Αριθμ. 44347/22.4.2016 Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής των εκλογών των Επιμελητηρίων του Ν. 2081/1992 όπως ισχύει.

Αριθμ. 44347/22.4.2016 Παράταση προθεσμίας διεξαγωγής των εκλογών των Επιμελητηρίων του Ν. 2081/1992 όπως ισχύει.

Αρ. Φύλλου 1220
26 Απριλίου 2016

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 … και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154), όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 48 του Ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.

3. Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύει.
4. Του άρθρου 5 του Ν. 4369/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως ισχύει.
5. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185), όπως ισχύει.
7. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση ... και μετονομασία Υπουργείων» (Α΄ 114), όπως ισχύει.
8. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116), όπως ισχύει.
9. Το έγγραφο του Γραφείου Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή υπ’ αριθμ. πρωτ. 296/4−4−2016.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την προθεσμία των εκλογών για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου.
Κατά τ’ άλλα, ισχύουν οι λοιπές διατάξεις του Ν. 2081/1992 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 48 του Ν. 4342/2015, όπως ισχύουν.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 22 Απριλίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven