιο προηγούμενης άδειας, η οποία εκδόθηκε κατόπιν εξέτασης των οικονομικών όρων·
ιγ) μεταποίηση εμπορευμάτων σε δείγματα·
ιστ) μετατροπή σε απόβλητα και απορρίμματα, καταστροφή, ανάκτηση μερών ή κατασκευαστικών στοιχείων
ιθ) η συνολική αξία των εμπορευμάτων που πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ανά αιτούντα και ανά ημερολογιακό έτος για κάθε οκταψήφιο κωδικό ΣΟ δεν υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ όσον αφορά τα εμπορεύματα που καλύπτονται από το παράρτημα 71-02 και τα 300.000 ευρώ για άλλα εμπορεύματα, εκτός αν τα εμπορεύματα που προορίζονται να υπαχθούν σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή υπόκεινται σε προσωρινό ή οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ, σε αντισταθμιστικό δασμό, σε μέτρο διασφάλισης ή σε πρόσθετο δασμό που προκύπτει από την αναστολή παραχωρήσεων εφόσον είχαν διασαφιστεί για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται εξέταση των οικονομικών όρων στα όργανα της ΕΕ για διαπιστωθεί εάν με την αποδοχή του αιτήματος αυτού θίγονται τα συμφέροντα των Ενωσιακών παραγωγών, αφού η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων που μεταποιήθηκαν από πρώτη ύλη που υπόκειται σε δασμό αντιντάμπινγκ με καταβολή των δασμών που αναλογούν στο μεταποιημένο προϊόν, συνιστά απόκλιση από τα μέτρα εμπορικής πολιτικής.
Έτσι γίνεται σαφές ότι λόγω της εξέτασης των οικονομικών όρων στα Ενωσιακά όργανα η έκδοση αδείας για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για τον λόγο αυτό οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά τους ενδιαφερόμενους ότι η μη επιλογή του 86 παρ.3 του Κώδικα ως μέθοδος υπολογισμού της τελωνειακής οφειλής ενδέχεται να προκαλέσει καθυστέρηση στην έκδοση αδείας.

4.2 ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ

4.2.1 Χορήγηση άδειας υπαγωγής εμπορευμάτων στο ειδικό καθεστώς

Βασική μεταβολή που επέρχεται χρήση του καθεστώτος με τις νέες διατάξεις αποτελεί η δυνατότητα χορήγησης άδειας σε πρόσωπό το οποίο δεν μεριμνά για την διεξαγωγή εργασιών τελειοποίησης εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 211 παρ.3 σημείο δ) του Κώδικα καταργείται πλέον η υποχρέωση των τελωνειακών αρχών να ελέγχουν πριν εκδώσουν την άδεια εάν το πρόσωπο που αιτείται την υπαγωγή στο καθεστώς φροντίζει ταυτόχρονα για την πραγματοποίηση των εργασιών μεταποίησης σε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.2.2. Υπολογισμός του εισαγωγικού δασμού σε περίπτωση γένεσης τελωνειακής οφειλής

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 259 παρ.1 του Κώδικα το οποίο παρέχει την δυνατότητα σε εμπορεύματα που έχουν εξαχθεί προσωρινά με σκοπό την μεταποίησή τους να τίθεται ως μεταποιημένα εμπορεύματα σε ελεύθερη κυκλοφορία με μερική ή ολική απαλλαγή από τον εισαγωγικό δασμό το άρθρο 86 παρ.5 του ιδίου Κανονισμού προβλέπει το ποσό του εισαγωγικού δασμού να υπολογίζεται με βάση το κόστος των εργασιών τελειοποίησης που διενεργούνται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το κόστος των εργασιών τελειοποίησης προκύπτει από την διαφορά της δασμολογητέας αξίας των μεταποιημένων προϊόντων κατά τον χρόνο αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία αφαιρουμένης της στατιστικής αξίας των αντίστοιχων εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής.
Καταλήγοντας, το άρθρο στο άρθρο 75 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού ορίζει ότι ο εισαγωγικός δασμός στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή θα προκύπτει από την δασμολογητέα αξία των μεταποιημένων προϊόντων κατά τον χρόνο αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία μείον τη στατιστική αξία των αντίστοιχων εμπορευμάτων προσωρινής εξαγωγής τη στιγμή που τέθηκαν στο καθεστώς, πολλαπλασιαζόμενο επί του ποσού του εισαγωγικού δασμού που αντιστοιχεί στα μεταποιημένα προϊόντα, διαιρούμενο διά της δασμολογητέας αξίας των μεταποιημένων προϊόντων.
Εξυπακούεται ότι η ίδια μέθοδος εφαρμόζεται και για τον υπολογισμό του εισαγωγικού δασμού σε προϊόντα αντικατάστασης που πρόκειται να υπαχθούν στο καθεστώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5.1 ΓΕΝΙΚΑ


Τα άρθρα 250-251 και 254 του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2446/15 και τα άρθρα 345-346 και 348¬349 του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2447/15 περιλαμβάνουν τις μεταβατικές διατάξεις που αφορούν στα ειδικά καθεστώτα, πλην της διαμετακόμισης, και ειδικότερα όσον αφορά τα ακόλουθα:
• τη χρήση των αδειών που είναι σε ισχύ κατά την 1/5/2016 έως την επανεξέτασή τους,
• την επανεξέταση των αδειών που είναι σε ισχύ κατά την 1/5/2016,
• την παράδοση εμπορευμάτων που έχουν διασαφιστεί για υπαγωγή σε ειδικό καθεστώς πριν από την 1/5/2016 και δεν έχουν παραδοθεί έως την εν λόγω ημερομηνία,
• την εκκαθάριση ειδικού καθεστώτος μετά την 1/5/2016 όσον αφορά εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε αυτό πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

5.2 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΗΝ 1/5/2016

Οι άδειες χρήσης ειδικού καθεστώτος, πλην της διαμετακόμισης, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και των διατάξεων εφαρμογής αυτού και είναι σε ισχύ κατά την 1/5/2016, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την εν λόγω ημερομηνία, ωστόσο η χρήση του ειδικού καθεστώτος πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και των υπόλοιπων κοινοποιούμενων Κανονισμών.
Ειδικότερα, οι άδειες χρήσης ειδικού καθεστώτος που έχουν εκδοθεί πριν από την 1/5/2016 παραμένουν σε ισχύ και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα ως εξής:
α) όταν είναι περιορισμένης διάρκειας (π.χ. καθεστώτα τελειοποίησης), έως την προγενέστερη ημερομηνία μεταξύ της ημερομηνίας λήξης της άδειας και της 1/5/2019,
β) όταν είναι απεριόριστης διάρκειας, μέχρι την ημερομηνία επανεξέτασης της άδειας και όχι αργότερα από την 1/5/2019.
Είναι δυνατή η τροποποίηση ήδη υπάρχουσας άδειας, κατόπιν αίτησης του κατόχου αυτής, εφόσον οι αιτούμενες αλλαγές δεν επηρεάζουν την τελωνειακή επιτήρηση (π.χ. προσθήκη νέου τελωνείου υπαγωγής σε ήδη υφιστάμενη άδεια υπαγωγής σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή). Όμως, όταν η αιτούμενη τροποποίηση είναι σημαντική και επηρεάζει την τελωνειακή επιτήρηση (π.χ. περίπτωση άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης για την οποία ζητείται η προσθήκη νέας αποθηκευτικής εγκατάστασης) τότε συνιστάται η επανεξέταση της άδειας στο σύνολό της αντί της τροποποίησης της υφιστάμενης άδειας.

5.3 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Όσον αφορά τις άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν από την 1/5/2016 και έχουν απεριόριστη διάρκεια - εν προκειμένω οι άδειες λειτουργίας αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης - η αρμόδια για την έκδοση της άδειας Τελωνειακή Αρχή πρέπει να προβεί στην επανεξέτασή τους, έως την 1/5/2019, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτές πληρούν τα κριτήρια που τίθενται με τις διατάξεις του Κώδικα. Η επανεξέταση των αδειών συνεπάγεται την έκδοση αποφάσεων ανάκλησης αυτών και τη χορήγηση νέων αδειών όταν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.
Η Τελωνειακή Αρχή έκδοσης της άδειας δύναται, μετά το πέρας της επανεξέτασης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης νέας άδειας, να εκδόσει τη νέα άδεια με μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ισχύος η οποία θα αποτελεί και την ημερομηνία ανάκλησης της επανεξετασθείσας άδειας (π.χ. επανεξέταση άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης στις 30/6/2018 και έκδοση νέας άδειας με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1/1/2019, οπότε και θα ανακληθεί η επανεξετασθείσα άδεια).
Ωστόσο, εάν το ηλεκτρονικό σύστημα της Κοινότητας για τις Τελωνειακές Αποφάσεις τεθεί σε παραγωγική λειτουργία πριν από την ορισθείσα ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας άδειας, τότε η επανεξετασθείσα άδεια παύει να ισχύει αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του εν λόγω συστήματος, οπότε και τίθεται σε ισχύ η νέα άδεια. Για παράδειγμα, εάν πραγματοποιείται επανεξέταση άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης στις 30/6/2018 και εκδίδεται νέα άδεια με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1/1/2019, η οποία ορίζεται και ως ημερομηνία ανάκλησης της επανεξετασθείσας άδειας, αλλά το προαναφερόμενο ηλεκτρονικό σύστημα της Κοινότητας τίθεται σε λειτουργία την 1/9/2018, τότε η τελευταία ημερομηνία είναι εκείνη κατά την οποία ανακαλείται η ήδη υφιστάμενη άδεια και αρχίζει να ισχύει η νέα.
Εάν το ηλεκτρονικό σύστημα της Κοινότητας για τις Τελωνειακές Αποφάσεις έχει ήδη τεθεί σε παραγωγική λειτουργία κατά τον χρόνο επανεξέτασης μίας άδειας, τότε η νέα άδεια που θα εκδοθεί θα έχει άμεση ισχύ.
Επισημαίνεται ότι για την επανεξέταση μίας άδειας δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης από τον κάτοχό της.
Για τις άδειες υπαγωγής εμπορευμάτων σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή που έχουν εκδοθεί μετά από εξέταση των οικονομικών όρων πριν την 01.05.2016 δεν απαιτείται εν νέου εξέταση μετά την ημερομηνία αυτή.
Άδειες για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή που έχουν εκδοθεί πριν την 01.05.2016 χωρίς εξέταση των οικονομικών όρων συνεχίζουν να ισχύουν ακόμη και αν με τον νέο Κώδικα απαιτείται εξέταση των οικονομικών όρων.
Παρόλα σε περίπτωση κατά την οποία τελωνειακή αρχή δεχτεί αίτημα για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία ευαίσθητων γεωργικών εμπορευμάτων ή εμπορευμάτων που υπόκεινται σε μέτρα εμπορικής πολιτικής από άδεια που έχει εκδοθεί πριν την 01.05.2016, το αίτημα αυτό θα πρέπει να αποσταλεί στην υπηρεσία μας για έγκριση.

5.4 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/5/2016

Εφόσον έχει υποβληθεί διασάφηση υπαγωγής εμπορευμάτων σε ειδικό καθεστώς πριν από την 1/5/2016 και τα εμπορεύματα δεν έχουν παραδοθεί έως την εν λόγω ημερομηνία, τότε αυτά υπάγονται στο αντίστοιχο καθεστώς που προβλέπεται στις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
Για παράδειγμα, εμπορεύματα για τα οποία έχει υποβληθεί διασάφηση υπαγωγής σε καθεστώς μεταποίησης υπό τελωνειακό έλεγχο και δεν έχουν παραδοθεί έως την 1/5/2016, κατά την θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία ο υπολογισμός του εισαγωγικού δασμού θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

5.5 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/5/2016 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/5/2016

Η εκκαθάριση ειδικού καθεστώτος μετά την 1/5/2016 όσον αφορά εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί σε αυτό πριν από την εν λόγω ημερομηνία γίνεται ως εξής:

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Καν.952/13) και των διατάξεων εφαρμογής αυτού (Καν.2446/15 και 2447/15), για τις εξής περιπτώσεις:
- θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση ή με μειωμένο ή μηδενικό δασμό λόγω του ειδικού τους προορισμού,
- τελωνειακή αποταμίευση τύπου Α', Β', Γ', Ε' ή ΣΤ',
- τελειοποίηση προς επανεξαγωγή - σύστημα αναστολής,
- μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο.

2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Καν.913/92) και των διατάξεων εφαρμογής αυτού (Καν.2454/93), για τις εξής περιπτώσεις:
- τελωνειακή αποταμίευση τύπου Δ',
- προσωρινή εισαγωγή,
- τελειοποίηση προς επανεξαγωγή - σύστημα επιστροφής δασμών,
- τελειοποίηση προς επανεισαγωγή.
Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις αποταμιευμένων εμπορευμάτων σε αποθήκες τύπου Δ', μετά την 1/5/2019, αυτά θα λαμβάνουν άλλο προορισμό για την εκκαθάριση του καθεστώτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗΠηγή: Taxheaven