Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: οικ. 15326/26.4.2016 Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων ΟΑΕΕ με βιβλιάριο ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: οικ. 15326/26.4.2016 Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων ΟΑΕΕ με βιβλιάριο ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ

Μαρούσι 26/4/2016
Αρ. Πρωτ.:ΟΙΚ.15326

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
www.eopyy.gov.gr
Γενική Δ/νση:ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/νση: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα:ΕΚΠΥ και Π.Π.Υ.

Πληροφορίες: ANTΩΝΟΥΔΗ - ΓΚΙΓΚΙΛΟΥ
Τηλ.: 210 8110 859 και 863
Fax: 2108110748
Ταχ. Δ/νση: ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 12, ΤΚ 151 23
E-mail: d8.t1@eopyy.gov.gr

ΘΕΜΑ : Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων ΟΑΕΕ με βιβλιάριο ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ.

ΣΧΕΤ: α) Το με αρ.πρωτ.ΓΕΝΔΙΠΑΡ/53/497970/31-3-2016 έγγραφο Ο.Α.Ε.Ε.
β) Το με αρ.πρωτ. οικ.30815/29-8-014 έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
γ) Το με αρ.πρωτ. 249/1142650/25-8-2014 έγγραφο Ο.Α.Ε.Ε.

Σύμφωνα με το ανωτέρω α) σχετικό, από 1/4/2016 η εξυπηρέτηση ΟΛΩΝ των συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε. που έχουν βιβλιάρια Ι.Κ.Α., για θέματα ασφαλιστικής ικανότητας, θα γίνεται από τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια του β) σχετικού και οι άμεσα συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας αορίστου χρόνου, χωρίς προστατευόμενα μέλη, θα εξυπηρετούνται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, για την χορήγηση παροχών σε είδος, σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας τους.

Για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων της ανωτέρω κατηγορίας, στο βιβλιάριο ασθενείας του Ι.Κ.Α. που έχουν ήδη στην κατοχή τους, τίθεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε., σφραγίδα σε λευκή σελίδα αυτού, με την θεώρηση της ασφαλιστικής ικανότητας σύμφωνα με το γ) σχετικό.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, υποχρεούνται να ελέγχουν την τεθείσα από τον Ο.Α.Ε.Ε. σφραγίδα και να ταυτοποιούν τον δικαιούχο με το ΑΜΚΑ και τον αριθμό Μητρώου Ο.Α.Ε.Ε. και όχι με τα στοιχεία του ΙΚΑ που αναφέρονται στο βιβλιάριό του, επιλέγοντας, όπου αυτό απαιτείται, φορέα ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ. ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ. Καθηγητής Παν/μίου Πειραιά

Πηγή: Taxheaven