'Αρθρα ΓΕΜΗ - Οδηγίες για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»

'Αρθρα ΓΕΜΗ - Οδηγίες για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»

Η καταχώρηση των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. για την χρήση 2015


I. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ στο ΓΕΜΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ και ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων, έκθεσης ελέγχου, κλπ.) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν 3190/1955) και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.

Προθεσμία για υποβολή αίτησης και καταχώρησης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 είναι η 10η Ιουνίου 2016.


IΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

Με το έγγραφο αρ. πρωτ.25130/5.3.2015 τονίζεται ότι η υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης (υποβολή οικονομικών καταστάσεων) υποβάλλεται υποχρεωτικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από 28.2.2015 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του www.businessportal.gr
ΙIΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ AE

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 3419/2005:

Όλοι οι υπόχρεοι, που είναι ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και οι υπόχρεοι των περιπτώσεων γ', δ', ε', ζ' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 1* υποχρεούνται να λάβουν το ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) από το Γ.Ε.ΜΗ., έως την 1.1.2015.

* γ. Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
δ. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
ε. Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
ζ. Οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.
η. Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ζ΄, ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.

Για την πρόσβαση στην συγκεκριμένη υπηρεσία χρησιμοποιούνται οι κωδικοί που έχουν επιλεγεί κατά την εγγραφή της εταιρείας στις «Προσωποποιημένες Υπηρεσίες ΓΕΜΗ προς τις Επιχειρήσεις» επιλέγοντας «ΕΙΣΟΔΟΣ». Αν δεν υπάρχουν κωδικοί, προχωρούμε στην «ΕΓΓΡΑΦΗ» της επιχείρησης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς της εταιρείας για το TAXISNET (προσοχή όχι του λογιστή ή του νόμιμου εκπροσώπου). Στην αρχική σελίδα υπάρχει βίντεο με αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή αλλά και για την υποβολή των αιτήσεων. Μετά την εγγραφή επιλέγουμε ΕΙΣΟΔΟΣ.

Στην οθόνη που εμφανίζεται, επιλέγουμε ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΟΥ, και με το κουμπί ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΩΡΑ 1 Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ανεβάζουμε τα απαραίτητα έγγραφα υποχρεωτικά σε μορφή PDF με μέγεθος έως 5 ΜΒ (το σύνολο των εγγράφων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 ΜΒ – η ιστοσελίδα σας ενημερώνει για το μέγεθος των αρχείων). Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να ανεβούν πριν υποβληθεί η αίτηση.

Στην συνέχεια επιλέγουμε ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ και αφού διαλέξουμε τύπο αίτησης, εμφανίζεται ένα παράθυρο με πληροφορίες για τον συγκεκριμένο τύπο αίτησης καθώς και το κόστος για την υποβολή, το οποίο πληρώνεται μετά την ολοκλήρωση της υποβολής, με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (δεν είναι απαραίτητο να ανήκει στην εταιρεία, μπορεί να ανήκει σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο). Μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε αργότερα, αλλά μέχρι να πληρώσετε δεν γίνεται καμία ενέργεια από το ΓΕΜΗ. Για την πληρωμή σε αυτή την περίπτωση, θα μεταβείτε στις «αιτήσεις υπό διεκπεραίωση» όπου θα βρείτε δίπλα από την αίτηση το κουμπί «Κάντε την πληρωμή τώρα».

Σύμφωνα με το έγγραφο αρ. πρωτ.50622/11-5-2015:

Ειδικά όσον αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων καταχώρισης οικονομικών καταστάσεων, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

- Εάν η υποβολή πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΓΕΜΗ (www.businessportal.gr), οι οικονομικές καταστάσεις θα γίνονται αποδεκτές ανυπόγραφες δεδομένου ότι το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση της αίτησης εάν ο υπόχρεος δεν έχει αποδεχτεί τα εξής; «Βεβαιώνεται υπεύθυνα και με γνώση των συνεπειών του νόμου 1599/1986 περί υπευθύνου δηλώσεως αλλά και των ειδικότερων διατάξεων του ν.2190/1920 ότι όλα τα έγγραφα τα οποία καταχωρίστηκαν στη βάση του ΓΕΜΗ με την παρούσα διαδικασία αποτελούν ακριβή αντίγραφα των νομίμως υπογεγραμμένων εγγράφων τα οποία διατηρούνται στο αρχείο της εταιρείας και είναι στη διάθεση των αρχών ανά πάσα στιγμή για τη διενέργεια τακτικών ή δειγματοληπτικών ελέγχων ή για την κατά το νόμο άσκηση εποπτείας.»


ΙV. Υποχρεωτική από το 2016, η δημοσίευση των Ισολογισμών των κεφαλαιουχικών εταιρειών στον διαδικτυακό τόπο του  ΓΕΜΗ


Σύμφωνα με την απόφαση ΓΕΜΗ αρ.πρωτ.: 491/25.11.2015 : Από 1-1-2016 καθίστανται απολύτως προαιρετικές, οι δημοσιεύσεις που πρέπει να γίνουν με επιμέλεια της εταιρίας α) σε λοιπά έντυπα ή μέσα και β) στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Ενώ εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική η δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (σχετική εγκύκλιος αριθ. 36391/31.3.2015  της Δ/νσης Εταιρειών και ΓΕΜΗ, της Γ.Γ.Ε. και Π.Κ.) (Ν. 4281/2014 άρθρο 202, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 232 του Ν.4072/2012, Εποπτικό Συμβούλιο ΓΕΜΗ Αρ.Πρωτ. 491/25.11.2015))

Video Παρουσίασης Διαδικασίας Εγγραφής

Video Παρουσίασης Παραδείγματος Υποβολής ΑίτησηςV. Έγγραφα που υποβάλλονται στο ΓΕΜΗ για την καταχώρηση των οικονομικών καταστάσεων - Οδηγίες για την νέα αίτηση «Ισολογισμός κατά Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»

1. Γενικές οδηγίες
Παρακάτω θα δείτε οδηγίες για την νέα αίτηση με τίτλο Ισολογισμός Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα:

Πλέον οι εταιρίες κατηγοριοποιούνται σε μέγεθος σε Μεγάλες, Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές, ανάλογα το Σύνολο Ενεργητικού, το Καθαρό Ύψος Κύκλου Εργασιών και τον Μέσο Όρο Απασχολούμενων. Κάθε κατηγορία εταιρείας απαιτεί και διαφορετικά αρχεία για να υποβληθεί η αίτηση του Ισολογισμού.

Οπότε η αίτηση του ισολογισμού αλλάζει και τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία και αρχεία ποικίλουν ανάλογα τι θα εισάγει η εταιρεία στα παρακάτω στοιχεία. Αναλυτικά ο τρόπος υπολογισμού των απαραίτητων στοιχείων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ 2
ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ *
Αριθμητικά όρια Συνόλου Ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων 4.000.000- 350.000-
> 20.000.000 19.999.999 3.999.999350.000 <ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
Αριθμητικά όρια Καθαρού Ύψους κύκλου Εργασιών 8.000.000- 700.000-
>40.000.000 39.999.999 7.999.999700.000 <1.500.000<
Μέσος όρος απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου > 250 50 έως 249 10 έως 4910< 10<

 


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
*** ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ & ΟΧΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ αρ.16 παρ.2 4308/14) 1. Ισολογισμός υπ. Β1.1 ή Β1.2 1. Ισολογισμός υπ. Β1.1 ή Β1.2 1. Ισολογισμός υπ. Β1.1 ή Β1.2 1. Ισολογισμός υπ.Β5 1. Ισολογισμός υπ.Β5
2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ. Β2.1 ή Β2.2 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ.Β6 2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων υπ.Β6
3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης υπ. Β3 3. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης υπ. Β3 3. Προσάρτημα
4. Κατάσταση Χρηματοροών υπ. Β4 4. Προσάρτημα
5. Προσάρτημα
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με 4336/15****ΥποχρεωτικήΥποχρεωτικήΔυνητικήΔυνητικήΔυνητική
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΣ ή Διαχειριστών ΕΠΕ/ΙΚΕΥποχρεωτικήΥποχρεωτικήΥποχρεωτικήΥποχρεωτικήΥποχρεωτική


* Η κατηγορία πολύ μικρές οντότητες 2  αφορά μόνο ΟΕ/ΕΕ
** Ως υπόδειγμα Β.1, Β1.2 κτλ. νοούνται τα υποδείγματα του Παραρτήματος Β του νόμου 4308/14

*** Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, αποτελέσματα,καθαρή θέση, χρηματοροές & προσάρτημα) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (άρθρο 16 παρ.2) αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ωστόσο πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους υπόχρεους να μπορούν να τα ανεβάσουν και ατομικά το κάθε στοιχείο.
**** Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται από την 01/01/2016 και μετά. Για οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στις χρήσεις 01/01/2015-31/12/2015 και 01/07/2015-30/06/2016 ισχύουν τα όρια απαλλαγής από υποχρεωτικό έλεγχο του άρθρου 36α του ΚΝ.2190/1920 για όλες τις κεφαλαιουχικές (ο έλεγχος είναι δυνητικός όταν ο κύκλος εργασιών είναι κάτω του €1.000.000,00 και υπάρχει σχετική πρόνοια στο καταστατικό).

2. Αναλυτική περιγραφή αίτησης

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις πράξεις και τα στοιχεία που ζητούνται στην τροποποίηση καταστατικού ΑΕ

Βασικά Στοιχεία Αίτησης

Είδος Οργάνου

·Διοικητικό Συμβούλιο

Ημερομηνία ΔΣ

ημερομηνία

Ισολογισμός Χρήσης

Από

ημερομηνία

Έως

ημερομηνία

Σύνολο Ενεργητικού

Το πεδίο να είναι αριθμός της μορφής π.χ. 5000000.00 (για υποδιαστολή χρησιμοποιείτε την τελεία . )

Καθαρό Ύψος Κύκλου Εργασιών

Μέσος Όρος Απασχολούμενων

Πάγια

Αποθέματα

Προκαταβολές και Εισπρακτέα έσοδα

Σύνολο Καθαρής Θέσης

Σύνολα Υποχρεώσεων

Αποτελέσματα προ Φόρων (κέρδη/ζημιά)

Αρχεία Ισολογισμού

Ζητούνται ανάλογα τις τιμές στα πεδία

·Σύνολο Ενεργητικού

·Καθαρό Ύψος Κύκλου Εργασιών

·Μέσος Όρος Απασχολούμενων

Βλέπε παραπάνω πίνακα

Στοιχεία δημοσίευσης ισολογισμού σε ιστοσελίδα

Συμπληρώνουμε προαιρετικά

 

Αρχείο γνωστοποίησης της ανάρτησης του ισολογισμού στην Ιστοσελίδα

αρχείο

Ημερομηνία ανάρτησης στην Ιστοσελίδα

ημερομηνία

Ακριβές URL(σύνδεσμος)ιστοσελίδας

Πεδίο της μορφήςhttp://www.mycompany.gr/balance-sheet/2015

Στοιχεία δημοσίευσης ισολογισμού σε εφημερίδα

Συμπληρώνουμε προαιρετικά

 

Ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα

ημερομηνία

Ονομασία Εφημερίδας

πεδίο

Αρχείο εφημερίδας

αρχείο

Συνοδευτικές παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις

Ελέυθερο κείμενο

Λοιπά Νομιμοποιητικά έγγραφα

αρχείο

 

3. Προεπισκόπηση αίτησης
Η εμφάνιση της αίτησης στον τελικό χρήστη έχει ως ακολούθως:

4. Παράδειγμα Εμφάνισης Μεγάλης Οντότητας

5. Πρότυπα ανακοίνωσης

Το πρότυπο παραμένει το ίδιο.

Συνημμένα στην ανακοίνωση βγαίνουν αυτόματα ΟΛΑ τα αρχεία που έχει επισυνάψει η εταιρεία στην αίτηση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
«${(model.chamber.name)!}»
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: «${(model.chamber.address)!}»
Τ.Κ.: «${(model.chamber.zipCode)!}» Πληροφορίες: «${(model.chamber.information)!}» Τηλέφωνο: «${(model.chamber.phone)!}»
Fax: «${(model.chamber.fax)!}»
E- mail: «${(model.chamber.eMail)!}»


«${(model.protocol.city)!}»,«${( Αριθ.Πρωτ.:«${(model.protocol.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΛΟΣ ΤΕΣΤ».

Ανακοινώνεται ότι την ---------- καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης
οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την
χρήση 
(πρώην Αρ.ΜΑΕ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «....» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗΣχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: ).


Με Εντολή ΠροέδρουH γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Kοινοποίηση :
1. Δοκιμαστική ΑΕ ΘΠΔ» ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ 14, 14231, ΠΑΤΡΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών Σταδίου 60, 10564, ΑθήναVI. Σχετικές αποφάσεις:

Αρ. Πρ. 491/25.11.2015 (22776) Αντιμετώπιση ερωτήματος για υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμών κλπ κεφαλαιουχικών εταιρειών μετά την 31-12-2015

Αρ. πρωτ.: 50622/11.5.2015 Αιτήσεις καταχώρισης οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Κ.Υ.Α. αριθμ.Κ2-4946/15.10.2014 - Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών και συνοδευτικών εγγράφων από υπόχρεα πρόσωπα ενώπιον του Γ.Ε.ΜΗ. και διαχείρισης αυτών. Καθορισμός του ύψους και της διαδικασίας, των όρων είσπραξης και απόδοσης των τελών χορήγησης αντιγράφων και αποσπασμάτων, των παραστατικών καταβολής, της διαδικασίας ελέγχου τους, του τρόπου έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα ή πιστοποιητικών από το Γ.Ε.ΜΗ.

Αρ. πρωτ.:77375/24.12.2014 Οδηγίες εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης Κ2-4946/15.10.2014 (ΦΕΚ 2919 Β') ως προς τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Αρ. πρωτ.:5285/16.1.2015 Εγκύκλιος σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αρ. πρωτ.:21026/25.2.2015 Νέος τρόπος έκδοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.:225/8.5.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ και καταβολής των σχετικών τελών ΓΕΜΗ, από εταιρεία η οποία κατέθεσε α) απόφαση για περάτωση των εργασιών πτώχευσης β) απόφαση ΓΣ για λύση και θέση σε εκκαθάριση, γ) ισολογισμούς έναρξης και λήξης εκκαθάρισης και δ) απόφαση ΓΣ για οριστική λύση και διαγραφή μετά το πέρας της εκκαθάρισης

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.:25130/5.3.2015 Αιτήσεις καταχώρισης και έκδοσης πιστοποιητικών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Αρ. πρωτ.: 36391/31.3.2015 Διευκρίνιση ως προς την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στοιχείων Α.Ε. στο ΦΕΚ

Αρ.Πρ. 3730/14.1.2015 Σχετικά με την δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων των υπόχρεων Ανωνύμων Εταιρειών

Πηγή: Taxheaven