ΠΟΛ.1048/6.4.2016 Καθορισμός διαδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολής μεταφοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για την πίστωση λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα

ΠΟΛ.1048/6.4.2016 Καθορισμός διαδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολής μεταφοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για την πίστωση λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα

ΠΟΛ 1048/2016

(ΦΕΚ Β' 1199/26-04-2016)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του A.N. 1819/1951 (ΦΕΚ 149 Α΄) «Περί διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 και του άρθρου 131 του Π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄) «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».

4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α΄) «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις».

5. Το Π.δ. 73/2015 (116 Α΄), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθ. Υ14/03.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2144 Β΄), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

7. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού των διαδικασιών.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση διαδικασίας ηλεκτρονικής αποστολής εντολής μεταφοράς ποσών δικαιούχων τίτλων επιστροφής και πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος (εφεξής ΤτΕ) και την καθιέρωση ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής του γραμματίου είσπραξης διαχείρισης μετρητών με λογαριασμό «Τράπεζα της Ελλάδος−Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» (εφεξής Τ.Ε.Σ.Ε.Π.) για την εκτέλεση εντολής μεταφοράς που αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

Άρθρο 1
Ηλεκτρονική αποστολή εντολών μεταφοράς

Η εξόφληση τίτλων επιστροφής και πληρωμής στους δικαιούχους διενεργείται με έκδοση εντολής μεταφοράς, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής διεπαφής πληροφοριακών συστημάτων με εντολέα την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (εφεξής Γ.Γ.Δ.Ε) και αποδέκτη την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), σε πίστωση λογαριασμού του δικαιούχου με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού 200 «Ε.Δ. Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» ανά Δ.Ο.Υ.

Αναλυτικότερα η διαδικασία έχει ως εξής:

Οι Δ.Ο.Υ. προβαίνουν στον έλεγχο της ορθότητας και της εγκυρότητας των εκδιδόμενων εντολών μεταφοράς καθώς και των κατ’ αντιστοιχία γραμματίων είσπραξης διαχείρισης μετρητών στο λογαριασμό Τ.Ε.Σ.Ε.Π. και εν συνεχεία προβαίνουν στην οριστικοποίηση των στοιχείων αυτών.

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής Δ.ΗΛΕ.Δ) της Γ.Γ.Δ.Ε. δημιουργεί ηλεκτρονικά αρχεία με τις εκδοθείσες και οριστικοποιημένες εντολές μεταφοράς μετά των αντίστοιχων, ηλεκτρονικά εκδιδόμενων, γραμματίων είσπραξης διαχείρισης μετρητών με λογαριασμό Τ.Ε.Σ.Ε.Π. και εν συνεχεία προβαίνει στην περιοδική, κατά την διάρκεια της ημέρας, αποστολή αυτών.

Στα ανωτέρω ηλεκτρονικά αρχεία περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι παρακάτω πληροφορίες, η ημερομηνία διακανονισμού κάθε πακέτου (group) εντολών, ο αριθμός γραμματίου είσπραξης διαχείρισης μετρητών, ο αριθμός εντολής μεταφοράς, τα στοιχεία του αρχικού και του τελικού δικαιούχου, το ποσό, το Πιστωτικό Ίδρυμα, ο BIC του Πιστωτικού Ιδρύματος, ο λογαριασμός του τελικού δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, τα σχόλια της εντολής.

Εξαιρετικά και σε περίπτωση που δε μπορεί Να εφαρμοστεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής αποστολής, τότε η εντολή μεταφοράς αποστέλλεται στην ΤτΕ, σε έγχαρτη μορφή, συνοδευόμενη από το σχετικό έντυπο παραστατικό γραμματίου είσπραξης διαχείρισης μετρητών.

Άρθρο 2
Παραλαβή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς από την ΤτΕ

Κάθε ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς αποτελεί για την ΤτΕ εντολή πληρωμής και εκτελείται στην ημερομηνία διακανονισμού που έχει οριστεί από την Δ.ΗΛΕ.Δ., μετά από συστημικό έλεγχο της ΤτΕ, αυτόματα και χωρίς παρεμβάσεις. Μετά την επιτυχή παραλαβή του αρχείου εντολών μεταφοράς, η ΤτΕ παρέχει στην Δ.ΗΛΕ.Δ. σχετική ηλεκτρονική επιβεβαίωση. Οι βασικοί έλεγχοι εκτελούνται τόσο σε επίπεδο αρχείου, όσο και σε επίπεδο αναλυτικής εγγραφής.

Όταν κατά την παραλαβή του αρχείου βάσει των ελέγχων που εκτελεί το πληροφοριακό σύστημα της ΤτΕ προκύψει λάθος, εκτελούνται απορρίψεις είτε ολόκληρου του αρχείου είτε μέρους αυτού που αφορά σε ομάδα εγγραφών. Εν συνεχεία, από το σύστημα της ΤτΕ αποστέλλεται στην Δ.ΗΛΕ.Δ ηλεκτρονικό επιβεβαιωτικό αρχείο με τα αποτελέσματα της παραλαβής και τους κωδικούς λαθών των απορρίψεων, ώστε Να διενεργηθούν οι απαιτούμενες διορθώσεις και η εκ Νέου αποστολή των αρχείων ή των μεμονωμένων εγγραφών.

Στην περίπτωση επιτυχούς παραλαβής του αρχείου, ακολουθεί η επεξεργασία των συναλλαγών, πραγματοποιούνται οι λογιστικές εγγραφές από το σύστημα της ΤτΕ και οι εντολές αποστέλλονται προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα προκειμένου Να πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων. Από το σύστημα της ΤτΕ, αποστέλλεται στην Δ.ΗΛΕ.Δ ηλεκτρονικό απαντητικό αρχείο αναγγελίας με τα αποτελέσματα της ολοκλήρωσης της επεξεργασίας των ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς την επόμενη εργάσιμη το πρωί.

Εάν δεν ολοκληρωθεί η εκτέλεση κάποιας ηλεκτρονικής εντολής, είτε λόγω απόρριψης από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. είτε λόγω επιστροφής εντολής SEPA από το Πιστωτικό Ίδρυμα του δικαιούχου, πιστώνεται ο λογαριασμός της αντίστοιχης Δ.Ο.Υ. που αρχικά χρεώθηκε και εμφανίζεται στο απαντητικό αρχείο αναγγελίας, με κατάλληλη ένδειξη και τον αντίστοιχο κωδικό λάθους. Η Γ.Γ.Δ.Ε. ενημερώνεται για το λόγο της μη ολοκλήρωσης της συναλλαγής, ώστε Να προχωρήσει στις απαραίτητες λογιστικές τακτοποιήσεις. Μετά από σχετικό έλεγχο παράγεται Νέα εντολή, η οποία αποστέλλεται στην ΤτΕ.

Άρθρο 3
Παραστατικά στοιχεία εκτέλεσης ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και ενέργειες Δ.Ο.Υ.

Η ΤτΕ, μετά την εκτέλεση των εντολών μεταφοράς, αποστέλλει στην Δ.ΗΛΕ.Δ. απαντητικό αρχείο αναγγελίας σε επίπεδο ημέρας, ώστε Να ενημερωθεί η κατάσταση των ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς. Στη συνέχεια η Δ.ΗΛΕ.Δ. ενημερώνει τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., προκειμένου Να διενεργήσουν τον απαραίτητο έλεγχο, όσον αφορά στην ορθότητα της εκτέλεσης των εντολών βάσει των στοιχείων των εντολών που έχουν παραχθεί. Οι Δ.Ο.Υ. προβαίνουν στην εκτύπωση κατάστασης εκτελεσμένων ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς, η οποία περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων, τα ποσά καταβολής και τον χρόνο ολοκλήρωσης των συναλλαγών. Η εκτύπωση αυτή επέχει θέση επιβεβαίωσης των πληρωμών (extrait τραπεζικής συναλλαγής) και αποστέλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Επιπρόσθετα οι Δ.Ο.Υ. προβαίνουν στην εκτύπωση κατάστασης εκδοθέντων ηλεκτρονικών γραμματίων είσπραξης διαχείρισης μετρητών στο λογαριασμό ΤΕΣΕΠ, η οποία επίσης αποτελεί τίτλο χρέωσης της Δ.Ο.Υ. για το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η ΤτΕ θα εξακολουθήσει Να αποστέλλει σε έγχαρτη μορφή, σύμφωνα με τα ισχύοντα, τα μηνιαία αποσπάσματα αναλυτικών κινήσεων των λογαριασμών Κ.Α. 200 «Ε.Δ. Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» ανά Δ.Ο.Υ. για τις απαραίτητες ενέργειες από αυτές. Εν συνεχεία, οι Δ.Ο.Υ. θα επιστρέφουν αντίγραφο του ως άνω αποσπάσματος στην ΤτΕ, κατάλληλα υπογεγραμμένο.

Η ανωτέρω διαδικασία θα τεθεί αρχικά σε εφαρμογή πιλοτικά σε μία Δ.Ο.Υ. και θα επεκταθεί σταδιακά σε όλες τις Δ.Ο.Υ. της επικράτειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Απριλίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
Πηγή: Taxheaven